hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 34 Тема. Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли
Урок № 34
Тема. Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли
Мета: ознайомити учнів з будовою вірусів, їхніми життєвими циклами та значенням
у природі й житті людини.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють тему уроку.
Базові поняття й терміни: капсид, нуклеїнові кислоти.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв
1.   Поняття  про   віруси
2.   Склад,  будова  й  життєвий  цикл  вірусів
3.   Гіпотези  походження   вірусів
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VI. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід уроку
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ
Учитель пропонує сформулювати запитання до теми уро -ку, визначивши в такий спосіб його завдання.
Приклади   запитань:
— Що таке віруси?
— Яка історія відкриття вірусів?
— Якими є хімічний склад, будова, життєві цикли, роль вірусів
у природі та житті людини?
Учитель пропонує послухати синквейн і після вивчення нового
матеріалу скласти наукову розповідь про віруси.
Віруси
Неклітинні, фільтрівні
Проникають, підкоряють, вбудовуються
Віруси — генетичні агресори!
Форма життя
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ
1. Поняття про віруси
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Віруси (від латин. virus — отрута) — це неклітинні форми жит -тя, автономні генетичні структури, що здатні проникати в певні живі
клітини й розмножуватися тільки всередині них.
Віруси поза клітиною хазяїна не виявляють ознак життя. По-трапивши в клітину, використовують її біосинтетичні й енергетичні
системи. Віруси мають генетичний апарат, що вбудовується в ДНК
клітини-хазяїна, кодує синтез білків вірусних частинок з амінокис-лот, які перебувають у цитоплазмі клітини-хазяїна. Клітина починає
працювати на вірус. Отже, віруси — це паразити на генетичному рівні.
Віруси відносять до царства Vira імперії Доклітинні.
Вірусологія — це наука про будову, хімічний склад, життєві
цикли й роль вірусів у природі й житті людини.
Віруси відкрив у 1892 р. Д. Й. Івановський, досліджуючи листя
тютюнової мозаїки. Здатність збудників мозаїчної хвороби листя тю-тюну проходити через фільтри, що затримують бактерії, привернула
увагу вченого до цих дрібних хвороботворних організмів. Термін «ві-рус» запропонував у 1899 р. М. Беєринк, який підтвердив експерименти
Д. Й. Івановського. Віруси зустрічаються всюди й уражають усі види
організмів. Близько 500 видів вірусів уражають теплокровних тварин,
понад 300 — вищі рослини. Деякі види ракових пухлин у тварин і лю-дини мають вірусну природу.
2. Склад, будова й життєвий цикл вірусів
Розповідь учителя ;
Усі віруси поділяють на прості й складні. Прості віруси скла-даються з білкової оболонки та нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК).
Білкова оболонка має назву капсид. У вірусах завжди наявний тіль -ки один тип нуклеїнової кислоти — або ДНК, або РНК, тому віру-си класифікують на ДНК- і РНК-вмісні. Білки захищають нуклеїно-ву кислоту й зумовлюють ферментативні та антигенні властивості.
Складні віруси містять білкову оболонку, нуклеїнову кислоту,
можуть містити також ліпопротеїнову оболонку, вуглеводи й ферменти.
Самостійна робота учнів ;
Учитель пропонує учням у ході розповіді про життєвий цикл ві -русів перетворити розповідь на схему послідовних етапів.
Розповідь учителя ;
Життєвий цикл вірусів включає неактивну або позаклітинну
форму, яку називають вірусною частинкою або віріоном, і внутріш-ньоклітинну активну форму з убудованою ДНК у генетичний апарат
клітини. Розмір віріонів 15–350 нм, довжина ниткоподібних досягає
2000 нм. Віруси бувають ниткоподібні, паличкоподібні, сферичної фор -ми. Бактеріофаги нагадують форму тенісної ракетки. Більшість вірусів
можна побачити тільки за допомогою електронного мікроскопа.
Життєві властивості віруси проявляють в активному стані все-редині клітини-хазяїна. Одні віруси розмножуються тільки в ядрі,
інші — тільки в цитоплазмі, треті — як у ядрі, так і в цитоплазмі.
Проникнення вірусної частинки в клітину починається з при -єднання до клітинної поверхні. У цьому беруть участь клітинні й
вірусні рецептори. Білкова оболонка під дією клітинних ферментів
розщеплюється, вивільнена нуклеїнова кислота проникає всередину
клітини. Фітопатогенні віруси можуть проникати через ушкоджені
ділянки в клітинній стінці, після чого всередині клітини нуклеїнова
кислота звільняється від капсида. При зараженні вірусом у клітині
починають діяти механізми противірусного захисту. Заражені клітини
синтезують інтерферон, що активізує захисні сили організму, імуні -тет. Клітинний контроль під час зараження вірусами приводить у дію
механізм самознищення клітини — апоптоз (програмована клітинна
смерть). Віруси в процесі еволюції набули здатності пригнічувати
процеси самозахисту клітини. Наступною стадією репродукції віру-сів є синтез вірусоспецифічних білків за допомогою біосинтетичного
апарату клітини. Потім ідуть процеси самоскладання вірусів. Після
руйнування клітини синтезовані віруси проникають у сусідні клітини
й там розмножуються. Період розмноження вірусів у клітині, коли
симптоми захворювання ще не проявляються, називають латентним
(прихованим) періодом. У природі віруси поширюються за допомогою
переносників повітряним, краплинним, статевим шляхами. Іноді віру -си переходять у прихований пасивний стан і зберігаються в клітинному
геномі тривалий час.
Стадії життєвого циклу вірусів:
1) пасивна форма — віріон, перебуває у зовнішньому середовищі
(не проявляє життєвих властивостей);
2) приєднання вірусної частинки до клітинної мембрани;
3) проникнення вірусу в клітину;
4) звільнення від білкової оболонки нуклеїнової кислоти вірусу;
5) реплікація вірусного генома за допомогою генома клітини;
6) самоскладання вірусів і вихід із клітини, що часто супрово -джується її загибеллю.
Віруси об’єднують у роди й родини, для позначення яких викорис -товують латинські назви із закінченнями «virus» для родів, наприклад
enterovirus, viridae — для родин.
3. Гіпотези походження вірусів
Наукова дискусія ;
Учитель звертається до учнів із пропозицією висловити припу -щення про походження вірусів. На столах — довідники для отримання
інформації із цих питань. Учитель об’єднує клас у групи, кожна з яких
обстоює запропоновану гіпотезу. Учитель дає час на підготовку й об-говорення аргументації гіпотези.
Існують такі наукові гіпотези походження вірусів:
1. Віруси утворилися шляхом спрощення будови (дегенерації)
за схемою: бактерії → рикетсії → хламідоза → віруси.
2. Віруси розвинулися з органоїдів клітин — мітохондрій, хло -ропластів, епісом.
3. Віруси — частина генома нормальних клітин.
Підбиття підсумків дискусії ;
Запитання   до  учнів:
— Чому кожна з гіпотез має право на існування? Відповідь ар-гументуйте.
— Яка з гіпотез більш імовірна? Припущення аргументуйте .
ІV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв
Бесіда ;
1. Усно складіть синквейн про віруси.
2. Обґрунтуйте твердження «Віруси перебувають на межі між
живою та неживою природою».
3. Чи можна віруси вважати паразитичними організмами? Від-повідь аргументуйте.
V. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ
«Мікрофон» ;
Запитання   до  учнів:
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Яких навичок набули?
Метод «Дельта-плюс» ;
Учитель пропонує спочатку оцінити позитивні сторони уроку,
а потім обговорити ті моменти, які можна було б змінити; вислухову -ються пропозиції щодо змін. Одним з ефектів застосування цього методу
є розвиток уміння давати самооцінку, оцінювати дії однокласників.
VI. д омаШНє З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Скласти тест з 11 запитань за темою уроку.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 9183 | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: