hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 20 Тема. Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу
Урок  №  20
Тема.  Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу
  Мета:  ознайомити  учнів  з  ходом  безкисневого  етапу  обміну  речовин.
Обладнання  й  матеріали:   схема,  що  ілюструє  безкисневий  етап  обміну  речовин.
Базові  поняття  й  терміни:   АТФ,  гліколіз.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід  уроку
  I.   Організаційний етап
  II.   Актуалізація опорних знань
Бесіда   ;
1. Яка органела в клітинах печінки істотно збільшує свої роз-міри при зловживанні алкоголем або наркотиками? Чим це
загрожує?
2. Поясніть, чому система одномембранних органел добре роз-винена в клітинах ендокринних залоз.
3. Подумайте, чому в бластомерах зародка не розвинена ендоплаз-матична сітка, але є велика кількість рибосом і полісом.
  III.  Вивчення нового матеріалу
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
Згадайте, які органічні молекули є основним джерелом енергії.
Який універсальний механізм транспорту енергії наявний
у клітині?
Чи синтезуються в цитозолі (гіалоплазмі) молекули АТФ?
Основне джерело енергії в клітині глюкоза. Вивільнення енер-гії, що міститься в хімічних зв’язках молекули глюкози, протікає в три
етапи: гліколіз, окисне декарбоксилювання (цикл Кребса) й окисне
фосфорилювання.
г ліколіз (від грец. glykys солодкий і lysis розщеплення,
розпад) це ферментативний анаеробний процес розпаду (головним
чином глюкози) до молочної кислоти.
Одна молекула глюкози розщеплюється на дві молекули пірови-ноградної кислоти з виділенням двох молекул АТФ:
глюкоза
піровиноградна кислота
молочна кислота
→→+ →−
6 12 6 3
3
C H O 2CH —CO—COOH
2CH CHOH—COOH 2ATФ

Без кисню піровиноградна кислота перетворюється на етанол
(бродіння) або молочну кислоту (анаеробне дихання). Гліколіз енерге-тично менш ефективний, ніж аеробне дихання, оскільки постачає тільки
5 % енергії, що виділяється при диханні. Але за умов недостатнього
постачання кисню значення гліколізу дуже велике.
У ході історичного розвитку процес гліколізу виник найраніше,
досить розповсюджений у природі й відіграє значну роль в обміні речо-вин живих організмів. Він забезпечує клітину енергією за умови недо-статнього постачання киснем облігатних паразитів гліколіз єдиний
процес, що постачає енергію), а в аеробних умовах гліколіз є стадією,
що зумовлює дихання,— окиснення глюкози до CO
2
і H
2
O.
У вищих тварин, наприклад ссавців, гліколіз інтенсивно проті-кає в скелетних м’язах, печінці, серці, еритроцитах, сперматозоїдах,
ембріональних та інших тканинах. Ферменти гліколізу локалізовані
в розчинній частині цитоплазми клітини.
Спортсменам відомий ефект «другого дихання», пов’язаний з роз-щепленням глікогену в м’язах при підвищених навантаженнях.
За наявності кисню піровиноградна кислота переходить у мі-тохондрії, де відбувається аеробне дихання повне її окиснення до
вуглекислого газу й води.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Бесіда   ;
1. Скільки енергії вивільняється на анаеробному етапі розщеп-лення глюкози?
2. Чому при великих навантаженнях наступає момент, коли
в спортсмена помітно зростає сила? Що відбувається в клітинах
м’язів?
3. У якій частині клітини відбувається гліколіз?
Робота  із  зошитом   ;
Укажіть правильні твердження.
1. Гліколіз це ферментативний анаеробний процес розпаду
глюкози до молочної кислоти.
2. При гліколізі одна молекула глюкози розщеплюється на дві моле-кули піровиноградної кислоти з утворенням двох молекул АТФ.
3. Без кисню піровиноградна кислота перетворюється або на
крохмаль, або на глюкозу.
4. Гліколіз забезпечує клітину енергією за умови достатнього
постачання киснем.
5. В облігатних паразитів гліколіз єдиний процес, що постачає
енергію.
6. Аеробне дихання це повне окиснення крохмалю до вугле -кислого газу й води.
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Завдання з ЕК: тест 9, варіанти 1, 2.
Робота  із  зошитом   ;
Скласти шість запитань до матеріалу уроку.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Гра  «Ланцюжок»   ;
Учень ставить запитання будь-якому учневі класу на власний
вибір, той відповідає й ставить запитання наступному.
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюючи висновки.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 2088 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: