Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 17 Тема. Географія основних галузей промисловості світу.


УРОК  № 17
Тема. Географія основних галузей промисловості світу.
Очікувані
результати:
учень  характеризує  структуру  промисловості  світу,  роз -повідає  про  основні  райони  розміщення  її  галузей,  ана -лізує за допомогою картографічних та статистичних ма -теріалів їхні особливості, робить висновки про тенденції
розвитку провідних галузей промисловості.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Обладнання: підручник географії, атлас, карти різних галузей промис -ловості, контурні карти.
Опорні
поняття:
промисловість, галузь, металургія, машинобудування, хі -мічна промисловість, харчова промисловість, легка про-мисловість, лісова й деревообробна промисловість.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Сучасна  промисловість  —  складова  світового  господарства,  провідна  га-лузь виробничої сфери, основний виробник матеріальних благ. Але так було
не завжди. Перші промислові підприємства були побудовані приблизно 240
років тому. Ними були ткацькі фабрики в Англії, передовій західноєвропей-ській країні того часу. Саме Західна Європа, а потім США першими пройшли
всі основні етапи індустріального розвитку. Це проявилося в послідовній змі -ні галузей промисловості, що були лідерами в економіці.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Якою є галузева структура промисловості України?
2.   Які чинники впливають на розміщення промислових підприємств?
3.   Назвіть види ресурсів (сировини), що використовуються в енергетиці.
4.   Які види продукції випускають підприємства машинобудування?
5.   Якими є особливості виробництва продукції хімії органічного синтезу?
6.   Які чинники мають визначальне значення для розміщення харчової, бу-дівельної та деревообробної промисловості?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА.
Без електроенергії неможливо уявити роботу жодної галузі. Тому в ХХ ст.
її було віднесено до так званої «авангардної трійки» галузей промисловості,
які визначають і забезпечують розвиток усієї виробничої сфери.
На сучасному етапі розвитку світового господарства понад 99  % електро-енергії виробляється на електростанціях трьох типів: теплових, гідравлічних
та атомних. Кожен із типів має свої переваги і недоліки. Так, споруджувати
теплові електростанції (ТЕС) швидше і простіше, але вони виробляють найдо -рожчу електроенергію, використовують вичерпні природні ресурси, а також
здійснюють значні викиди в навколишнє середовище.
ТЕС  мають  переважну  частку  у  ряді  давньопромислових  країн  (Німеч -чина,  Італія,  Чехія),  а  також  великих  (Китай,  Індія)  середньорозвинених
та слаборозвинених країнах, де відсутні значні гідроресурси. Гідроелектрос-танції (ГЕС) виробляють значну частку електроенергії в деяких високорозви -нених країнах (Канада, Швеція, Норвегія), які мають значні ресурси енергії
річок,  та  країнах  із  середнім  і  невисоким  рівнем  розвитку,  які  мають  бага-товодні порожисті або гірські річки (Бразилія, Гана, Єгипет). Атомні елек-тростанції (АЕС) особливо поширені у високорозвинених країнах (у Франції
вони вироб ляють майже
3
/
4
 усієї електроенергії). У наш час у різних країнах
будують  близько  30  реакторів,  із  них  дев’ять  в  Індії,  по  чотири  —  у  Росії
та Китаї, дві  —  в Японії, один   —  в Ірані.
Запитання та завдання
1.   Недоліки  існуючих  типів  електростанцій  змушують  людей  шукати  нові
джерела отримання електроенергії. Із якими з них людство пов’язує най-більші надії?
(Використовується  енергія  припливів  (на  сьогодні  єдина  промислова  ПЕС
«Ранс» потужністю 270 тис. кВт працює у Франції, але в багатьох країнах діють
малопотужні  дослідно-промислові  установки),  вітру  (найбільше  електроенер-гії  виробляють  вітрові  електростанції  (ВЕС)  США,  Данії  та  Німеччини),  Сонця
(дослідно-промислові установки вже діють у багатьох країнах, наприклад у США
та Ізраїлі) та геотермальних вод (за виробництвом електроенергії на геотермаль -них електростанціях (ГТЕС) лідирують США та Філіппіни).
2.   У  світі  зберігається  величезна  різниця  в  забезпеченні  економіки  і  насе -лення  електроенергією.  Так,  у  Норвегії,  яка  посідає  перше  місце  за  цим
показником, на кожного жителя виробляється понад 26  000 кВт/год елек-троенергії, тоді як у багатьох країнах Африки  —  100 і навіть менше. По -ясніть, чим викликана така різниця.
3.   Побудуйте діаграму «Географічне використання енергії у світовому госпо-дарстві» за такими даними: розвинені країни  —  53 %; країни, що розви-ваються   —  29 %; СНД та країни Центральної Європи  —  18 %.
4.   Позначте  на  контурних  картах  країни,  які  виробляють  найбільшу  кіль-кість електроенергії.
Країни — найбільші виробники електроенергії
Назва
Загальний обсяг,   
млрд кВт  год
На душу населення,  
кВт/год
США 3979 13 263
Китай 2500 1923
Японія 974,4 7612
Росія 952,4 6707
Індія 630,6 573
Канада 573 17 906
Німеччина  566,9 6913
Франція  540,6 9010
Бразилія  380,9 2026
Велика Британія 363,2 6053
Обговорення в загальному колі
У цей час уряди і громадськість різних країн не мають єдиної думки щодо
використання атомних електростанцій. Одні країни експлуатують АЕС і пла -нують будівництво нових (наприклад Росія й Франція), інші виводять з екс-плуатації старі й планують будівництво нових АЕС (наприклад Німеччина),
треті не мають на своїй території АЕС (наприклад Італія та Австралія). Яки-ми є позитивні й негативні наслідки експлуатації АЕС?
Позитивні наслідки експлуатації АЕС Негативні  наслідки експлуатації АЕС
АЕС використовують величезну
енергоємність ядерного палива. Це
обумовлює невеликі обсяги палива,
що споживається (тоді як велика
ТЕС тільки за добу спалює кілька
вагонів вугілля).
Дозволяють побудувати електро-станції поблизу споживача і в та -кий спосіб заощадити на транспор-туванні палива та електроенергії.
Не спалює кисень, майже не за -бруднює атмосферу й ґрунт.
Виробляють дешеву електроенергію
(якщо не враховувати вартості де-монтажу АЕС). Це особливо важли -во, тому що гідроресурси в багатьох
країнах вичерпані, запаси нафти й
природного газу обмежені, а собі -вартість видобутку вугілля висока.
Можливість повторного викорис-тання палива після переробки
Із погляду статистики й страхування
великі аварії малоймовірні, однак
наслідки такого інциденту вкрай
тяжкі.
Чинниками забруднення навколиш-нього середовища може стати раді-ація від охолодженої води та акти-вованих пилових часток, джерелом
теплового забруднення є вплив на
воду в системі охолодження.
Великі витрати по утилізації радіо -активних відходів.
Обмежений термін дії АЕС, після
чого її слід закрити або провести сер-йозну реконструкцію.
Опромінене паливо небезпечне, воно
вимагає складних і дорогих заходів
щодо переробки й зберігання.
Небажаний режим роботи зі змінною
потужністю для реакторів, що пра -цюють на теплових нейтронах
2.   ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ.
За  останні  десятиліття  в  географії  підприємств  чорної  металургії  відбу-лися  значні  зміни.  Вони  були  викликані  тим,  що  головними  чинниками  їх
розміщення стали транспортний (із цієї причини значна частина нових ме-талургійних підприємств зараз споруджується в портах), екологічний (мета-лургія  —  «брудне»  виробництво,  а  тому  нові  підприємства  споруджуються
у країнах, де м’якше екологічне законодавство) та чинник трудових ресурсів
(використання дешевої робочої сили зменшує витрати на виробництво про -дукції).  Як  наслідок,  металургійне  виробництво  поступово  переміщується
до середньорозвинених країн (особливо це стосується виплавки чавуну і не-дорогих марок сталі).
На сьогодні у світі склались три головні райони виробництва чорних металів:
1)   Східна  Азія,  де  за  обсягами  виплавки  сталі  виділяються  Китай,  Японія
(відповідно  перше  і  друге  місця  за  виплавкою  сталі  у  світі)  і  Республіка
Корея. При цьому Японія спеціалізується переважно на випуску якісних
марок сталі, а Китай і Корея   —  масових.
Виплавка сталі в цьому субрегіоні продовжує швидко зростати.
2)   Європа, де найбільшими виробниками чорних металів є Росія, Німеччина,
Україна. При цьому чорна металургія постсоціалістичних країн випускає
переважно недорогі марки сталі, а високорозвинених країн  —  спеціальні.
3)   Північна  Америка,  де  своєю  чорною  металургією  виділяються  США
(третє місце у світі). Тут також переважає виробництво високоякісного металу.
Запитання та завдання
1.   Поясніть особливості географії чорної металургії. Із чим пов’язані зміни,
що відбулися останнім часом?
2.   Крім  трьох  найважливіших  районів  чорної  металургії,  за  обсягами  ви-робництва виділяються Індія, Австралійський Союз, Бразилія, Південна
Африка. Які чинники вплинули на розвиток галузі в цих країнах?
3.   Позначте  на  контурних  картах  країни,  які  виробляють  найбільшу  кіль-кість сталі.
Країни — найбільші виробники сталі
Назва Обсяг  виробництва,  млн  тонн
Китай 502,0
Японія 118,2
США 96,2
Росія 69,5
Індія 54,1
Республіка Корея 52,4
Німеччина 47,5
Україна 39,8
Бразилія 32,8
Італія 31,7
Проблемне запитання
Тривалий час лідерами у виробництві чорних металів лишалися провідні
країни  Європи,  такі  як  Німеччина,  Велика  Британія,  Франція,  Італія.  Але
згодом темпи виробництва сталі в цих країнах сповільнилися і навіть скоро -тилися. У той же час обсяги виробництва продукції машинобудування, яке
є  основним  споживачем  сталі,  почали  зростати  значними  темпами.  Чим  би
ви це пояснили?
(Постійно  зменшувалась  матеріалоємність  машинобудівної  продукції;
з’явились  сучасні  технології  виробництва  сталі,  що  сприяло  підвищенню
її  якості  та  зменшенню  витрат;  значного  поширення  набуло  використання
замінників  сталі,  зокрема  пластмас;  частина  виробництва  перемістилась
у менш розвинені країни; при виготовленні сучасної продукції точного маши -нобудування сталь майже не використовується (наприклад електроніка).)
3.   КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ.
У ході НТР кольорова металургія зазнала важливих змін. Традиційні ко-льорові метали  —  мідь, свинець, цинк  —  зайняли «метали ХХ ст.»  —  алю -міній, титан, магній. Саме виробництво алюмінію стало провідною галуззю
кольорової  металургії.  Виробництво  цього  металу  у  світі  досягло  майже
30 млн тонн на рік, тоді як міді   —  лише близько 12 млн тонн, свинцю   —  тро -хи більше 5 млн тонн, цинку   —  6,5 млн тонн. Інших кольорових металів ви -плавляється набагато менше.
Оскільки руди більшості кольорових металів мають незначний їх вміст, то
переробка руди здійснюється на місці (у збагачену руду  —  концентрат  —  або
в чорновий  —  неочищений від домішок  —  метал). Цим пояснюється те, що
виробництво ряду кольорових металів   —  міді, цинку, свинцю, олова, ртуті
тощо  —  збігається із районами залягання руд.
У країнах, що розвиваються, поширені в основному добувні виробництва
та виплавка чорнових металів; у розвинених країнах має місце як видобуток
руд, так і виплавка кінцевої продукції (у тому числі з чорнових металів, які
постачаються сюди з країн, що розвиваються).
Завдання
1.   Назвіть головні риси географії кольорової металургії.
2.   Поясніть, чому у високорозвинених країнах дедалі більша частка кольо-рових металів виплавляється з металобрухту.
(Виробництво таких металів коштує дешевше, у той же час технології перероб-ки металобрухту часто більш складні, аніж технології переробки руд.)
4.   МАШИНОБУДУВАННЯ.
Машинобудування, як і електроенергетика, входило до складу «авангард-ної трійки» промисловості. На початку ХХІ ст. ця галузь дає 35 % вартості
її продукції.
За загальною вартістю продукції машинобудування явним лідером є США,
далі йдуть Японія та Німеччина, їх намагається наздогнати Китай. Ці чотири
країни разом із Францією, Великою Британією, Італією, Канадою, Бразилі-єю, Іспанією та Росією виробляють понад 90 % усіх машин та обладнання.
У світі склалися чотири великі райони, де зосереджені підприємства цієї
галузі:
1)   Північноамериканський, основою якого є США і який виробляє 30 % про-дукції машинобудування світу. Для нього характерна величезна різнома-нітність продукції, причому все більшого значення набувають наукоємні
галузі  (авіакосмічна,  виробництво  військової  техніки,  сучасних  засобів
зв’язку тощо).
2)   Західноєвропейський, де особливо виділяється машинобудування Німеч-чини  та  Франції.  За  своєю  потужністю  він  майже  не  поступається  Пів -нічноамериканському. Схожою є також його спеціалізація (дещо менша
частка наукоємної продукції).
3)   Східноазіатський  (виробляє  понад  25 %  світової  продукції  машинобуду-вання, причому його частка швидко зростає). Найпотужнішими машино-будівними країнами цього регіону є Японія, де ставка робиться перш за все
на розвиток наукоємних виробництв, а також Китай і Республіка Корея,
де розвинулись переважно виробництва, що орієнтуються на недорогу ро-бочу силу.
4)   Східноєвропейський (об’єднує країни СНД, серед яких виділяється Росія).
Тут розвиваються переважно металомісткі галузі, а також підприємства
військово-промислового комплексу.
Завдання
1)   Охарактеризуйте один із чотирьох великих ареалів машинобудування.
2)   Позначте  на  контурних  картах  країни,  які  виробляють  найбільшу  кіль-кість продукції машинобудування.
3)   Автомобіль є одним з основних експортних товарів. За останні п’ятдесят
років експорт автомобілів зріс приблизно в 20 разів, і зараз на міжнарод-ному ринку реалізується до 40  % вироблених автомобілів. Чим би ви по-яснили цю тенденцію?
(Останнім часом бажання вижити змушує фірми об’єднуватися як усередині
країни, наприклад PSA (Пежо-Сітроен) у Франції, так і за її межами. При цьому
переслідується  мета  здешевлення  продукції,  у  тому  числі  завдяки  використан -ню  менш  дорогої  робочої  сили.  Як  результат  частка  продукції,  яку  виробляють
десять найбільших ТНК на закордонних підприємствах, за останні 20—25 років
подвоїлася й досягла майже 50 %. У той самий час основними споживачами цієї
продукції залишаються жителі розвинених країн, до того ж багато заможних кра -їн, що розвиваються (наприклад країни  —  експортери нафти), не випускають ав -томобілі, а попит на них зростає.)
Виробництво автомобілів  найбільшими  автомобільними  ТНК світу
Назва Країна
Виробництво 
автомобілів,  
млн  шт.
Частка автомобілів, що ви-пускають  на закордонних 
підприємствах, млн  шт.
«Дженерал моторс» США 8,1 48,1
«Форд моторс» США 7,3 48,1
«Тойота моторс» Японія 6 30,3
«Фольксваген» Німеччина 5,1 60,7
«Даймлер-Крайслер» Німеччина/
США
4,7 75,5
PSA Франція 2,9 40,3
«Фіат» Італія 2,6 40,1
«Нісан моторс» Японія 2,6 48,6
«Рено» Франція 2,5 42,4
«Хонда моторс» Японія 2,5 51,1
4)   Обсяг виробництва автомобілів в 2008 р. склав 70,2 млн шт., що на 3 млн
менше, ніж у 2007 р. Розрахуйте, на скільки зменшились обсяги виробни-цтва (зниження склало 4,2  %).
5)   Поясніть зміни, що відбулись в обсягах виробництва легкових автомобілів
серед трьох найбільших виробників.
Обсяги виробництва автомобілів  найбільшими  країнами-виробниками 
в 2007—2008  рр.
Назва
Обсяг  виробництва,  млн  шт.
Приріст, %
2007 р.   2008 р.
Японія  11 596 11 563 –0,3
США 10 780 8705 –19
Китай 8872 9323 5
6)   Поясніть  вплив  чинника  трудових  ресурсів  на  розміщення  підприємств
точного машинобудування.
7)   Складіть схему зв’язків машинобудування з іншими галузями промисло-вості.
5.   ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
Хімічна  промисловість —  одна  з  наймолодших  галузей  промисловості.
У світі вона розвинулась в основному в ХХ ст., причому за темпами розвитку
поступалась  лише  машинобудуванню.  Через  це,  а  також  завдяки  тому  що
саме хімічна промисловість виробляє принципово нові конструкційні мате -ріали, вона належить до «авангардної трійки» галузей ХХ ст.
Географія хімічної промисловості нагадує географію машинобудування. Її
виробництва в основному зосереджені в трьох регіонах світу: Північноамери -канському  (ядро  —  США),  Західноєвропейському  (виділяються  Німеччина
і Франція) та Східноазіатському (провідний виробник  —  Японія).
Галузева  структура  хімічної  промисловості  в  країнах  із  різним  рівнем
розвитку  дуже  неоднакова.  Для  країн,  що  розвиваються,  характерна  перш
за все гірнича хімія, яка займається видобутком хімічної сировини (фосфори -тів, самородної сірки, піриту, калійних солей тощо). У середньорозвинених
країнах провідну роль відіграють галузі основної хімії (виробництво кислот,
мінеральних  добрив)  та  частково  хімії  органічного  синтезу  і  полімерів  (ви-робництво  пластмас  і  синтетичних  волокон).  Ці  виробництва  також  розви-нені у високорозвинених країнах, але вони для них   —  уже пройдений етап,
оскільки, з одного боку, вони належать до «брудних», а отже небажаних ви-робництв, а з іншого   —  виробляють порівняно недорогу продукцію. Тому ці
виробництва  поступово  переміщуються  до  середньорозвинених  країн,  осо-бливо  до  країн  «нової  індустріалізації».  А  високорозвинені  країни  дедалі
більше зосереджуються на виробництві високотехнологічної продукції  —  лі -ків, парфумів, миючих засобів, спеціальних сортів гуми тощо.
Запитання та завдання
1)   Назвіть характерні риси географії хімічної промисловості.
2)   Поясніть відмінності в галузевій структурі хімічної промисловості в кра-їнах із різним рівнем розвитку.
3)   За останні десятиліття країни Південно-Західної Азії нарощують обсяги
виробництва  хімічних  продуктів.  Як  ви  вважаєте,  із  чим  це  пов’язано?
На яких виробництвах спеціалізуються місцеві підприємства?
(Це пояснюється значними обсягами видобутку нафти й бажанням цих країн
не тільки продавати «чорне золото», але й заробляти на його переробці (це більш
вигідно). Місцеві підприємства спеціалізуються на початкових стадіях виробни -цтва продукції органічної хімії та виготовленні добрив.)
4)   Які види продукції галузі виготовляють у країнах, що розвиваються?
(У країнах, що розвиваються, виготовляють лаки, фарби, побутові хімікати,
окремі види добрив (технологічно найбільш прості товари), за наявності корисних
копалин тут спеціалізуються на гірничо-хімічній промисловості.)
5)   У  хімічній  промисловості  можна  одержати  матеріали  із  заданими  влас-тивостями.  Одним  із  таких  матеріалів  є  поліетилен.  Ви  вже  знаєте,  що
він широко використовується для виготовлення різноманітної продукції,
у тому числі водопровідних труб. Порівняйте властивості труб, які виготов-лені зі сталі та поліетилену. Дані запишіть у таблицю і зробіть висновок.
План порівняння Труби  зі  сталі  Труби  з поліетилену
Антикорозійні властивості
План порівняння Труби  зі  сталі  Труби  з поліетилену
Необхідність додаткової обробки (на-приклад фарбування)
Можливості експлуатації в агресив-ному середовищі
Робота на згин
Довговічність
Ігрова хвилинка
Поясніть,  як  ви  розумієте  вислів  «Хімічна  промисловість  —  ілюзіоніст
економіки».
6.   ЛІСОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
Учитель звертає увагу на те, що минулого року учні вивчали лісову і дере-вообробну промисловість, а цього року розглядали географію лісових ресур-сів,  і  пропонує  самостійно  охарактеризувати  галузь  за  спрощеним  планом
(виконується діадами).
План характеристики: а) склад галузі, б) чинники, що впливають на її роз-міщення, в) види продукції, г) географія галузі (використовується атлас).
7.   ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
Легка  промисловість  виробляє  тканини,  одяг,  взуття,  займається  об-робкою  шкір  і  хутра.  Як  правило,  такі  виробництва  трудомісткі,  а  більша
частина продукції   —  недорога. Тому підприємства цієї галузі дедалі більше
переміщуються до країн із середнім рівнем розвитку, де трудові ресурси недо -рогі. У високорозвинених країнах зберігаються виробництва, які виробляють
дорогі  (особливо  вовняні)  тканини,  престижний  одяг  і  взуття  (виділяються
Франція та Італія зі своїми будинками мод).
Запитання
1)   Які  види  продукції  виробляють  підприємства  галузі?  На  випуску  яких
видів  продукції  спеціалізуються  розвинені  країни?  Країни,  що  розвива-ються?
2)   Чому саме легка промисловість була «піонером» промислового перевороту?
8.   ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
Із  курсу  «Економічна  і  соціальна  географія  України»  ви  знаєте,  що  під-приємства цієї галузі тяжіють або до джерел сировини (наприклад виробни-цтво цукру), або до споживача (хлібопекарська галузь).
Оскільки саме харчова промисловість виробляє основну масу продуктів,
які  споживає  людство,  то  вона  набула  розвитку  скрізь.  Незважаючи  на  це,
існують певні закономірності. Так, високоякісні продукти харчування вироб -ляються переважно у високорозвинених країнах, де є належний технічний
рівень виробництва і споживач, здатний оплачувати дорогу продукцію.
Запитання
1)   Як  ви  вважаєте,  на  виробництві  яких  видів  продукції  спеціалізуються
країни, що розвиваються?
(У  країнах,  що  розвиваються,  розвинені  борошномельні,  цукрові,  круп’яна
галузі,  що  вказує  на  перевагу  їжі  рослинного  походження.  В  останні  роки
на територію цих країн переміщується виробництво продукції, яка може завдати
шкоди здоров’ю, наприклад, виноробство, виробництво тютюнових виробів.)
2)   Поясніть, із чим пов’язане виробництво великої кількості напівфабрика-тів у розвинених країнах. Які позитивні й негативні наслідки ви бачите
в цьому?
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Якими є особливості географії чорної металургії?
2)   Розкажіть  про  значення  й  територіальну  структуру  машинобудування.
3)   В умовах глобальної економічної кризи постає питання підвищення ефек-тивності виробництва. Як ви вважаєте, які шляхи існують для вирішення
цієї проблеми? Чому ряд фахівців уважають, що після закінчення світової
кризи підприємства можуть стати більш ефективними?
4)   Як ви вважаєте, у якому напрямку буде розвиватися промисловість у най-ближчому майбутньому?
(У галузевій структурі промисловості будуть простежуватися дві взаємодопов-нюючі тенденції. З одного боку, галузі будуть продовжувати «дробитися» на під -галузі  й  виробництва,  з  іншого  боку   —  буде  посилюватися  їхній  взаємозв’язок
і взаємозалежність.
У  територіальній  організації  промисловості  продовжиться  переміщення
традиційних, «шкідливих» і трудомістких виробництв із розвинених країн
у менш розвинені. Це буде сприяти «розповзанню» більшості галузей промис -ловості по різних регіонах світу. Розвинені країни будуть спеціалізуватися
на найбільш наукомістких і дорогих видах продукції. У загальному обсязі ви -робництва промислової продукції очікується збільшення частки країн Азії,
у першу чергу Східної й Південно-Східної.)
5)   Доповніть схему «Зв’язки електроенергетики з іншими галузями».
Електроенергетика
Машинобудування Паливна промисловість
6)   З’ясуйте основні тенденції, що характерні для галузевої структури й гео-графії обробної промисловості за останні п’ятнадцять років (використову-ються статистичні дані).
Структура умовно чистої продукції  обробної промисловості світу,  %
Галузь промисловості
Розвинені  
країни
Країни,   
що розвива -ються
Країни  
з перехідною  
економікою
Світ
1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005
Харчова 10,6 7,6 14,2 11,8 17,1 13,5 11,5 8,7
Текстильна 2,2 1,2 6,2 4,6 3,0 2,2 3,0 2,0
Галузь промисловості
Розвинені  
країни
Країни,   
що розвива -ються
Країни  
з перехідною  
економікою
Світ
1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005
Швейна 2,2 0,9 3,3 2,7 3,0 2,0 2,5 1,3
Шкіряно-взуттєва 0,6 0,3 1,5 1,3 1,2 0,6 0,8 0,5
Деревообробна 2,4 1,6 1,6 1,2 2,4 2,4 2,2 1,6
Целюлозно-паперова 3,7 2,5 2,3 2,2 2,6 2,8 3,4 2,4
Поліграфічна 5,8 4,3 2,2 1,6 2,3 2,7 5,0 3,6
Переробка нафти й ву-гілля, виробництво
ядерного палива
2,7 2,1 6,7 5,6 5,2 3,1 3,6 2,9
Хімічна 10,1 8,7 9,9 10,3 8,1 6,6 10,0 9,0
Виробництво гумових
і пластмасових ви -робів
3,4 2,8 3,7 3,8 2,5 3,7 3,4 3,0
Силікатно-керамічна 3,8 2,7 5,9 4,4 6,8 5,6 4,3 3,1
Металургійна 5,6 3,8 7,1 7,0 10,8 8,7 6,0 4,7
Металообробна 7,3 5,0 4,5 3,8 4,9 6,1 6,6 4,8
Загальне машинобуду -вання
8,5 6,3 6,0 5,6 10,9 9,3 8,1 6,2
Виробництво
комп’ютерів й офісно-го устаткування
2,9 6,3 1,2 1,4 0,4 1,0 2,5 5,0
Виробництво засобів
зв’язку
4,1 21,2 6,1 12,1 2,0 7,2 4,4 18,8
Високоточне прила-добудування, разом
із медичним
2,6 2,6 0,9 0,7 1,7 3,3 2,2 2,2
Електротехнічна 6,6 7,8 3,2 5,1 3,5 4,7 5,9 7,1
Автомобільна 7,8 7,1 4,2 4,9 3,8 6,8 7,0 6,6
Інше транспортне ма-шинобудування
2,5 2,1 3,2 5,0 4,0 3,5 2,7 2,8
Меблева та інші галузі
та виробництва
3,9 2,7 3,0 2,4 3,2 3,6 3,7 2,9
7)   Заповніть таблицю «Промисловість світу». (Учні працюють групами, учи-тель консультує, а при необхідності допомагає школярам.)
Закінчення таблиці
План  
характеристики
Євроляндія —  
типова розвинена країна
Занзіафра — типова країна, 
що розвивається
Чинники  
розміщення
Наукоємності, споживчий,
транспортний, екологічний
Сировинний, трудовий,
споживчий
Галузі  
спеціалізації
Найважливішими галузями
є електроенергетика (перева -жають АЕС та потужні ТЕС),
машинобудування і хімічна
промисловість.
Основна роль належить на -укоємним галузям: атомна
енергетика, транспортне ма-шинобудування, точне
Основними галузями є
харчова і легка промисло-вість. Вони представлені
невеликими, часто кус -тарними підприємствами,
де виробляється продук-ція невисокої якості.
Починають розвиватися
підприємства хімічної
машинобудування (у першу
чергу електроніка), хімія
органічного синтезу (у першу
чергу виробництво нових
матеріалів, ліків, парфумів).
Переважає виробництво до-рогої та високоякісної про -дукції.
У харчовій промисловості
найбільше продукції вироб-ляють м’ясна та молочна
галузі (вони відрізняються
високою якістю).
У легкій промисловості
вироб  ляють дорогі (особливо
вовняні) тканини, престиж-ний одяг і взуття
промисловості, які вироб-ляють лаки, фарби, до -брива. Виникають підпри-ємства, що виробляють
(збирають) прості засоби
виробництва.
Інші галузі розвиваються
в залежності від наявних
видів ресурсів (сировини),
наприклад паливна, гір-ничовидобувна, лісова,
а також пов’язані з ними
виробництва (наприклад
початкові стадії виплавки
металів та деревообробки)
Особливості
географії
У розміщенні підприємств
важливу роль відіграють такі
чинники: територіальна кон -центрація, розвиток науки
і техніки, наявність фінансо -вих ресурсів і висококваліфі -кованих кадрів, екологічний.
Рівнем розвитку виділяються
великі промислові центри,
які розташовані в різних ра-йонах країни
У розміщенні підприємств
важливу роль відіграють
природно-ресурсні чинни-ки, а також транспортний
і споживчий.
Рівнем розвитку
виді ляєть  ся столи-ця та портове місто,
у якому сконцентровані
експортно-імпортні опе-рації
Тип викорис-тання ресурсів
Поєднання нераціонального
та раціонального
Переважання нераціо-нального
Екологічна   
ситуація
Покращення Погіршення
110
Проблемне запитання
Учені  виділяють  п’ять  хвиль  (етапів)  НТР  із  домінуванням  в  економіці
таких  галузей:  1)  текстильної  промисловості  (XVIII—XIX  ст.);  2)  вугільної
промисловості  й  чорної  металургії  з  розвитком  залізниць  (друга  половина
XIX ст.); 3) важкого машинобудування, вугільних електростанцій і хімічної
промисловості  (початок  ХХ  ст.);  4)  автомобілебудування,  нафтопереробки
й  електротехнічної  промисловості  з  розвитком  автомобільного  транспорту
(40—60-і роки ХХ ст.); 5) електроніки, обчислювальної техніки, робототех -ніки, лазерної техніки з розвитком мережних комунікацій (кінець ХХ ст.).
Як ви вважаєте, чи можна сказати, що з огляду на розвиток промисловості
найбільш бідні країни, що розвиваються, «перебувають» в XIX в.? Обґрун-туйте свою відповідь.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Які типи електростанцій ви знаєте?
2.   Якими є особливості географії хімічної промисловості?
3.   Чим би ви пояснили зрушення в географії легкої промисловості?
4.   Використовуючи карти атласу й статистичні дані, охарактеризуйте осно-вні  райони  розміщення  однієї  з  галузей  промисловості  (вибір  зробіть
на власний розсуд).
5.   Чому для розвитку електронної промисловості необхідна тісна співпраця
науково-дослідних установ та виробничих підприємств?
6.   П’ятдесят  років  тому  у  Франції  2/3  сталі  виплавляли  заводи  Лотарин-гії  —  області на сході країни, де є великі запаси бурого залізняка. Проте
зараз найбільші сталеплавильні заводи розташовані в невеликих примор-ських містах Дюнкерк і Фос. Чим пояснити таке переміщення галузі?
7.   Існує думка, що альтернативні джерела енергії при їхньому використанні
не  завдають  шкоди  навколишньому  середовищу.  Назвіть  негативні  на -слідки спорудження вітряних, припливних та геліостанцій.
8.   Чим, на вашу думку, відрізняється швейна промисловість Франції та Мав-рикії  —  невеликої держави в Індійському океані?
9.   Використовуючи знання, що ви отримали на уроках хімії, підготуйте по-відомлення  про  один  із  видів  продукції,  який  можна  отримати  завдяки
можливостям хімічної промисловості.
10.  Використовуючи  мережу  Інтернет,  підготуйте  повідомлення  про  вико-ристання нових джерел для отримання електроенергії, наприклад енергії
Сонця  (можна  використати  працю  «Преобразование  солнечной  энергии
в тепло и электричество», розміщену за адресою: http://www.phtf.spb.ru/
files/Lecture6_ELMF2008_final.pdf).

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (14.10.2014)
Переглядів: 3487 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: