Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 37 Роль живих організмів у біосфері. Біомаса


Урок № 37

 

Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

 

Мета уроку: ознайомити учнів із роллю живих організмів у біосфері, з поняттям «біомаса», «ноосфера»; поглибити і закріпити знання учнів про ланцюги живлення; розвивати увагу і пам’ять, навички пошукової діяльності, уміння узагальнювати інформацію і робити висновки, висловлювати власну думку; виховувати екологічну свідомість в учнях, любов до природи і всього живого; формувати ділові товариські стосунки в колективі класу.

Очікувані результати: учні мають характеризувати біосферу, її функціональні компоненти та межі, поняття «ноосфера».

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення мети і завдань уроку.

Учитель пропонує учням обрати мету і завдання уроку із запропонованих (відображені на дошці або на екрані). Можна навмисно вставити декілька неправильних завдань, щоб спровокувати учнів на активне мислення.

Мета уроку: ознайомитися з роллю живих організмів у біосфері.

Завдання уроку:

1.   Розширити свої знання про біосферу і ланцюги живлення.

2.   Ознайомитися: з поняттями «ноосфера» та «біомаса»; з роллю живих організмів у біосфері.

3.      Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

3.1. Робота біля дошки. Два учні складають схеми ланцюгів живлення в природних біогеоценозах (ліс та озеро).

3.2. Фронтальна бесіда.

1.   Скільки розрізняють оболонок Землі?

2.   Яка з оболонок найбільш заселена живими організмами?

3.   Що таке біосфера?

4.      Мотивація навчальної діяльності

Обговорення вірша

Люби природу не як символ
Душі своєї,
Люби природу не для себе,
Люби для неї.

М. Рильський

— Що хотів сказати своїм віршем М. Рильський?

— У чому виявляється єдність людини і природи?

— Чому природа так важлива для людини?

Учнів необхідно підвести до розуміння того, що людина — лише мала частка природи, і вона не в змозі існувати окремо від природи, хоча і перетворює її постійно.

 

5.      Засвоєння нового матеріалу

1.   Ноосфера

Повідомлення учнів, словникова робота, бесіда

В. І. Вернадський уважав, що ноосфера (сфера розуму) — це такий стан біосфери,
у якому мають виявитися розум і спрямована ним праця людини як нова, небувала на планеті геологічна сила.

У 1944 р. він сформулював поняття ноосфери (від грец. noos — розум), коли людина, ставши потужною геологічною силою, осягаючи закони природи, може перебудовувати «своєю працею і думкою сферу свого життя».

Природні об’єкти, які вже зазнали впливу людської діяльності, В. І. Вернадський відносить до ноосфери і передбачає, що ноосфера буде швидко розширюватись, охоплюючи все більшу частину Землі — від глибоких її надр до найвищих шарів атмосфери.

Ноосфера — це біосфера, перетворена людьми відповідно до пізнаних і практично освоєних законів її будови і розвитку. Вона є необхідним і природним наслідком людських зусиль.

«Біосфера перейде так чи інакше, рано чи пізно в ноосферу… На певному етапі розвитку людина вимушена буде взяти на себе відповідальність за подальшу еволюцію планети, інакше в неї не буде майбутнього»,— писав В. І. Вернадський.

 

Ú  Запитання до учнів:

— Що таке ноосфера?

— Чим вона відрізняється від біосфери?

 

2.   Біомаса

«Я вчений», бесіда, пошуковий метод, словникова робота

Учням пропонується спробувати самостійно сформулювати основне поняття «біомаса»; після того як заслухано декілька варіантів, учні знаходять термін
у підручнику, порівнюють із тими визначеннями, які давали самостійно, і записують до словника.

Біомаса — загальна кількість (сумарна маса) живої речовини в певній екосистемі на момент спостереження, що припадає на одиницю площі.

 

Пояснення вчителя

Кількість біомаси визначається за вагою речовини живих організмів.

Величина біомаси залежить від особливостей виду, його біології.

Співвідношення продуктивності та біомаси відрізняється у різних організмів. Навіть у різних біоценозах продуктивність неоднакова. Вона залежить від сонячної енергії, ґрунту, клімату. Найнижчою біомасою і продуктивністю характеризуються пустелі
і тундра, найвищою — вологі тропічні ліси.

 

3.   Роль живих організмів у біосфері

«Акваріум»

1 група. Роль живих організмів в утворенні осадових порід

В осадових породах розташовані родовища кам’яного вугілля й кам’яної солі, нафти, природного газу, фосфоритів, будівельних матеріалів (піску, гравію, крейди, пісковику, вапняку). Більшість цих речовин утворилися за допомогою або безпосередньо із самих живих організмів. Природний газ утворився з органічної маси, що залягає на дуже великій глибині. Природний газ — найдешевше джерело енергії. Нафта утворилася в товщі осадових порід із решток морських організмів. Із нафти синтезують різні види палива, паливно-мастильні матеріали, асфальт. В особливих умовах перетворення залишків давніх рослин сформувалися: кам’яне вугілля
(з гігантських папоротей, хвощів, плавунів), буре вугілля (із хвойних рослин), торф (зі сфагнових мохів). Вапняк сформувався з решток мушель форамініфер та радіолярій.

2 група. Роль живих організмів у процесах ґрунтоутворення

Внаслідок біологічного колообігу речовин, процесу синтезу та руйнування органічної речовини ґрунтотворна порода безперервно взаємодіє з рослинами та тваринами, з продуктами їхньої життєдіяльності, а також продуктами розпаду органічних залишків. Усі ці процеси є основою ґрунтотворного процесу і приводять до поступового формування ґрунту. Головне джерело енергії для біологічних процесів та процесів утворення ґрунту — сонячна енергія, а головне джерело вологи — атмосферні опади. Атмосферні опади, що випадають на земну поверхню, витрачаються на випаровування, фільтрацію, стікання по схилу і споживання рослиною. Життєдіяльність усіх організмів, що живуть у ґрунті (мікроорганізми, рослини, тварини), та продукти їхньої життєдіяльності здійснюють найважливіші елементарні процеси ґрунтоутворення — синтез і розкладання органічної речовини, руйнування
і новоутворення мінералів, перерозподіл і акумуляцію речовин тощо. Все це визначає загальний хід процесу ґрунтоутворення і формування родючості ґрунту.

Ґрунт одночасно населяють представники всіх чотирьох царств живої природи — прокаріоти, гриби, рослини, тварини. Проте функції організмів кожного царства
в ґрунтоутворенні різні.

3 група. Роль живих організмів у формуванні газового складу атмосфери

Із появою живої речовини, а саме ціанобактерій і зелених рослин, на нашій планеті почала формуватись атмосфера з таким газовим складом, який є зараз.

Жива речовина значно прискорила й змінила колообіги у біосфері різних речовин — води, кисню, азоту, вуглекислого газу тощо. Наприклад, повний цикл обміну атмосферного вуглецю здійснюється за 300 років. Але частина вуглецю вилучається
у вигляді торфу, нафти, вугілля, вапняку, мармуру, викопних відкладів і осадових порід.
Щорічно лісові масиви виробляють 55 млрд т кисню, який використовується живими організмами для дихання і бере участь в окисних реакціях в атмосфері, літосфері і гідросфері. Циркулюючи через біосферу, Оксиген перетворюється на органічну речовину, на воду, на молекулярний кисень.

 

6.      Узагальнення і закріплення знань

6.1. Біологічний диктант

1. Середовищем існування для дощових черв’яків є ________. 2. Наука, що вивчає поведінку тварин, називається ________. 3. Різновидом ____________ є квартирантство і нахлібництво. 4. Будь-яке співіснування організмів називається ___________________. 5. Лишайник — це приклад ________________ паразитизму грибів по відношенню до водоростей. 6. Взаємозв’язки живих організмів між собою і довкіллям вивчає ________. 7. Сукупність усіх живих організмів на планеті — це _____________. 8. Водна оболонка Землі називається ________. 9. Біотоп + біоценоз = ________. 10. Жива оболонка Землі називається ________. 11. Найбільш заселена оболонка Землі — ________. 12. Вчення про біосферу обґрунтував ________.

Відповіді:

1) ґрунт; 2) етологія; 3) коменсалізму; 4) симбіоз; 5) облігатного; 6) екологія;
7) жива речовина; 8) гідросфера; 9) біогеоценоз; 10) біосфера; 11) гідросфера;
12) В. І. Вернадський.

 

6.2. Взаємоперевірка.

7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Учні самостійно підбивають підсумки уроку: розкривають значення живих організмів у біосфері, характеризують біосферу, її компоненти та межі.

8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Підготовка до конференції: «Вплив людини на стан біосфери. Охорона біосфери. Збереження біорізноманіття».

1.   Розподілити клас на доповідачів та журналістів.

2.   Доповідачів розподілити за професіями: екологи, біологи, географи, журналісти, кореспонденти з телебачення, представник ООН, представники «ГрінПіс» та ЮНЕСКО, директори зоопарків, заповідників, національних і біосферних парків, юристи.

3.   Учням підготувати повідомлення за темою конференції відповідно до своєї професії.

4.   Журналістам підготувати цікаві запитання за темою конференції.

5.   Підготувати плакати з різними висловами про природу, закликами щодо охорони природи і біорізноманіття.

 

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (02.01.2014)
Переглядів: 6433 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: