Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 50 Тема. Узагальнення Принципи організації, функціювання й властивості молекулярного клітинного, організменного рівнів життя.
Урок  №  50
Тема.  Узагальнення  Принципи організації, 
функціювання й   властивості
молекулярного клітинного,  організменного рівнів життя. 
  Мета:  систематизувати,  узагальнити,  закріпити  знання  учнів  про  принципи  організації 
та  функціонування  молекулярного,  клітинного,  тканинного  рівнів  життя.
Обладнання  й  матеріали:  малюнки,  схеми,  таблиці,  що  ілюструють  принципи  організації  різних 
рівнів  життя.
Базові  поняття  й  терміни:   молекулярний,  клітинний,  тканинний  рівні  життя.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Узагальнення вивченого матеріалу ..................... 37 хв
IV. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Бесіда   ;
1. Дайте визначення поняттю «життя».
2. Які властивості мають живі істоти?
3. Як ви розумієте поняття «ієрархія»?
4. Які рівні організації життя вам відомі?
Для живої природи характерне складне, ієрархічне підпорядку-вання рівнів організації її структур.
Життя на Землі представлене організмами, які мають молеку-лярну, клітинну, тканинну, органову структури. Можна виокремити
кілька основних рівнів організації живої матерії: молекулярний, клі-тинний, тканинний, організмений.
  III.  УЗа Га ЛЬН е ННЯ в И в Ч е Н о Го   маТ ерІ а ЛУ
Робота  в  групах   ;
Теми  для   презентацій
I група — «Молекулярний рівень організації життя».
II група — «Клітинний рівень організації життя».
III група — «Тканинний рівень організації життя».
IV група — «Організмений рівень організації життя».
Алгоритм   роботи  груп
1. Кожний учасник групи пропонує для розгадування кросворди
кожному учасникові іншої групи за схемою: I → II → III → IV → 
→ I (10 хв). (Аркуші з кросвордами підписують так: готував —
П. І; перевірив — П. І.)
2. Капітани команд повертають кросворди авторам для перевірки
(5 хв).
Секретар кожної групи фіксує бали за кросворди на спеціальному
бланку.
3. Кожна група готує презентацію (необхідно розкрити тему, ви-користовуючи під час презентації плакат, що відповідає темі
й створений під час підготовки).
4. Презентація (3 хв). Під час презентації кожний учень (опонент)
письмово на підписаному аркуші готує запитання доповідачам
іншої групи за схемою: I → II → III → IV → I.
5. Кожний учасник письмово готує висновки на клейких ар-кушах, капітани зачитують і приклеюють їх на загальний
плакат.
  IV.  Домашнє завдання
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
ДОДАТКОВИЙ  МАТЕРІАЛ ДО   УРОКУ
Уявлення про рівні організації живої матерії — ієрархічність —
склалися в науці до 60-х рр. XX ст. Життя на Землі представлене інди-відуумами певної будови, які належать до певних систематичних груп,
а також угруповань різного рівня складності. Індивідууми мають моле-кулярний, клітинний, тканинний, організмений рівні організації.
Молекулярний  рівень — предмет вивчення молекулярної біо-логії, що досліджує будову білків, їхні функції як ферментів, антитіл,
частини гормонів, рецепторних білків, цитоскелета тощо. Біохімія та
молекулярна біологія вивчають роль нуклеїнових кислот у збереженні,
реплікації й реалізації спадкової інформації, процеси синтезу ДНК,
РНК, білків. Досягнуті практичні успіхи в галузі біотехнологій та
генної інженерії.
Клітинний  рівень організації живої матерії вивчає насамперед
цитологія — наука про будову, функції, походження клітин. Це один
з основних розділів сучасної біології, що вивчає проблеми морфологічної
організації клітини, спеціалізації клітин у процесі розвитку, функцій
клітинної мембрани, механізмів і регуляції поділу клітини. Ці пробле-ми мають особливо важливе значення для медицини, для розв’язання
проблеми ракових захворювань.
Тканинний  рівень вивчає наука гістологія, основні проблеми по-лягають у вивченні особливостей будови та функцій окремих органів
і тканин.
Організмений  рівень вивчає індивідууми та властиві їм риси бу-дови, фізіологічні процеси, зокрема диференціювання, механізми адап-тації й поведінки (наприклад механізми нейрогуморальної регуляції,
функції ЦНС тощо).
Систематизація живої матерії і проблем біології за рівнями ор-ганізації хоча й відображає об’єктивну реальність, але є умовною,
оскільки майже всі конкретні завдання біології належать одночасно
до всіх рівнів. Наприклад, проблеми онтогенезу можуть вивчатися
не тільки на рівні організму, але й на молекулярному, клітинному,
тканинному рівнях.
Уявлення про рівні організації живої матерії відображає систем-ний підхід у вивченні живої природи.
Біологічні системи різної складності (клітини, тканини, органи,
системи органів та організми) мають кілька рівнів організації. Біо-логічна система складається з окремих взаємопов’язаних елементів.
Біологічні системи — це відкриті (обмін речовин, інформації, енергії),
ієрархічні, саморегулювальні (принцип зворотного зв’язку), самовід -творювальні системи взаємопов’язаних елементів.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 1362 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: