Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 9 Малі органічні молекули: амінокислоти

Урок  №  9 Малі органічні молекули: амінокислоти

  Мета:  поглибити  знання  про  будову  малих  органічних  молекул  —  амінокислот,  моно -мерів  білків.
Обладнання  й  матеріали:   таблиця  із  зображенням  загальної  формули  будови  амінокислот;
моделі  різноманітних  амінокислот.
Базові  поняття  й  терміни:   диполь,  замінні,  незамінні  амінокислоти.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
     I.         Організаційний     етап    ................................. 2     хв
     II.         Актуалізація     опорних     знань      і     мотивація          
     навчальної     діяльності    ................................ 5     хв
    III.         Вивчення      нового     матеріалу ........................... 18     хв
1.   Будова  амінокислот
2.   Замінні   й  незамінні   амінокислоти
3.   Роль  амінокислот  у  життєдіяльності  організмів
     IV.         Узагальнення,     систематизація      й     контроль     знань              
     і     вмінь      учнів     ........................................ 8     хв
     V.         Самостійна     робота     учнів     .............................. 7     хв
     VI.         Підбиття     підсумків      уроку     ............................. 3     хв
    VII.          Домашнє     завдання ...................................2     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
1.      Учитель     пропонує     сформулювати     запитання     до     теми     уроку,    
визначивши     в     такий      спосіб      його     завдання.
Приклади   запитань:
—     Що     таке     амінокислоти?
—     Яку      будову     мають     амінокислоти?
—     Яка      роль     амінокислот     у     життєдіяльності     організмів?
2.      Посередині     дошки     написано:      «Амінокислоти»;     учитель      про -понує      згадати      все,      що     відомо     учням     про      амінокислоти,     наприклад:    
органічні     сполуки,    низькомолекулярні,     є    складниками    білків,    бувають     
замінні      й     незамінні      тощо.
3.      Учитель     оголошує      або      записує      на     дошці      епіграф      до     уроку      —    
вірш     Ф.     Фросіна      «Білки».
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   Будова  амінокислот
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Учитель     пропонує     проаналізувати     структурні     формули     кількох     
амінокислот.
Запитання   до  учнів:
—     Які     фрагменти     є     обов’язковими     складниками      будови     аміно -кислот?
Амінокислоти      —це     органічні      (карбонові)      кислоти,     що     містять    
одну     або      дві     аміногрупи.
Загальна     формула     α-амінокислот:          H
2
N—CH—COOH
                                             R
Вищі    рослини     й    хемосинтезуючі     організми     синтезують     усі    необхід-ні      їм     амінокислоти      з     амонійних     солей      та     нітратів,     а     також     органічних    
кислот.     Людина     й    тварини     синтезують     більшість     замінних     амінокислот    
з     амоній     нітрату     та     безнітратних     продуктів      обміну     речовин.     Незамінні     
амінокислоти     повинні     надходити    з    їжею.     У    тканинах     живих    організмів    
існує      понад      100      амінокислот,     які     не     містяться      в     білках.
У     мікробіологічній     промисловості     використовують      здатність      му-тантних      штамів     деяких     мікроорганізмів      виробляти     окремі     амінокис-лоти,      наприклад     глутамінову      кислоту,     лізин,      а     також     їхні      суміші,      які    
застосовують     у      медицині,      тваринництві      (для     збагачення     кормів)      як    
вихідні      продукти     для      промислового      синтезу      барвників      тощо.
У      1950     р.      було     доведено,      що     при      дії     електричного      розряду      на    
суміш     газів,     схожу    з    первинною    атмосферою     Землі,    утворюються    аміно -кислоти.    Ці    дослідження    свідчать    на    користь     теорії     походження     життя    
природним     шляхом      з     неживої      природи.
Молекули     амінокислот     —     диполі.      Між     аміногрупою     однієї      кис -лоти     та     карбоксильною     групою      утворюється     пептидний     зв’язок.
2.   Замінні  й  незамінні  амінокислоти
Розповідь  учителя   ;
Амінокислоти,     які     не     можуть     синтезувати      організми      людини     
й    тварин,     називають    незамінними,     вони    повинні     надходити    в    організм    
разом      з     їжею.      Від     якісного,     кількісного      складу     амінокислот     і     їхньої     
послідовності     залежать      функції      білка,      який     вони     утворюють.
Демонстрація  слайда  із  зображенням  таблиці   ;
амінокислоти
замінні незамінні
Глутамінова кислота, аланін, аспарагін, цистеїн, цис -тин, гліцин, гідро-ксипролін, пролін, серин, тирозин
Аргінін, гістидин, фенілаланін, ізолейцин, лейцин,
лізин, метіонін, треонін, триптофан, валін
Робота  в  парах   ;
Учитель     дає      кілька     хвилин     для      того,     щоб      учні     вивчили     назви     
замінних      і     незамінних     амінокислот.     Учень      першого     варіанта     виконує     
роль    учителя,    перевіряючи,    як    вивчив    назви     амінокислот    учень     другого     
варіанта,     після      чого     учні     міняються     ролями.
Учитель    вибірково     (по     одному    від    кожного    ряду)     викликає     учнів,     
перевіряє      завдання.
3.   р оль  амінокислот  у  життєдіяльності  організмів
Розповідь  учителя   ;
Білки     —    це    макромолекули,     біополімери,    мономерами     яких    є    амі -нокислоти.
Кожний     білок      виконує      свою     функцію     в      організмі.      При     цьому     
дуже     важлива     певна      послідовність     амінокислот     у     первинній     структурі     
білка.      При     заміні     навіть     однієї      амінокислоти      білок      втрачає      здатність     
виконувати      свою     функцію.
Розгляньмо     це    твердження     на    прикладі    роботи    гемоглобіну.    Іноді     
в    людей    у    молекулах    гемоглобіну     амінокислота     валін     помилково    замінює     
глутамінову      кислоту.     Це     призводить     до     того,     що     форма     еритроцитів     
змінюється      на     серпоподібну.      Такі     еритроцити      не     можуть     виконувати     
свою     функцію.
Білок      може     складатися      з     300–1500      амінокислот,     тому     молекула    
білка      має      велику     молекулярну     масу.
Білки      надходять      в     організм     з     харчовими     продуктами.     Добова     по-треба     у    тваринних    білках    становить     57    %    для     дорослої    людини     й    80    %    —    
для     дитини.     При    цьому     велике    значення     має     баланс    амінокислот:    якщо     
не     вистачає     хоча     б     однієї      з     незамінних     амінокислот,     обмін      білка      в     орга-нізмі     порушується.      Тваринні     білки      (м’ясо,      риба,      птиця,     яйця)      містять    
більш      повноцінний     набір     амінокислот,     аніж     рослинні.      М’ясо     містить    
усі     незамінні      амінокислоти      в      оптимальних     кількостях.      Разом      з      тим     
більшість      злакових      культур      містить     недостатньо      лізину     й      треоніну,     
а     бобів     —     метіоніну     й     цистеїну.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Робота  біля  дошки  й  у  зошитах   ;
Розв’язати     задачу.
Відносна    молекулярна    маса    білка     —    50    000.    Скільки     амінокислот    
міститься      в     цьому      білку?
Розв’язання :     М(білка)     =     50     000,     М(амін.)     =     100.
М(білка)     :     М(амін.)     =     50     000      :     100      =     500.
Відповідь:     у     білку      міститься      500      амінокислотних      залишків.
  V.   Самостійна робота учнів
Завдання  на  картках   ;
I варіант
I  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     У     клітинах     всіх      живих     організмів     містяться:
А  білки;
Б  целюлоза;
В  хітин.
2.     Кожний     організм     синтезує     власні     білки:
А  ферменти;
Б  гемоглобін;
В  фібрин.
3.     Мономером     білка      є:
А  амінокислота;
Б  жирна     кислота;
В  нуклеотид.
ІІ   рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     Частина    молекул    амінокислот,    якою    вони    відрізняються     одна    
від     одної,—      це:
А     радикал;
Б  аміногрупа;
В  карбоксильна      група.
2.     Білок,      що     переносить     кисень,—      це:
А     актин;
Б  кератин;
В  гемоглобін.
3.     Кількість     амінокислот,     які     містяться      в     білках:
А     20;                                                                         Б         30;                                                        В         50.
ІІІ  рівень
Вибрати     правильну     відповідь     на     кожне     запитання:     1)      замінні;     
2)      незамінні;     3)      карбоксильна;     4)      аміногрупи;      5)      радикал.
А   Яка     частина     молекули    амінокислоти     має     лужні     властивості?
Б  Яка      частина      молекули      амінокислоти      проявляє     кислотні    
властивості?
В  Які     частини      молекули     різних     амінокислот     відрізняються     
одна     від     одної?
г  Які     амінокислоти      синтезуються      в     організмі      тварин?
Д  Які     амінокислоти      не     синтезуються      в     організмі      тварин?
ІV  рівень
Чим     зумовлена     велика     різноманітність      білків?
ІІ  варіант
І  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     Хімічний    зв’язок,     за     допомогою    якого     амінокислоти     поєднані    
між      собою      в     молекулі     білка:
А  водневий;
Б  пептидний;
В  дисульфідний.
2.     Первинна     структура      білка      —     це:
А  ланцюг      залишків      амінокислот,     розташованих      у     певній     по-слідовності;
Б  ланцюг      залишків      амінокислот,     розташованих      у     будь-якій     
послідовності;
В  спіраль.
3.     Аміногрупи     надають     амінокислотам     властивості:
А  лужні;
Б  кислотні;
В  амфотерні.
ІІ   рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     Частина    молекул    амінокислот,    що    є    в    будь-якій     амінокислоті:
А  кислотний     залишок;
Б  аміногрупа;
В  гідроксогрупа.
2.     Карбоксильна     група      надає      амінокислотам     властивості:
А  лужні;                                                                        
Б  кислотні;                                                                         
В  амфотерні.
3.     До      незамінних     амінокислот     належить:
А  цистеїн;
Б  серин;
В  фенілаланін.
ІІІ  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді
1.     Кількість     амінокислот,     що     містяться      в     живих     організмах:
А     20;                                                                                    
Б     30;                                                                             
В     40.
2.     Різноманітність     білків      живих     організмів     зумовлена:
А  послідовністю      амінокислот;
Б  складом     амінокислот;
В  пептидними      зв’язками.
3.     До      незамінних     амінокислот     належить:
А     триптофан,     валін;
Б  цистеїн,     аспаргін;
В  лізин,      глутамін.
ІV  рівень
Охарактеризуйте    значення    амінокислот    у    життєдіяльності    живих    
організмів.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учитель     пропонує     учням     відповісти     на     запитання,     які    
вони     поставили     на     початку      уроку.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф     підручника,      відповісти    
на     запитання     в      кінці     параграфа.     Виконати      завдання     в      робочому    
зошиті.      Завдання     з     РЗДО:     №     4,      5,      с.      14.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 1927 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: