Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 15 Тема. Світове господарство і міжнародний географічний поділ праці.


УРОК  № 15
Тема. Світове господарство і міжнародний географічний поділ праці.
Очікувані результати:
учень  називає  етапи  формування  світового  господар-ства,  характеризує  поняття  «міжнародний  географічний
поділ  праці»,  аналізує  особливості  розвитку  світового
господарства на різних етапах.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас.
Опорні
поняття:
світове  господарство,  спеціалізація,  міжнародний  гео-графічний поділ праці.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Тестові завдання
Виберіть одну правильну відповідь
1.   Укажіть назву географічної оболонки, що є необхідною умовою для існу-вання людського суспільства.
А  Географічне середовище     Б  Антропосфера
В  Навколишнє середовище    Г  Літосфера
2.   Укажіть назву паливної корисної копалини, запаси якої є найбільшими.
А  Вугілля     Б  Горючі сланці  
В  Нафта    Г  Природний газ
3.   Укажіть  країну,  у  надрах  якої  зосереджена  чверть  світових  запасів  
наф  ти.
А  Ірак    Б  Венесуела  
В  Лівія    Г  Саудівська Аравія
4.   Укажіть назву країни, що має найвищу частку оброблюваних земель у за-гальному фонді.
А  Індія     Б  Італія     В  Аргентина    Г  Франція
5.   Укажіть країну з найвищою лісистістю території.
А  Росія    Б  Швеція    В  США    Г  Китай
6.   Укажіть країну з найбільшим рівнем забезпеченості водними ресурсами.
А  Саудівська Аравія     Б  Бразилія
В  Італія     Г  Єгипет
Завдання на встановлення відповідності
7.   Установіть відповідність між назвами країн і видами корисних копалин,
на які багаті ці країни.
1  Індія
2  Росія
3  Марокко
4  Ямайка
А  Природний газ
Б  Фосфати
В  Боксити
Г  Сірка
Д  Марганцева руда
8.   Установіть відповідність між назвами країн і видами природних ресурсів,
що мають найбільше значення для їхньої економіки.
1  Італія
2  Фінляндія
3  Кувейт
4  Молдова
А  Водні
Б  Рекреаційні
В  Мінеральні (паливні)
Г  Земельні
Д  Лісові
Завдання на встановлення послідовності
9.   Установіть послідовність регіонів світу залежно від їхньої забезпеченості
нафтою (починаючи від найбільшої).
А  Західна Європа
Б  Південно-Західна Азія
В  Південна Азія
Г  Північна Африка
10.  Установіть  послідовність  країн  світу  залежно  від  їхньої  забезпеченості
земельними ресурсами на одного жителя (починаючи від найбільшої).
А  США
Б  Японія
В  Австралія
Г  Китай
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Слово «господарство» вам добре знайоме, ми часто чуємо словосполучення
«світове  господарство»,  «господарство  країни»,  нарешті,  «домашнє  госпо-дарство». Що ж поєднує ці господарства? Праця й взаємозв’язки між їхніми
складовими  частинами,  наприклад  між  окремими  галузями  господарства
країни  або  окремими  країнами  у  світовому  господарстві,  про  яке  піде  мова
на сьогоднішньому уроці.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Як ви розумієте поняття «світове господарство»?
2.   Які види міжнародних економічних зв’язків ви знаєте?
3.   Що таке «спеціалізація»?
4.   Яке  місце  посідає  Україна  в  міжнародному  поділі  праці?  Наведіть  при-клади великих транснаціональних корпорацій.
89
ІV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕТАПИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В ХХ СТ.
Світовим господарством називають сукупність господарств усіх країн сві-ту,  пов’язаних  міжнародними  економічними  відносинами.  Його  неможли-во уявити без потоків товарів, капіталів, послуг, міграції трудових ресурсів
та обміну науково-технічною інформацією, які щороку збільшуються.
Учитель  характеризує  етапи  розвитку  світового  господарства,  а  десяти-класники заповнюють таблицю.
Етап,    період Характерні    риси
Перший етап.   
Початок
ХХ ст.—   
початок Першої
світової війни
Швидкий розвиток промисловості й транспорту (на-самперед залізничного), різке збільшення обміну това-рами й послугами між найбільш розвиненими країнами
світу, зростання експорту капіталів. Експортна квота
(співвідношення між обсягом експорту країни та її
ВВП) у ряді країн досягає 8 % і більше
Другий етап.  
Початок Першої
світової ві -йни   —  початок
50-х рр. ХХ ст.
Згортання міжнародних економічних зв’язків через дві
світові війни, революції, розрив зв’язків СРСР із низ -кою традиційних партнерів царської Росії, економічну
депресію 30-х рр. ХХ ст.
Третій етап.  
50-ті  —  початок
80-х рр. ХХ ст.
Поглиблення міжнародної спеціалізації більшості кра-їн світу, початок інтеграційних процесів (утворення
Спільного ринку й РЕВ), збільшення обсягів міжнарод-ної торгівлі, відновлення та зміцнення ринку позичко-вого капіталу
Четвертий етап.
Кінець 80-х рр.
ХХ  —  початок
ХХІ ст.
Перехід найбільш розвинених держав світу в еру по -стіндустріального суспільства, подолання економічної
відсталості багатьма країнами (наприклад нові індуст -ріальні країни), розпад світової соціалістичної системи
й утворення цілісної системи світового господарства
Світове  господарство  розвивається  в  міру  розвитку  міжнародного  гео -графічного поділу праці, що передбачає спеціалізацію окремих країн на ви -робництві певних товарів і послуг із наступним обміном ними. У результаті
розширюються зовнішньоекономічні зв’язки національних господарств, по-силюється ступінь їхньої взаємозалежності.
Запитання
1)   Охарактеризуйте останній, четвертий, етап розвитку світового господар-ства.
2)   Для  багатьох  галузей  сучасного  світового  господарства  характерне  па-нування  транснаціональних  корпорацій  (ТНК)   —  великих  промислових
компаній, які мають виробничі підрозділи в багатьох країнах світу. При-бутки від продажу продукції таких компаній можна прирівняти до річних
бюджетів досить великих країн. Наведіть приклади таких ТНК.
(Підприємства  автомобільної  компанії  «Форд»  (штаб-квартира   —  місто  Де-тройт,  США)  розташовані  в  багатьох  країнах  світу,  у  тому  числі  в  Німеччині,
Бельгії,  Бразилії  тощо.  ТНК  діють  не  тільки  в  промисловості.  Зокрема,  мережі
готелів «Хілтон» і «Шератон» охоплюють увесь світ.)
90
3)   Спробуйте назвати країни, де розміщуються штаб-квартири відомих ТНК:
«Байєр»,  «Боїнг»,  «Брітіш  петролеум»,  «Дженерал  моторс»,  «Еріксон»,
«Крайслер»,  «Мішлен»,  «Моторола»,  «Нестле»,  «Нокіа»,  «Проктер  енд
Гембл»,  «Рено»,  «Самсунг»,  «Соні»,  «Фіат»,  «Філіпс»,  «Фольксваген -верк»,  «Хьохст»,  «Шеврон»,  «Юніон  карбайд».  Укажіть  їх  спеціаліза -цію.
2.   МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ.
Формування  світового  господарства  було  обумовлене  важливою  обста-виною:  із  кожним  роком  економіка  окремих  країн  зростала,  але  зростають
і  вимоги  споживачів  до  кількості  та  якості  продукції,  яку  виробляють  на -ціональні господарства. У той самий час не існує жодної країни світу, яка б
могла виробляти абсолютно всі види товарів, щоб вони були найбільш якіс-ними,  а  їх  виробництво  обходилося  дешевше,  ніж  в  інших  країнах.  Тому
окремі  країни  або  їхні  райони  зосереджуються  на  виробництві  тих  товарів
і послуг, які обходяться на цій території дешевше, ніж на інших, або забез -печують  найвищу  якість  продукції.  Ця  закономірність  розвитку  господар-ства, відкрита ще в ХVІІІ ст., дістала назву закону абсолютних переваг. Саме
він  став  причиною  формування  міжнародного  географічного  поділу  праці
(МГПП)   —  спеціалізації  окремих  країн  на  виробництві  певних  товарів  або
послуг та обміну ними. Як наслідок, постійно розширюються і міцніють зо-внішньоекономічні зв’язки національних господарств, посилюється ступінь
їх взаємної залежності.
Але з часом було помічено, що закон абсолютних переваг діє не завжди.
Так, у певній країні можуть бути дуже сприятливі умови для розвитку яко-гось виробництва, але країна все ж не спеціалізується на виробництві цього
виду продукції.
Причиною такого явища є закон порівняльних переваг. Згідно з цим за-коном країна спеціалізується на виробництві тільки тих товарів чи послуг,
які приносять місцевим виробникам найбільші прибутки або вимагають най-менших затрат.
Завдання
1)   Сучасний  міжнародний  географічний  поділ  праці  склався  під  впливом
ряду чинників: природних (наявність певних природних ресурсів високої
якості), історичних, соціально-економічних (наявність недорогих трудо-вих ресурсів, особливості місцевого законодавства). Поясніть на прикладі
однієї з країн, як різні чинники вплинули на спеціалізацію її господарства
(за приклад можна взяти Україну).
2)   Сформулюйте закони абсолютних і порівняльних переваг.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1.   Які етапи формування світового господарства ви знаєте?
2.   Що являє собою МГПП? Що стало причиною формування МГПП?
3.   Доведіть,  що  світове  господарство  є  ще  неоднорідним  (виконується  діа -дами).
(Світове  господарство  поєднує  країни,  що  відрізняються  соціальною  струк -турою,  політичним  устроєм,  рівнем  розвитку  виробничих  сил  і  характером
виробничих  відносин.  Але  дуже  важливо,  що  на  сьогодні  більшість  держав  ви -користовує ринкові механізми управління економікою.)
4.   Як ви вважаєте, яким буде основний напрямок розвитку світового госпо-дарства в майбутньому?
(Подальший розвиток світового господарства буде пов’язаний зі збільшенням
обсягів  міжнародної  торгівлі,  зрощенням  господарств  окремих  країн,  що  вира -жається  в  розвитку  та  вдосконалюванні  різних  форм  міжнародної  економічної
інтеграції. Її яскравим прикладом може слугувати Європейський Союз.
Ігрова хвилинка
Конкурс    «Добираємо     й    придумуємо     афоризми».
Вам  відомо  чимало  афоризмів,  які  в  лаконічній  формі  можуть  точно
та  яскраво  охарактеризувати  географічний  об’єкт  або  явище,  наприклад:
«Карта  —  альфа  й  омега  географії»,  «Карта  —  друга  мова  географії»,  «Ти-хий  океан  —  Середземне  море  майбутнього».  Ці  та  інші  афоризми  легко
запам’ятовуються,  допомагають  вивчати  матеріал,  підвищують  інтерес  до
навчання.
Спробуймо провести конкурс афоризмів, які тією чи іншою мірою будуть
характеризувати різні галузі світового господарства й різні види виробленої
продукції.
(«Світове  господарство  —  виробничо-торговельна  мережа  світу»,  «Машино-будування  —  локомотив  економіки»,  «Хімічна  промисловість   —  ілюзіоніст  ін-дустрії»,  «Харчова  промисловість   —  віддзеркалення  сільського  господарства»,
«Транспортні  магістралі  —  кровоносні  судини  економіки»,  «Сіль   —  їстівний
мінерал»,  «Нафта   —  чорне  золото»,  «Добрива  —  вітаміни  для  рослин»,  «Пше-ниця  —  головний хліб жителів помірних широт», «Рис   —  південна пшениця».)
Після  завершення  конкурсу  учні  вибирають  найбільш  вдалі  афоризми,
що містять влучні порівняння, істотні й цікаві характеристики географічних
об’єктів.
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Запитання та завдання
1.   Що таке світове господарство?
2.   Що собою являють ТНК? Наведіть приклади кількох із них.
3.   У  багатьох  країнах  світу  створюють  вільні  економічні  зони  —  невеликі
території з полегшеними для підприємців умовами господарювання (зни-женими податками, ліквідацією митних кордонів, спрощенням умов най-му і звільнення працівників тощо). Спробуйте назвати переваги, які може
приносити країнам створення таких зон.
4.   Наведіть  приклади  товарів,  які  виробляються  транснаціональними  кор-пораціями і широко представлені на українському ринку.
5.   За допомогою мережі Інтернет, з’ясуйте, у чому полягає основна думка тео-рії «довгих хвиль», яку висунув відомий радянський економіст М. Д. Кон-дратьєв (одна з адрес  —  http://referat.np.by/reports/detail-11564-54).

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 1896 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: