Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 29 Популяція. Характеристика популяцій
Урок № 29 Популяція. Характеристика популяцій
Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям «популяція», із загальною характеристикою популяцій; поглибити знання учнів щодо понять «екологія», «вид» і «ареал»; розвивати в учнів мислення, пам’ять і увагу, уміння узагальнювати інформацію, порівнювати об’єкти і знаходити спільні риси між ними; формувати зацікавленість до живої природи, усвідомлення того, що людина є невід’ємною частиною природи.

Очікувані результати: учні мають називати надорганізмові системи; основні характеристики популяції; учні мають наводити приклади популяцій.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.n 1. Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

n 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Формулювання учнями самостійно мети і визначення завдань уроку. Учитель записує їх на дошці та коригує пропозиції учнів.

Мета уроку: ознайомитися з поняттям «популяція», характеристикою популяцій.

Завдання уроку:

1. Дізнатися про те, що таке популяція, про її загальну характеристику.

2. Поглибити свої знання щодо понять «екологія», «вид», «ареал».

3. Навчитися порівнювати представників різних видів.

n 3. Актуалізація опорних знань учнів і мотивація навчальної діяльності

«Асоціативний кущ»

Учні пригадують усі поняття і називають асоціації, що пов’язані з терміном «екологія» (цей термін зустрічався в навчальному матеріалі 7, 8 та 9 класів). Пояснення вчителя.

n 4. Засвоєння нового матеріалу

4.1. Екологія. Методи досліджень в екології

Словникова робота, бесіда

Екологія (від грец. οίκος — будинок, дім та λογος — наука, учення) — наука про взаємовідносини живих організмів і угруповань між собою та з навколишнім середовищем.
Екологія — наукова дисципліна, один із розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

Ú Запитання до учнів:

— Що вивчає екологія?

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.
Довідка
Термін «екологія» вперше запропонував Ернст Геккель у 1866 р. в книзі «Загальна морфологія організмів».


Розповідь учителя
Методи дослідження в екології поділяються на:
• польові (спостереження за життєдіяльністю організмів у природному навколишньому середовищі);
• експериментальні (вплив різних факторів на організми в лабораторних умовах);
• моделювання (дозволяють прогнозувати взаємодію живих систем між собою та довкіллям).
Великий внесок у розвиток екології зробив Б. Коммонер, який сформулював чотири основні закони екології (закони Коммонера):

1. Все пов’язане з усім.

2. Все має кудись подітися.

3. Природа знає краще.

4. Ніщо не дається дарма (в оригіналі — «Безкоштовних обідів не буває»).

2. Екологічна структура виду. Екологічна ніша

«Я вчений», словникова робота, пошуковий метод

Учням пропонується спробувати самостійно сформулювати основні поняття «вид»
і «екологічна ніша». Після того як заслухано декілька варіантів, учні знаходять визначення у підручнику і порівнюють зі своїм.

Вид — це група особин, які мають спільні ознаки, здатні до взаємного схрещування, дають плідне потомство і займають певну територію (ареал).
Вид — одна з головних одиниць біологічної класифікації, таксономічна категорія
Ареал (від латин. area — область) — область розповсюдження таксону (наприклад виду).
Екологічна ніша — це місце, яке займає вид в біоценозі, що включає комплекс біоценотичних зв’язків і вимог до факторів середовища.

Екологічна ніша описує взаємовідносини виду або популяції з екосистемою та їхнє в ній розташування.

Більш лаконічним визначенням поняття може бути формулювання «спосіб життя організму».

Довідка
Перша концепція виду була запропонована у 1735 р. засновником систематики шведським біологом Карлом Ліннеєм у його праці «Система природи».

Термін «екологічна ніша» вперше вжив у 1914 р. Дж. Гріннел, а з 1927 р. ввів у широке використання Чарлз Елтон.3. Популяція як структурна одиниця виду. Характеристика популяцій

Пошуковий метод, словникова робота

Учням пропонується знайти в підручнику термін «популяція» та спробувати переказати його визначення своїми словами.

Популяція (від латин. populus — народ, населення) — сукупність організмів, що займають обмежений ареал, мають спільне походження за фенотипом та географічно ізольовані від інших популяцій цього виду. Ріст популяції — це співвідношення народжуваності і смертності.

Міні-лекція

Умови формування, структуру і динаміку розвитку популяцій окремих видів,

а точніше внутрішньовидових угруповань (популяцій), вивчає демекологія, або популяційна екологія. Її завдання — дослідження морфологічних особливостей популяцій, їх вікового складу, чисельності та густоти, народжуваності і смертності, поширення і характеру розселення організмів, вивчення внутрішньовидових і міжвидових відносин у популяції. Цей розділ екології має велике теоретичне і практичне значення, особливо для використання її для охорони видів, регулювання їх чисельності та динаміки (рибальство, мисливство тощо).
Основною властивістю популяцій є те, що вони перебувають у безперервному русі, постійно змінюються.
Російський учений М. П. Наумов у 1963 р. запропонував концепцію ієрархії популяцій залежно від розмірів території, яку вони займають. Наумов виділив елементарну популяцію як окремий тип популяції.

Існує три основні типи популяцій:

Елементарна (локальна) популяція — це сукупність особин одного виду, що займають невелику ділянку однорідної площі (наприклад, стайка риб одного виду в озері).
Екологічна популяція — це сукупність елементарних популяцій, внутрішньовидові угруповання в конкретних біоценозах (наприклад, риби одного виду у всіх зграях в озері).
Географічна популяція — це сукупність екологічних популяцій, що заселяють географічно схожі райони (наприклад, риби одного виду в усіх водоймах певної географічної зони).

Ú Завдання учням:

— Знайдіть і випишіть у зошит характеристики популяцій.

Основні характеристики популяцій:
1. Чисельність — загальна кількість особин у популяції.
2. Запас біомаси популяції.
3. Густота — кількість особин на одиницю території (або об’єму простору). Динаміка чисельності і густоти (визначається народжуваністю, смертністю

і міграціями).
4. Народжуваність — кількість нових особин за певний проміжок часу на одну особину (буває абсолютна і питома).
5. Смертність — кількість померлих особин за певний проміжок часу.
6. Міграції.
7. Ріст популяції — співвідношення народжуваності та смертності.
n 5. Узагальнення і закріплення знань

n 5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. Заповнення таблиці «Порівняльно-морфологічна характеристика видів». (Робота за фотокартками.)

Учням роздаються фотокартки або малюнки різних живих організмів (по дві фотокартки особин різних видів одного роду) і пропонується порівняти їх між собою (знайти спільні ознаки та відмінні). За результатами порівняння учні складають і заповнюють порівняльну таблицю в зошитах.Порівняльно-морфологічна характеристика видів

Морфологічні ознаки виду

Назва виду

Вид № 1

Вид № 2

5.2. Обговорення результатів

Підвести учнів до розуміння того, з чим можуть бути пов’язані відмінності в будові цих організмів, чому вони мають спільні ознаки.


n 6. Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Фронтальна бесіда

Повернемося до запитання, яке постало на початку уроку: «Чому ми згадуємо саме термін “екологія”, адже тема уроку інша?» Напевно всі вже здогадались, що надорганізмовий рівень життя (а саме цей розділ учні розпочинають вивчати) вивчає екологія. Отже, підіб’ємо підсумки:

— Які надорганізмові системи вам відомі?

— Що таке популяція?
— Які характеристики властиві популяціям?
— Наведіть приклади популяцій.
n 7. Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

7.1. Завдання для всього класу

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

7.2. Індивідуальне завдання.

Підготувати повідомлення про структуру популяцій та чинники, що впливають на їх чисельність.
Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (02.01.2014)
Переглядів: 3794 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: