Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 8 Будова, властивості, функції ліпідів


Урок  №  8 Будова, властивості, функції ліпідів

  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  будову,  властивості,  роль  ліпідів  у  життєдіяльності
організмів.
Обладнання  й  матеріали:  моделі  молекул,  таблиці  із  зображенням  структурних  формул  ліпідів;
хімічний  посуд,  олія,  вода,  бензин,  ефір,  хлороформ,  етилен.
Базові  поняття  й  терміни:   ліпіди,  жири,  гліцерин,  жирні  кислоти,  фосфоліпіди,  стероїди.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
     I.    Організаційний      етап.................................. 2     хв
     II.    Перевірка     домашнього      завдання         ....................... 5     хв
    III.    Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація          
навчальної     діяльності    ................................ 3     хв
    IV.    Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 15     хв
1.  Визначення   й  класифікація  ліпідів
2.  Властивості,   будова  ліпідів
3.  Функції   ліпідів  у  життєдіяльності  організмів
     V.    Узагальнення,     систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ....................................... 10     хв
    VI.     Самостійна      робота     учнів     .............................. 5     хв
    VII.    Підбиття      підсумків      уроку     ............................. 3     хв
    VIII .     Домашнє     завдання ...................................2     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   П еревІ р К а   дома ШНЬо Го   З авда ННЯ
Учитель     ставить      запитання,     подані     в      кінці     параграфа    
в     підручнику.
  III.  аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Метод  «Гроно»   ;
Запитання   до  учнів:
—     Згадайте,      що     ви     знаєте     про      клас     органічних     сполук     —     ліпіди?
Посередині    на    дошці     написане    слово     «Ліпіди»,     довкола     нього     вчи -тель     пише      те,     що     згадують     учні:     нерозчинні     у     воді,     жири,     жироподібні    
речовини,      теплоізоляція,     запас      поживних      речовин      тощо.
  IV.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   в изначення  й  класифікація  ліпідів
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
ліпіди      (від      грец.      lipos     —     жир)     —     органічні      сполуки,     які     містять    
жири     й     жироподібні     речовини.
Демонстрація  схеми,  зображеної  на  дошці   ;
Ліпіди
Жири Фосфоліпіди Стероїди
Більшість      ліпідів     є     похідними     вищих     жирних      кислот,      спиртів,    
альдегідів.    Прості    ліпіди    містять    речовини,     молекули    яких    складають-ся     тільки     із      залишків      жирних      кислот     і     спиртів      або      альдегідів      (жири,     
воски).
До     складних      ліпідів     належать      комплекси     ліпідів     з     білками      (лі -попротеїди),      похідні     ортофосфорної     кислоти      (фосфоліпіди ),      ліпіди,     що    
містять     залишки     вуглеводів     (гліколіпіди ).
До     ліпідів     відносять      також     деякі      речовини,      що     не     є     похідними    
жирних      кислот:      стерини,     терпени,     убіхінони.
2.   в ластивості,  будова  ліпідів
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—     Яка      основна      властивість      ліпідів?
Демонстрація  досліду   ;
1.     У    хімічні    стакани      або     пробірки    налити    однакову    кількість    роз-чинників:      у     пробірку     №     1     —     воду,     у     пробірку     №     2     —     етилен,     
у     пробірку     №     3     —     бензин,      у     пробірку     №     4     —     ефір,     у     пробірку    
№     5     —     хлороформ.
(Слід      зазначити,     що     розчинники      в      пробірках      №     1–2      полярні,    
а     в     пробірках      №     3–5      —     неполярні.)
2.     У     кожну     пробірку     додати     невелику     кількість     олії.
3.     Учитель     пропонує     учням     прокоментувати      побачене     й     зробити     
висновки,      заповнивши      таблицю.
№ пробірки вміст пробірки Спостереження
1 Вода
2 Етилен
№ пробірки вміст пробірки Спостереження
3 Бензин
4 Ефір
5 Хлороформ
Ліпіди     розчиняються      в      неполярних      розчинниках.      Розчинники     
ліпідів     —     бензин,      хлороформ,      ефір,     етилен.
Запитання   до  учнів:
—     Як     знання     про      розчинність      ліпідів     можна     використовувати    
в     побуті?     (Вивести  масну   пляму,  наприклад,  чистим   бензином. )
Демонстрація  досліду   ;
1.     Масну    пляму    на    клаптику     бавовняної    тканини    змочити    водою     
(для     того,     щоб      не     залишився     «ореол»).
2.     За      допомогою     ватного      тампона     нанести      на     пляму     чистий     бен -зин,     підклавши     під     клаптик     тканини     вату.
3.     Висушити,      продемонструвати      зникнення     плями.
Учитель     пропонує     учням     прокоментувати      побачене     й      зробити     
висновки.
Будова справжніх жирів
Запитання   до  учнів:
—    Згадайте,    з    атомів    яких    елементів     складаються    молекули    жирів.
Учитель     пропонує     учням     під     час     розповіді     заповнити     таблицю    
«Будова      й     функції      ліпідів».
Клас ліпідів Будова Функції
Справжні жири
Фосфоліпіди
Стероїди, воски
Справжні      жири     утворюються     в      результаті     взаємодії     гліцерину     
й     жирних      кислот.
Жирні    кислоти     —    це    органічні     сполуки,    що    містять    карбоксильну     
групу      й     вуглеводневий     радикал.
Функції справжніх жирів
—     Енергетична;
—     захисна     (механічна)      —     підшкірна     клітковина     захищає     вну -трішні     органи     від     механічних     ушкоджень;
—     джерело     ендогенної     води     —     при      повному     окисненні      1     г     жиру    
утворюється     1,1     г     води;
Закінчення  таблиці
—     терморегуляторна    —    підшкірна    клітковина    сприяє    збереженню     
тепла      в     організмі.
Демонстрація  слайда  із  зображенням  схеми   ;
Жирні кислоти
Насичені  
(пальмітинова, стеаринова)
Ненасичені  
(олеїнова)
Жири,     що     містять     насичені     кислоти      (пальмітинову,      стеарино-ву)     —     тверді,     а     ті,     що     містять     ненасичені     кислоти      (наприклад      олеїно-ву),—      рідкі.
Жири     необхідні     для      нормального     функціонування     мозку,     вони    
впливають    на    роботу    зору,    пам’яті,     настрій,     а    також    знижують     в’язкість    
крові,      контролюють     рівень     холестерину     й      жирів      у      крові,      впливають    
на     діяльність     імунітету      й     метаболізм,      зменшують      запалення     суглобів    
і     підтримують     водний     баланс.
Будова, властивості, функції фосфоліпідів
Фосфоліпіди    за     хімічною    структурою     —    це    складні     сполуки     трьох -атомного    спирту,     гліцерину     й    високомолекулярних    жирних     кислот,     що    
містять     також     залишок     ортофосфатної     кислоти.
Функції      фосфоліпідів     пов’язані     з     їхньою      будовою     —     бімолеку-лярний      шар      фосфоліпідів     утворює      біологічні      мембрани.
Будова, властивості стероїдів і восків
Стероїди     —     це     клас     поліциклічних     органічних     сполук,      утворених    
з    вуглеводних    блоків    (за    хімічною    природою     спирти,     кетони,     кислоти).     До    
стероїдів     відносять      холестерол,      статеві     гормони,     вітаміни     групи      D     тощо.
Стероїди     виконують     різноманітні     функції,     наприклад     стероїдні    
гормони    —    регуляторну     функцію,    а    вітамін    D    сприяє    засвоєнню     Кальцію.
Воски     —    це    складні     ефіри     вищих    жирних     кислот    та    одноатомних    
спиртів.     Прикладами     восків     є     бджолиний,      ланолін,     спермацет.     Воски     
вкривають     пір’я     птахів,     кутикулу      листя      рослин     тощо.
3.   Функції  ліпідів  у  життєдіяльності  організмів
Розповідь  учителя   ;
ліпіди     —    один    з    основних    компонентів    біологічних     мембран.    Вони    
впливають     на     проникність     клітин     та     активність     багатьох     ферментів,    
беруть     участь     у      передачі     нервового      імпульсу,      м’язовому     скороченні,     
утворенні      міжклітинних     контактів,     в      імунохімічних     процесах.      Інші    
функції      ліпідів     —     утворення      енергетичного      резерву,     захисних      водовід -штовхувальних    і    термоізоляційних     покривів    у    тварин    і    рослин,     а    також    
захист     різних     органів      від     механічного      впливу.
Найважливіші     функції      ліпідів:
компонент     біологічних      мембран,     що     утворюють     бімолекуляр-      y
ний      шар;
утворюють     енергетичний      резерв     організму;      y
беруть     участь     у     передачі     нервового      імпульсу;      y
утворюють     термоізоляційні      покриви;      y
є     складниками      раціону      людини      й     тварин.      y
Добова     потреба      організму      людини      в     поліненасичених     жирах     ста -новить     2–6      г.      Така     кількість     поліненасичених     жирів      містить     25–30      г    
харчової    олії.    Половина    жирів,    які    вживає     людина,    має     бути    тваринного    
походження.
Очищення     й     переробка      рослинних     жирів      (олій)      може     змінювати    
властивості      поліненасичених     жирів.     Як     приклад     можна     навести      вироб -ництво    маргарину,    у    процесі     якого     олія    гідрогенізується.    Гідрогенізовані    
жири,    що    надходять     в    організм    людини     разом     з    їжею,     блокують     здатність    
засвоювати      інші     поліненасичені     сполуки.     Такі     жири     називають     транс -жирами,     тому     що     вони     змінюють      свої      властивості,      перетворюючись     на    
«ушкоджені    ключі»,     які    не    можуть    відкрити    «замки»    нашого    організму.    
Гідрогенізовані     поліненасичені     жири     містяться      в     більшості      маргаринів    
і      багатьох     інших     харчових     продуктах,     які     краще     не     вживати     в      їжу.
  V.   У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Фронтальне  опитування   ;
1.     Зробіть     узагальнення      щодо     властивостей     різних     ліпідів     та    
їхньої      ролі     в     організмі.
2.     Назвіть    хімічні    елементи,     що    містять    молекули    фосфоліпідів.
3.     Яка     кількість     води     утворюється     при      окисненні      100      г     жиру?    
Яке      значення      в     житті     тварин     має      цей      процес?
Робота  біля  дошки  й  у  зошиті   ;
Розв’язати     задачу.
Під     час     літнього     анабіозу     бабак      масою     3      кг     втратив      5      %     своєї    
маси     внаслідок      використання      жиру.      Скільки      він     отримав      при      цьому     
води,      якщо      жир     окиснився     повністю     до     карбон(IV)     оксиду     та     води     (при    
повному     розщепленні     1     г     жиру     утворюється     1,1     г     води)?
Лабораторна  робота  №  1.  Тема.  Визначення  деяких  органічних  речовин     ;
та   їхніх  властивостей
Мета:     ознайомити      учнів      із      принципами     визначення      деяких     орга-нічних     речовин,     що     містяться      в     живих     організмах.
Обладнання й матеріали:    штатив    із     пробірками,     скляні    палички,    
лійки,     мірні     посудини,      олія,     дистильована      вода,     етилен,      ефір,     бензин    
(або      хлороформ),     розчин     Люголя.
Хід роботи
Завдання 1. Визначення полісахариду крохмалю за допомогою
реакції з йодом.
1.     У     пробірку     помістіть     2     мл     колоїдного     розчину      крохмалю      й     до-дайте      1–2      краплі     розчину      Люголя.
Запишіть      спостереження.      Як     змінилося      забарвлення?
2.     Суміш     крохмалю     з    розчином     Люголя    нагрійте    на    водяній     бані     
або      в     гарячій      воді.
Запишіть      спостереження.      Як     змінюється      забарвлення?
3.     Остудіть      суміш.     Запишіть      спостереження.      Як     змінилося      за -барвлення?
Зробіть     висновки,      давши     відповіді     на     запитання.
1.     Що     є     якісною      реакцією     на     крохмаль?
2.     Стійкі     чи    нестійкі     комплекси    утворюють    крохмаль     з    йодом?
Завдання 2. Вивчення розчинності ліпідів.
1.     Візьміть      4     пробірки,      пронумеруйте      їх.
2.     У     пробірку     №     1     налийте      2     мл     води,
у     пробірку     №     2     —     2     мл     етилену,
у     пробірку     №     3     —     2     мл     бензину      (або      хлороформу),
у     пробірку     №     4     —     2     мл     ефіру.
3.     У    кожну    з    пробірок    додайте     0,2–0,3     мл    олії     (1–2    краплі),     пере-мішайте.
Запишіть      спостереження.      Який     результат      спостерігається?
4.     Зробіть     висновки,      давши     відповіді     на     запитання.
1.     У     яких     розчинниках     олія     розчинилася?
2.     Яку     загальну     особливість      мають     ці      розчинники?
  VI.  Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Установити     відповідність     між      назвою     функції      жиру     та     її      значен-ням      для      живих     організмів.
Назва функції
1  Будівельна
2  Енергетична
3  Запасна
4  Теплоізоляційна    
й     захисна
5  Гормональна
Значення для живих організмів
А   Шар    жиру    захищає    внутрішні     органи    від    
ударів,     струсів,      температурних     впливів
Б  Жири     —     «енергетичні     консерви»,     «кон-серви      води»
В   У    процесі     повного     розщеплення    1    г    жиру    
вивільняється      38,9     кДж     енергії
г  Регуляція      процесів     розмноження
Д  Прискорення     біохімічних      процесів
Робота  в  парах   ;
Учитель    пропонує    учням    перевірити,     як    вони    запам’ятали     функції     
жирів.     Перевірку      проводять      за      двома      варіантами.
Учень     першого    варіанта    закриває    назви     функцій,    а    учень     другого     
варіанта     дивиться     на     другий     стовпчик     і     називає      функції,     потім      —     на-впаки.
Учитель     вибірково      з     кожного     ряду     перевіряє      засвоєння      знань.
  VII.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні     самостійно     підбивають     підсумки     уроку,     формулюю-чи     висновки.    
  VIII.   д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф     підручника,      відповісти    
на     запитання     в     кінці     параграфа.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2915 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: