Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 12 Тема. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.


    УРОК  №  12
Тема. Географічне середовище як сфера взаємодії   суспільства і природи.
Очікувані  
результати:
учень  називає  види  природних  ресурсів,  характеризує
поняття  «географічне  середовище»,  «навколишнє  сере­
довище», «антропосфера», «природокористування», «ре ­
сурсозабезпеченість»,  порівнює  співвідношення  ресур ­
созабезпеченості в окремих регіонах або країнах світу.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  зошит  для  практичних  робіт,
схема «Природні ресурси за ступенем вичерпності», схе ­
ма «Природні ресурси за використанням».
Опорні  
поняття:
географічна оболонка, географічне середовище, навко ­
лишнє середовище, антропосфера, природокористуван ­
ня, ресурсозабезпеченість.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Тестові  завдання
Виберіть одну правильну відповідь.
1.      Укажіть,    яку     назву     отримав     процес    різкого    збільшення     кількості    населен -ня    світу.
А     Демографічна     криза   Б     Природний     рух
В     Природний     приріст   Г     Демографічний     вибух
2.      Укажіть     країни,     де    проживає     половина    населення     світу.
А     Китай,    Індія,     США,     Індонезія,     Бразилія,     Пакистан,    Бангладеш
Б     США,     Індонезія,     Бразилія,     Пакистан,    Росія,     Нігерія,     Єгипет
В     Китай,     Індія,     США,     Індонезія,     Росія,     Нігерія,     Мексика
Г     США,     Індонезія,     Мексика,    Пакистан,    Бангладеш,     Росія,     Нігерія
3.      Укажіть     країну,    для     якої    характерний    перший     тип     відтворення     населення.
A     Нігерія   Б     Німеччина   B     Ефіопія   Г      Індія
4.      Укажіть     найбільш     численну    мовну     групу     індоєвропейської     сім’ї.
А     Германська   Б     Слов’янська
В     Індоарійська  Г     Іранська
5.      Укажіть     регіон,    де    переважаючою    релігією    є    католицизм.
А     Східна    Європа  Б     Північна    Африка
В     Південна     Азія  Г     Латинська    Америка
6.      Укажіть      країну,     для      якої     характерна     найбільш      висока     частка     зайнятих     
у    сфері     послуг.
А     Росія   Б     Бангладеш   В     Франція   Г      Китай
Завдання на встановлення відповідності
7.      Установіть      відповідність     між      назвами      регіонів      і     середніми      показниками    
густоти     населення.
1     Європа     (у     тому    числі     Росія)
2     Азія
3     Австралія     та    Океанія
4     Латинська    Америка
А     120—130     осіб/км
2
Б     30—40     осіб/км
2
В     20—30     осіб/км
2
Г     70—80     осіб/км
2
Д     4     особи/км
2
8.      Установіть      відповідність     між      назвами      регіонів      і     середніми      показниками    
частки    міського    населення.
1     Англо-Америка
2     Латинська    Америка
3     Європа
4     Азія
А     77     %
Б     71    %
В     26    %
Г     39    %
Д     80     %
Завдання на встановлення послідовності
9.      Установіть      послідовність     народів      світу     залежно     від     їхньої      кількості     (по -чинаючи    від    найбільшої).
А     Росіяни  
Б     Хіндустанці
В     Бенгальці  
Г     Мексиканці
10.         Установіть     послідовність     країн      світу     залежно     від     частки     трудових     ре-сурсів,    зайнятих     у    невиробничій     сфері     (починаючи     від    найбільшої).
А     Нігерія  
Б     Німеччина
В     Франція
Г     Бразилія
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Географія     вивчає    географічну     оболонку.     Її     компоненти     утворюють    єдиний     
складний      організм,      що     змінюється,—      Землю.     Протягом     останніх     століть    
вплив      людини      на     географічну      оболонку     постійно     зростав.      І     зараз      протягом  
одного    року    людина     видобуває     понад     100     млрд    тонн    мінеральних    ресурсів,    ви-рубує      мільйони     гектарів     лісу,     використовує      мільярди     кубічних     метрів     води.
ІII. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.     Що    таке    географічна     оболонка?
2.     Які    компоненти     природи    ви    знаєте?
3.     Що    таке    антропогенний    комплекс?
4.     Що    ви    знаєте    про     природні    умови     України?
5.     Як     ви    розумієте     поняття     «природні     ресурси»?
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ПРИРОДНІ УМОВИ  
ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ.
Розповідь учителя
Говорячи    про     людське    суспільство     як    єдине     ціле    і    підкреслюючи    його    зна -чення      в     перетвореннях     природи,     учені      часто      використовують      поняття      «ан -тропосфера»,    маючи    на    увазі    частину     біосфери,     яку     використовує     людина.
Найбільш      тісно     людина      взаємодіє      з     «географічним     середовищем».     Так     
називають     ту     частину      географічної     оболонки,      що     є     необхідною     умовою      для     
існування      людського     суспільства.      Обживаючи      планету,     людина      змінювала    
природу     і     створювала      штучне     середовище,      наприклад     транспортні      магістра-лі,     промислові     підприємства,      населені     пункти.      Тому     зараз      середовище      існу -вання      людини      включає     як     природні,      так      і     штучно     створені     елементи.      Вони    
поєднуються    в    понятті     «навколишнє     середовище».
Діяльність     людини      в     географічній     оболонці     здійснюється     з     урахуванням    
природних    умов    та    використанням     природних    ресурсів.    Природні    умови     лю-дина    безпосередньо     не    використовує,     але     ураховує    у    своїй     діяльності.    На    від-міну     від     них,     природні     ресурси      залучаються     в     господарську     діяльність     без-посередньо,      причому     обсяги     їх      використання      з     кожним      роком      зростають.    
Природні     ресурси      можуть     поділятися     за      ступенем     вичерпності      та     за      їх      ви-користанням.
Учитель     демонструє     схему      «Природні     ресурси      за      ступенем     вичерпності».
Природні ресурси
Вичерпні
Невідновлювані    
(корисні        
копалини)
Відновлювані        
(лісові,     водні     
багатства     Землі,    
живі    організми)
Невичерпні    
(сонячна    енергія,         
внутрішнє    тепло     Землі,    
енергія     текучої     води        
та    вітру)
Завдання
Учитель     нагадує,     що,     вивчаючи      географію,     школярі     ознайомились      з     ін -шою    класифікацією    природних    ресурсів     —     за     використанням,     і    пропонує    їм   
побудувати     схему      «Природні     ресурси      за      використанням»     (виконується      діа-дами).
Природні ресурси
Мінеральні Водні Земельні Лісові Рекреаційні Світового    
Океану
2.   ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.
Людина      використовує      природні     ресурси      в     процесі      природокористуван-ня     —     діяльності,     спрямованої     на     задоволення     потреб     людства      за      допомогою    
природних     ресурсів.     При     цьому      природні     ресурси      можуть     виступати      або      як    
сировина      —     природні    матеріали,    які    людина     переробляє    відповідно    до    своїх    
потреб     (мінеральні,     лісові,     рибні      ресурси      тощо),     або      як     засіб     її      отримання    
(земельні     ресурси).
Наслідком    природокористування     є    кількісні    (зменшення     запасів)     або     якіс-ні     (погіршення    якості    сировини)     зміни     природних    ресурсів.    Особливо    сильни-ми     вони     є     у     випадку     нераціонального     природокористування      —     такого     вико-ристання    природних    ресурсів,    яке     призводить    до    дуже    швидкого    погіршення     
їх     якості    та    повного     вичерпання.
При     нераціональному     природокористуванні     частина      природних     ресурсів    
просто     втрачається.     Це     призводить     до     надмірного     їх      видобутку.     Одночасно    
значно    погіршується    стан    навколишнього    середовища,    що    призводить    до    еко -логічних    криз.
Протилежністю     нераціонального     природокористування      є     раціональне     
природокористування      —     вивчення,      освоєння     і     використання      природних     ре-сурсів     таким     чином,    щоб     забезпечувався    якомога     довший     час    їх     використан -ня    та    зберігалась     або     навіть    підвищувалась    їх     якість.
Обговорення в загальному колі
Поясніть,     якими,     на     вашу     думку,     є     шляхи     раціонального      природокорис -тування.
(Треба     ширше     використовувати     невичерпні     природні     ресурси,     одночасно      обе-рігаючи      їх      від     забруднення.     Вичерпні     відновлювальні      ресурси      (наприклад      ліси)    
необхідно     використовувати    у    випадку    забезпечення    умов    для     їх     відновлення.    Ви-черпні     невідновлювальні      ресурси      треба      використовувати     лише      в     тому     разі,     якщо     
їх      неможливо     замінити     іншими      видами      природних     ресурсів.     Саме     використання     
здійснювати    економно     і    комплексно.)
3.   РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ.
Однією     з     важливих      умов     раціонального      природокористування      є     розраху -нок      кількості     природних     ресурсів     у     країні     та     часу,     на     який     вистачить      цих     
ресурсів    (якщо     вони    вичерпні).    Інакше     кажучи,    нам     необхідно     мати    дані    про     
ресурсозабезпеченість.     Під     цим      терміном     розуміють     кількість     природних    
ресурсів     на     кожного     жителя     країни     чи     світу     в     цілому     або      термін     (у      роках),    
на     який     вистачить      цих      природних     ресурсів     при      сучасному     рівні     їх      викорис -тання.
Проблемні запитання
1)     Як     ви    гадаєте,     до    яких    видів     природних    ресурсів    за     ступенем    вичерпності     
можна    віднести    кухонну    сіль?    Обґрунтуйте    свої     твердження     (зверніть     ува -гу    на    особливості     утворення     цього     виду    корисних     копалин).
2)     Чи     можна    досить    точно     обчислити    ресурсозабезпеченість     лісовими    ресур -сами    в    роках?    Поясніть    свою    думку    (зверніть     увагу     на    природу    цього     виду    
ресурсів).
3)     Яким     чином     ресурсозабезпеченість      країни     корисними     копалинами      може    
зрости,      якщо      населення      і     видобуток      корисних      копалин     не     зменшуються     
(зверніть      увагу      на     впровадження     сучасних     засобів     для      дослідження     зем -них     надр)?
Завдання
Позначте    на    контурній     карті    країни    з    високим    рівнем    забезпечення    різни -ми    природними    ресурсами.    До    них     відносять     Росію,    США,     Канаду,     Бразилію,     
із     певними    обмеженнями      —     Китай,    Австралійський     Союз.
Ігрова хвилинка
Поясніть     твердження:     «Історія      людства      є     ні      що     інше,      як     еволюція      навко -лишнього     середовища,    що    викликана    самим    середовищем»     (Е.     Реклю).
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання
1.     Що    таке    природокористування?    Яким    воно    буває?
2.     Назвіть    ознаки    нераціонального    та    раціонального     природокористування.
3.     Скількома    способами     і    в    яких    одиницях     можна    визначати     ресурсозабезпе-ченість?
Практична робота 2.  
Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн світу.
1.      Розгляньте     таблицю     1.      Виберіть     необхідні     дані     про      дві     країни:     
________________     і     _________________та      обчисліть      різними      способами     
їх      ресурсозабезпеченість      залізною     рудою.     Яка      з     країн      має      вищий     рівень    
ресурсозабезпеченості?    Чому?
Таблиця 1
Країна
Кількість
жителів,  
млн осіб
Корисні копалини
Вугілля Нафта Залізна руда
Запаси,  
млрд т
Видо­
буток,  
млн т
Запаси,  
млрд т
Видо­
буток,  
млн т
Запаси,
млрд т
Видо­
буток,  
млн т
США 307 1400 940 4,6 370 10 35
Росія 144 3500 300 7,2 400 50 45
Австра-лійський    
Союз
21 350 230 0,3 30 28 120
Бразилія 198 18 135
Індія 1166 192 290 18 25
Канада 33 25 50
Китай 1338 1200 1300 3,2 150 50 160
2.      Розгляньте     таблицю     2.      Обчисліть      ресурсозабезпеченість      двох     країн      зе -мельними      ресурсами.     Запишіть      отримані     дані     в     таблицю.      У     яких     одини -цях     ви    отримали     відповідь?    Поясніть,    чому    для     визначення     ресурсозабез-печеності    ви    використали    лише     один    спосіб.
Таблиця 2
Країна
Кількість   
жителів,  
млн осіб
Запаси природних  
ресурсів
Ресурсозабезпеченість
Земельні   
угіддя,   
млн га
Ліси,  
млн га
Земельними  
ресурсами
Лісовими   
ресурсами
США 307 937,3 296
Росія 144 1707,5 850
Бразилія 198 851,2 514,5
Китай 1338 959,6 115
Індія 1166 328,8 64
Австралійський     
Союз
21 768,7 106,7
Японія 127 37,2 25,3
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.     Охарактеризуйте      поняття      «антропосфера»,     «географічне     та     навколишнє    
середовище».
2.     Розкажіть    про     особливості     взаємодії    суспільства     й    природи    в    останні     100—
150     років.
3.     Що    таке    природні    умови?    Чим    вони    відрізняються     від    природних    ресурсів?
4.     За    якими    ознаками     можна    класифікувати    природні    ресурси?
5.     Як     поділяються    природні    ресурси     за     ступенем    вичерпності?
6.     На     які    групи     поділяють    природні    ресурси     за     способом    використання?
7.     Порівняйте     ресурсозабезпеченість      земельними      ресурсами      України     та     од-нієї     з    країн,    що    розглядалися     в    практичній    роботі.    Зробіть    висновок.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 1608 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: