hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 46 Тема. Утворення, будова й функції рослинних тканин, їхня здатність регенерації.
Урок  №  46  Тема.  Утворення,  будова   й   функції  рослинних тканин, їхня здатність регенерації.
 
  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  тканини  рослин,  їхню  будову  й  функції.
Обладнання  й  матеріали:   малюнки,  схеми,  таблиці,  що  ілюструють  будову,  функції,  здатність 
до  регенерації  тканин  рослин.
Базові  поняття  й  терміни:   калюс,  регенерація.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.   Типи  рослинних  тканин
2.   Утворення  рослинних  тканин,  регенерація
IV. Узагальнення, систематизація й контроль
знань і вмінь учнів .................................. 10 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Учитель пропонує учням один із кращих кросвордів за
темою «Гістологія — наука про тканини», складених на попередньому
уроці на етапі самостійної роботи.
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   Типи  рослинних  тканин
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
— Як називається наука, що вивчає тканини рослинного орга-нізму?
— До якого типу належать тканини, які зовні вкривають органи
рослини й захищають її від шкідливих впливів навколишнього сере-довища?
— Як функції покривних тканин рослин пов’язані з їхньою бу-довою?
Покривні тканини
У рослин буває кілька видів покривних тканин.
Покривні тканини рослин розташовані на межі із зовнішнім се -редовищем. Складаються вони з клітин, які щільно прилягають одна до
одної. Первинна покривна тканина (епідерма, епідерміс) розвивається
на листках і молодих пагонах. Товсті зовнішні стінки її клітин прозорі,
покриті кутикулою, що захищає рослину від перегрівання й надмірного
випаровування.
Запитання   до  учнів :
— Згадайте, за допомогою яких структур рослина випаровує воду,
дихає, поглинає вуглекислий газ.
Наявність продихів забезпечує участь рослини в газообміні й тран-спірації. Продих — це щілина, оточена двома замикаючими клітинами
бобоподібної форми.
На пагонах і коренях голонасінних і дводольних рослин первинні
покривні тканини замінюються вторинною тканиною — корком. Це
багатошарова покривна тканина. Газообмін рослин, покритих корком,
відбувається через сочевички.
Твірні тканини
Клітини твірної тканини постійно діляться, тому вона складається
з дрібних клітин. Одна частина клітин постійно ділиться, а інша —
перетворюється на клітини тканин. Твірна тканина розміщена на кін-чику кореня, на верхівці пагона. У цих центрах росту утворюють-ся фітогормони, які стримують розвиток бічних пагонів і коренів.
Тому коли рослини пікірують, починається ріст цих частин рослини.
У товщину пагони й корінь ростуть завдяки поділу клітин камбію.
Камбій (від латин. cambium — обмін, зміна) — це однорядний
шар клітин твірної тканини, завдяки якій здійснюється вторинне по-товщення стебла, кореня голонасінних і дводольних рослин. Клітини,
відкладені камбієм назовні, перетворюються на флоему (луб), усере-дину — утворюють клітини ксилеми (деревини).
Провідні тканини
Запитання   до  учнів:
— Як називається провідна тканина, що складається із судин
і проводить розчини мінеральних солей від кореня до листя?
Судини утворюються з клітин, які згодом відмирають, їхні пере-городки руйнуються, утворюються трубки, що становлять один з типів
провідної системи — ксилему.
Запитання   до  учнів:
— Як називається провідна тканина, що складається із ситопо-дібних клітин, які проводять розчин поживних речовин від листя вниз
до кореня?
Ситоподібні трубки, розділені перегородками, що мають отвори,
схожі на сито, називають флоемою.
Провідні тканини забезпечують рух поживних речовин в організмі
рослини.
Опорні (механічні) тканини
Запитання   до  учнів:
—Яка органічна речовина «зміцнює» тканини рослин?
Опорні тканини підтримують, зміцнюють органи рослини. Стов-щення клітинних стінок забезпечує виконання функцій рослини, за -хисну функцію. У клітинних стінках міститься целюлоза.
Асиміляційні тканини
Запитання   до  учнів:
— Чому ці тканини отримали таку назву? У яких частинах рос-лини ми можемо побачити асиміляційні тканини?
Асиміляційні тканини здійснюють процес фотосинтезу. Клітини
цих тканин містять велику кількість хлоропластів, забарвлених у зе -лений колір. Хлоропласти розміщені в пагонах, листі. В основному
клітини асиміляційної тканини мають округлу форму.
Запасні тканини
Запитання   до  учнів:
— Яке значення в житті рослини мають запасні тканини?
Великі клітини накопичують запас поживних речовин, утворю-ючи запасну тканину. Запасну тканину містять бульби, бульбокорені,
серцевини пагонів.
Основні тканини
Клітини цієї тканини заповнюють проміжки між іншими тка -нинами. Основна тканина в різних органах рослини може виконувати
різні функції: асимілюючу, опорну, запасну.
2.    Утворення  рослинних  тканин,  регенерація
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів :
— Яке значення має регенерація в житті живих організмів? Чи
можна здатність до регенерації назвати універсальною властивістю
живих організмів?
Усі органи рослин і тканини утворюються завдяки поділу клітин
меристеми.
Ранові меристеми виникають у місцях ушкоджень рослин, де
відбувається регенерація тканин. На місці ушкодження утворюється
захисний калюс — шар клітин, що сприяє загоєнню місця поранення
рослин. Клітини калюсу малодиференційовані — це дрібні й великі
однорідні клітини, що дають початок клітинам різних тканин. Калюс
використовують для отримання ізольованої культури тканин.
Регенерація рослин лежить в основі вегетативного розмножен-ня, має велике значення для рослинництва, плодівництва, лісництва
тощо.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Лабораторна  робота  №  8  (12   ;
*
).  Тема.  Будова  тканин  рослинного  організму
Мета:  вивчити принципи будови тканин рослин.
Обладнання й матеріали: мікроскоп, набір мікропрепаратів.
Хід роботи
1. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте мікропрепарат
клітин епідерми листка камелії. Епідерма складається з одно-го шару щільно з’єднаних між собою клітин. При великому
збільшенні мікроскопа можна побачити, що клітини продихів
мають прямокутну форму. На препараті знайдіть замикаючі
клітини продихів із хлоропластами. Замалюйте препарат, по-значте на малюнку клітини епідерми, продихів.
2. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте мікропрепа-рат твірної тканини (меристеми) кореня. Переведіть мікро -скоп на велике збільшення. Клітини з тонкими оболонками
щільно прилягають одна до одної, міжклітинної речовини
немає. У цитоплазмі майже відсутні вакуолі, кожна з клітин
має ядро. Замалюйте препарат, позначте на малюнку клітини
меристеми.
3. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте мікропрепа-рат внутрішньої будови пагона рослини. Знайдіть епідерму,
флоему, ксилему, серцевину, камбій. Замалюйте препарат
і позначте клітини тканин, розташованих у пагоні рослини.
4. Зробіть висновки.
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом.  Робота  з  підручником   ;
Охарактеризуйте тканини рослин, заповнивши таблицю.
Тип тканини
особливості 
будови
місце  
розташування
Здатність   
до регенерації
Завдання   з  РЗДО:  №  5–7,  с.   85.
 
  VI.  Підбиття підсумків уроку
Учні підбивають підсумки уроку, формулюють висновки
відповідно до завдань урок.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, дати
відповіді на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до уро -ку № 48 (об’єднатися в групи, підготуватися до роботи в групах).
У кожній групі розподілити між учасниками обов’язки, підготувати
ілюстративний матеріал до плакатів (колажів) презентацій, повторити
матеріал; кожному учневі скласти 10 запитань, що відповідають темі,
над якою працює група.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (12.04.2014)
Переглядів: 3229 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: