hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 47 Тема. Органи багатоклітинних організмів.
 
Урок  №  47
Тема.  Органи багатоклітинних організмів.
  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  органи  багатоклітинних  організмів,  їхні  функції.
Обладнання  й  матеріали:   малюнки,  схеми,  таблиці,  що  ілюструють  будову,  функції,  здатність 
до  регенерації  тканин  рослин.
Базові  поняття  й  терміни:   система  органів,  функції  органів  і  систем  органів.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.   Органи  й  системи  органів   тварин  і  людини
2.   Органи  рослин
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Учитель пропонує скласти запитання до теми уроку, у та-кий спосіб визначити його завдання.
Бесіда   ;
1. Дайте визначення поняттю «орган».
2. Що таке система органів?
3. Назвіть системи органів людини.
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   о ргани  й  системи  органів  тварин  і  людини
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Учитель пропонує учням впродовж уроку заповнити таблицю
«Системи органів багатоклітинних тварин і людини» (на прикладі ви-щих тварин і людини). У ході вивчення матеріалу вчитель проводить
бесіду з учнями.
Система органів Назва органів Функції системи
Травна Рот → глотка  → стравохід  → шлунок  → 
→ тонкий кишечник  → товстий кишечник  →   
→ анальний отвір.
Травні залози:
3 пари слинних залоз; печінка; підшлункова 
залоза
Перетравлює їжу, постачає поживні 
речовини для організму
Опорно-рухова Кістковий або хрящовий скелет і м’язи Опора, рух, захист, кровотворення
Кровоносна Серце й судини Транспорт поживних речовин, кисню 
до всіх клітин і тканин, виведення 
з  тканин вуглекислого газу й про-дуктів життєдіяльності
Імунна, лімфатична Мережа судин та органів, лімфатичні вузли Забезпечує імунітет, бере участь в  об -міні рідинних середовищ організму
Дихальна Носоглотка  → гортань  → трахея  → бронхи  → 
→ бронхіоли  → альвеоли легенів
Забезпечення організму киснем, 
виведення вуглекислого газу
Видільна Нирки → сечовід  → сечовий міхур →   
→ сечівник
Виведення продуктів обміну речовин 
з організму
Ендокринна Гіпофіз, епіфіз, щитоподібна залоза, вилочкова 
залоза, надниркові залози, підшлункова, 
статеві залози
Гуморальна регуляція функцій 
організму, розмноження
Нервова Центральна: головний і спинний мозок; пери -ферична: нерви й нервові вузли
Нервова регуляція функцій організму
Статева Жіночі статеві залози: яєчники, утворюють 
жіночі гамети — яйцеклітини.
Чоловічі статеві залози — сім’яники, утворю -ють чоловічі статеві клітини — сперматозоїди
Розмноження
2.   о ргани  рослин  (на  прикладі  вищих  рослин)
орган рослини видозміни органа Функція органа
Корінь — вегетативний 
орган
Коренеплоди (буряк, морква, ріпа, 
редька, редиска)
Опорна, поглинання розчину мінеральних 
солей, провідна, запасна, орган вегетатив -ного розмноження
Стебло — вегетативний 
орган
Бульби картоплі, кореневище пирію Опорна, провідна, зелені стебла — фото -синтезуюча, запасна, орган вегетативного 
розмноження
Листок — вегетативний 
орган
Колючки кактуса, вусики гороху Фотосинтез, випаровування вологи й  газо -обмін
Квітки, плоди з насін -ням  — генеративні органи
Органи статевого розмноження
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ    І  вмІНЬ  УЧНІв
Учитель перевіряє таблиці, які заповнювали учні, у разі
потреби учні доповнюють і виправляють написане.
Робота  в  зошитах   ;
1. Знайдіть відповідність між назвою органа та його функ-ціями.
Орган
А  Корінь
Б  Стебло
В  Листок
г  Квітка
Функції
1   Фотосинтез, випаровування вологи, газообмін
2  Поглинання розчину мінеральних речовин,
провідна, запасна, орган вегетативного роз-множення
3  Опорна, провідна, зелені стебла — фотосин -тезуюча, запасна; орган вегетативного роз -множення
4  Фотосинтез, випаровування вологи й газо-обмін
2. Знайдіть відповідність між назвою системи органів та її функ-ціями.
Система
А  Травна
Б  Кровоносна
В  Дихальна
г  Опорно-рухова
Функції
1  Опора, рух, захист, кровотворення
2  Забезпечення організму киснем, виведення
вуглекислого газу
3  Транспорт поживних речовин, кисню до всіх
клітин і тканин, виведення з тканин вугле -кислого газу й продуктів життєдіяльності
4   Перетравлює їжу, постачає поживні речовини
для організму
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Завдання   з  ЕК:   тест  15,  варіанти   1,   2.
Завдання   з  РЗДО:  №  1–4,  с.   86.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні підбивають підсумки уроку, формулюють висновки
відповідно до завдань.
  VI.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Скласти тест «Виберіть правильне твердження» (11 запитань).
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 2348 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: