hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 14 Тема. Земельні, водні, лісові, рекреаційні ресурси та ресурси Світового океану.


УРОК  № 14
Тема. Земельні, водні, лісові, рекреаційні ресурси  та ресурси Світового океану.
Очікувані  
результати:
учень називає різні види природних ресурсів, виявляє за -кономірності їх розміщення, порівнює співвідношення ре -сурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  карти  різних  видів  ресурсів,
контурні карти.
Опорні  поняття:
земельні, водні, лісові, рекреаційні ресурси, ресурси Сві -тового океану.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
(До корисних копалин належать природні речовини мінерального походжен-ня, які використовуються або можуть бути використані як сировина або джерело
енергії. Їх поділяють на дві великі групи: паливні й рудні. Серед паливних корис -них копалин найбільше значення мають природний газ і вугілля, на них припадає
понад 90 % первинних джерел енергії. Із рудних корисних копалин виплавляють
метали,  найважливішими  з  яких  є  сталь,  алюміній,  мідь.  У  групі  нерудних  ко-рисних копалин найбільше значення має хімічна сировина. У світі відбувається
поступове переміщення видобутку мінеральних ресурсів у розвинені країни.)
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Основу економічного потенціалу будь-якої країни світу становлять різні
види ресурсів. Серед них велике значення мають земельні, кліматичні, лісо-ві, водні та рекреаційні. Разом із корисними копалинами і ресурсами Світово -го океану їх відносять до природних. Сьогодні ви переконаєтеся, що ситуація
із забезпечення цими видами ресурсів нагадує ту, що склалася з корисними
копалинами. У світі є країни, які мають дуже великі запаси, а є й такі, де їх
обмаль і слід розраховувати на використання інших складових економічного
потенціалу: виробничих, трудових та фінансових ресурсів.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які види сільськогосподарських угідь ви знаєте?
2.   Яке значення в житті й практичній діяльності людини відіграє вода?
3.   У яких районах Землі найбільше лісів?
4.   Як ви розумієте поняття «рекреаційні ресурси»?
5.   Які різновиди ресурсів Світового океану ви знаєте?
ІV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ СВІТУ.
Загальна  площа  світового  земельного  фонду  становить  149  млн  км
2
,
або  14 900  млрд  га,  тобто  весь  суходіл.  Якщо  відняти  територію  крижаних
«царств»  Антарктики  й  островів  Арктики,  то  виявиться,  що  людство  має
13 400  млн  га  землі.  Але  годують  нас  лише  сільськогосподарські  угіддя.
Вони  включають:  поля,  засіяні  зерновими,  технічними  й  іншими  культу-рами, інакше кажучи   —  ріллю; сади, виноградники й плантації тропічних
культур, тобто багаторічні насадження, а також луки й пасовища. Близько
третини земельних ресурсів становлять малопродуктивні землі (пустелі, бо-лота, високогір’я та території з несприятливим кліматом). Приблизно така
ж частина планети вкрита лісами й чагарниками. Решта (близько 3 %)  —  це
населені пункти, інженерні споруди, у тому числі дороги, канали, аеропорти.
Для  структури  сучасних  земельних  ресурсів  характерними  є:  поступове
скорочення земель, зайнятих лісами; зростання площ під населеними пунк -тами, дорогами, промисловими комплексами, у тому числі кар’єрами; втрата
частиною земельних угідь якості.
Завдання
1)   Частка  оброблюваних  земель  (рілля  й  багаторічні  насадження)  вища
в країнах із найбільш родючими ґрунтами, сприятливими кліматичними
умовами й високою густотою населення. Наведіть приклади таких країн.
(В Україні оброблювані землі становлять понад 60  % від усього земельного фон-ду,  в  Індії   —  близько  58 %,  у  Польщі  —  47 %,  Італії  —  40 %,  Франції  —  35 %,
Німеччині  —  34 %.)
2)   Які  причини  обумовлюють  негативні  тенденції  у  структурі  сучасних  зе-мельних ресурсів?
(Значної  шкоди  сільськогосподарським  угіддям  завдають  міста,  що  швидко
зростають. Мільйони гектарів земель вилучаються з обігу в результаті сільсько -господарського освоєння. Знищуються ліси, використовуються недосконалі сис -теми землеробства та неправильний полив, спостерігається перевипас худоби.)
3)   Побудуйте  діаграму  «Земельні  ресурси»,  використовуючи  такі  дані:  під
сільськогосподарські  угіддя  зайнято  37 %  усього  земельного  фонду,  під
ліси  та  чагарники  —  30 %,  малопродуктивні  землі  —  30 %,  населені
пункти, промисловість і транспорт   —  3% (виконується діадами).
2.   ЛІСОВІ РЕСУРСИ СВІТУ.
Географія  лісових  ресурсів  досить  проста  й  зрозуміла.  Ліси  зосереджені
переважно в помірному поясі Північної півкулі (тут переважають хвойні по-роди дерев) і в екваторіальному й субекваторіальному поясах (тут очевидна
перевага широколистяних порід дерев). Перший пояс називають північним,
другий  —  південним.
Основні лісові «багатства» Землі зосереджені в Росії, Бразилії та Канаді.
Однак за показником лісистості Росія (35 %) поступається Фінляндії, Шве-ції, ряду країн Латинської Америки й Південно-Східної Азії, розташованих
у межах південного лісового поясу. До них належать Еквадор, Сурінам, Гайя -на, Малайзія, Індонезія, Лаос, М’янма. В Африці найбільші площі зайняті лі -сами в Демократичній Республіці Конго, в Океанії  —  у Папуа-Новій Гвінеї.
Деякі  з  цих  країн  можуть  позбутися  своєї  першості,  адже  щорічно  ліси
зникають із площі від 10 до 20 млн га. Це робиться під час лісозаготівель, для
розширення сільськогосподарських угідь і площ, призначених для забудови.
Найшвидше площі лісів скорочуються в Латинській Америці (Бразилія, Бо-лівія, Венесуела) і Південно-Східній Азії (Малайзія, М’янма).
Площа північного лісового поясу стабілізувалася, непорушеною залиша-ються ліси азіатської частини Росії (частково), півночі Канади.
У наш час для стану лісових ресурсів світу є характерним:
1)   Загальне  скорочення  площ  лісів  світу  через  надмірну  вирубку  та  лісові
пожежі, особливо в південному поясі.
2)   Наявність значних масивів перестиглих лісів, які втратили свою якість.
3)   Погіршення  видового  складу  лісів  через  нераціональне  їх  використання
(це особливо характерно для південного поясу).
4)   Значні нераціональні втрати деревини.
Запитання та завдання
1)   За площею північний і південний пояси приблизно однакові, але середній
річний приріст деревини в південному поясі в кілька разів більший, ніж
у північному. Із чим це пов’язано?
2)   Поясніть,  які  причини  обумовлюють  значні  нераціональні  втрати  дере -вини.
(Лісові  пожежі,  втрати  при  зберіганні  на  місцях  заготівель  або  під  час  тран-спортування, неефективні технології переробки.)
Проблемне запитання
Як ви вважаєте, чи відповідає назва одного з поясів  —  південного  —  його
географічному положенню? Поясніть свою відповідь.
3.   ВОДНІ РЕСУРСИ СВІТУ.
Людина  в  основному  використовує  прісну  воду.  На  неї  припадає  лише
2,5 % загального обсягу гідросфери, а якщо не брати до уваги воду, зосеред-жену в крижаних полярних «шапках», то в розпорядженні людства залиша-ється лише 0,6 % наявних водних багатств.
—  Насамперед  люди  використовують  річкову  воду.  Найбільшу  роль  ві-діграють  кілька  десятків  річок.  Наведіть  приклади  річок,  що  розташовані
в різних макрорегіонах світу.
(У  Європі   —  Дунай,  Волга,  Дніпро;  в  Азії  —  Хуанхе,  Янцзи,  Ганг,  Інд,  Ме-конг, Брахмапутра, Євфрат; у Південній Америці   —  Амазонка, Оріноко, Парана;
у Північній Америці   —  Міссісіпі з Міссурі; в Африці   —  Ніл, Конго, Замбезі.)
Найбільш розгалужена річкова мережа в районах, де випадає багато опа-дів.  Перший  район  —  це  помірний  пояс  Північної  півкулі.  В  основному  це
північні широти й області з морським типом клімату. До добре забезпечених
водою країн можна віднести Росію, Канаду, США, Швецію, Фінляндію.
Другий район  —  це екваторіальний пояс, де протікають найбільш повно -водні  річки.  Природно,  що  країни,  розташовані  в  екваторіальному  поясі,
дуже добре забезпечені річковою водою. Насамперед це стосується Бразилії,
Демократичної Республіки Конго, Індонезії. Великі запаси прісних вод в Ін-дії, Китаї, М’янмі.
— Як ви вважаєте, чим викликана поява районів, які переживають штуч-ний водний дефіцит?
(Надмірне забруднення місцевих водних ресурсів або надмірна концентрація
водомістких галузей виробництва.)
Проблемне завдання
Ви знаєте, що в Австралії переважає тропічний клімат, тому тут мало рі-чок та озер. Але на карті водних ресурсів значна частина материка показана
як добре забезпечена водними ресурсами. Поясніть цей факт.
(Цифри,  що  характеризують  водні  ресурси,  не  дають  повного  уявлення  про
водозабезпеченість, оскільки забезпеченість сумарним стоком виражається у від -носних показниках, наприклад у розрах на одного жителя. Тому в Австралії, де
густота населення дуже низька, показник водозабезпеченості вищий, ніж у Євро -пі, що не точно відображає дані про наявність тут поверхневих вод.)
— Використовуючи карти атласу, з’ясуйте, які райони відчувають дефі-цит водних ресурсів (виконується діадами).
4.   РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ.
Рівень використання рекреаційних ресурсів залежить від кількох чинни-ків: відповідності рівня обслуговування туристів і рівня послуг, які надають-ся для їх відпочинку, та вартості цих послуг; реклами послуг, які надаються;
транспортної доступності; рівня безпеки відпочинку.
Завдання
1)   Підпишіть  на  контурній  карті  два  історико-географічні  регіони,  що  ста-новлять великий інтерес для туристів. Підпишіть назви найбільших країн
цього регіону.
2)   Наведіть приклади об’єктів, які приваблюють туристів в одному з визна-них центрів туризму   —  Парижі.
(Лувр   —  найбільший  музей  світу,  Центр  Помпіду,  Тріумфальна  арка,  Ейфе -лева вежа, собор Нотр-Дам.)
3)   Які унікальні туристичні маршрути з’явились останнім часом?
(У наш час організовують екскурсії навіть в Антарктиду, і охочих там побувати
дуже багато. З’явились і перші космічні туристи.)
4)   Учитель пропонує десятикласникам пригадати, що вони пам’ятають про
ресурси  Світового  океану  з  курсу  «Географія  материків  і  океанів»,  і  на-звати ті їх види, які активно використовуються людиною.
Проблемне запитання
Досить часто рекреаційні ресурси стають придатними для використання
лише внаслідок певної діяльності людей. Чи правильно вважати їх природ-ними?
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Ментальні  (уявні)  карти  досить  часто  використовуються  в  закордонній
школі. Це завдання спрямоване на передачу зорового образу території міста,
країни, материка, світу. Воно необхідне як при навчанні, наприклад для ви-явлення закономірностей у розміщенні об’єктів, так і для перевірки знань.
Складання ментальної карти сприяє розвитку зорової пам’яті, у ході роботи
в учнів формується образ території.
Завдання
1.   Складіть  ментальну  карту  «Найбільші  річки  Євразії».  Порівняйте  свою
карту з картою атласу, виправте помилки. Поставте собі оцінку за вико-нану роботу.
2.   Заповніть порівняльну таблицю «Розміщення лісових і водних ресурсів».
Зробіть висновок (виконується діадами).
Вид  
ресурсів
Регіони (країни), які мають  
високий рівень забезпечення цим   
видом ресурсів
Регіони (країни), які мають  
низький рівень забезпечення цим   
видом ресурсів
Лісові
Водні
85
3.   Порівняйте рівень забезпеченості двох країн природними ресурсами: у та-блиці  поставте  плюс  навпроти  назви  тієї  країни,  яка  краще  забезпечена
цим видом ресурсів (виконується діадами). Розкажіть, як ви порівнювали
забезпеченість одним із видів ресурсів.
Назва  
країни
Мінеральні  
ресурси
Водні   
ресурси
Земельні
ресурси
Лісові  
ресурси
Рекреаційні  
ресурси
4.   Лісові ресурси характеризуються лісистістю, лісовою площею й запасами
деревини на корені. З’ясуйте, чим відрізняються ці показники.
Лісистість показує відношення площі лісів до загальної території. Показ-ник  лісової  площі  вказує  на  розмір  території,  вкритої  лісами,  у  тому  числі
на душу населення. Запаси деревини на корені обчислюються в кубометрах
деревини на одиницю площі, зазвичай на один гектар.
5.   Порівняйте показники окремих регіонів світу, що вказують на забезпечен-ня лісовими ресурсами. Поясніть причини збігів і відмінностей.
Регіони
Лісистість,  
%
Площа лісів,  
млн га
Площа лісів  
на душу  
населення, га
Загальні за­
паси  
деревини,  
млрд м
3
Європа 31 200 0,3 15
Азія 17 530 0,2 34
Північна Америка 31 850 2,5 60
Австралія, Океанія 18 200 6,4 5
Проблемне запитання
Відомо, що вода   —  це речовина, яка найчастіше зустрічається на Землі.
По ясніть,  чому  в  багатьох  країнах  виникають  проблеми  із  забезпеченням
водою.
Робота у групах
1.   Спрогнозуйте,  як  буде  змінюватися  ресурсозабезпеченість  земельними
ресурсами всього світу, Західної Європи, Тропічної та Південної Африки
(спирайтеся на знання, отримані під час вивчення теми «Населення світу»).
2.   Поділіть перелічені нижче курорти світу на групи залежно від того, на базі
яких  природних  ресурсів  —  берегів  теплих  морів,  мальовничих  гір  чи
джерел  мінеральних  вод  —  вони  сформувались:  Анталія,  Баден-Баден,
Віші, Гонолулу, Давос-Плац, Єсентуки, Закопане, Інсбрук, Карлові-Вари,
Маямі, Ніцца, Пальма-де-Мальорка, Сочі, Шамоні.
3.   Заповніть  таблицю  «Природні  ресурси».  (Учні  працюють  групами,  учи-тель консультує, а за необхідності допомагає школярам.)

План харак­теристики
Євроляндія  —   
типова розвинена країна
Занзіафра  —   
типова країна, що розвивається
Мінеральні
ресурси
У країні є запаси ряду корис-них копалин. У результаті їх
вичерпання та значних потреб
економіки ресурсозабезпече -ність низька.
Територія добре досліджена
і можливості виявлення родо-вищ ресурсів невеликі
У країні є запаси ряду ко-рисних копалин, ресурсоза-безпеченість якими досить
висока.
Частина території не дослі-джена, там можуть залягати
інші види мінеральних ре -сурсів
Земельні
ресурси
Якість ресурсів досить висока,
переважають сільськогоспо-дарські угіддя та ліси, мало
непродуктивних земель.  
Але ресурсозабезпеченість
низька через високу густоту
населення
Якість ресурсів відносно
низька, переважають мало -продуктивні землі, сіль-ськогосподарські угіддя та
ліси. Ресурсозабезпеченість
досить висока, але завдяки
високому природному при -росту населення вона стрім-ко знижується
Водні   
ресурси
Багато поверхневих вод, серед
яких переважають річки. Але
ресурсозабезпеченість не ви-сока завдяки високій густоті
населення. Широко викорис -товуються підземні води
На значній частині території
відчувається дефіцит вод-них ресурсів поверхневого
стоку. Підземні води майже
не використовуються
Лісові  
ресурси
Ресурсозабезпеченість неви-сока, але останнім часом вона
зростає завдяки штучним
насадженням. Промислова
вирубка обмежена та конт -ролюється
Ресурсозабезпеченість
невисока, окрім одного
з районів, де представлені
цінні породи деревини.
Промислова вирубка при-зводить до зменшення   
лісистості
Рекреаційні
ресурси
Високий рівень забезпечення,
найбільше значення мають
узбережжя теплих морів, дже-рела мінеральних вод, істори-ко-культурні об’єкти. Велика
кількість природних об’єктів
стали приваблювати туристів
завдяки їх облаштуванню лю-диною
Низькій рівень забезпечен-ня. Найбільше значення має
ряд природних об’єктів, але
вони не облаштовані люди -ною і тому не приваблюють
великої кількості туристів
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Розкажіть про структуру земельного фонду світу.
2.   Наведіть приклади об’єктів, що належать до рекреаційних ресурсів.
3.   Використовуючи  матеріали  ЗМІ,  назвіть  території  світу,  де  протягом
останнього  року  відбувалися  сильні  лісові  пожежі  та  траплялися  значні
забруднення морської води і річок.
4.   Використовуючи  мережу  Інтернет,  підготуйте  повідомлення  про  один
із видів ресурсів, наприклад про водні (можете використати дані з Доповіді
ООН про стан водних ресурсів світу, яку можна знайти за адресою http://
www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDR-russian-129556r.pdf).

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2029 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: