Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 43 Тема. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення клітин у тварин.
Урок № 43
Тема. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення клітин у тварин.

Мета: ознайомити учнів із процесами утворення тканин тварин, поглибити знання про
тканини тварин.
Обладнання й матеріали: малюнки, схеми, таблиці, що ілюструють будову й функції тканин тварин.
Базові поняття й терміни: регенерація, тканини.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності ................................ 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.   Диференціація  клітин
2.   Регенерація   тканин
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Самостійна робота учнів .............................. 5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід уроку
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ
Учитель пропонує скласти запитання до теми уроку, виз -начивши в такий спосіб його завдання.
Бесіда ;
1. Як клітини взаємодіють між собою?
2. Як відбувається диференціація клітин у процесі індивідуаль -ного розвитку?
3. Для чого потрібна диференціація клітин в організмі?
4. Що таке тканина? Чи є тканина системою?
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ
1. д иференціація клітин
Розповідь учителя ;
Диференціація клітин відбувається під час процесів, що забез-печують в онтогенезі багатоклітинних організмів утворення, існування
й відновлення тканин — гістогенезу . Тканини розвиваються в організмі
з певних ембріональних зародків (похідних зародкових листків).
Гістогенез здійснюється шляхом диференціації клітин та утво-рення міжклітинної речовини. Напрямок гістогенезу визначається
міжклітинною взаємодією та гормональним впливом. Клітини, що здій -снюють гістогенез, поділяють на такі групи: родоначальні (стовбурові)
клітини, здатні до диференціаціїї та відновлення кількості поділом;
клітини-попередники (напівстовбурові) — диференційовані й здатні
до поділу та зрілі  диференційовані.
У процесі ембріонального розвитку тварин з однієї недиференці-йованої клітини, зиготи, утворюється багатоклітинний зародок з ди-ференційованими за будовою й функціями клітинами. Процес дифе-ренціації клітин починається на стадії гаструляції, коли з подібних
між собою клітин кулястої бластули шляхом вгинання (інвагінації)
або імміграції (переміщення всередину кулі, у порожнину окремих
клітин бластодерми) утворюється шар зовнішніх клітин — ектодер -мальний шар і шар внутрішніх клітин — ентодермальний шар (два
зародкові листки). Клітини, що утворюють ці шари, уже відрізняються
за будовою й функціями. У зародків багатоклітинних організмів піс-ля гаструляції починає формуватися середній зародковий листок —
мезодерма. Наступний етап розвитку зародка — нейруляція. Із цієї
стадії й починається гістогенез — сукупність процесів формування
й диференціації органів. У хордових на стадії нейрули з ектодерми
формується нервова пластинка, що перетворюється спочатку на нерво -ву трубку, а потім на спинномозковий канал. Ектодерма дає початок
утворенню шкіри та її похідних. З ентодерми розвиваються хорда,
кишечник, сечовий міхур, легені. Мезодерма хордових дає початок
посмугованій м’язовій тканині та діафрагмі, а також — хрящовій
і кістковій тканинам. До кінця нейруляції зародок набуває плану
будови дорослого організму.
2. р егенерація тканин
Розповідь учителя ;
Гістогенез у постнатальному періоді лежить в основі відновлення
ушкоджених або втрачених тканин — регенерації. Якісні зміни гісто-генезу можуть призвести до виникнення й росту пухлин.
Регенерація властива як тваринам, так і рослинам. На місці ушко -дженої частини рослинного організму утворюються нарости — калюси.
У результаті обрізання верхівкового пагона розвиваються бічні пагони;
весняне відновлення листя, вегетативне розмноження відбуваються
також завдяки процесам регенерації. Регенерація має велике значен-ня для сільського господарства (рослинництва, лісового господарства
тощо). Дослідження процесу регенерації дає матеріал для розв’язання
теоретичних проблем, наприклад проблеми розвитку організмів.
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв
Фронтальне опитування ;
1. Чому в будь-яких органах тварин завжди є сполучна тканина?
2. Чому тканини внутрішнього середовища містять велику кіль-кість міжклітинної речовини?
3. Чому в епітеліальних тканинах майже немає міжклітинної
речовини?
4. Поясніть, як відбувається живлення нейронів.
5. Порівняйте будову й функції серцевої, скелетної та гладенької
непосмугованої м’язової тканин.
6. Порівняйте відмінності й подібність у будові різних типів
тваринних тканин.
7. Чи однакові механізми регенерації рослинних і тваринних
тканин?
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв
Завдання   з  РЗДО:  №  2–4,  с.   80.
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки.
VII. д омаШНє З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (05.03.2014)
Переглядів: 3437 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: