Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 48 Тема. Регуляція функцій багатоклітинних організмів
Урок  №  48
Тема.  Регуляція функцій багатоклітинних організмів. 
Мета: поглибити  знання  учнів  про  тканини  рослин,  їхню  будову  та  функції.
Обладнання  й  матеріали:   малюнки,  схеми,  таблиці,  що  ілюструють  будову,  функції,  здатність 
до  регенерації  тканин  рослин.
Базові  поняття  й  терміни:   нейрогуморальна  регуляція,  фітогормони.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 15 хв
1.   Нейрогуморальна  система  регуляції  функцій   
у  вищих  тварин  і  людини
2.   Регуляція   функцій  рослинного  організму
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................ 8 хв
VI. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VIII. Домашнє завдання.................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   П еревІ р К а   дома ШНЬо Го   З авда ННЯ
Учитель пропонує учням один із кращих тестів домашньо -го завдання. Учень, який його склав, відзначає правильні відповіді,
учитель оцінює.
  III.  аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ 
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Учитель пропонує учням сформулювати завдання уроку,
з огляду на його тему.
  IV.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   Нейрогуморальна  система  регуляції  функцій
у  вищих  тварин  і  людини
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
— Які системи органів беруть участь у регуляції функцій орга-нізму?
— Які два типи механізмів регуляції функцій вам відомі?
Типи регуляції функцій
Нервова регуляція  
(за допомогою нервових імпульсів)
Гуморальна регуляція 
 (за допомогою хімічних речовин)
Нервовий і гуморальний способи регуляції взаємопов’язані між
собою в єдину гіпоталамо-гіпофізарну систему. Гіпоталамус проміж -ного мозку отримує від усіх рецепторів організму сигнали, віддає не-йрогуморальний наказ гіпофізу. Гіпофіз управляє роботою всіх залоз
ендокринної системи. Отже, нервова й гуморальна регуляція являє
собою єдину систему регуляції функцій організму.
Запитання   до  учнів:
— Що таке нервовий імпульс?
Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових імпуль -сів — хвиль збудження, які, завдяки переполяризації окремих ділянок
нерва, поширюються вздовж нервових волокон.
Запитання   до  учнів:
— Що є елементарним процесом роботи нервової системи?
Елементарним процесом роботи нервової системи є рефлекс.
Рефлекс — це відповідна реакція організму на впливи зовнішнього
й внутрішнього середовища, що здійснюється й контролюється з боку
центральної нервової системи.
Основу рефлексу становить рефлекторна   дуга — послідовний
ланцюг нервових клітин, що здійснює відповідь на подразнення.
Демонстрація  слайда  «Схема  рефлекторної  дуги  колінного  рефлексу»   ;
Подразнення → механорецептор сухожилля → доцентровий не-йрон → вставний нейрон ЦНС → відцентровий нейрон → м’яз — роз-гинач коліна → гальмування.
гуморальна регуляція — це регуляція фізіологічних і біохімічних
процесів, що здійснюється за допомогою біологічно активних хіміч-них речовин через рідке середовище організму (кров, лімфу, тканинну
рідину). До таких біологічно активних речовин належать гормони залоз
внутрішньої секреції, вуглекислий газ, медіатори, наприклад ацетил-холін, йони Кальцію й Калію тощо.
Головне завдання нейрогуморальної регуляції — підтримання
відносної сталості внутрішнього середовища організму — гомеостазу.
2.    р егуляція  функцій  рослинного  організму
Розповідь  учителя   ;
Рослинний організм працює як єдина система завдяки гормо -нальній регуляції. Фітогормони об’єднують органи й тканини рослин-ного організму в єдину функціональну систему. Біологічно активні
речовини, стимулятори росту, наприклад гетероауксин, цитокініни,
гібереліни, впливають на різні функції рослинного організму. Деякі
з них виробляються в одних клітинах, а діють в інших, іноді їхня дія
проявляється в тих самих клітинах, у яких вони утворилися. Їхня дія
може проявлятися як у стимулюванні росту, так і в гальмуванні. Аук -син бруньок, цитокінін кореня, гібереліни листя впливають на різні
клітини, тканини й органи рослини.
Крім гормональної регуляції, у рослин дуже важливу роль ви-конує й електрофізіологічна система регуляції функцій.
  V.   УЗа Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ й   К о НТроЛЬ  
ЗНа НЬ  І вмІНЬ  УЧНІв
Завдання   з  ЕК:   тест  16,  варіанти   1,   2.
Робота  із  зошитом   ;
Виберіть правильні твердження.
1. Фітогормони об’єднують органи й тканини рослинного орга-нізму в єдину функціональну систему.
2. Рефлекс — це відповідна реакція організму на впливи зовніш-нього й внутрішнього середовища, що здійснюється й конт-ролюється центральною нервовою системою.
3. Головне завдання нейрогуморальної регуляції — підтримання
відносної сталості внутрішнього середовища організму — го -меостазу.
4. Основу рефлексу становить рефлекторна дуга — послідовний
ланцюг біохімічних процесів, що здійснює відповідь на по-дразнення.
5. Ауксин синтезується в бруньках рослин.
6. Цитокінін синтезується в листі, а гіберелін — у корені рослини.
7. Гуморальну регуляцію функцій тварин і людини здійснюють
тільки гормони.
8. Крім гормональної регуляції, у рослин дуже важливу роль ви-конує також електрофізіологічна система регуляції функцій.
9. Гіпоталамус — «президент» нейрогуморальної регуляції функ-цій організму людини.
10. Гіпофіз — «диригент оркестру» залоз внутрішньої секреції.
11. Гіпоталамо-гіпофізарна система — єдина система регуляції
функцій організму.
  VI.  Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Складіть схему рефлекторної дуги рефлексу «відсмикування руки
від гарячого предмета».
Завдання   з  РЗДО:  №  1–7,  с.   88–89.
  VII.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні підбивають підсумки уроку, формулюють висновки,
з огляду на його завдання.
  VIII.   д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Підготувати повідомлення за темами:
1. «Особливості колоній багатоклітинних організмів».
2. «Колоніальний спосіб життя коралів».
3. «Колонії сифонофорів».
Доповіді можуть бути стендовими за бажанням учнів.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 3239 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: