hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 24 Тема. Функції пластид
Урок № 24
Тема. Функції пластид
Мета: розширити знання учнів про пластиди, ознайомити їх із процесом фотосинтезу
на біохімічному рівні.
Обладнання й матеріали: схеми, таблиці, малюнки, що ілюструють будову, функції пластид
і показують хід фотосинтезу.
Базові поняття й терміни: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти, фотосинтез, фотоліз.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.   Планетарна  роль  фотосинтезу
2.   Будова  пластид
3.   Механізм  фотосинтезу
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................ 5 хв
VI. Самостійна робота учнів .............................. 5 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
VIII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід уроку
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П
II. П еревІ р К а дома ШНЬо Го З авда ННЯ
Фронтальне опитування ;
1. Яку будову мають мітохондрії?
2. Яку роль виконують мітохондрії в клітинах еукаріотів?
3. Чому мітохондрії називають «енергетичними станціями» клі-тини?
4. Завдяки якому процесу в мітохондріях синтезується АТФ?
5. До якої сторони обміну речовин належать процеси дихання?
III. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ
Обговорюємо разом ;
Прислухайтеся, усе живе дихає, їсть. Але їжа на Землі не закінчу -ється. У холодильнику — закінчується, а на Землі — ні, чому?
Мотивация ;
Запитання   до  учнів :
— Про які органели йдеться в синквейні? (Про   пластиди )
Двомембранні, рослинні
Запасають, забарвлюють, годують
Без фотосинтезу життя неможливе!
Фотосинтез
— Згадайте казку про скатертину-самобранку. Чи існує
скатертина-самобранка насправді? Давайте спробуємо відповісти на
це запитання в кінці уроку.
IV. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ
1. Планетарная роль фотосинтезу
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Рослини — щасливі власники хлорофілу.
Запитання   до  учнів:
— Згадайте, що ви знаєте про хлорофіл.
— Де він утворюється?
— Для чого рослинам потрібний хлорофіл?
— Які речовини використовуються рослинами при фотосинтезі?
Рослини живляться, використовуючи сонячне світло, за допо-могою хлорофілу.
Із шести молекул вуглекислого газу й шести молекул води росли -на створює одну молекулу глюкози. Глюкоза з’єднується з глюкозою —
так ланцюг із шести тисяч молекул глюкози створює одну гігантську
полімерну макромолекулу крохмалю. Зерна крохмалю, відкладені про
запас у рослинних тканинах — бульбах, насінні,— це необхідні для
всього живого на Землі «сонячні консерви». У них у вигляді хімічних
зв’язків молекул глюкози акумульована енергія Сонця. Щороку зелені
покриви наших материків уловлюють і «консервують» стільки енергії
Сонця, скільки можуть дати 200 тисяч електростанцій, наприклад
таких, як Дніпровська, а це 1,5 млрд тонн органічної речовини за рік!
А чого варта побічна речовина фотосинтезу — кисень! Ця енергія дає
життя всім живим клітинам, усім живим організмам — від вірусів до
людини (крім деяких хемотрофних бактерій, що живуть завдяки хі -мічній енергії неорганічних речовин). Цієї енергії цілком вистачає не
тільки рослинам, але й усім тваринам, що не мають хлорофілу й змушені
отримувати її від рослин. Рослини беруть цю енергію в Сонця. Виходить,
усі ми, живі істоти, існуємо завдяки енергії Сонця.
Що таке світло? Фізики жартома кажуть, що світло — найтемніше
місце у фізиці. Але вони непогано в ньому розібралися. Світло — це потік
найменших мікрочастинок — фотонів, або квантів світла. Частинка без
заряду, без маси спокою — згусток енергії в мінімальній упаковці.
2. Будова пластид
Розповідь учителя ;
Виокремлюють такі види пластид: лейкопласти (безбарвні), хро -мопласти (жовті, жовтогарячі), хлоропласти (зелені). Пластиди можуть
перетворюватися одна на одну.
Хлоропласт — це органоїд, у якому відбувається процес фото-синтезу. За будовою хлоропласти подібні до мітохондрій.
Пластиди мають дві мембрани. Зовнішня вкриває пластиди, а вну -трішня утворює багато складчастих структур — грани : учені порівнюють
цю складчастість із виглядом стопи монет. Ці структури отримали на-зву тилакоїди. У мембранах гранів перебувають молекули хлорофілу,
саме тут і відбувається фотосинтез. Між внутрішніми мембранами
хлоропласта є кільцева ДНК, РНК і рибосоми. Пластиди мають свій
власний генетичний апарат, можуть розмножуватися. Як і мітохондрії,
пластиди досить автономні структури — клітини в клітинах.
3. м еханізм фотосинтезу
Розповідь учителя ;
У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу («фото» озна-чає світло, «синтез» — утворення). Сумарне рівняння фотосинтезу має
такий вигляд:
66 6
226126 2
CO HO CH OO += + .
У процесі фотосинтезу розрізняють світлову й темнову фази.
При світловій фазі відбувається фотоліз води, у результаті чого
утворюється АТФ.
Фотоліз — це розщеплення молекули води до протонів і молекул
кисню. Як побічний продукт виділяється кисень:
2422 HO HO →+↑
+
.
Темнова фаза може протікати як на світлі, так і в темряві. Під
час темнової фази фотосинтезу енергія, накопичена у світловій фазі,
витрачається на синтез глюкози. Про механізм фотосинтезу ми пого-воримо більш докладно на наступному уроці.
V. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв
Фронтальне опитування ;
1. До якої сторони обміну речовин можна віднести процес фото-синтезу (пластичний або енергетичний обмін)?
2. Розробіть схему досліду, за допомогою якого можна підтвер-дити зміну кількості хлоропластів при зміні освітлення.
3. Поясніть функціональний зв’язок мітохондрій і хлоропластів
у рослинних клітинах.
173
4. Чи існує у світі скатертина-самобранка? Відповідь обґрунтуйте.
Робота біля дошки й у зошитах ;
Розв’яжіть задачу.
1. Скільки літрів кисню виділяє зелена рослина за кілька годин
інтенсивного фотосинтезу, якщо при цьому синтезується 180 г
глюкози?
2. За одну годину невелика рослина поглинає 48 мг CO
2
. Скільки
при цьому виділяється O
2
в атмосферу?
3. У процесі фотосинтезу рослина за певний час поглинає 1 м
3
CO
2
. Скільки при цьому синтезується глюкози?
Робота із зошитом ;
Укажіть правильні твердження.
1. Глюкоза утворюється у світловій фазі фотосинтезу.
2. Фотоліз води відбувається у світловій фазі фотосинтезу.
3. Глюкоза може утворюватися як на світлі, так і в темряві.
4. Хлоропласт — це органоїд, у якому відбувається процес фото-синтезу.
5. Пластиди мають дві мембрани. Зовнішня вкриває пластиди,
а внутрішня утворює безліч складчастих структур — гранів.
6. У мембранах крист перебувають молекули хлорофілу.
Завдання   з  РЗДО:  №  1–4,  с.   46.
VI. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв
Робота із зошитом. Робота з підручником ;
Скласти порівняльну характеристику мітохондрій і хлоропластів,
заповнивши таблицю.
ознака
для порівняння
мітохондрії Хлоропласти
Подібність
Відмінності
VII. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки.
VIII. д омаШНє З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф, відповісти на запитан -ня в кінці підручника, параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 1065 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: