Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 11 Тема. Трудові ресурси, соціальна і професійна структура населення.


УРОК  № 11
Тема. Трудові ресурси, соціальна і професійна структура населення.
Очікувані  
результати:
учень  називає  відмінності  в  забезпеченні  трудовими
ресурсами країн різного типу, характеризує структуру
зайнятості  населення  та  її  відмінність  по  регіонах,  по -рівнює показники рівня безробіття.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник географії, атлас, зошит для практичних робіт,
політична  карта  світу,  карта  населення  світу,  контурні
карти.
Опорні  
поняття:
трудові ресурси, економічно активне населення, зайня-тість населення, безробітні.
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
Найбільше  багатство  кожної  країни  —  це  її  люди.  Вони  створюють  ма-теріальні  й  духовні  цінності.  Від  їхнього  таланту,  освіти,  професіоналізму
залежить рівень добробуту держави. Сьогодні ми розглянемо трудові ресурси
світу  та  окремих  регіонів,  соціальну  і  професійну  структуру  населення.  Ви
виконаєте практичну роботу «Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайня-тості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу».
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Як ви розумієте поняття «трудові ресурси»?
2.   Чим трудові ресурси відрізняються від економічно активного населення?
3.   Назвіть  основні  кількісні  та  якісні  характеристики  трудових  ресурсів
України.
4.   Із  чим  пов’язана  наявність  безробіття  в  країнах  із  ринковою  економі -кою?
5.   Що ви знаєте про структуру зайнятості трудових ресурсів України?
ІІІ. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   ВІДМІННОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ.
Ви вже знаєте, що головним критерієм для обчислення кількості трудових
ресурсів є вік. У міжнародній статистиці працездатним уважається населен-ня віком від 15 до 65 років. Важливими характеристиками трудових ресурсів
є їхня кількість, вікова структура, стан здоров’я, рівень кваліфікації та інші
кількісні та якісні особливості. На сьогодні трудовими ресурсами краще за-безпечені  розвинені,  середньорозвинені  й  постсоціалістичні  країни,  адже
саме в цих країнах найбільшою є частка населення середньої вікової групи.
Це не єдина перевага цих держав  —  їхні трудові ресурси мають вищий рівень
загальноосвітньої та спеціальної підготовки.
Економічна  відсталість  багатьох  країн,  що  розвиваються,  у  поєднанні
з невеликою тривалістю життя та значною часткою населення молодшої ві -кової групи визначають менший рівень забезпечення трудовими ресурсами.
Як правило, він не перевищує 45  %, де переважають робітники низької ква-ліфікації.
Запитання
1)   У  кожній  конкретній  державі  межі  працездатного  віку  встановлені  за-коном.  Якщо  у  визначенні  нижньої  межі  істотних  відмінностей  немає,
то  у  верхній  розбіжності  сягають  20  років.  У  більшості  країн  світу  вона
встановлена в 60—65 років. У той же час у багатьох країнах Африки вік
виходу на пенсію визначений у 50 років. Чим ви це поясните?
2)   При збереженні сучасних тенденцій у природному русі населення в 2020 р.
співвідношення кількості пенсіонерів на сто працюючих у Росії та Укра-їні становитиме приблизно 86,3, у Німеччині  —  65,5, у Франції  —  68,4,
у Швеції  —  58,1, у Великій Британії  —  46,7. Як ви вважаєте, у зв’язку
з чим можуть виникнути такі проблеми?
2.   ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ.
Економічно  активне  населення  (ЕАН)  —  це  частина  трудових  ресурсів,
зайнята в суспільному господарстві. У розвинених країнах до цієї групи нале -жить понад 45  % жителів, у більшості країн, що розвиваються, цей показник
менший за 40 %.
Статистика  ООН  включає  до  ЕАН  і  безробітних.  До  цієї  категорії  насе -лення належать особи віком від 15 років і більше, які в розглянутий період
не мали роботи, займалися її пошуками й були готові взятися за неї. Рівень
безробіття в різних країнах коливається в досить широких межах, середній
показник становить 6—8 %, але в умовах фінансової та економічної кризи він
підвищився. Найнижчі показники рівня безробіття   —  2—5 %  —  мають нові
індустріальні країни Азії.
Запитання та завдання
Із моменту економічного спаду в 2008 р. найбільший ріст безробіття серед
країн  Західної  Європи  зафіксований  в   Іспанії.  Тут  зайнятість  скоротилася
на 2,3 мільйона осіб, а безробіття виросло на 9,7 %, досягши в 2009 р. 18,5 %.
За  прогнозами,  в  2010  р.  рівень  безробіття  може  досягти  20 %.  У  2009  р.
у Німеччині безробіття становило 7,7 %, у Франції  —  9,8 %, у Великій Бри-танії  —  7,8 % , в Італії  —  7,4 %, у США  —  9,7 %, у Японії  —  5,7 %. Вико-ристовуючи  наведені  дані,  побудуйте  стовпчикові  діаграми,  що  відбивають
рівень безробіття в ряді провідних країн світу. Поясніть істотні розбіжності
в рівні безробіття в Японії та інших країнах (завдання виконується діадами).
2)   У 2009 р. у країнах ЄС рівень безробіття серед чоловіків у середньому зріс
від 6,7 % до 9,3 %, серед жінок  —  із 8,2  % до 9,7 %. У той же час рівень
безробіття серед молоді (до 25 років) склав 19,6 %. Чим би ви пояснили цей
факт?
3.   ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ  
НАСЕЛЕННЯ.
У розвинених країнах розрізняють три соціальні класи (групи) населен ня:  
вищий, середній і нижчий. До вищого класу відносять великих робото  давців,
керівників  вищого  рангу,  власників  засобів  виробництва,  до  серед  нього   —
кваліфікованих фахівців, підприємців середнього рівня, діячів культури, на -уковців, адміністративний персонал, що обіймає високі посади, до нижчого
(«сині комірці»)   —  робітників, дрібних власників, адміністративний персо -нал низького рангу, малокваліфікованих робітників.
Основну частину населення розвинених і середньорозвинених держав ста-новить середній клас, що є основою суспільства. Частка «синіх комірців» по-стійно знижується, а вищого класу   —  трохи збільшується. У ряді постсоціа -лістичних країн і більшості країн, що розвиваються, середній клас перебуває
у стадії формування, а основну частину населення становить нижчий клас.
Вам уже знайомі розбіжності між країнами залежно від частки працюю-чих у сільському господарстві. У світі в цій галузі зайнято близько половини
економічно активного населення. Понад 20  % працює на різних промислових
підприємствах. Ще третина зайнята в різних галузях сфери послуг.
В економічно розвинених країнах основна частина населення працює в не-виробничій сфері, а в країнах, що розвиваються,—   у виробничій.
Запитання
1)   Які соціальні класи населення існують  розвинених країнах?
2)   У чому ви вбачаєте відмінності між вищим і середнім класами?
3)   У США нижчий клас становить чверть населення, а вищий  —  приблизно
десяту частину. Фахівці вважають, що таке співвідношення між класами
можливе тільки в країнах, де досягнута висока продуктивність праці й ви-користовуються  сучасні  технології.  Як  ви  вважаєте,  який  зв’язок  існує
між продуктивністю праці та співвідношенням між класами в суспільстві
тієї чи іншої країни?
4)   Чому,  на  вашу  думку,  середній  клас  уважають  основою  демократичного
суспільства розвинених країн?
5)   Головною  тенденцією  перерозподілу  зайнятого  населення  є  збільшення
його  частки  у  сфері  послуг  за  рахунок  скорочення  в  матеріальному  ви -робництві, насамперед у сільському господарстві. Як ви вважаєте, чим це
пояснюється?
Проблемні запитання
1)   У більшості високорозвинених країн існує парадокс: поряд із численною
армією безробітних у цих країнах є багато вільних робочих місць. Спро-буйте пояснити причини такого явища.
2)   Безробіття  —  це соціальна проблема для країни. Але виявляється, у рин-ковій економіці воно впливає на підвищення продуктивності праці, спри-яє переміщенню робочої сили з однієї галузі в іншу, з одного району в ін-ший. Поясніть, як і чому це відбувається. Сформулюйте своє ставлення до
безробіття як соціального явища.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Практична робота 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості
населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу
Використовуючи статистичні дані, порівняйте трудові ресурси і структуру
зайнятості  населення  у  сферах  господарства  країн  різних  типів  (розвинені,
середньорозвинені, постсоціалістичні, країни, що розвиваються).
Зробіть висновок, узагальнивши отримані дані. Назвіть характерні риси
структури зайнятості населення країн, які ви порівнювали.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Які  розбіжності  існують  у  межах  працездатного  віку  в  країнах  різного
типу?
2.   У  якому  напрямку  буде  змінюватися  професійна  структура  ЕАН  в  окре-мих країнах, наприклад тих, що розвиваються?
3.   Розкажіть про рівень безробіття в різних країнах світу.
4.   Багатьом  країнам  Європи  через  процес  старіння  націй  загрожує  нестача
трудових ресурсів. Спробуйте дати не менше трьох рекомендацій, які до-зволили хоча б частково подолати цю проблему.
5.   Уважається,  що  тільки  5 %  населення  має  здібності  до  підприємництва.
Як ви вважаєте, у чому вони проявляються? Чи можна ці здібності в собі
розвинути?
6.   Ви  вступаєте  у  вік  15—25  років.  Це  найбільш  динамічний  вік,  вік  при-йняття рішень. У найближчі роки вам доведеться обирати місце навчання,
майбутню професію, місце роботи, місце проживання. Чи готові ви до при-йняття таких рішень, як вплинуть на ваш вибір знання, отримані в школі?
Як  ви  вважаєте,  яке  значення  має  високий  рівень  освіти  й  кваліфікації
для працевлаштування та досягнення успіху на роботі та в житті? Як дер-жава може вплинути на ваше рішення про вибір професії, місце роботи?
Щоб відповіді на ці запитання були ґрунтовними, підготуйте творчу робо-ту «Моя майбутня професія».
Проект «Демографія»
Інформаційний проект «Демографія» можна провести наприкінці вивчен-ня  теми  «Населення».  Основна  проблема  —  обмеженість  у  часі,  тому  для
виконання  проекту  пропонується  інструкція.  Вона  дає  можливість  учням
працювати самостійно. Якщо виникнуть труднощі, учні можуть звернутися
за консультацією до вчителя.
Приклад інструкції
Вам пропонується провести невелике дослідження з питань, що стосують-ся дуже важливих демографічних проблем: зміни кількості населення, його
природного руху, вікового й статевого складу, тривалості життя.
На  першому  етапі  вам  треба  вибрати  країну  або  регіон  для  аналізу  (ви -бір здійснюйте з урахуванням ваших інтересів, наявності даних про країну,
бажання більше довідатися про неї). Бажано, щоб країна була типовим пред-ставником одного з типів: розвинена, середньорозвинена, постсоціалістична,
країна, що розвивається, країна з централізовано керованою економікою.
Припустимо, для свого проекту ви обрали Афганістан  —  типову відсталу
країну, що розвивається.
Спочатку ви повинні зібрати загальні відомості про цю державу. Для цього
можна  використати  будь-яку  довідкову  літературу,  наприклад  енциклопе-дію. Наведемо приклад.
Афганістан  (Ісламська  Держава  Афганістан)  —  унітарна  держава,  що
складається  з  30  провінцій  (вілаятів)  та  одного  округу  центрального  підпо -рядкування. Столиця: Кабул (1,5 млн осіб).
Розташований у Південно-Західній Азії. Межує з Туркменістаном, Узбе-кистаном,  Таджикистаном,  Китаєм,  Пакистаном,  Індією  та  Іраном.  Не  має
виходу до моря.
Площа: 652 тис. км
2
, переважають гори (Іранське нагір’я).
Є природний газ, нафта, вугілля, будівельна сировина.
У господарстві найбільше значення має сільське господарство: рослинни-цтво (вирощують зернові, овочі, фрукти, горіхи), тваринництво (вирощують
овець,  кіз).  Із  галузей  промисловості  найбільше  значення  мають:  харчова,
легка (килими, тканини, шкіра, каракуль).
65
Експортує  в  інші  країни:  фрукти,  горіхи,  килими,  вовну,  бавовну,  ко -штовні та напівкоштовні камені, шкіру, каракуль, нелегально  —  опіум.
Найбільші міста: Кандагар, Герат.
Афганістан  —  одна з найбідніших держав світу, ВВП на душу населення
не перевищує 500 дол. США.
Підготувавши  загальні  відомості  про  державу,  ви  збираєте  статистичні
дані про його населення й на їх основі будуєте діаграми й графіки. Потім від-повідаєте на запитання.
Приклад
Кількість населення, млн осіб
Країна 1950 2009 2050 (прогноз)
Афганістан 8,1 28,4 72,3
Зміна кількості населення в період від 1950 до 2050 р. (прогноз)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060
Завдання
Поясніть причини змін у кількості населення країни за сто років.
Народжуваність, смертність, в 2009 р., осіб на тисячу жителів
Країна Народжуваність  Смертність
Афганістан 45,8  19,1
Увесь світ 20,2  8,4
Народжуваність і смертність в Афганістані та світі в 2009 р.
50
40
Народжуваність
30
20
Смертність
10
0
‰ Афганістан Увесь світ
66
Завдання
Поясніть розбіжності в показниках народжуваності й смертності населен-ня Афганістану та всього світу в 2009 р.
Природний приріст, осіб на тисячу жителів
Країна 2009 2025 (прогноз) 2050 (прогноз)
Афганістан 26,7 23 14
Увесь світ 11,7 9,2 4,7
Графік зміни природного приросту населення Афганістану  
та всього світу
30
25
20
15
10
5
0
1980 2000 2020 2040 2060
Афганістан
Увесь світ
Завдання
Поясніть зміни в природному прирості населення Афганістану.
Тривалість життя, роки
Країна 2009 2025 (прогноз) 2050 (прогноз)
Афганістан 44,6 51,2 62,4
Увесь світ 66,2 71,3 76
Графік зміни очікуваної тривалості життя населення Афганістану   
та всього світу
80
60
40
20
0
1980 2000 2020 2040 2060
Афганістан
Увесь світ
Завдання
Поясніть передбачуване збільшення тривалості життя й розбіжності в три-валості життя населення Афганістану та всього світу.
67
Віковий склад, у відсотках по трьох вікових групах
Країна 2009 2050 (прогноз)
Афганістан 44,5—50,8—4,7 30,5—61,8—7,7
Увесь світ 30—60—10 21—58—21
Кругові діаграми вікового складу населення Афганістану  
та всього світу в 2009 р. й 2050 р. (прогноз)
Афганістан, 2009 р. Увесь світ, 2009 р.
Афганістан, 2050 р. Увесь світ, 2050 р.
Від 0 до 14 років
Від 15 до 59 років
Понад 60 років
4,7
7,7
10
21 21
58
60
50,8
61,8
44,5
30,5
30
Запитання
1.   Чим ви поясните очікувані зміни у віковому складі населення Афганіста-ну?
2.   Чим  ви  поясните  відмінності  у  віковому  складі  населення  Афганістану
та всього світу?
Статевий склад
Країна  Співвідношення чоловіків і жінок у 2009 р.
Афганістан 107 чоловіків на 100 жінок
Увесь світ 102 чоловіка на 100 жінок
Запитання
1.   Чим ви поясните розбіжності в статевому складі населення Афганістану
та всього світу в 2009 р.?
2.   Зробіть загальний висновок про те, як і чому буде змінюватися демогра-фічна ситуація в Афганістані як типовому представнику відсталих країн,
що розвиваються.
3.   Охарактеризуйте  демографічну  ситуацію  в  країні  через  50  років,  згідно
з прогнозами експертів ООН.
Дані  про  населення  країни  та  його  основні  демографічні  показники  ви
можете  отримати  в  мережі  Інтернет.  Адреса:  https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/index.html, www.un.org.
Деякі важкодоступні дані, наприклад про прогнозовані демографічні по-казники, може надати вчитель.
Проект виконується протягом двох-трьох тижнів.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2426 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: