Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 23 Тема. Будова і функції двомембранних органел клітини. Функції мітохондрій. Клітинне дихання. Синтез білків у мітохондріях

Урок № 23
Тема. Будова і функції двомембранних органел клітини. Функції мітохондрій. Клітинне дихання. Синтез білків у мітохондріях
Мета: поглибити знання учнів про будову, функції двомембранних органел, ознайомити
із процесом дихання в мітохондріях.
Обладнання й матеріали: таблиці, електронні фотографії будови клітини, схеми, що ілюструють
будову й функції двомембранних органел.
Базові поняття й терміни: пластиди, ядро, мітохондрії.
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Перевірка домашнього завдання ........................ 5 хв
III. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 15 хв
1.   Клітинне   дихання.  Будова  мітохондрій
2.   Функції   мітохондрій
3.   Будова  й  функції   пластид
V. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ........................................ 8 хв
VI. Самостійна робота учнів .............................. 7 хв
VII. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
VIII. Домашнє завдання ...................................1 хв
Хід уроку
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П
II. П еревІ р К а дома ШНЬо Го З авда ННЯ
Фронтальне опитування ;
1. Як називають етап анаеробного розщеплення глюкози?
2. Скільки молекул АТФ утворюється при гліколізі?
3. Чому гліколіз, незважаючи на малу ефективність (при гліко -лізі вивільняється тільки 5 % енергії), має велике значення
в життєдіяльності організмів?
4. У які органели потрапляє піровиноградна кислота за умови
наявності достатньої кількості кисню в клітинах еукаріо -тів?
166
III. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ
Запитання   до  учнів :
— Про яку органелу йдеться у синквейні? (Про   мітохондрію)
Еліпсоподібна, двомембранна
Окиснює, розмножується, постачає
Енергія б’є ключем!
АТФ
IV. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ
1. Клітинне дихання. Будова мітохондрій
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Запитання   до  учнів:
— Як клітина отримує енергію для процесів життєдіяльності?
— Які речовини забезпечують клітину енергією?
Першим етапом клітинного дихання є гліколіз, при якому утво-рюються дві молекули АТФ і дві молекули піровиноградної кислоти.
За наявності достатньої кількості кисню в клітинах еукаріотів
протікає процес повного окиснення піровиноградної кислоти до вугле -кислого газу й води з утворенням АТФ у мітохондріях. При цьому дві
молекули АТФ утворюються в результаті гліколізу, дві — у циклі Креб-са, 34 — у дихальному ланцюзі. Сумарний вихід — 38 молекул АТФ.
Мітохондрії мають двомембранну будову. Зовнішня мембрана
вкриває поверхню мітохондрії, а внутрішня утворює кристи — складки,
на яких розташовані окисні ферменти. Утворення АТФ відбувається на
внутрішній мембрані мітохондрій. Мітохондрії можуть розмножувати-ся, мають зовнішню й внутрішню мембрани, міжмембранну порожнину
й строму. Мітохондрії мають власну ДНК, рибосоми.
Мітохондрії — це органоїди еукаріотичної клітини, що забезпечу -ють клітину енергією. Мітохондрії вперше описав Р. Альтман у 1894 р.
Свою назву мітохондрії отримали в 1897 р. завдяки вченому К. Бенді.
Мітохондрії дуже різноманітні; у деяких клітинах мітохондрії безупин -но рухаються й змінюють форму. Довжина цих органел досягає 10 мкм
і більше, діаметр у середньому становить 0,2–1 мкм. Кількість міто-хондрій у клітині варіює від 1 до 100 тисяч. У матриксі мітохондрії
містяться власні кільцеві ДНК, мітохондріальні іРНК, тРНК і власні
рибосоми (прокаріотичного типу), часто зустрічаються гранули солей
Кальцію, Магнію. Мітохондрії здатні до автономного біосинтезу білків,
які входять до внутрішньої мембрани, а також до окиснення й синтезу
жирних кислот. Основна функція мітохондрій — утворення енергії.
Первинна форма накопичення енергії — електрохімічний потенціал,
що виникає на внутрішній мембрані. Більша частина цього потенціалу
167
відразу витрачається на синтез АТФ, а частина — на активний транспорт
речовин крізь мембрану або на утворення тепла. Збільшення кількості
мітохондрій у клітині відбувається в результаті їхнього поділу. Міто-хондрій немає в деяких анаеробних організмів (деяких амеб). Згідно з
однією з гіпотез, мітохондрії утворилися з аеробних бактерій у результаті
симбіогенезу.
2. Функції мітохондрій
Розповідь учителя ;
Мітохондрії — це «енергетичні станції» клітини. Мітохондрії пере-творюють енергію хімічних зв’язків на енергію життя. Мітохондрії повіль-но спалюють «паливо життя», у вигляді АТФ передають енергію іншим
органелам клітини. Працюють вони дуже продуктивно: понад 50 % енергії
окиснюваного «палива» йде на забезпечення процесів, що відбуваються
в клітині. У техніці немає жодного механізму, який би працював з таким
високим коефіцієнтом корисної дії. Як правило, у механізмах тільки
третину теплової енергії палива вдається перетворити на корисну роботу.
3. Будова й функції пластид
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Запитання   до  учнів:
— Згадайте, які види пластид вам відомі.
— Які функції виконують лейкопласти в рослин?
— Які функції виконують хромопласти?
— Які функції виконують хлоропласти?
Пластиди — це двомембранні органели. Зовнішня мембрана вкри-ває поверхню пластиди, внутрішня утворює складки — тилакоїди, що
зібрані в стопки — грани. На внутрішній мембрані, як і в мітохондрій,
є також власні ДНК, РНК, рибосоми.
V. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв
Лабораторна робота № 7 ;
*
. Тема. Вивчення будови двомембранних органел
Мета: навчити розпізнавати двомембранні органели на постійних
мікропрепаратах та ультрамікроскопічних фотографіях; закріпити
вміння виготовляти тимчасові мікропрепарати.
Обладнання й матеріали: світловий мікроскоп, предметні й на-кривні скельця, препарувальні голки, дистильована вода, піпетки, по-стійні мікропрепарати: мітохондрії у тваринній клітині, хлоропласти
в клітинах рослин; листки елодеї; коренеплід моркви.
Хід роботи
1. Розгляньте на постійному препараті будову листка камелії.
У клітині знайдіть зелені хлоропласти, ядро.
2. Замалюйте одну-дві клітини, позначте на малюнку хлороплас -ти, ядро. (Якщо немає постійного мікропрепарату, приготуйте
тимчасовий. Для цього відокремте молодий листок елодеї,
покладіть його в краплю води, накрийте накривним склом.)
Замалюйте побачене, позначте на малюнку двомембранні ор-ганели.
3. Зробіть тонкий зріз тканини коренеплоду моркви. У клітинах
знайдіть хромопласти жовтогарячого кольору. Замалюйте по-бачене, позначте на малюнку хромопласти.
4. Розгляньте постійний мікропрепарат тваринної клітини, зна -йдіть мітохондрії. Замалюйте побачене, позначте на малюнку
ядро, мітохондрії.
5. На електронній мікрофотографії розгляньте клітину рослини.
Знайдіть і позначте на малюнку ядро, мітохондрії, хлоро-пласти.
6. На електронній мікрофотографії клітини тварин знайдіть і по-значте на малюнку ядро, мітохондрії.
7. Зробіть висновок.
VI. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв
Тестовий контроль знань ;
I  рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Пігмент хлорофіл міститься:
А у мітохондріях; В лейкопластах;
Б хлоропластах; г хромопластах.
2. Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини за -вдяки здатності:
А синтезувати білки; В синтезувати АТФ;
Б синтезувати вуглеводи; г розщеплювати АТФ.
3. Мітохондрії називають дихальним центром клітини, оскільки
в них відбувається:
А синтез АТФ;
Б розщеплення АТФ;
В окиснення органічних сполук до вуглекислого газу
й води;
г гліколіз.
ІІ   рівень
Укажіть правильний варіант відповіді.
1. Процес гліколізу та аеробного дихання належить до такої
сторони обміну речовин, як:
А енергетичний обмін; В виділення;
Б пластичний обмін; г поглинання.
2. Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій називаються:
А грани; В ламели;
Б кристи; г матрикси.
3. У мітохондріях окиснення субстратів відбувається:
А у матриксі; В на зовнішній мембрані;
Б на кристах; г у цитоплазмі.
ІІІ  рівень
Дайте розгорнуті відповіді на запитання.
1. Чому в мітохондріях серцевого м’яза й скелетних м’язів при -сутня велика кількість крист?
2. Чому мітохондрії й хлоропласти називають напівавтономними
структурами в клітині?
3. Подумайте, у якій тканині є більша кількість мітохондрій:
у м’язовій чи епітеліальній? Поясніть чому.
ІV  рівень
Якщо в клітині відбувається багато процесів з витратою енергії,
чи будуть спостерігатися зміни в будові й кількості мітохондрій? На-ведіть приклади.
Робота із зошитом ;
Укажіть правильні твердження.
1. Перший етап клітинного дихання — гліколіз, при якому утво-рюються дві молекули АТФ і дві молекули піровиноградної
кислоти.
2. Мітохондрії мають одномембранну будову.
3. Утворення АТФ відбувається на внутрішній мембрані міто-хондрій.
4. Мітохондрії перетворюють енергію хімічних зв’язків на енер-гію життя, запасаючи енергію у вигляді АТФ.
5. Пластиди — це одномембранні органели.
6. Зовнішня мембрана вкриває поверхню пластиди, внутрішня
утворює складки — тилакоїди, які зовні нагадують стопи
монет.
VII. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки.
VIII. д омаШНє З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа. Виконати завдання з РЗДО: № 1–6,
с. 42–44.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 5716 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: