Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 3 Елементний склад організмів.Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи


Урок  №  3

Елементний склад організмів.Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи

  Мета:  ознайомити  учнів  з  елементним  складом  живих  організмів,  сформувати  уявлення
про  роль  неорганічних  речовин  у  життєдіяльності  організмів.
Обладнання  й  матеріали:  моделі  або  фотографії  із  зображенням  моделей,  таблиці,  малюнки  із
зображенням  органічних  сполук,  що  демонструють  елементний  склад  органічних
речовин,  які  містяться  в  живих  організмах  (амінокислоти,  ліпіди  тощо).
Базові  поняття  й  терміни:   макроелементи,  мікроелементи,  ультрамікроелементи.
  Тип  уроку:   засвоєння  нових  знань.
структура  уроку
     I.     Організаційний      етап    .................................. 2     хв
    II.     Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація          
навчальної     діяльності................................. 5     хв
    III.     Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 25     хв
1.   Елементний  склад   живих  організмів
2.     Класифікація  хімічних  елементів  за  кількістю  в  організмах:    
макро-  і  мікроелементи.
    IV.     Узагальнення,      систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ........................................ 5     хв
     V.     Самостійна      робота     учнів ............................... 5     хв
    VI.     Підбиття      підсумків      уроку ..............................2     хв
    VII.    Домашнє      завдання    ................................... 1     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Запитання   до  учнів :
—     Як     ви     розумієте      таку     властивість      живої      матерії,      як     дискрет -ність?
Термін     дискретність     (від      латин.     discretus     —     поділений)     означає,    
що     будь-яка     біологічна     система      складається      з      окремих     ізольованих     
(відокремлених      одна     від     одної)      частин,      при      цьому      тісно     пов’язаних,     
взаємодіючих      між      собою,     які     утворюють     структурно-функціональну    
єдність.
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   е лементний  склад  живих  організмів
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—     Який     рівень     життя     характеризується      елементним      складом    
живих     організмів?
Елементним     складом     живих     організмів     характеризується      мо-лекулярний      рівень     життя.     Однак     будова     будь-якої      живої      істоти      може    
бути     охарактеризована      на     цьому      рівні,      оскільки     всі     живі     організми     
складаються    із     системи     взаємозалежних    молекул.    Як    відомо,     молекули    
складаються    з    атомів    елементів.    Елементний     склад     живих    організмів    ви-значає    процеси     життєдіяльності:    як    функції     окремих    частин    організму,    
так      і     функціонування     організму      в     цілому.      Молекулярний     рівень     —     це    
фундамент     ієрархії      життя.
Запитання   до  учнів:
—     Які     науки      вивчають      елементний      склад      живих     організмів?
Біохімія     —     це     наука,     що     вивчає     хімічний     склад      живих     організ-мів,      перетворення     хімічних     речовин,     їхній      перерозподіл     в      організмі     
та     функції.
Перші    відомості    цієї     науки     пов’язані    з    господарською    діяльністю    
(обробка     рослинної      і     тваринної      сировини,      використання      різних     типів     
бродіння     тощо).     Як     самостійна     наука      біохімія      виокремилася      на     зламі     
XIX–XX     ст.
Молекулярна біологія вивчає    основні     властивості     й    прояви    життя    
на    молекулярному    рівні.     Найважливішими    напрямками    в    молекулярній     
біології      є     дослідження     будови     й     функціонування     генетичного      апарату     
клітин    і    механізму     реалізації     спадковості,     дослідження    взаємодії    клітин    
та     їхньої      спеціалізації     тощо.
Запитання   до  учнів:
—     З     атомів     яких     хімічних     елементів      складаються     речовини     жи-вих      істот?
Живі     організми      містять     понад      81     хімічний     елемент,     жодного    
спеціального     елемента,      характерного     тільки     для      живих     організмів,     не    
існує.
У      живих     організмах     у      найбільшій     кількості     містяться      чотири    
елементи:      Карбон     (C),      Оксиген      (O),      Нітроген     (N),      Гідроген     (H).      Їх      іще     
називають     органогенами.     Карбон     і     Гідроген     є     складниками      всіх      орга-нічних     речовин.
За     кількісним     складом     елементи,      які     містяться      в     живих     організ-мах,     поділяють     на     три      групи:     макроелементи,  мікроелементи     й     уль -трамікроелементи.
Складання  схеми   ;
Учитель     під     час     розповіді     пропонує     скласти      схему      «Елементи    
живих     організмів».
е лементи живих організмів
макроелементи
O, H, C, N — органогени;  
P, S, K, Ca, Mg, Na, Cl
(від 0,001   %)
мікроелементи
Fe, B, Ko, Cu,    
Mo, Zn, J, Br, V тощо.
(0,000001—0,001   %)
Ультрамікроелементи
Au, Ag, Be,  Se, Ra, Cs
(не перевищує 0,000001   %)
2.   Класифікація  хімічних  елементів
за  кількістю  в  організмах:  макро-  і  мікроелементи
Розповідь  учителя   ;
Хімічні     елементи,      що     містяться      в     живих     організмах     і     необхідні    
їм     для      життєдіяльності,     називають     біогенними .
У     живих     клітинах     зазвичай     наявні     майже     всі     хімічні     елементи,     
що    існують     у    природі,    але     необхідними    для     життєдіяльності    є    двадцять.     
Найважливіші     біогенні      елементи      —     макроелементи.     До     них      належать     
органогени:      Оксиген      становить      70     %     від     маси     організмів,     Карбон     —    
18     %,     Гідроген     —     10     %,     Нітроген     —     1      %.     Такі     макроелементи,      як    
Калій,     Кальцій,     Магній,     Хлор,      Фосфор     та     інші,      наявні     в     клітинах     усіх     
живих     організмів.     Деякі      біогенні      елементи      мають     важливе     значення     
тільки     для      певних     груп     живих     істот      (наприклад,      Бор      необхідний     для     
рослин,      Ванадій      —     для      асцидій).     В.     І.      Вернадський     уважав,      що     всі     хі -мічні     елементи      постійно     перебувають     у     клітинах     і     тканинах      організмів    
і     відіграють     у     них      певну      фізіологічну     роль.     Такі     біогенні      елементи,      як    
H,     C,     N,     P,     O,     S,      Fe,     є     складниками      органічних     речовин      клітини.     Усі    
вуглеводи      й     ліпіди     містять     H,     C,     O.     Білки      містять     ще     й     N,     S,      а     нуклеї-нові     кислоти      —     N,     P.     Біогенні     елементи      виконують     роль     каталізаторів   
у    різних    реакціях    організму,    регулюють    осмотичні     процеси,    є    складни -ками     буферних      систем,      регулюють     проникність     біологічних      мембран.
Вміст      тих      чи     інших     елементів      в     організмі      залежить      не     тільки     від    
його     особливостей,      але      й     від     складу     середовища,     їжі      (для     рослин     —     від    
концентрації     й     розчинності      солей      у     ґрунтовій      воді),      пристосованості      до    
певних     умов     середовища      та     інших     факторів.
Відмінності      в     ході     геологічної     історії     та     ґрунтотворних     процесів    
в    окремих    ділянках    Землі     призвели    до    формування     біогеохімічних    про -вінцій    —    місць    на    поверхні    Землі,    що    відрізняються     за     складом     хімічних    
елементів.     Гостра     нестача      або      надлишок      певних     хімічних     елементів     
у     середовищі      викликає      в     межах     конкретної     біогеографічної      провінції    
біогеохімічні     ендемії      —     захворювання      рослин,      тварин,      людини.
Мікроелементи     —     це     хімічні      елементи,      що     містяться      в      орга-нізмах     у      низьких     концентраціях     і      необхідні      для      їхньої     нормальної     
життєдіяльності.     Налічують     понад      30     мікроелементів      —     металів     
(Al,      Cu,     Mn,     Zn,     Mo,     Co,     Ni,     Sr     та     інші)      і      неметалів      (I,     Se,     Br,     F,      As,    
B).     В      організм     рослин     і      мікроорганізмів     мікроелементи     надходять    
із      водою,     в      організм     тварин     і      людини      —     з      водою      та     їжею.      У      живих    
тканинах      накопичуються      переважно     мікроелементи,      що     перебувають    
у      навколишньому     середовищі      у      формі      легкозасвоюваних     (водороз-чинних)     сполук.      Роль     і      функції      мікроелементів      у      різних     організмах    
різноманітні.      Багато     мікроелементів     є      складниками      ферментів     (напри-клад:      Zn     —     карбоангідрази,     Mn     —     аргінази,      Cu     —     поліфенолоксидази).    
Усього     відомо     близько      200      металоферментів.      Мікроелементи     наявні    
також     у      вітамінах      (Со      є      у      вітаміні     B
),      у      гормонах      (І      є      у      тироксині,    
Zn     і      Со     —     в      інсуліні),      дихальних     пігментах     (Fe      —     у      гемоглобіні      та    
інших     залізовмісних     пігментах,     Cu     —     у      гемоціаніні).     Дія     мікроеле-ментів,     що     містяться      в      біологічно     активних      сполуках,     проявляється     
головним      чином     у      їхньому     впливі     на     обмін      речовин.     Деякі      мікро -елементи      впливають     на     ріст      (Мn,     Zn,     I      —     у      тварин,      B,     Mn,     Zn,     Cu     —    
у      рослин),     розмноження      (Mn,     Zn     —     у      тварин,      Mn,     Cu,     Mo     —     у      рослин),    
кровотворення     (Fe,      Cu,     Co),      процеси     тканинного      дихання     (Cu,      Zn),     
внутрішньоклітинного     метаболізму     тощо.      Біологічний     ефект      того    
чи     іншого      мікроелемента     часто      залежить      від     наявності      в      організмі     
інших     мікроелементів     (наприклад,     Со     ефективно     діє     на     кровотворення    
за     наявності      в      організмі      достатньої     кількості      Fe     і      Cu;     Mn     підвищує     
засвоєння      Cu;     Cu     певною     мірою      є      антагоністом     Мо;     F      впливає     на     ме-таболізм     Sr     тощо).     Нестача      або      надлишок     мікроелементів      у      живому     
організмі,     пов’язані     з      нестачею     або      надлишком      їх      у      ґрунті,      призводить     
до     порушення     обміну     речовин,     ендемічних      захворювань.      Мікроеле-менти     використовують     у      сільському      господарстві     для      підвищення    
врожайності     сільськогосподарських      культур     (мікродобрива)      та     про -дуктивності     сільськогосподарських      тварин     (додавання      мікроелемен-тів     у      корми).
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Біологічний  диктант   ;
1.     Наука,      що     вивчає     хімічний     склад      живих     організмів,     перетво -рення      хімічних     речовин,     їхні      функції      й     перерозподіл     в     орга-нізмі.      (Біохімія.)
2.     За      кількісним     складом     елементи,      що     містяться      в     живих     ор-ганізмах,      поділяють     на     три      групи.     (Макроелементи,  мікро-елементи,  ультрамікроелементи.)
3.     Елемент,      що     міститься      в      щитоподібній     залозі      і      впливає      на    
обмін      речовин.     (Йод .)
4.     Хімічний     елемент,     що     міститься      в     кістках,     зубах,     активізує     
м’язову     діяльність,    прискорює    серцебиття,     бере    участь    у    проце -сі      згортання      крові,      у     передачі     нервового      імпульсу,      впливає      на    
стан    судин,    імунітету,     нормалізує    діяльність    статевих    клітин.     
(Кальцій .)
5.     Хімічний     елемент,     що     входить      до     складу     АТФ,     ферментів,    
кісткової    тканини,    емалі     зубів,     нуклеїнових    кислот.     (Фосфор.)
6.     Хімічний    елемент,    що    міститься     в    емалі     зубів,     при     його    нестачі    
розвивається     карієс.     (Флуор.)
7.     Хімічний     елемент,     що     нормалізує     імунітет,      є     в     сітківці,     запо-бігає     депресії,     необхідний     для      адаптації      в     період     стресу,     нор -малізує    обмін     речовин     шкіри,    запобігає    дерматитам,    вірусним    
інфекціям.      (Цинк.)
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Дати   відповідь  на  запитання:
—    Як    ви    розумієте     висловлювання    А.    Пуанкаре:    «Науку     будують    
із     фактів,    як    будинок     із     цеглинок,     але     накопичення    фактів    не    є    наукою,     
так      само     як     купа     цегли      не     є     будинком»?      Як     можна     пов’язати      з     темою    
уроку      це     висловлювання?
Творче  завдання   ;
Запропонувати     схему      досліду,      за      допомогою     якого      можна     визна -чити     наявність      різних     хімічних     елементів      у     тканинах      організму.
Завдання   з  РЗДО:  №  1,   2,   с.   6.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
«Мікрофон»   ;
Учитель    запитує,    що    сподобалося     чи    не    сподобалося     на    уроці,     що    
добре      запам’яталося,     а     що     не     дуже.
Методична  довідка
Фронтальна      технологія     інтерактивного      навчання     «Мікрофон»    
дає      можливість     кожному     учневі     висловити     свою     думку     чи     позицію      або     
відповісти     на     запитання.
Організація   роботи
1.     Учитель     пропонує     підбити      підсумки     уроку.
2.     Учитель    пропонує    учням    який-небудь    предмет     (уявний     мікро -фон).     Учні     висловлюють     свою     думку     по     черзі,      передаючи     його    
один    одному.     Говорити    має     право     тільки    той,    у    кого    перебуває     
«мікрофон».
4.     Відповіді      учнів      не     коментують      і     не     оцінюють.
5.     Коли      хтось      з     учнів      висловлюється,      інші     не     мають     права      гово-рити.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф     підручника,      відповісти    
на     запитання     в     кінці     параграфа.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (08.09.2014)
Переглядів: 4425 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: