hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Географія 10 кл

УРОК № 10 Тема. Етнічний, мовний і релігійний склад населення світу.


УРОК  № 10
Тема. Етнічний, мовний і релігійний склад населення світу.
Очікувані  результати:
учень називає найбільші народи та найпоширеніші мови
світу, характеризує світові релігії, аналізує текстові, кар -тографічні та статистичні матеріали.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник  географії,  атлас,  політична  карта  світу,  карта
релігій світу, контурні карти.
Опорні  
поняття:
народ, мовні сім’ї і групи, релігія, буддизм, християнство,
іслам.
І.  ПОВТОРЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Учитель пропонує десятикласникам самостійно перевірити вивчений мате-ріал за наведеними запитаннями (запитання можуть бути записані на дошці).
1.   Якою є кількість населення Землі сьогодні?
2.   У яких районах (регіонах, країнах) найвища, а в яких найнижча густота
населення?
3.   У який період кількість населення Землі зростала найбільше?
4.   Якими є особливості першого типу відтворення населення? Наведіть при-клади країн із другим типом відтворення населення.
5.   Назвіть особливості вікового складу країн, що розвиваються.
6.   У яких країнах (тип, регіон) кількість міського населення зростає швид-кими темпами?
Учитель читає правильні відповіді (або можливі варіанти), за необхіднос-ті  відповідає  на  запитання  десятикласників.  Учні  самостійно  виставляють
оцінки відповідно до запропонованих критеріїв (оцінки в журнал виставля-ються за бажанням учнів).
ІI.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  УЧНІВ
У  світі  налічується  понад  3,5  тис.  етносів  (народів).  При  цьому  на  300
найбільших народів припадає приблизно 95 % населення Землі. Умова фор-мування народу   —  проживання на одній території. Кожний народ має свою
історію,  традиції  й  культуру.  Найважливішою  частиною  культури  народу
є релігія. Вона має велике значення не тільки в житті країн, але й окремих
людей.  Особливо  істотний  вплив  вона  має  на  побут,  звичаї,  вдачу,  на  наро-джуваність, становище жінки в родині й суспільстві.
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
1.   Які ви знаєте зовнішні ознаки основних людських рас?
2.   Де розташовані райони компактного проживання представників основних
людських рас?
3.   Яким є національний склад населення України?
4.   Якими мовами розмовляють жителі сусідніх з Україною країн?
5.   Які релігії ви знаєте? Які з них поширені в Україні?
6.   Прочитайте  слова,  записані  на  дошці:  народ,  багатонаціональна  країна,
національна  меншість,  толерантність,  корінний  народ,  мова,  культура,
мовна сім’я, релігія. Спробуйте пояснити значення цих понять.
IV. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.   НАЙПОШИРЕНІШІ МОВНІ СІМ’Ї І ГРУПИ.
До найважливіших ознак етносу належить мова. Саме за принципом спо-ріднення мов народи світу об’єднані в мовні сім’ї. Найбільшою за кількістю
є індоєвропейська сім’я, яка налічує понад 2,6 млрд осіб. Її мовами розмовляє
основна частина жителів Європи, Америки, Австралії. У Західній Європі най -більше проживає представників германської та романської мовних груп. До
першої з них належать німці та англійці, до другої   —  французи та італійці.
У Центральній і Східній Європі переважають слов’яни.
Більш  різноманітним  є  етнічний  склад  населення  Азії.  Народи,  що  тут
проживають, належать до різних мовних сімей. Крім індоєвропейської, най-більшими з них є китайсько-тибетська, семіто-хамітська й тайська. Представ -ники семіто-хамітської сім’ї проживають і в Північній Африці. На іншій те-риторії материка переважають народи, що належать до нігеро-кордофанської
і ніло-сахарської сімей.
Сім’ї  поділяються  на  мовні  групи.  Так,  індоєвропейська  сім’я  включає
романську  (французи,  італійці,  іспанці,  бразильці,  мексиканці),  німецьку
(німці, англійці, шведи, австралійці, американці), індоарійську (бенгальці,
хіндустанці, біхарці), слов’янську, іранську та інші групи.
Найчисленніша група в китайсько-тибетській сім’ї  —  китайська. Китай -ці  становлять  приблизно  п’яту  частину  населення  Землі.  Більшість  із  них
заселяють східну частину Китаю, значна кількість живе в країнах Південно-Східної Азії. До семіто-хамітської сім’ї належать араби, євреї Ізраїлю, асси-рійці.  Найчисленніший  народ  цієї  сім’ї  —  араби.  Межі  їхнього  розселення
приблизно збігаються з кордонами арабських країн.
Крім  китайців  та  арабів  до  найчисленніших  народів  Азії  та  всього  світу
також  належать  хіндустанці,  бенгальці,  росіяни.  Примітно,  що  загальна
кількість десяти найбільших народів світу становить близько половини люд-ства.
Найбільші народи світу
Назва Кількість, млн осіб
Регіони (країни) найбільш компактного
розселення
Китайці 1250 Східна Азія
Хіндустанці 294 Південна Азія
Американці 254 Англо-Америка (США)
Бенгальці 237 Південна Азія
Араби 223 Північна Африка, Південно-Західна
Азія
Бразильці 174 Латинська Америка (Бразилія)
Росіяни 145 Східна Європа, Північна Азія
Японці 131 Східна Азія (Японія)
Пенджабці 129 Південна Азія
Назва Кількість, млн осіб
Регіони (країни) найбільш компактного
розселення
Мексиканці 118 Латинська Америка (Мексика)
Запитання та завдання
1)   Яка  частина  світу  характеризується  найбільш  різноманітним  етнічним
складом населення? Чим би ви це пояснили?
2)   Чим би ви пояснили той факт, що найбільше жителів планети розмовля-ють китайською, англійською мовою та мовою хінді?
3)   Коли  одна  людина  хоче  підкреслити,  що  не  розуміє  іншу,  то  використо-вує таку фразу: «Ми розмовляємо різними мовами». Чи легко вам знайти
спільну мову зі своїми товаришами? Чи вважаєте ви за необхідне зрозумі-ти їх або наполягаєте на своєму? Як ви вважаєте, які труднощі в спілку-ванні з жителями інших країн, крім знання мови, можуть перешкоджати
в налагодженні контактів із ними?
4)   Складіть схему «Мовні групи індоєвропейської мовної сім’ї».
Робота у групах
1)   Опишіть одну з мовних сімей. Укажіть найбільші мовні групи й народи,
що входять до їх складу, назвіть регіони й країни, де проживають пред-ставники цієї мовної сім’ї.
2)   На які гілки поділяються слов’янські народи? У яких країнах вони жи-вуть (позначте їх на контурній карті)?
(Виділяють східну, західну і південну гілки слов’ян. До південних слов’ян на -лежать серби, болгари, хорвати, македонці, чорногорці, словенці (Сербія,
Болгарія, Хорватія, Македонія, Чорногорія, Словенія), до західної  —  по-ляки,  чехи  і  словаки  (Польща,  Чехія,  Словакія),  до  східної  —  росіяни,
українці і білоруси (Росія, Україна, Білорусь).
Проблемне запитання
З огляду на національні риси характеру чехів іноді називають східними
або слов’янськими німцями. Як ви вважаєте, чому виник такий вислів і що
за ним криється?
2.   РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ.
Релігія  —  одне з явищ культури, світогляд і світовідчуття, засноване
на вірі в існування бога або богів, надприродного, на освяченні норм мо-ралі.
Із понад 4 млрд віруючих більшість сповідують одну зі світових релігій,
до яких належать буддизм, християнство та іслам. Буддизм  —  найдавніша
світова релігія, що виникла в IV ст. до н. е. Центральне місце в цьому вченні
посідає  моральність.  Кількість  людей,  що  сповідують  буддизм,  за  різними
оцінками становить від 300 до 500 млн осіб. В основному це жителі Південно-Східної та Східної Азії.
У  І  ст.  до  н.  е.  виникло  християнство.  Ця  релігія  швидко  поширилася
спочатку  в  Римській  імперії,  потіснивши  інші  вірування,  а  потім  і  по  всій
Європі. На сьогодні кількість християн перевищує 1,7 млрд осіб. Ця релігія
є найпоширенішою в Європі, Північній Америці, Австралії.
Закінчення таблиці
Християни вірять у єдиного Бога, що має три іпостасі  —  Бога-Отця, Бога-Сина й Бога-Святого Духа. Основна ідея християнства  —  ідея гріха й спасін -ня  душі  людини.  Очищення  від  гріхів  відбувається,  коли  люди  усвідомлю-ють, що грішні, і спрямовують свої думки й справи на звільнення від них.
У  ХІ  ст.  християнство  розпалося  на  два  напрямки:  католицизм
і  православ’я.  Якщо  католики  підпорядковані  тільки  Папі  Римському,  то
в  православних  існують  незалежні  (автокефальні)  церкви.  Є  й  інші  відмін-ності, наприклад у відправленні служб: католики хрестять дітей, обливаючи
їх водою, православні   —  тричі занурюючи їх у воду.
У  XVI  ст.  від  католицизму  відколовся  третій  напрямок  християн-ства  —  протестантизм.
Наймолодшою світовою релігією є іслам. Ця релігія виникла в VI ст. серед
населення Аравійського півострова. Іслам часто називають мусульманством
(магометанством), можливо, це пов’язане з ім’ям засновника ісламу  —  про -рока Мухаммеда. Основні положення ісламу, його догми й культи викладені
в  сурах  (главах)  Корану.  Кожний  мусульманин  зобов’язаний  учити  Коран
і визнавати Мухаммеда «найвизначнішим і останнім пророком».
Більшість сучасних прихильників ісламу проживає в Південно-Західній
і  Центральній  Азії,  Північній  Африці  й  частково  в  Південно-Східній  Азії.
На сьогодні налічується понад 1,2 млрд мусульман.
Крім світових релігій, значна кількість віруючих сповідує національні ре-лігії. До них належать майже 800 млн прихильників індуїзму (Індія), близь-ко  220  млн  поборників  конфуціанства  (Китай),  синтоїсти  (Японія)  та  іудеї
(Ізраїль).
Запитання та завдання
1)   Використовуючи карти атласу, з’ясуйте географію протестантизму.
(Протестантизм  поширений  головним  чином  у  США,  Великій  Британії,  Ні -меччині, Скандинавських країнах, Нідерландах, Швейцарії, Австралії, Канаді,
Латвії, Естонії.)
2)   У  2006  р.  іслам  став  найбільшою  релігією  світу  за  кількістю  віруючих
(католики становлять 17,4  % світового населення, у той час як мусульма-ни  —  19,2 %). Чим би ви пояснили цей факт?
3)   Найбільша  кількість  мусульман  живе  в  країні,  що  віддалена  від  тради-ційних  центрів  цієї  релігії.  Використовуючи  додаткові  джерела  знань,
з’ясуйте, про яку країну йде мова. Підготуйте повідомлення про історію
поширення цієї релігії й особливості віросповідання в цій країні.
4)   Складіть таблицю «Світові релігії» (за зразком).
Назва Основні положення
Кількість   
віруючих
Райони по­
ширення
Буддизм Основа буддизму  —  вчення про
«Чотири шляхетні істини»: існує
страждання, його причина, стан звіль-нення й шлях до нього. Причиною
людських страждань буддизм уважає
бажання та вподобання. Той, хто зміг
відмовитися від жаги насолод, влади,
зрікся земної суєти, став на шлях пере -втілень, що веде до просвітління і далі
до стану вищого блаженства   —  нірвани
Від 300
до 500 млн
осіб
Південно-Східна
та Східна
Азія
Проблемні запитання
1)   Індуїзм  сповідують  близько  ста  народів  і  народностей  світу.  Іудаїзм  по-ширений у кількох десятках країн світу. Поясніть, чому ці релігії не на-лежать до світових.
2)   Зробіть прогноз щодо зміни кількості людей, які сповідують світові релігії
в різних регіонах Землі.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Робота у групах
Учитель  пропонує  учням  узагальнити  набуті  знання  про  населення.  Уя-віть,  що  вам  необхідно  скласти  стислі  характеристики  населення  типової
розвиненої країни (Євроляндія) і країни, що розвивається (Занзіафра). Такі
образи допоможуть вам у подальшому вивченні країн світу. Учні працюють
групами, заповнюючи таблицю (учитель консультує, а за необхідності допо -магає учням).
План   
характе­
ристики
Євроляндія  —   
типова розвинена країна
Занзіафра  —   
типова країна, що розвивається
Природ-ний і ме -ханічний
рух
Перший тип відтворення
населення: низький рівень
народжуваності та смерт -ності, невеликий (в окремі
роки від’ємний) природній
приріст. Сальдо міграції
додатне, законодавство об-межує імміграцію
Другий тип відтворення населення:
високий рівень народжуваності (має
тенденцію до зниження), відносно ви -сокий рівень смертності (має тенден-цію до зниження), великий природній
приріст. Сальдо міграції від’ємне
Урбані-зація
У містах проживає дві
третини населення, але
темпи урбанізації повільні.
Сформувалися великі місь -кі агломерації
У містах проживає менше третини на-селення, але темпи урбанізації великі
й випереджають природний приріст.
Формується міська агломерація, цен-тром якої є столиця держави
Склад на-селення
У віковому складі населен-ня частка середньої вікової
групи становить більше
60 %, молодша вікова гру-па  —  15 % і має тенденцію
до скорочення, старша ві-кова група  —  22 % і має
тенденцію до збільшення.
У статевому складі жінок
більше, ніж чоловіків (най -більші диспропорції у стар -шій віковій групі).
У релігійному складі пере-важають християни (про-тестанти та католики)
У віковому складі населення частка
середньої вікової групи становить
менше 60 %, молодша вікова гру-па  —  36 % і має тенденцію до скоро-чення, старша вікова група  —   5  % і
має тенденцію до збільшення.
У статевому складі жінок більше, ніж
чоловіків (виняток  —  мусульманські
країни).
Серед віруючих є християни (про-тестанти та католики), мусульмани,
представники місцевих, традиційних
релігій
Тест-жарт
  Чехів іноді називають східними або слов’янськими німцями, а шведів  —  …
А  космічними прибульцями
Б  північними французами
В  земними марсіанами
Г  західними росіянами.
VІ. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1.   Які мовні сім’ї ви знаєте?
2.   Чим відрізняються однонаціональні й багатонаціональні держави?
3.   Якими є особливості поширення (географії) християнства?
4.   Розкажіть  про  виникнення  та  основні  положення  найдавнішої  світової
релігії  —  буддизму.
5.   Церква виконує велику духовну роботу, закликає віруючих до сумлінного
життя. Чи погоджуєтеся ви з тим, що релігія не тільки відстоює моральні
норми  поведінки  людини,  але  й  допомагає  їй  подолати  багато  життєвих
труднощів? Обґрунтуйте свою відповідь.
6.   В ісламі існують два основні напрямки  —  сунізм і шиїзм. Використовую -чи додаткові джерела знань, з’ясуйте, чим вони відрізняються.
7.   Порівняйте релігійний склад населення України та однієї з прикордонних
країн.

Категорія: Географія 10 кл | Додав: uthitel (10.09.2014)
Переглядів: 3058 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: