hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 5 Роль неорганічних речовин (води, кисню, оксидів кислот, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.

Урок  №  5

Роль неорганічних речовин (води, кисню, оксидів кислот, мінеральних солей) у життєдіяльності організмів.  Мета:  ознайомити  учнів  з  найважливішими  для  людини  неорганічними  сполуками;
дослідити  роль  неорганічних  речовин  у  житті  людини.
 Обладнання  й  матеріали:   таблиці,  малюнки  із  зображенням  аеробних,  анаеробних  організ-мів,  упаковки  різних  продовольчих  товарів  з  указаним  складом,  етикетки  від
пляшок  мінеральної  води  (склад  йонів),  посібники  «Хімічні  речовини  в  побуті»,
кишенькові  довідники  «Як  захистити  себе  від  токсичних  речовин»,  упаковки  від
косметичних  препаратів  (склад),  засобів  побутової  хімії,  ілюстрації  з  рекламних
листівок  або  журналів.
 Базові  поняття  й  терміни:   водний  баланс,  харчові  добавки,  ендемічні  захворювання.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
     I.     Організаційний      етап    .................................. 2     хв
    II.     Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація     
навчальної     діяльності................................. 5     хв
    III.     Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 20     хв
1.     Хімічний  склад   питної  води,  норми   споживання   води   
людиною  в  різних  умовах  навколишнього  середовища
2.   Хімічний  склад   їжі
3.   Причини  ендемічних   захворювань  людини   та  їхня  профілактика
4.     Гранично   допустимі  концентрації   речовин   у  складі  води,  їжі,    
засобів  побутової   хімії,  косметичних   препаратів   тощо
5.   Біологічна  роль  йонів
*
    IV.     Узагальнення,      систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ........................................ 8     хв
     V.     Самостійна      робота     учнів          .............................. 7     хв
    VI.     Підбиття      підсумків      уроку ..............................2     хв
    VIІ.    Домашнє      завдання    ................................... 1     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  ІІ.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Запитання   до  учнів:
—     Як     структура      води     пов’язана      з     її      властивостями?
—     Яку      роль     відіграє      вода     в     житті     живих     організмів?
—     Завдяки     яким     особливостям      вода     може     утворювати      кристало-гідрати?
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
I варіант проведення уроку
Робота  в  групах   ;
Організація   роботи
Учитель     повідомляє     (нагадує)      учням     про      ролі,     які     вони     пови-нні     розподілити     між      собою      й      виконувати      під     час      групової     роботи.
Капітан  команди:
—     зачитує     завдання     для      групи;
—     організовує     порядок     виконання;
—     пропонує     учасникам     групи      висловити     думки     по     черзі;
—     заохочує     роботу     учасників      групи;
—     підбиває     підсумки     роботи.
Доповідач :
—     чітко     висловлює     думку     групи;
—     доповідає     про      результати     роботи     групи.
Секретар :
—     записує     результати     роботи     групи;
—     бере     участь     у     роботі      групи;
—     відзначає      внесок     кожного     учня     в     результат      роботи     групи.
Посередник:
—     стежить     за      часом;
—     заохочує     роботу     групи;
—     бере     участь     у     роботі      групи;
—     відзначає     роботу     всіх      учасників      групи.
Алгоритм   роботи  груп
1.     Прочитати      відповідний      матеріал     у      довідниках,      додатковій    
літературі.
2.     Розглянути     ілюстративний     матеріал     і      проілюструвати      тему    
за      допомогою     плаката.
3.     Підготувати     доповідь     за      темою.
4.     Презентувати     тему.
Теми  для   роботи  груп
I    група     —    «Хімічний    склад     питної    води,     норми    споживання     води    
людиною     в     різних     умовах     навколишнього     середовища».
II      група      —     «Хімічний     склад      їжі».
III     група      —     «Причини     ендемічних      захворювань     людини      та     їхня    
профілактика».
IV     група      —     «Гранично     допустимі      концентрації     речовин      у     складі    
води,      їжі,      засобів     побутової      хімії,      косметичних     препаратів     тощо».
V     група      —     «Біологічна  роль  йонів»
Капітани     команд     отримують     завдання     для      роботи     своїх      груп.
Учні     груп     упродовж      дев’яти      хвилин     готують      презентацію     за      те -мою,    користуючись     довідковою    літературою,    підручником.     Результати    
роботи     відображають      у      коротких     тезах,      малюнках,     використовують     
ілюстрації     з     рекламних     проспектів     на     великому      аркуші     паперу.      Допо-відач     готує      виступ     за      темою,     коротко      викладає     матеріал,     супроводжує    
доповідь    демонстрацією    таблиць     або     схем,     використовуючи    підготовлені    
матеріали      (етикетки,     упаковки      тощо).
Групи      по     черзі     презентують     свої      теми.      Час     презентації     кожної    
теми     —     чотири     хвилини     (до      часу     додають      п’ять     хвилин     самостійної     
роботи     учнів).
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Фронтальне  опитування   ;
1.     Найактивніший     (після      Флуору)     неметал.
2.     Молекули     цієї      речовини     —     диполі,      вона     —     розчинник     поляр -них      речовин,     бере     участь     у     транспорті     різних     речовин      живих    
організмів.
3.     Як      називають     негативно      заряджені     йони?
4.     Як      називають     позитивно     заряджені     йони?
5.     Поясніть,    чому    в    організмах    переважають    елементи    C,    О,    Н,    N.
6.     Подумайте,    як    організм    людини     реагуватиме     на    нестачу     Кальцію.
7.     Проаналізуйте     відмінності    елементного     складу    живої     і    неживої     
природи.
8.     Поясніть,     чому     при      нестачі     в     питній     воді      Йоду     рекомендують     
додавати     в     їжу      йодовану     сіль.
Завдання   з  РЗДО:  №  5,   7,   8,   с.   8.
Робота  із  зошитом   ;
Під     час     презентацій      кожний      учень      складає      конспект     у      зошиті    
згідно      з     кожною      темою,     бажано      у     вигляді      схем,      таблиць.
Хімічний склад води, норми споживання води людиною
в різних умовах навколишнього середовища
Хімічний склад води   
(елементи, домішки) тощо
вплив на організм
Хімічний склад їжі
Продукт
харчування
Хімічний склад Харчові добавки вплив на організм
Причини ендемічних захворювань людини та їхня профілактика
Назва захворювання Причини захворювання Профілактика
гранично допустимі концентрації речовин у складі води, їжі,   
засобів побутової хімії, косметичних препаратів тощо
Хімічна речовина
Продукт,  
у якому міститься
Гранично   
допустима  
концентрація
вплив на організм
Біологічна роль йонів
*
е лемент, йон Біологічна роль
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Письмові  завдання  на  картках   ;
і варіант
I  рівень
Указати     правильний      варіант      відповіді.
1.     Вода      становить      в     організмі      (у      середньому):
А     70      %;
Б     20      %;
В     40      %.
2.     Неорганічна    кислота,    що    створює     кисле     середовище     в    шлунку    
хребетних      тварин     і     людини,—     це:
А     хлоридна;
Б     сульфатна;
В     карбонатна.
3.     Нестача    цього     хімічного     елемента    викликає     порушення    функ-цій     щитоподібної     залози:
А     Хлор;
Б     Кальцій;
В     Йод.
ІІ   рівень
Указати     правильний      варіант      відповіді.
1.     Життєво      важлива     сполука,     складником      якої     є     Ферум,—     це:
А     гемоглобін;
Б     хлорофіл;
41
В     хлороформ.
2.     Хімічні     елементи,      сполуки     яких     містяться      в     кістках      і     забез-печують     їхню      міцність:
А     Силіцій;
Б     Кальцій;
В     Калій.
3.     Найменше      в     організмі      таких      хімічних     елементів:
А     макроелементів;
Б     органогенів;
В     мікроелементів.
ІІІ  рівень
Указати     правильний      варіант      відповіді.
1.     Елемент,      що     бере     участь     у      регуляції      діяльності     серцево-судинної     системи      й     зміцненні      сполучної      тканини:
А     F;
Б     J;
В     Cu.
2.     З     перелічених      хімічних     елементів      до     макроелементів     НЕ     на-лежить:
А     N;
Б     С;
В     Zn.
3.     Група     хімічних     елементів,     сумарний      уміст      яких     становить     
близько      98     %:
А     макроелементи;
Б     мікроелементи;
В     органогени.
ІV  рівень
1.     Подумайте,     як     організм     людини      буде     реагувати      на     нестачу     
Йоду.
2.     Охарактеризуйте      роль     макроелементів     у     життєдіяльності     ор-ганізмів.
3.     Поясніть,     чому     при      нестачі     в     питній     воді      Йоду     рекомендують     
додавати     в     їжу      йодовану     сіль.
іі  варіант
І  рівень
Указати     правильний      варіант      відповіді.
1.     Хімічний     елемент,     який     у     великій      кількості     накопичується    
в     кістках:
А     Fe;
Б     Ca;
В     Mn.
42
2.     Елементи,     завдяки      йонам     яких     здійснюється     проведення     не-рвових     імпульсів      крізь     мембрану:
А     Na,      K;
Б     Ca,      Mg;
В     K,      Cl.
3.     Екологічна      група      рослин,      пристосованих     до     існування      в     по-сушливих      місцевостях:
А     гігрофіти;
Б     гідрофіти;
B     ксерофіти.
ІІ   рівень
Указати     правильний      варіант      відповіді.
1.     До      мінеральних     добрив     належать:
А     перегній;
Б  селітра;
В  торф.
2.     Спосіб      захисту      від     перегрівання     в     рослин:
А     транскрипція;
Б     трансляція;
В     транспірація.
3.     Елемент,      що     міститься      в     молекулі     хлорофілу:
А     Fe;
Б     Mg;
В     J.
ІІІ  рівень
Указати     правильний      варіант      відповіді.
1.     Хімічні    зв’язки     між     атомами    Гідрогену     та    Оксигену    в    молекулі    
води:
А     водневі;
Б     ковалентні;
В     йонні.
2.     З     віком      уміст      води     в      клітинах     однієї      й      тієї      самої      тканини    
організму      собаки     зменшується     від     95     до     60     %.     Визначити     вік    
тварини,     якщо      після      висушування     10     г     тканини     її      залишило-ся     0,6     г:
А     цуценя;
Б     дорослий      собака;
В     старий     собака.
3.     Вода      здатна     розчиняти     речовини,      тому     що:
А     містить      йони;
Б     її      молекули     полярні;
В     містить      кисень.
ІV  рівень
1.     Поясніть,     чим      зумовлена     біологічна     роль     води.
2.     Охарактеризуйте      роль     мікроелементів     у     життєдіяльності     ор-ганізмів.
3.     Поясніть      біологічне      значення      водневого      зв’язку      між      молеку-лами     води.
  V.   П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Після      презентації     кожний      учасник      групи      отримує      клейкі    
аркушики,     на     яких     формулює      висновки      за      темою     роботи     групи.     По    
черзі     капітани     команд     зачитують     висновки,      наклеюють     їх      на     вели-кий      плакат     або      дошку.     Плакат     називається      «Екологія      побуту»      або     
«Захистімо     наше     життя!».
«Мікрофон»   ;
Учитель     пропонує     учням     висловити     свої      міркування     стосовно    
теми,      організації     уроку,     розповісти,     що     їм     сподобалося,     що     —     ні.
  VI.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф     у     підручнику,      відповісти    
на     запитання     до     параграфа.
 

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (08.09.2014)
Переглядів: 4886 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: