Головна » Статті » Старша школа » Біологія 11 клас

Урок № 1 Нестатеве розмноження організмів

 

Урок № 1

Нестатеве розмноження організмів 

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям «нестатеве розмноження» та його формами; показати розмноження як універсальну властивість організмів; учити висловлювати свою думку; розвивати критичне мислення учнів; формувати навички пошукової діяльності на уроці; виховувати бережливе ставлення до живих організмів та їхнього потомства.

Очікувані результати: учні мають називати способи розмноження організмів; учні мають наводити приклади вегетативного розмноження у тварин і рослин; учні мають пояснювати біологічне значення нестатевого розмноження.

Обладнання: ___________________________________________________________

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 

n  1.      Організаційний етап

1.1. Привітання.

1.2. Перевірка готовності класного приміщення до уроку.

1.3. Перевірка готовності учнів до уроку.

1.4. Перевірка присутності учнів: кількість за списком ____, кількість присутніх на уроці ___, відсутніх ___.

n  2.      Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення мети уроку.

Учні самостійно визначають мету уроку за темою нового матеріалу. Учитель лише коригує пропоновані варіанти й узагальнює їх.

Мета уроку: ознайомитися з поняттям «нестатеве розмноження».

2.3. Формулювання завдань уроку.

Завдання уроку:

1.   Визначити, що таке розмноження; що являє собою нестатеве розмноження.

2.   Дізнатися: які існують форми нестатевого розмноження; яким організмам притаманне нестатеве розмноження.

n  3.      Актуалізація опорних знань учнів

«Мозковий штурм»

Постановка запитання, напрацювання ідей для вирішування проблеми. Важливо приймати всі відповіді. Всі відповіді слід відображати на дошці (у вигляді схем, таблиць тощо). Після цього — аналіз ідей та узагальнення результатів.

Ú  Запитання до учнів:

— Які асоціації виникають у вас щодо словосполучення «нестатеве розмноження»?

Можливі варіанти відповідей учнів, які учитель записує на дошці для подальшого обговорення:
Отже, дійсно, нестатеве розмноження — це спосіб відтворення організмів. Його особливість полягає в тому, що в процесі нестатевого розмноження бере участь лише материнський організм, а не особини різної статі. Нестатеве розмноження може відбуватися в різних формах — спорами, вегетативно, тобто частинами тіла, поділом клітини навпіл тощо. Найчастіше такий спосіб розмноження зустрічається у рослин, грибів, бактерій та одноклітинних тварин.

Узагальнення результатів.

n  4.      Мотивація навчальної діяльності

Фронтальна бесіда

Пригадайте, як ваші мама або бабуся розмножують кімнатні рослини. Від цілої рослини відривають шматочок (лист або частину пагона) і занурюють його у воду або в пісок. За певний час рослина пускає коріння і розвивається як нова самостійна рослина. Чи зможе цей паросток заквітнути рожевими квітами, якщо його зірвано з рослини, що має квіти білого кольору? (Ні! Оскільки він є часткою материнської рослини, а отже, отримав усі ознаки, що були їй притаманні.) У чому полягає основна особливість нестатевого розмноження? (Особини дочірнього покоління є повною генетичною копією батьків.)

n  5.      Засвоєння нового матеріалу

1.   Розмноження. Нестатеве розмноження

Лекція з елементами бесіди, словникова робота

Запитання до учнів:

— Як ви розумієте поняття «розмноження»?

— У чому полягає значення розмноження?

— Що таке нестатеве розмноження?

Розмноження — це процес відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадковість життя. Існує два основні типи розмноження: статеве і нестатеве.

Нестатеве розмноження (агамогенез) — це форма розмноження, за якої організм відтворює себе самостійно, без участі іншої особини.

Велика кількість живих організмів розмножуються нестатевим способом: бактерії, одноклітинні тварини, водорості, мохи, хвощі, плауни, папоротеподібні, гриби, губки, кишковопорожнинні, деякі черви, багато вищих рослин.

Існує декілька способів нестатевого розмноження: поділ клітини навпіл, розмноження спорами, вегетативне розмноження (фрагментація, невпорядкований поділ, впорядкований поділ, брунькування).

Складання схеми

Під час лекції учні складають схему в зошитах, а учитель — на дошці.


2.   Поділ клітини

Пошуковий метод (робота з підручником), словникова робота

Учням пропонується прочитати в підручнику опис одного зі способів нестатевого розмноження — поділу клітини — і знайти відповіді на запитання:

— Що таке поділ клітини?

— Які організми розмножуються шляхом поділу клітини?

— Яке значення має такий спосіб розмноження?

Поділ клітини — це процес, у якому материнська клітина ділиться на дві нові дочірні клітини. При поділі клітини утворюються дві генетично ідентичні дочірні клітини, тому для підвищення генетичної мінливості у більшості одноклітинних така форма нестатевого розмноження чергується із статевим.

Поділ клітини — біологічна основа життя, основа розмноження та індивідуального розвитку організмів. У випадку одноклітинних організмів, наприклад амеби, один поділ клітини утворює повний організм. У випадку багатоклітинних організмів поділ клітини також може створити потомство, наприклад рослини, що виростають від пагона.

Розрізняють прямий поділ клітини — амітоз (amitosis cellularis) і непрямий — мітоз (mitosis cellularis).

Амітоз — найпростіший спосіб поділу, за якого спочатку ділиться ядро, а потім — цитоплазма. Проте, поділ ядра не завжди супроводжується поділом цитоплазми, і тому утворюються дво- та багатоядерні клітини (тобто утворення дочірніх клітин не відбувається). Амітоз є характерним для клітин епідермісу, моноцитів, нейроцитів автономної нервової системи тощо.

Мітоз — це спосіб поділу еукаріотичних клітин, під час якого протягом кількох фаз з однієї клітини утворюються дві дочірні. Ці нові клітини ідентичні за генотипом
і є точною копією материнської клітини. Мітотичним поділом розмножуються одноклітинні тварини та рослини.

Зверніть увагу учнів

Мітоз є не лише способом розмноження одноклітинних організмів, але
і способом розмноження будь-яких клітин багатоклітинних організмів.

 

3.   Розмноження спорами

Лекція з елементами бесіди, словникова робота

Спороутворення — це процес утворення нестатевих клітин (спор)
у спеціалізованих органах (спорангіях).

Запитання до учнів:

— Яким організмам властиве спороутворення?

 

Нестатеве розмноження за допомогою одноклітинних спор характерне для переважної більшості нижчих рослин (водорості), а також для вищих спорових рослин (мохи, плауни, папороті, хвощі) і грибів. У водоростей і грибів спори утворюються шляхом мітозу (мітоспори), причому іноді (особливо у грибів) у величезних кількостях; при проростанні вони відтворюють материнський організм. Деякі гриби (наприклад злісний шкідник рослин — фітофтора) утворюють рухомі, забезпечені джгутиками спори. Вони називаються зооспорами, або блукачами. Поплававши в крапельках вологи певний час, такий блукач «заспокоюється», втрачає джгутики, вкривається щільною оболонкою і потім, у сприятливих умовах, проростає. Для вищих рослин характерні спори іншого роду — мейоспори, що утворюються шляхом мейозу. Вони містять гаплоїдний набір хромосом і дають початок поколінню, що зазвичай не схоже на материнське і розмножується статевим шляхом. Таким чином, утворення мейоспор пов’язане з чергуванням поколінь — нестатевого, що дає спори (спорофірту),
і статевого (гаметофіту).

Спороутворення у бактерій служить як для переживання несприятливих умов, так
і для розселення бактерій: потрапивши у відповідне середовище, спора проростає, перетворюючись на вегетативну (що ділиться) клітину.

4.   Вегетативне розмноження (фрагментація, невпорядкований поділ, впорядкований поділ, брунькування)

«Реклама»

Цю форму роботи найкраще використовувати в парах чи групах, але можна застосовувати й індивідуально. За мінімум часу учням потрібно представити максимум інформації щодо запропонованого об’єкта.

У даному випадку об’єктами реклами є види вегетативного розмноження. Учні
в парах напрацьовують матеріал про певний вид вегетативного розмноження, обговорюють його, найважливіше записується в зошит, терміни записуються в словник.

Фрагментація — це відокремлення певних багатоклітинних частин тіла організму або спеціалізованих утворень (у лишайників). Фрагментацією розмножуються багатоклітинні водорості, гриби, лишайники, деякі черви.

Вищі рослини також можуть розмножуватись вегетативними органами, їхніми частинами або видозмінами (кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини, бруньки, вуса тощо).

Хвостаті амфібії, ящірки, морські зірки та краби здатні відрощувати новий орган тіла замість втраченого. Деякі види (плоскі черви, морські зірки) цю здатність використовують для розмноження у формі фрагментації: тіло батьківської особини розпадається на кілька частин, а потім кожна з них відновлює всі відсутні частини
і перетворюється на цілий організм.

Невпорядкований поділце спосіб поділу, під час якого кількість і розміри частин, на які розпадається організм, є непостійними. Цей вид вегетативного розмноження притаманний різним групам безхребетних тварин (губки, кишковопорожнинні, плоскі та кільчасті черви, голкошкірі).

Впорядкований поділ — це спосіб поділу, під час якого кількість і розміри фрагментів, що утворились, є більш-менш постійними (морські зірки, поліпи кишковопорожнинниї тощо).

Брунькуванняутворення нового організму з виростів тіла материнського організму (бруньок). Такий тип розмноження притаманний рослинам та грибам, але також трапляється у тваринних організмів (наприклад гідри) та бактерій. Зазвичай, брунька або виріст залишається прикріпленим до материнського організму протягом певного часу, після чого відокремлюється і стає вільним організмом. Новий організм генетично ідентичний материнському, тобто є клоном. Коли дріжджі та інші одноклітинні організми брунькуються, одна клітина перетворюється на дві нові клітини. Коли брунькуються губки та інші багатоклітинні організми, невелика частина материнської губки відщеплюється і починає перетворюватися на нову губку.
У безхребетних тварин цей спосіб нестатевого розмноження називається пупкуванням.

Пупкування здійснюється внаслідок утворення пупка на тілі материнського організму (або на його спеціальних виростах — столонах), з якого й розвивається нова особина, або шляхом відокремлення внутрішньої ділянки материнського організму
з наступним утворенням із неї дочірньої особини. Пупкуванням розмножуються багато найпростіших, губки, кишковопорожнинні, мохуватки, покривники, деякі черви. Нові особини, які утворюються в результаті пупкування, відокремлюються від материнського організму або залишаються з’єднаними з ним (виникають колонії).

 

Цікавий факт

Вегетативне розмноження широко використовують у рослинництві. Цибулинами і бульбами розмножують овочеві культури і декоративні рослини; надземними повзучими пагонами («вусами») — суниці й полуниці; гілками-відсадками, що вкорінюються,— аґрус та ін.; кореневими паростками — ряд дерев і кущів. У садівництві широко застосовують укорінення живців та щеплення рослин.

 

5.   Поліембріонія

Лекція з елементами бесіди, словникова робота

Запитання до учнів:

— Пригадайте, як із грецької перекладається слово «полі»? (Багато.)

— Що може означати термін «поліембріонія»?

 

Поліембріонія (від грец. поліс — численний і ембріон — зародок) — процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.

Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин (війчастих та кільчастих червів, іноді у членистоногих, риб, птахів, ссавців). Як постійне явище вона притаманна деяким комахам (наприклад їздцям) і ссавцям (наприклад броненосцям).

У людини в разі поліембріонії народжуються однояйцеві близнята, які мають ідентичний набір спадкової інформації.

Поліембріонія трапляється також у рослин. При цьому в одній насінині розвивається кілька зародків (тюльпани, лілія, латаття, суниці тощо). Додаткові зародки в насінині можуть розвиватися не тільки із заплідненої яйцеклітини, а й з інших клітин насінини.

n  6.      Узагальнення і закріплення знань

Біологічний диктант.

6.1. Біологічний диктант

1.   Розмноження буває статеве і __________. 2. Одноклітинні організми зазвичай розмножуються __________. 3. Спосіб розмноження, за якого на тілі материнського організму утворюється виріст, називається __________. 4. Відокремлення певних багатоклітинних частин тіла організму — це __________. 5. Спосіб поділу, за якого кількість і розміри фрагментів, що утворились, є більш-менш сталими, називається __________. 6. Папороті, хвощі та плауни зазвичай розмножуються ________________. 7. Найпоширеніший спосіб поділу клітини навпіл має коротку назву — _____________. 8. Дріжджі зазвичай розмножуються ___________. 9. Спосіб поділу, за якого кількість
і розміри частин, на які розпадається організм, непостійні,— це __________. 10. Спосіб вегетативного розмноження вищих рослин частинами тіла називається _____________. 11. У бактерій за несприятливих умов утворюються _________________. 12. При мітозі материнський організм поділяється на _______________________.

Відповіді:

1) нестатеве; 2) поділом клітини; 3) брунькування; 4) фрагментація;
5) впорядкований поділ; 6) спорами; 7) мітоз; 8) брунькуванням; 9) невпорядкований поділ; 10) фрагментація; 11) спори; 12) дочірні клітини.

 

Взаємоперевірка.

Учні обмінюються аркушами з біодиктантом і під диктовку вчителя перевіряють роботу товариша. Після того як робота перевірена, підраховується і записується кількість балів, робота здається вчителю.

n  7.      Підбиття підсумків уроку, рефлексія

Бесіда

1.   Що таке розмноження?

2.   Що таке нестатеве розмноження?

3.   Які існують способи нестатевого розмноження?

4.   Яким організмам притаманне нестатеве розмноження?

5.   У чому полягає біологічне значення нестатевого розмноження?

n  8.      Інформування учнів про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

8.1. Завдання для всього класу.

Підручник _______________________________________________________________

Робочий зошит ___________________________________________________________

8.2. Індивідуальне завдання.

Наведіть приклади живих організмів, що розмножуються брунькуванням.

Категорія: Біологія 11 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 10830 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: