hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 27 Тема: Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин
Урок  №  27
Тема:  Клітинний цикл еукаріотів. Механізми відтворення і загибелі клітин
  Мета:  ознайомити  учнів  із  клітинним  циклом  еукаріотів,  механізмами  відтворення  та 
загибелі  клітин.
Обладнання  й  матеріали:   малюнки,  схеми,  що  ілюструють  тему  уроку.
Базові  поняття  й  терміни:   поділ,  апоптоз,  автофагія,  клітинне  старіння.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  матеріалу.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 2 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.   Утворення  клітин
2.   Механізми  загибелі   клітин
3.   Поділ  еукаріотичної  клітини
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 8 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.  Організаційний етап
  II.  Актуалізація опорних знань  
«Любиш ділитися люби й ДНК синтезувати!»
(Біологічна  народна   мудрість)
Усі клітини походять від клітин. Кожний багатоклітинний ор-ганізм починає свій розвиток з однієї клітини. Клітина є одиницею
розвитку будови живих організмів. Клітини розмножуються шляхом
поділу. Соматичні клітини дублюють генетичну інформацію й переда-ють її новим клітинам. Процес поділу соматичних клітин називають
мітозом, а процес поділу статевих клітин мейозом.
Біологічний  диктант   ;
Учитель вибирає серед біологічних диктантів, які учні складали
на попередньому уроці, найкращий і пропонує його виконати.
183
  III.  Вивчення нового матеріалу
1.   Утворення  клітин
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
Як називається процес утворення яйцеклітин?
Як називається процес утворення сперматозоїдів?
Який набір хромосом мають статеві клітини?
Клітини деяких тканин діляться з дуже великою швидкістю,
наприклад клітини епітеліальної тканини шкіри, кишечника. Завдяки
тому, що внутрішні клітини інтенсивно діляться, відбувається швидке
відновлення епітелію ушкоджених ділянок.
Клітини нервової та м’язової тканин після завершення ембріо-нального періоду розвитку організму перестають ділитися і функціо-нують протягом усього життя.
Існують і такі клітини, які не розмножуються, але періодично
під впливом зовнішніх факторів, наприклад якісного складу їжі, по-чинають відновлюватися. Такими клітинами є гепатоцити, клітини
ендокринних залоз та інших органів.
Клітини верхівкової й бічної меристем рослин здатні до необме-женого поділу.
2.   м еханізми  загибелі  клітин
Розповідь  учителя   ;
Учитель пропонує під час розповіді заповнити таблицю «Меха-нізми загибелі клітин».
механізм загибелі клітин Причина Наслідок
Апоптоз
Автофагія
Мітотична катастрофа
Клітинне старіння
Фагоцитоз
Апоптоз це форма загибелі клітини, що здійснюється згідно
з генетичною програмою. Вона супроводжується зменшенням розмірів,
ущільненням мембранно-поверхневого комплексу, змінами хроматину,
смертю клітини.
У 2002 р. молекулярним біологам С. Бреннеру, Р. Горвіцу
й Дж. Салстону була присуджена Нобелівська премія в галузі фізіо-логії й медицини за досягнення в ділянці «генетичного регулювання
розвитку організму й запрограмованої смерті клітин».
184
Автофагія це перетравлювання власних ушкоджених органел
у клітинах, ослаблених унаслідок нестачі поживних речовин.
Фагоцитоз це перетравлювання клітин, які самі подають сиг -нал про їх знищення (наприклад, в еритроцитів).
Клітинне старіння це зниження працездатності не здатних
до поділу клітин; може також відбуватися під впливом генетичних
мутацій.
Мітотична катастрофа це загибель клітини в разі порушень мітозу.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Робота  з  підручником.  Робота  із  зошитом   ;
Учитель пропонує учням скласти 10 запитань для біологічного
диктанту згідно з вивченим матеріалом, дотримуючись послідовності
уроку. Одна з вимог: відповіді повинні складатися з одного-двох слів.
Найкращий диктант буде проведений на наступному уроці.
Бесіда   ;
Охарактеризуйте поділ прокаріотичної клітини.
Поясніть, чому прокаріотична клітина так швидко розмно-жується.
  V.   Самостійна робота учнів
Робота  із  зошитом   ;
Укажіть правильні твердження.
1. Апоптоз це форма загибелі клітини, що відбувається згідно
з генетичною програмою. Вона супроводжується зменшенням
розмірів, ущільненням мембранно-поверхневого комплексу,
змінами хроматину, загибеллю клітини.
2. Ядро зберігає спадкову інформацію й передає її дочірнім клі-тинам при поділі.
3. Мітотична катастрофа це перетравлювання власних ушко -джених органел, ослаблених унаслідок нестачі поживних ре-човин у клітинах.
4. Гамети утворюються в результаті мейозу.
5. Фагоцитоз це перетравлювання клітин, які самі подають
сигнал про їх знищення.
6. Мітоз забезпечує утворення генетично рівноцінних соматичних
клітин.
7. Фагоцитоз це зниження працездатності клітин, які втратили
можливість ділитися або не мали її, а також вплив генетичних
мутацій.
8. Мейоз забезпечує редукцію (зменшення) кількості хромосом,
перехід клітин з диплоїдного до гаплоїдного стану.
9. Автофагія це загибель клітини в разі порушень мітозу.
10. У прокаріотів поділ відбувається шляхом утворення попере-чної перегородки після подвоєння ДНК нуклеоїду.
11. Хромосоми це органели цитоплазми клітини.
  VI.  Підбиття підсумків уроку
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки.
  VII. Домашнє завдання
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 5460 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: