Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 7 Будова, властивості, функції вуглеводів у життєдіяльності організмів

Урок  №  7 Будова, властивості, функції вуглеводів у життєдіяльності організмів

  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  будову,  властивості  й  функції  органічних  молекул:
моно-,  оліго-  й  полісахаридів.
Обладнання  й  матеріали:   моделі  моно-,  полісахаридів,  таблиці  із  зображенням  структурних
формул  вуглеводів,  підручники  з  хімії  для  9  класу  на  кожний  стіл,  довідники;
речовини:  глюкоза,  фруктоза,  сахароза,  картопляний  крохмаль,  целюлоза,  вода,
хімічний  посуд.
Базові  поняття  й  терміни:   моносахариди,  полісахариди,  мономери.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  матеріалу.
структура  уроку
                     I.    Організаційний      етап    .................................. 2     хв
             II.    Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація     
навчальної     діяльності................................. 3     хв
     III.    Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 20     хв
1.   Визначення   вуглеводів
2.   Класифікація  вуглеводів
3.   Малі  органічні  молекули  —  моносахариди
4.   Малі  органічні  молекули  —  дисахариди
5.   Макромолекули  —  біополімери,   полісахариди
6.   Значення   й  функції   вуглеводів
         IV.    Узагальнення,      систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ....................................... 10     хв
          V.    Самостійна      робота     учнів ............................... 5     хв
         VI.    Підбиття      підсумків      уроку ..............................3     хв
    VII.    Домашнє      завдання    ................................... 2     хв
Хід  уроку
  I.   Організаційний момент
Створення  психологічного  мікроклімату   ;
Учитель    пропонує    без    слів     показати    головну     особливість     Карбону,    
завдяки      якій     утворюється     безліч      різноманітних     органічних     сполук.
—     Уявіть,     що     кожний      з     вас     —     атом     Карбону.
Учні     беруться     за      руки     (подібно     до     того,     як     атоми      Карбону     утво-рюють     зв’язки      між      собою).
Запитання   до  учнів :
—    Як    ви    вважаєте,     чому    фраза:    «Приналежність    до    життя    гідроген-карбонового      типу     —     це     щастя      земних      істот»      —     є     ключовою      для      розу-міння      однієї      з     особливостей     життя?     (Тільки  Карбон  може  утворювати 
безліч  сполук завдяки  своїй здатності утворювати стабільний  скелет:  
прямий,   замкнутий   у  кільце,  розгалужений.)
  ІІ.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Девіз  етапу:      «Надихніть,     зацікавте,      заохотьте,     спрово-куйте      учнів      згадати      те,     що     вони     знають».
Запитання   й  завдання   учням:
—     Відомо,      що     Карбон     може     утворювати      безліч      сполук.      Про      які    
сполуки     йде      мова?
—     Один     з     класів     органічних     сполук     —     це     вуглеводи.     Згадайте,     
що     ви     знаєте     про      вуглеводи.
Метод  «Гроно»   ;
Учитель    пише    посередині    дошки    слово     «Вуглеводи»,    довкола     ньо -го     у    вигляді     схеми     записує     те,    що    згадують    учні:    цукерки,    складаються    
із      C,     H,     O,     цукор,     солодощі,      глюкоза     (розчинна),      енергія,      крохмаль     
(нерозчинний)     тощо.
  ІІІ.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
Методика  критичного  мислення   ;
При     поясненні      нового     матеріалу      вчитель      використовує      методику    
критичного      мислення.
Методична  довідка
Згідно    з    методикою    критичного     мислення,    на    цьому     етапі    вчитель     
має      найменший      вплив      на     учня.      Учень      самостійно     отримує      й     аналізує    
інформацію,     перевіряє      своє     особисте     розуміння     цієї      інформації.
1.   в изначення  вуглеводів
Учитель     пропонує     учням     за      допомогою     моделей,     структурних    
формул     і     плакатів     самостійно     дати     визначення      вуглеводів,     вислуховує    
кілька    відповідей.    Після    цього     вчитель     пропонує    перевірити    сформульо-вані     учнями      визначення      за      допомогою     підручників      з     хімії     для      9     класу,    
довідників     і     записати     одне     з     них      у     зошит.
Учні     зачитують     записані     в     зошиті     визначення.
Вуглеводи     —     це     органічні      сполуки,     хімічна      структура      яких     від-повідає     загальній      формулі     С
m
(H
2
O)
n
     (вуглець     +     вода).
2.   Класифікація  вуглеводів
Учитель     за      допомогою     таблиць,     моделей,     малюнків      пропонує    
класифікувати     вуглеводи,     вислуховує     кілька     відповідей.     Після      цього     
вчитель      пропонує     перевірити     припущення     за      допомогою     підручників     
і     довідників.
Складання  схеми   ;
Учитель     пропонує     скласти      схему      класифікації     вуглеводів.
вуглеводи
моносахариди
глюкоза, фруктоза,   
галактоза, рибоза
дисахариди
сахароза, мальтоза, лактоза,
хітин
Полісахариди
крохмаль, целюлоза, глікоген
При     заповненні     схеми      вчитель      пропонує     перевірити     її      й      допо-внити      прикладами.
3.   м алі  органічні  молекули  —  моносахариди
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Моносахариди     —     це     тверді      безбарвні      кристалічні      речовини,      що    
добре      розчиняються      у     воді      та     мають     солодкий      смак.
Запитання   до  учнів:
—     За     яким     принципом     можна     класифікувати     моносахариди?    
(Принцип  класифікації  —  кількість   атомів  Карбону.)
Складання  схеми   ;
Учитель     пропонує     скласти      схему      класифікації     моносахаридів.
моносахариди (прості цукри)
Тріози Тетрози Пентози Гексози
Запитання   до  учнів :
—     Згадайте,      де     в     природі      ми     зустрічаємося      з     моносахаридами.
—     Які     функції      виконують     моносахариди?
Розповідь  учителя   ;
Сік     багатьох     рослин     містить     моносахариди.     Живі     організми      ви-користовують      моносахариди      (фруктозу,     глюкозу)     як     запасні      речовини.     
Наприклад,     ці      речовини     містить     бджолиний      мед.
4.   м алі  органічні  молекули  —  дисахариди
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Дисахариди      —     це     тверді     безбарвні      кристалічні      речовини,      що    
складаються     із      двох     або      більше     залишків      моносахаридів,     добре      роз-чиняються     у     воді,     мають     солодкий      смак.
Запитання   до  учнів:
—     Де     в     природі      ми     зустрічаємося      з     дисахаридами?
—     Які     функції      виконують     дисахариди?
—     Чи     любите     ви     солодощі?      Чому     необхідно      стежити     за      нормою     
вживання      цукру?
Дисахариди     —    це    запасні     речовини,     що    є    джерелом     енергії    в    жит -тєдіяльності     організмів.     Наприклад,     галактоза      —     молочний      цукор      —    
чудове     джерело     енергії     для      дитинчат     ссавців.
Цукор     є      необхідним     складником      обміну     речовин      людини,     але     
його     надмірне     вживання      може     викликати     в     деяких     людей     хворобу      —    
цукровий      діабет.
Учитель     проводить      дослід,     на     підставі      якого      учні     роблять      висно -вки      про      фізичні     властивості      моносахаридів     і     дисахаридів.
Демонстрація  досліду   ;
1.     У     пробірку     №     1     додати     5     мл     глюкози,     у     пробірку     №     2     —     таку    
саму    кількість    фруктози,     у    пробірку    №    3    —    таку    саму    кількість    
сахарози     —     дисахариду.
2.     У     кожну     пробірку     додати     по     5     мл     води,      потім      вміст      пробірок    
перемішати.
3.     Учитель    пропонує    учням    прокоментувати     побачене.     Учні    роб-лять     висновок,      що     моносахариди      й     дисахариди      добре      розчи -няються     у     воді.
5.   м акромолекули  —  біополімери,  полісахариди
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Полісахариди      —     це     макромолекули,     полімери,      що     складаються    
з     великої      кількості     структурних     одиниць.     Наприклад,     крохмаль      —     це    
полімер,     мономером     якого      є     глюкоза.
Крохмаль      —     це     білий      аморфний      порошок,      за      звичайних     умов    
нерозчинний     у     воді.     Не     має      солодкого      смаку.     У     гарячій      воді      утворює     
колоїдний     розчин.      Характерною     реакцією     на     крохмаль      є     розчин     йоду.    
При     взаємодії     крохмалю      з      йодом      утворюються     комплексні     сполуки,    
зафарбовані      в     темно-синій      колір.
Запитання   до  учнів:
—     Чим     відрізняються      полісахариди     від     дисахаридів?
Учитель     проводить      демонстрацію      досліду,      на     підставі      якого      учні    
роблять      висновки      про      фізичні     властивості      полісахаридів.
Демонстрація  досліду   ;
1.     Підготувати     суспензію      білого      аморфного     порошку     крохмалю     
у     воді.
2.     Закип’ятити      воду     в     хімічному      стаканчику.
3.     Вилити    суспензію     в    киплячу    воду,    розмішати.    Отримати     коло-їдний      розчин     крохмалю.
4.     Додати      в      колоїдний     розчин     1–2      краплі     розчину      Люголя.    
З’являється      темно-синє     забарвлення.
Запитання   до  учнів:
—     Де     в     природі      ми     зустрічаємося      з     полісахаридами?
—     Які     функції      виконують     полісахариди?
6.   Значення  й  функції  вуглеводів
Розповідь  учителя   ;
Вуглеводи     —     це     первинні     продукти     фотосинтезу     й     основні      по-      y
хідні     речовини     біосинтезу     інших     речовин      у     рослин.
Вуглеводи     становлять     значну     частину      раціону      людини      й     ба-      y
гатьох     тварин.
У     результаті     окиснення     вони     забезпечують      усі     живі     клітини           y
енергією.
Вуглеводи    містяться    в    клітинних    оболонках    та    інших    структу -      y
рах,     беруть     участь     у     захисних      реакціях     організму.
Глюкозу,     сахарозу,      крохмаль,     фруктозу,      пектинові      речовини          y
використовують      у     харчовій     промисловості.
Целюлоза     —     це     сировина      для      текстильно-паперової      промис-      y
ловості.
Вуглеводи     є      сировиною     для      мікробіологічної     промисловості          y
(отримання      спиртів,     кислот     та     інших     речовин      шляхом      бро -діння).
Вуглеводи     використовують      у     медицині     (серцеві      глікозиди,     ге -      y
парин      тощо).
У    рослинному     організмі     вуглеводи     —    переважаючі    речовини,     тому    
основне     джерело    вуглеводів    для     тварин    —    поживні    речовини    рослинного    
походження.     Вуглеводи     у      тваринний     організм     можуть     надходити     не    
тільки    з    рослинною    їжею,     але     й    утворюватися     з    амінокислот.    З    харчових    
продуктів      найбільшу     кількість     вуглеводів     містять     цукор,     мед,     крупи     
й    вироби    з    борошна    тонкого     помелу.     Овочі,    фрукти,     хліб    значною    мірою     
містять     клітковину.      Потреба      людини      у     вуглеводах     залежить      від     харак -теру     праці,     інтенсивності      м’язової     роботи.      Наприклад,     добова     потреба     
у     вуглеводах     для      людей,     які     не     займаються      важкою      фізичною     працею,     
становить      у     середньому      450      г.      Тим     часом      для      людей,     які     виконують    
важку     фізичну      роботу     —     600–630     г.
Вуглеводи    надходять     у    кров    у    вигляді     глюкози,    фруктози    та    інших    
моносахаридів.     Уміст      глюкози     в     крові     відносно     сталий,      він     може     колива-тися     в     межах     0,1–0,12     %.     У     процесі      перетравлювання     складних      вугле -водів     глюкоза      поступово      накопичується     у     вигляді      глікогену      в     печінці     та    
м’язах.     М’язи      під     час     роботи     використовують      глікоген,     але      його     запаси    
повсякчас      поповнюються     завдяки      надходженню      глюкози     з     крові.      Вміст     
глюкози    в    крові    поповнюється     завдяки     мобілізації    глюкози    з    печінки     при    
розщепленні     глікогену.     Зниження     рівня      глюкози     в     крові     впливає      на     стан    
усього     організму,     особливо     на     стан     центральної      нервової     системи.     При    
цьому      спостерігається      зниження      працездатності,      тремтіння      кінцівок,    
порушення     психічної      діяльності.     Так,     одним     з     факторів     стомлення     при     
тривалих      фізичних     навантаженнях     є     зниження      вмісту     глюкози     в     крові.
При     значних     фізичних     навантаженнях     важливе     значення      мають    
дисахариди,     наприклад     під     час     спортивних      змагань      їх      використову-ють      для      компенсації      витраченої     енергії.      Лактоза      —     основний      вугле -вод      у     складі     молока,      дуже     важливий      для      дитини.      Лактоза,     надходячи    
в    кишечник    дитини    у    великій     кількості    в    нерозщепленій    формі,    сприяє    
утворенню     необхідного      середовища      для      мікрофлори.
Полісахариди,    до    яких    належать     целюлоза,     пектин,     лігнін     тощо,     
відіграють    значну    роль    у    нормалізації    діяльності    шлунково-кишкового    
тракту,      впливають     на     моторику     кишечника,      регулюють     діяльність    
мікрофлори.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Заповнити     таблицю     «Класифікація     вуглеводів     та     їхня     характе -ристика».
Клас вуглеводів Характеристика
Моносахариди
Дисахариди
Полісахариди
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом.  Робота  з  підручником   ;
Заповнити     таблицю     «Значення     полісахаридів».
Полісахарид
Значення
у природі в житті людини
Целюлоза
Хітин
Крохмаль
Цукор
Глюкоза
Гепарин
Робота  із  зошитом   ;
Сформулювати     й     записати     висновки      до     уроку.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
«Мікрофон»   ;
Учитель     запитує      учнів,      що     їм     сподобалося,     а     що     не     сподобалося     
під     час     уроку.
Рефлексія   ;
Учитель     пропонує     в     куточку      аркуша      в     зошиті     намалювати      смай-лик,     що     відповідає     настрою     учня:      веселий,     байдужий,     засмучений.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф     підручника,      відповісти    
на     запитання     в     кінці     параграфа.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2365 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: