Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 25 Тема. Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Синтез білків у хлоропластах
Урок  №  25
Тема. Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Синтез білків у хлоропластах

  Мета:  ознайомити  учнів  з  механізмом  процесу  фотосинтезу.
Обладнання  й  матеріали:   схеми,  таблиці,  що  ілюструють  механізм  процесу  фотосинтезу.
Базові  поняття  й  терміни:   світлова,  темнова  фази,  тилакоїди,  фотоліз.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.     Світлова  й  темнова  фази  фотосинтезу.  
Синтез   білків   у  хлоропластах
*
2.   Значення   фотосинтезу
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................ 7 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 8 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Фронтальне  опитування   ;
1. Наявність яких органел відрізняє тваринну клітину від рос-линної?
2. Яку будову мають пластиди?
3. Яку функцію виконують хлоропласти?
4. Чи обов’язково темнова фаза фотосинтезу має здійснюватися
в темряві?
5. У якій фазі фотосинтезу утворюється АТФ?
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.    Світлова  й  темнова  фази  фотосинтезу.
Синтез  білків  у  хлоропластах
*
Учитель пропонує під час розповіді заповнити таблицю «Фази
фотосинтезу».
Фаза фотосинтезу Що відбувається де відбувається
Світлова
Темнова
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
Для чого рослинній клітині потрібний хлорофіл?
Фотони світла потрапляють крізь прозору оболонку хлоропласта
на хлорофілові зерна, молекули хлорофілу їх поглинають. Електрони
цих молекул отримують від фотонів додаткову енергію й переходять на
більш високий енергетичний рівень. Але електрони прагнуть поверну -тися в більш стійкий енергетичний стан. Проходячи ланцюг ферментів,
«гарячі» електрони потрапляють на зовнішній бік мембрани тилакоїдів,
і на цій поверхні з’являється негативний заряд. Молекула хлорофілу,
що перебуває в центрі мембрани, окиснює ферменти, відбувається
фотоліз води, у результаті чого утворюються протони й виділяється
кисень. Ці протони переносяться на внутрішню поверхню мембрани
тилакоїдів, у результаті чого з’являється позитивний заряд. Різниця
потенціалів на мембрані зростає, досягає критичної величини. Протони
починають проходити крізь канал ферменту АТФ-синтетази, убудова -ного в мембрану, при цьому синтезується АТФ. Електрони, втрачаючи
енергію, отриману від фотонів, повертаються знову на вихідну позицію
в молекулу хлорофілу, і вона знову готова поглинати фотони.
Результат світлової фази фотосинтезу: у результаті фотолізу води
утворюються протони, АТФ, побічний продукт кисень.
Під час темнової фази АТФ витрачається на синтез глюкози. Для
цього потрібний вуглекислий газ.
Хлоропласти досить автономні частини системи. Ці органоїди
здатні синтезувати власні білки, завдяки наявності ДНК, рибосом усе-редині.
2.   Значення  фотосинтезу
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів :
Яке значення в житті планети Земля має процес фотосинтезу?
Фотосинтез це єдиний процес акумулювання енергії Сонця,
перетворення її на енергію хімічних зв’язків вуглеводів. Вуглеводи це
речовини, з яких живі організми отримують усі інші органічні речо-вини, необхідні для свого існування. Фотосинтез це джерело атмос -ферного кисню, без якого життя на Землі неможливе.
  IV.  УЗа Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ й   К о НТроЛЬ     
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика
процесів фотосинтезу, гліколізу й дихання».
Процес Що відбувається де відбувається
Фотосинтез
Гліколіз
Дихання
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Учні, які демонструють високий і достатній рівень знань, працюють
з індивідуальними завданнями на картках. Інші працюють з тестами.
Індивідуальні  завдання  на  картках   ;
1. Розробіть схему досліду, за допомогою якого можна під-твердити зміну кількості хлоропластів при зміні освітлення.
2. У процесі фотосинтезу кімнатна рослина монстера делікатесна
поглинула 1 м
3
CO
2
. Яку кількість глюкози синтезувала рослина?
3. Чому мітохондрії й хлоропласти називають напівавтономними
структурами в клітині?
4. Подумайте, де більше мітохондрій: у м’язах чи епітеліальній
тканині? Чому?
5. Охарактеризуйте загальні риси будови органел, що беруть
участь в енергетичному обміні.
6. Укажіть зайвий термін: фотон, хлорофіл, фотоліз, глюкоза,
кисень, АТФ, ДНК. Свій вибір аргументуйте. Дайте визна -чення кожному терміну.
Тестовий  контроль  знань   ;
I варіант
I  рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Хлоропласти перебувають у клітинах:
А рослин; Б тварин;  В грибів.
2. Пластиди, що мають зелений колір, називаються:
А  хлоропласти; Б хромопласти; В лейкопласти.
3. Процес утворення органічних сполук з неорганічних:
А  фотосинтез; Б синтез білків; В   гліколіз.
ІІ   рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Власну ДНК мають:
А  мітохондрії; Б лізосоми; В рибосоми.
2. Фотосинтез відбувається:
А у мітохондріях;
Б хлоропластах;
В клітинному центрі.
3. Під час фотосинтезу утворюються:
А  білки;
Б  вуглеводи;
В  нуклеїнові кислоти.
ІІІ  рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. У темновій фазі фотосинтезу відбуваються процеси:
А  утворення атомів Гідрогену;
Б  синтез глюкози;
В  утворення молекулярного кисню.
2. Структури, утворені внутрішньою мембраною хлоропласта:
А строма; Б кристи; В тилакоїди.
3. Темнова фаза фотосинтезу має відбуватися:
А  обов’язково в темряві;
Б  обов’язково на світлі;
В  у темряві й на світлі.
ІV  рівень
Скільки літрів О
2
виділяє зелена рослина за кілька годин інтен -сивного фотосинтезу, якщо при цьому синтезується 180 г глюкози?
іі  варіант
I  рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Мітохондрії містяться в клітинах:
А бактерій; Б рослин; В вірусів.
2. Пігмент хлорофіл міститься:
А у мітохондріях;
Б хлоропластах;
В лейкопластах.
3. Хлоропласти належать до органоїдів:
А одномембранних;
Б двомембранних;
В немембранних.
ІІ   рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Процес, завдяки якому у хлоропластах синтезується АТФ:
А дихання; Б фотосинтез; В синтез білка.
2. Рослини поглинають кисень (дихають):
А на світлі;
Б у темряві;
В на світлі й у темряві.
3. Прокаріоти, здатні до фотосинтезу:
А ціанобактерії;
Б молочнокислі бактерії;
В бактерії гниття.
ІIІ  рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Стадія, під час якої відбувається фотоліз води:
А світлова; Б темнова; В світлова й темнова.
2. Джерело вільного кисню, що виділяється в процесі фотосинтезу:
А вуглекислий газ; Б АТФ; В   вода.
3. У темновій фазі фотосинтезу:
А фотон переводить молекулу хлорофілу в збуджений стан;
Б   з атомів Гідрогену й карбон(IV) оксиду утворюються вугле -води;
В  розщеплюється молекула води.
IV  рівень
Протягом року людина масою 60 кг споживає 156,95 л О
2
. Скільки
дерев необхідно для забезпечення киснем однієї людини на рік, якщо
відомо, що 25-річна тополя за один період вегетації поглинає 42 кг СО
2
?
Завдання   з  РЗДО:  №  5,   6,   с.   47.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Повторити відповідні параграфи підручника.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 4336 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: