hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 16 Тема. Науково-технічна революція і світове господар-ство.


УРОК  № 16
Тема. Науково-технічна революція і світове господар-ство.
Очікувані
результати:
учень  характеризує  поняття  «науково-технічна  револю -ція»,  визначає  вплив  НТР  на  галузеву  структуру  та  те-риторіальну  організацію  виробництва,  робить  висновки
про  тенденції  розвитку  світового  господарства  в  епоху
науково-технічної революції.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, схема «Науково-технічна ре -волюція», схема «Вплив НТР на світове господарство».
Опорні
поняття:
світове господарство, науково-технічна революція, галу -зева структура господарства, територіальна організація
виробництва.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Метод помилкових тверджень
*
Світовим господарством називають сукупність господарств усіх країн сві-ту, пов’язаних міжнародними економічними відносинами. Люди давно обмі -нювалися товарами, але тільки 100 років тому до взаємного обміну були залу -чені всі найбільші регіони світу. Сучасне світове господарство є однорідним,
оскільки поєднує країни, які мають однаковий рівень розвитку. Формування
світового господарства пов’язане з міжнародним географічним поділом пра -ці. Під ним розуміють спеціалізацію окремих країн на виробництві певних
товарів і послуг із подальшим обміном ними. Сучасний міжнародний геогра-фічний поділ праці склався під впливом виключно природних чинників.
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Науково-технічну революцію можна назвати найбільш мирною, найбільш
тривалою  та  наймасштабнішою  революцією  ХХ  ст.  Вона  розпочалась  у  се-редині  минулого  століття  і  триває  сьогодні.  На  відміну  від  соціальних,  ця
революція не забрала людських життів, але при цьому змогла змінити побут
і рівень життя людей. Сьогодні ми більш докладно розглянемо, що собою яв -ляє ця революція, які її основні риси та головні напрямки.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які засоби виробництва істотно впливають на підвищення продуктивності
праці?
2.   У чому полягає роль людини в сучасному виробництві?
3.   Які галузі промисловості виробляють найбільше продукції в розвинених
країнах?
4.   Які риси притаманні господарству аграрних країн?
5.   Чому наукоємні виробництва сконцентровані у великих містах та поблизу
потужних наукових центрів?
*  Методичні рекомендації див. с. 18.
93
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   СУЧАСНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇЇ РИСИ.
Сучасне  світове  господарство  розвивається  в  умовах  науково-технічної
революції  (НТР)  —  докорінного  якісного  перевороту  рівня  продуктивних
сил  на  основі  перетворення  науки  на  головний  чинник  суспільного  вироб-ництва.
Перша революція в галузі техніки та технології  —  промислова, охоплю -вала середину ХVІІ  —  початок ХVІІІ ст. Особливо помітною вона була в Єв-ропі.  Саме  тоді  відбувся  перехід  від  переважно  ручної  праці  до  машинного
виробництва.
Друга революція  —  технічна, припала на кінець ХVІІІ  —  початок ХІХ ст.
Третя   —  науково-технічна, почалась у середині ХХ ст. і триває донині. Для
неї  характерні  певні  особливості,  які  суттєво  відрізняють  її  від  перших  ре-волюцій.
1)   Універсальність  і  всеосяжність.  Під  терміном  «універсальність»  розумі-ють проникнення досягнень науки в усі сфери життя і діяльності людини,
а не тільки у виробництво, як це було під час першої НТР.
2)   Для НТР характерне надзвичайне прискорення науково-технічного про-гресу   —  швидкого втілення досягнень науки у виробництво. Якщо в ході
першої НТР від моменту здійснення наукового відкриття до часу втілення
його в практичне використання (у виробництво) минало 20—30 років, то
зараз цей термін у передових країнах не перевищує 1—3 роки, а у ряді ви-падків він ще коротший.
3)   Докорінна зміна ролі людини у виробництві. У ході НТР виробництво на-стільки  ускладнилося,  що  в  багатьох  випадках  людина  перестала  бути
безпосереднім виробником продукції   —  її замінюють промислові роботи,
автоматизовані лінії, комп’ютери. Із безпосереднього виробника, «живо-го  додатка  машини»,  людина  все  більше  перетворюється  на  контролера
діяльності машин та їх ремонтника і наладчика.
Запитання та завдання
1)   Які вимоги до трудових ресурсів висуває сучасна НТР?
(Підвищені вимоги до рівня освіти, кваліфікації, ініціативності, відповідаль-ності. Так, у наш час у світі працює більше інженерів, ніж їх було за всю поперед -ню історію людства.
2)   Фахівці вважають, що сучасна НТР зародилась як військово-технічна ре-волюція. Наведіть приклади, які про це свідчать.
(Атомна  зброя  була  застосована  в  1945  р.,  тоді  як  перша  АЕС  почала  пра -цювати  лише  через  дев’ять  років.  Перший  реактивний  літак   —  «Мессерш -мітт-262»   —  мав військове призначення.)
3)   Пригадайте найважливіші технічні засоби, які дозволили спочатку замі-нити  ручну  працю  на  машинну,  а  потім  підвищити  продуктивність  різ-них видів праці. Відповідь подайте у вигляді таблиці (таблиця накреслена
на дошці, ліва частина заповнена).
Під  час  роботи  учитель  консультує,  за  необхідності  використовує  еврис-тичну бесіду або підказує учням.
Періодизація науково-технічного прогресу.
Етапи науково-технічного прогресу Основні види машин
Промислова революція (переворот) Парова машина
94
Етапи науково-технічного прогресу Основні види машин
Технічна революція Електричний двигун і двигун вну-трішнього згоряння
Науково-технічна революція Реактивний двигун. Комп’ютер
2.   ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НТР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Сучасна НТР розвивається за кількома напрямками. Їх перелік та найваж-ливіші особливості наведені на схемі. Учитель демонструє схему та коментує
її зміст.
Науково-технічна революція
Наука й освіта Техніка і технології Виробництво Управління
Зростання
витрат на
науково-дослідні та кон-структорські
Швидке впро-вадження до-сягнень науки
у виробництво.
Удосконалення
Виникнення нових га-лузей. Електронізація
(комп’ютеризація),
комплексна автомати-зація, космізація
Створення
автоматич-них систем
управління.
Перехід
роботи.
Докорінне ре-формування
змісту освіти та
форм навчання
вже відомої тех-ніки. Перехід
до нової техніки
і технологій
виробництва.
Перебудова енерге -тичного господарства.
Створення і виробни -цтво принципово нових
матеріалів. Розвиток
біотехнологій
до електро-нної інфор-мації
Запитання
1)   Чому в умовах сучасної НТР необхідне швидке впровадження досягнень
науки у виробництво?
2)   Що  ви  знаєте  з  курсу  «Економічна  і  соціальна  географія  України»  про
технопарки (технополіси)?
3)   Укажіть вид продукції, винахід та випуск якої можна назвати прикладом
переходу до принципово нової техніки або технологій: мобільні телефони,
плазмові  телевізори,  пластмаси,  кондиціонери,  кар’єрні  вантажні  авто-мобілі. Поясніть свою точку зору.
3.   ВПЛИВ НТР НА ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.
Науково-технічна революція змінює не тільки характер праці й побутові
умови  людини,  вона  впливає  на  галузеву  структуру  господарства  окремих
країн і всього світу.
Характер  цього  впливу  неважко  буде  зрозуміти,  коли  ми  порівняємо
структуру  господарства  постіндустріальних  та  аграрних  країн.  Упродовж
останніх 50 років НТР суттєво вплинула на господарство постіндустріальних
держав,  а  аграрні  країни  відстають  в  економічному  розвитку.  Це  означає,
що  галузева  структура  багатьох  аграрних  країн  в  епоху  НТР  поки  істотно
не змінилася.
Завдання
Закінчення таблиці
Порівняйте галузеву структуру господарства постіндустріальної та аграр-ної країни. Учитель допомагає учням сформулювати її характерні риси (при-клад наведено в таблиці).
Тип країн за структурою
зайнятості в галузях гос -подарства
Характерні риси галузевої структури господарства
Постіндустріальні  Більше половини економічно активного населен-ня зайняте в невиробничій сфері. Ця сфера робить
основний внесок у ВВП цих країн. Причому її
частка продовжує збільшуватися, з’являються
нові галузі, наприклад із надання різних фінансо -вих послуг.
У промисловості основну роль відіграють галузі
авангардної трійки (електроенергетика, машино-будування, хімічна промисловість), знижується
роль гірничодобувної та легкої промисловості.
У сільському господарстві зайнято менше ніж
10 % ЕАН, ця галузь дає менше 5 % ВВП.
Зростає частка тваринництва в загальному обсязі
виробленої сільськогосподарської продукції.
Підвищується роль автомобільного, трубопровід-ного й авіаційного транспорту, зменшується зна-чення залізничного й річкового, а за обсягом пере -везення пасажирів також і морського транспорту
Аграрні  Більшість населення зайнята у виробничій сфері,
а частка працюючих у сільському господарстві
перевищує 60  %.
ВВП в основному створюється в матеріальному
виробництві, причому частка сільського господар-ства часто перевищує 50  %.
У промисловості основну роль відіграють харчова
й легка промисловість, за наявності ресурсів їх
доповнює гірничодобувна, лісова й деревообробна
промисловість.
Формування сучасної транспортної системи тіль-ки починається, велике значення мають архаїчні
види транспорту (в’ючний, гужовий), викорис-товується залізничний, автомобільний, водний
транспорт
Учні роблять висновок, що НТР насамперед змінює співвідношення між
частками  виробничої  та  невиробничої  сфер  господарства  у  ВВП.  Значний
вплив вона має на частку сільського господарства, знижуючи її в 15—20 ра-зів. При цьому різко зростає значення невиробничої сфери.
НТР  істотно  впливає  і  на  структуру  окремих  галузей  господарства.  Так,
у промисловості розвинених країн найбільшу роль відіграють наукоємні га-лузі.  Їхньою  особливістю  є  те,  що  частка  витрат  на  науково-дослідні  й  до-слідно-конструкторські роботи перевищує 3,5 % від загальних витрат, а кіль-кість наукового персоналу становить щонайменше 2,5  % від усіх працюючих.
Запитання
1)   Які галузі промисловості належать до наукоємних?
(До таких галузей належать машинобудування (насамперед електроніка), хі-мічна промисловість (насамперед хімія органічного синтезу) та енергетика.
2)   Із чим пов’язано те, що під впливом НТР у структурі світової промисло-вості відбувається поступове збільшення частки оброблювальних галузей
і зменшується частка видобувних галузей.
(Це  пов’язано  зі  зменшенням  матеріалоємності  виробництва,  збільшенням
частки  синтетичної  сировини,  різким  збільшенням  використання  готової  про-дукції.)
4.   ВПЛИВ НТР НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ СТРУКТУРУ СВІТОВОГО  
ГОСПОДАРСТВА.
Розміщення господарських об’єктів  —  одне з провідних питань в еконо -мічній і соціальній географії. Ви вже знаєте, що на розміщення підприємств
впливають певні чинники, які зумовлюють найефективніше функціонуван-ня їх у певному місці, найменші витрати на виробництво й транспортування
продукції. Їх називають чинниками розміщення господарства. Серед них ви-діляють такі групи:
  • природні (паливний, сировинний, водний, природних умов);
  • техніко-економічні (транспортний, енергетичний, техніко-сировинний,
техніко-споживчий, економіко-географічного положення, територіаль-ної  концентрації,  комбінування  та  кооперування,  виробничої  інфра -структури);
  • демографічно-соціальні (трудових ресурсів, споживчий, соціальної інф-раструктури);
  • екологічні.
В епоху науково-технічної революції зросла роль найбільших міст світу.
Вони перетворилися на промислові й транспортні вузли, центри освіти й на-уки. Міські агломерації стали найважливішим чинником розміщення науко -ємних і трудомістких галузей промисловості.
Слід зазначити, що в епоху НТР помітно зросло значення й екологічного
чинника. Він змушує позбавлятися від екологічно «брудних» виробництв або
переносити їх, збільшувати витрати на будівництво очисних споруд.
Запитання
1)   Чи можна стверджувати, що під впливом НТР відбувається концентрація
наукоємних галузей у високорозвинених країнах? Аргументуйте свою від-повідь.
2)   Поясніть зростаюче значення екологічного чинника в розміщенні госпо-дарства?
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Розкажіть про вплив НТР на галузеву структуру світового господарства.
2.   Які чинники розміщення господарських об’єктів ви знаєте? Назвіть най-важливіші з них в епоху НТР.
3.   Деякі  фахівці  вважають,  що  перші  напівавтоматичні  технічні  засоби
виникли  задовго  до  НТР.  До  найбільш  простих  напівавтоматів  вони  від-носять  різні  пастки  для  звірів;  самостріл,  установлюваний  мисливця -ми  на  звіриній  стежці,  що  автоматично,  без  допомоги  людини,  вражав
97
тварину. Висловте свою точку зору щодо цього питання. Наведіть приклад
технічного засобу, що з’явився трохи пізніше й використовував природні
сили Землі.
(Вітряний і водяний млин.)
4.   Чим би ви пояснили широке й дуже швидке поширення ЕОМ?
(Крім науки, їх почали застосовувати у військовій справі й різних галузях ви-робництва: промисловості, енергетиці, транспорті, сільському господарстві, тор -гівлі, сфері обслуговування, обліку й контролю.)
Завдання
1.   Учитель пропонує узагальнити матеріал, розглянутий на уроці, і побуду-вати схему «Вплив НТР на світове господарство» (учитель консультує, а за
необхідності допомагає школярам).
Вплив НТР на світове господарство
Зміни в галузевій структурі Зміни в територіальній  
структурі
Збільшення частки невиробничої сфе-ри.
Поява нових галузей у невиробничій
сфері та промисловості.
Розвиток наукоємних виробництв.
Підвищення ролі тваринництва в сіль-ському господарстві.
Підвищення ролі автомобільного, тру-бопровідного й авіаційного транспорту
в перевезеннях пасажирів і вантажів
Орієнтація на великі міс -та  —  центри науки й освіти.
Орієнтація на кваліфіковані
трудові ресурси.
Підвищення ролі чинників
комбінування та кооперуван -ня. Зменшення впливу сиро-винного чинника.
Підвищення впливу еколо-гічного чинника
2.   Використовуючи  дані  таблиці,  охарактеризуйте  географію  технопарків
та вкажіть відмінності між ними.
Моделі технопарків в економічно розвинених країнах
Основні  
характе -ристики
 Американська модель Мішана модель  Японська модель
Мета
створення
Комерціалізація на-уки, розширення
світового впливу
Структурна пере-будова економіки
окремих регіонів
Прагнення до сві-тового лідерства
Основні
учасники
Університети, приватні фірми й банки,
частково  —  держава
Держава, місцеві
влади, приватні
фірми, універси -тети
Чинники
успіху
Високий науковий рівень досліджень
в університетах, ефективна інфраструкту-ра; творча ініціатива, дух підприємництва
Висока динамі-ка ринку нових
товарів, високий
рівень поширення
інформації, мере-жа малих і серед-ніх фірм
Основні  
характе -ристики
 Американська модель Мішана модель  Японська модель
Спеціа лі -зація
Мікроелектроніка, військові технології,
біотехнологія, аерокосмічна техніка, ядер-ні дослідження, охорона навколишнього
середовища
Робототехніка, ке-раміка, мехатроні-ка, оптика, освоєн-ня ресурсів моря
Особ ли-вості
Військова спрямова-ність дослідження,
зрілість структури
й налагодженість
механізмів функціо-нування
Ретельне планування, орієнтація на рі-шення регіональних проблем
Приклади Силіконова до -лина (Пало Альто,
Каліфорнія), Шосе
128 (Бостон), Долина
біоніки (Юта), Алея
роботів (Флорида),
Супутникова алея
(Меріленд). Усього
від 130 до 300 парків
і технополісів
Софія-Антиполіс
(Ніцца, Франція),
Силіконовий Глен
(Шотландія), «Ізар-Веллі» (Мюнхен,
Німеччина),
«Іннопол-лі»
(Гельсінкі,
Фінляндія),
Барі (Італія).
Усього  —  більше
200 парків і техно -полісів
Уцуномія
(Уцуномія), Кібі-Коген (Окаяма),
Силіконовий
острів (о. Кюсю).
Усього 25 техно-полісів
Запитання для загальної дискусії
1.   Чому  в  умовах  сучасної  НТР  необхідне  докорінне  реформування  змісту
освіти та форм навчання? Як ви вважаєте, у чому воно повинно полягати?
2.   Запропонуйте шляхи «реформування» уроків географії.
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Перелічіть  характерні  риси  науково-технічної  революції  та  охарактери-зуйте одну з них.
2.   Розкажіть про вплив НТР на територіальну структуру світового господар-ства.
3.   Чому НТР постійно висуває вимоги до кваліфікації трудових ресурсів?
4.   Одна з найбільших екологічних катастроф другої половини ХХ ст. сталась
в індійському місті Бхопал. Унаслідок викиду отруйних речовин на одно-му із заводів ТНК «Юніон карбайд» (США) загинуло багато людей. Спро-буйте пояснити, чому американська компанія споруджувала своє підпри-ємство не в США, а в Індії.
5.   Перший  із  технополісів  було  створено  неподалік  міста  Сан-Франциско
(США)  —  у Силіконовій долині. Обґрунтуйте появу технополіса саме в цій
місцевості.
Закінчення таблиці

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2086 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: