hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 1 Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками


Урок  №  1
Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками

  Мета:  узагальнити  знання  учнів  про  біологічні  науки  й  показати  зв’язок  між  ними.
Ознайомити  учнів  із  завданнями  сучасної  біології;  узагальнити  їхні  знання  про
методи  біологічних  досліджень,  отримані  під  час  вивчення  попередніх  розділів
біології.
Обладнання  й  матеріали:   портрети  вчених-біологів,  фотографії,  таблиці,  що  ілюструють  різні
розділи  біологічної  науки.
Базові  поняття  й  терміни:   біологічні  науки,  система,  моделювання,  статистика,  експеримент.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  матеріалу.
структура  уроку
     I.     Організаційний      етап    .................................. 2     хв
    II.     Актуалізація      опорних     знань          
і     мотивація      навчальної     діяльності.......................5     хв
    III.     Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 20     хв
1.   Система  біологічних   наук
2.   Зв’язок  біологічних   наук  з  іншими   науками
3.   Завдання   сучасної  біології
4.   Методи  біологічних   досліджень
    IV.     Узагальнення,      систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ........................................ 8     хв
     V.     Самостійна      робота     учнів ............................... 5     хв
    VI.     Підбиття      підсумків      уроку ..............................3     хв
    VII.    Домашнє      завдання    ................................... 2     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
Учитель     вітається     з     учнями,     перевіряє      їхню      готовність     до    
уроку,     створює      робочий      настрій.
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Запитання   до  учнів:
—     Що     вивчає     наука      біологія?
Біологія     —     це     сукупність     наук     про      живу     природу,     що     вивчають     
різноманітність      викопних      та     існуючих      видів,      їхню      будову     й     функції,    
походження,    поширення,     розвиток,     зв’язки     один    з    одним    та    з    неживою    
природою.
Запитання   до  учнів:
—    З    якими    розділами     біологічної    науки     ви    ознайомилися     раніше?
Ботаніка    (від     грец.     botanike ,    botane    —    рослина,    трава)     —    це    комп-лекс    наук    про     рослини.    Систематика    рослин    вивчає    класифікацію     й    фі-логенетичний     розвиток    рослин,     морфологія    рослин    —    зовнішню     будову,     
анатомія     рослин     —     внутрішню     будову,      фізіологія      —     процеси      життєді -яльності     й     функції.     Залежно     від     об’єктів      і     методів     вивчення,      а     також    
від     практичних      застосувань      виокремлюють     багато     інших     ботанічних    
дисциплін:    альгологія     (наука    про     водорості),    бріологія    (наука    про     мохи),    
птеридологія     (наука     про      папороті)     тощо.      Дендрологія      вивчає     дерева    
й    чагарники    незалежно    від    їхнього     систематичного     розташування.    Деякі     
розділи      ботаніки     (цитологія   рослин,   генетика   рослин)     є     складниками     
відповідних      дисциплін.     Традиційно      до     ботаніки     відносять      і     мікологію     
(науку     про      гриби,     які     із      середини     XX     ст.     виокремлюють     у     самостійне    
царство).     Межі     наук     —     умовні,      на     їхніх      стиках     виникають     нові     дис -ципліни     (біохімія,  систематика,  екологія   рослин  тощо).
Людина      рано     усвідомила     свою     залежність     від     рослинного     світу,     
тому     накопичення     практичних      знань      про      рослини,     їхній      опис     сягає     
своїм      корінням     найдавніших     стадій     розвитку     людства.     Перші     писемні     
відомості    про     рослини    містяться    в    документах     Стародавнього    Сходу.    Як    
наука     ботаніка    виникла    в    Стародавній     Греції.    Давньогрецького    вченого     
Теофраста      називають     «батьком     ботаніки».
Зоологія     —     це     комплекс      наук     про      тварин,      розділ     біології,     що    
вивчає     різноманітність      тваринного      світу,      поширення,      будову     й      жит -тєдіяльність     тварин,      їхній      зв’язок      із      середовищем     існування,     законо-мірності     індивідуального      й     історичного      розвитку.      Такі     дисципліни,     як    
систематика,  морфологія,  ембріологія,   фізіологія,  генетика,   етологія 
тварин     тощо,      становлять     комплекс      наук     про      тварин     —     зоологію.
Опис     тварин     відомий      з      найдавніших     часів.      Зоологія     як     наука     
виникла     в     Стародавній      Греції      й     пов’язана      насамперед     із      працями     Аріс-тотеля.
Біологія людини     —     це     комплекс      наук     про      будову     ( анатомія ),     
функції     (фізіологія ),     розвиток    (ембріологія,  вікова фізіологія ),     поведінку     
(основи  вищої   нервової   діяльності)     людини,     її      зв’язки      з     навколишнім    
середовищем     (екологія )     тощо.
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   Система  біологічних  наук
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—     Як     ви     вважаєте,      чому     людство      з     давніх-давен     приваблюють    
дослідження     живої      природи?
Незважаючи     на     бурхливий     розвиток     біологічних      наук,      генної     та    
клітинної      інженерії,      електронної      мікроскопії,     сутність      життя     дотепер     
залишається     найважливішою      таємницею     для      людства.
Людство     завжди      залежало      від     умов     навколишнього     середовища.    
Вивчаючи      рослини,     люди     отримували      змогу      створювати      ліки,     урізно-манітнювати     їжу,     виготовляти     одяг.     Знання     про      звички     тварин,      місця     
їхнього      перебування     дозволили     людям     одомашнити     їх,     застосовувати     
їхні      корисні      властивості      для      власних      потреб.
Вивчаючи      причини     захворювань,      людина      відкрила     для      себе      світ     
мікроорганізмів.
Запитання   до  учнів:
—     Який     зміст      ви     вкладаєте      в     слово      «система»?
Система     —     це     взаємозв’язок      елементів.     Система     біологічних     
наук     —     це     взаємозв’язок      наукових     дисциплін,     що     досліджують     різні    
аспекти      життєдіяльності     живих     організмів.
Запитання   до  учнів:
—    Як    пов’язані    між     собою     біологічні     науки     та    який    зв’язок     існує     
між      ними     й     іншими      науками?
При     дослідженні      біології      бактерій,      рослин,      грибів,     тварин,      лю-дини     вивчають      біохімічні,     біофізичні     процеси      ( біохімія,  біофізика ),     
молекулярний     склад      (молекулярна  біологія ),      клітини      (цитологія ),      бу-дова    організмів    (анатомія ),     фізіологічні     процеси     (фізіологія ),     взаємодія     
організмів     (екологія      й     біоценологія ).
Кожний     з     біологічних      об’єктів      (віруси,      бактерії,     гриби,     рослини,    
тварини)    може    бути    досліджений    безпосередньо     або     у    зв’язку     з    іншими     
живими      організмами     на     різних     рівнях     організації     живої      матерії.
Складання  схеми   ;
Разом      з      учителем     учні     складають     схему      «Система     біологічних     
наук»      (див.      с.      7).
Розповідь  учителя   ;
Перший    принцип,     за     яким    у    біології     сформувалися     комплексні    на-уки,—    за об’єктами дослідження :    зоологія    (наука    про     тварин);    ботаніка    
(наука     про      рослини);      анатомія     й     фізіологія      людини;     основи     медицини.
Згодом     у     рамках     ботаніки     виокремилися      більш      вузькі     дисциплі-ни     —     бріологія,      дендрологія      тощо.      Як     самостійні     науки      виокремилися    
також     мікробіологія,     мікологія,     ліхенологія,     вірусологія.      Різноманіт-ність    організмів,    їхній     розподіл    за     спорідненням     вивчають     систематика    
тварин     і      систематика     рослин.      Першу     наукову      систематику     створив     
К.     Лінней     у      XVIII     ст.     Вивченням     історії     розвитку     органічного      світу    
займаються      палеонтологія,     палеоботаніка,     палеоекологія      тощо.
Приклад  схеми   «Система   біологічних   наук»
Мікологія
Ботаніка
Зоологія
Вірусологія
Мікробіологія
Принцип
    класифікації
       біологічних
           наук
           за об’єктом   
           дослідження
Принцип  
класифікації
біологічних   
наук  
за функціями   
біологічних   
об’єктів
Принцип  
класифікації
біологічних  
наук   
за рівнями   
організації живої
матерії
Біохімія
Цито логія
Еко логія
Гіс то логія
Генетик а
Анатомія
Ембріо логія
Біогеоцено логія
Мо лек улярна  біо логія
Фізіо логія

 
Другий     принцип     класифікації     біологічних      наук     —     за      досліджу-ваними      рівнями організації живої матерії .     Форму     й     будову     організмів    
вивчають     морфологічні    дисципліни     на    молекулярному    рівні    —    біохімія,    
біофізика,     молекулярна    біологія;    склад     та    ультраструктуру    тканин    і    клі-тин     —    цитологія,    гістологія,    анатомія;     взаємозв’язки     живих    організмів    
з    навколишнім    середовищем    —    екологія,     а    більш     спеціалізовано    —    гід-робіологія,     біогеографія,     біогеоценологія      тощо.
Третій     принцип     класифікації     біологічних      наук     — за функціями .    
Функції     живих     організмів     вивчають      фізіологія      тварин     і      фізіологія     
рослин.      Закономірності     поведінки      тварин     досліджує      етологія.     Законо-мірності     спадковості      й     мінливості     є     предметом     дослідження     генетики.     
Закономірності     індивідуального      розвитку     живих     організмів     вивчає    
ембріологія,     або      в      більш      широкому     сучасному     розумінні      —     біологія    
розвитку,      історичний      розвиток     органічного      світу     та     його     закономір -ності     —     еволюційне  вчення.
2.   Зв’язок  біологічних  наук  з  іншими  науками
Природа     не     має      сили     над      думкою,     а      думка      є      силою     людини.    
(О.   Герцен)
Слова      належать      часу,     а     думки     —     вічності.     (М.  Карамзін)
Розповідь  учителя   ;
Біологія     розвивалася      шляхом      об’єднання     біологічних      завдань     
і      методів     з      ідеями     й      методами     фізики,      фізичної     хімії,      систематики.     
Перші     спроби     застосування     законів      механіки     до     вивчення      кровообігу    
належать      В.     Гарвею     (XVII      ст.).     Важливе     значення      в     пізнанні     фізико-хімічних     явищ,     що     протікають     у      живих     організмах,      мало     відкрит -тя     наприкінці     XVIII     ст.     Л.     Гальвані     передачі     електричних     імпульсів     
у     тваринному      організмі.      У     XIX     ст.     були     закладені      основи     уявлень      про     
принципи      енергетики     організмів.
У     цілому     для      біології      характерне     взаємопроникнення      ідей,      ме-тодів     різних     біологічних      дисциплін,     а     також     взаємозв’язок      з     іншими     
науками     —     хімією,      фізикою,     математикою.      Наслідком     проникнення    
математики      в     розділи      біології      стала      поява      математичної     біології,     біо-метрії.     У     XX     ст.     у     зв’язку      з     практичними     потребами     людства      виникли    
нові     біологічні      дисципліни      й     напрямки      на     стикові      наук:      радіобіологія, 
космічна  біологія,  фізіологія   праці,   соціобіологія,  біомеханіка,  фото-біологія      тощо.
Біохімія     —     це     наука      про      хімічний     склад      живої      матерії,      хімічні    
процеси      живих     організмів,     що     є     основою      їхньої      життєдіяльності.     Як    
самостійна     наука      біохімія      виникла     на     межі     XIX–XX     ст.     Історичне      ста -новлення     біохімії      тісно     пов’язане      з     досягненнями      в     галузі      органічної    
хімії,      фізіології,     медицини.
Біофізика      —     це     наука      про      фізико-хімічні     й     фізичні     процеси,     що    
протікають     у     біологічних      системах.      Наука     виникла     на     стику      трьох      на-укових     дисциплін:     фізики,      хімії,      біології .
3.   Завдання  сучасної  біології
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—     Чому     біологія      отримала      назву      науки      ХХІ     ст.?
Перед     людством     у    ХХІ    ст.    найбільш    гостро    постають    такі     важливі     
проблеми,     як    проблема    голоду    й    забезпечення    людства     продуктами     хар -чування;    проблема    старіння    й    регенерації    тканин,     збільшення     активної    
тривалості     життя     людини,     розробки     нових      лікувальних     препаратів,     
способів      охорони      навколишнього     середовища.     Щороку     у     світі     виробля -ють     понад     400     млн     тонн    синтетичних    хімічних    речовин     і    розпочинають    
виробництво     близько      1     тис.      нових      хімічних     речовин.     Із      них      5–10     тис.     
визначають      як     небезпечні,     150–200     з     них      можуть     викликати     рак.     На-слідком      неймовірних     темпів     росту      обсягів     виробництва     є     накопичення    
хімічних    речовин     у    навколишньому     середовищі     й    організмі     людини.    За    
останніми      науковими     даними,     у     крові     людини      було     знайдено     близько     
300      синтетичних     хімічних     сполук.
Усі    ці     проблеми     потребують    розв’язання.    Можливості    біології     до-зволяють     поліпшити    життя    людства,    тому    й    завдання    біології     пов’язані    
насамперед     з     розв’язанням      цих      проблем.
Робота  з  підручником.  Робота  в  групах   ;
Темою     для      роботи     в     групах     може     бути     також     аналіз     проблем     су-часної    біології.     Кожна    група     отримує     завдання    й    матеріали     для     аналізу     
однієї     з    проблем    людства     у    ХХІ    ст.    і    шляхів    її     розв’язання     за     допомогою    
сучасної     біології.
Матеріали  й  завдання   для   роботи  груп
І    група     —    тема    «Забезпечення    людства     продуктами     харчування».     
Шляхи     розв’язання      —     виведення     нових      високопродуктивних     порід     
тварин     і     сортів      рослин,      підвищення      стійкості     сільськогосподарських    
культур      до     захворювань,      створення      нових      комбінацій     спадкових     ознак     
і     властивостей     організмів     за      допомогою     генної     інженерії.
ІІ     група     —    тема    «Збільшення    активної    тривалості    життя».     Шляхи    
розв’язання      —     подолання     старіння     (розвиток      геронтології),      вивчення     
процесів     регенерації,      поліпшення      якості     харчування      тощо.
ІІІ     група      —     тема     «Способи     охорони     навколишнього      середови-ща».     Шляхи     розв’язання      —     раціональне      використання      природних    
ресурсів,     створення      нових      джерел     енергії,      мікробіологічна      переробка     
сміття     тощо.
IV     група      —     тема     «Застосування     біологічних      знань      у     медицині».    
Шляхи     розв’язання      —     розробка     методів     діагностики,     профілактики     
й      лікування     багатьох     хвороб     людини;     розробка     нових      лікувальних    
і     профілактичних     препаратів     на     натуральній      основі.
V     група      —     експерти.      Учні     цієї      групи      стежать      за      роботою      груп,     
рецензують      їхню      роботу,     готують      загальні     висновки      щодо     уроку.
Формулювання  висновку   ;
Досягнення    сучасної    біології     дають     можливість    забезпечити     люд -ство     новими      джерелами     палива,      продовольчих      товарів,      нових      вакцин,     
подолати     хвороби,     істотно      збільшити     активний      період     життя     людини.
4.   м етоди  біологічних  досліджень
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Вивчаючи      біологію,     ви     знайомилися     з     різними      методами     дослі-дження      живої      природи.     Порівняльно-описовий,     експериментальний,   
статистичний,    математичний    та    інші    методи    допомагають    ученим     уста-новити     закономірності     явищ      живої      природи.
Запитання   до  учнів:
—     Як     ви     вважаєте,      який     з     методів     дослідження     живої      природи,    
що     його     використовує      людство,     є     найдавнішим?
Людина      з      давніх-давен     накопичувала      знання     про      навколишній    
світ:     знання     про      властивості     природи,     види     рослин     і      тварин     допомагали     
їй      вижити.     Опис     природних     явищ,     властивостей     природних     об’єктів     
супроводжував      розумову     діяльність     людини.     Саме     тому     описовий
метод     —     це     найдавніший     метод      біологічних      досліджень.
Запитання   до  учнів:
—    Як    ви    вважаєте,     за     допомогою    якого     методу    можна    виявити    за -гальні    й    відмінні    риси    в    будові    й    процесах    життєдіяльності    організмів?
Разом      з     описовим      методом     виник     і     порівняльний ,     що     набув      зна -чного     поширення    в    системі     біологічних     досліджень.     Поява    й    існування     
таких      наук,      як     ботаніка,     зоологія,     мікробіологія,     систематика     тощо,     
неможлива     без     опису      й     порівняння.
У      процесі      спостереження     за      природними     явищами     й      різними     
об’єктами     природи    дослідники    робили    наукові     припущення.    Для     їхньої     
перевірки     створювали     умови,    на    основі    яких    робили    наукові     висновки.     
Так      виник експериментальний метод.
Запитання   до  учнів:
—     Як     ви     вважаєте,      чи     достатньо      дослідження     одного     організму     
для      того,     щоб      зробити      наукові      висновки?
Учені      помітили:      для      того     щоб      зробити      наукові      висновки,      недо-статньо     проведення    одного    експерименту,    необхідно     досліджувати     певну     
кількість     біологічних      об’єктів.     Так      з’явився     статистичний метод .
Запитання   до  учнів:
—    Як    ви    розумієте     висловлювання:     «У    науці     рівно    стільки     науки,    
скільки      в     ній     математики»?
За     допомогою     математичних методів     виконують     обробку      екс -периментальних    даних     і    спостережень,     а    також    планування     кількісних    
експериментів     у      біологічних      дослідженнях.     Математичні     методи     до-зволяють      відповісти     на     такі      запитання:     випадковим      чи     достовірним      є    
результат      досліду,      чи     існує      зв’язок      між      досліджуваним     явищем      і     влас-тивостями     біологічного     об’єкта?
Іноді      неможливо     провести     експеримент     у      природних     умовах,     
тому     вчені      використовують      альтернативні      методи,      наприклад     створю-ють      математичні     моделі.     Такий     метод      отримав      назву      метод моделю-  
вання .
Робота  з  підручником.  Робота  в  групах   ;
Роботу     з     текстом      підручника     можна     організувати     в     групах,      кож-на     з     яких     ілюструє     певний     метод      біологічних      досліджень,      створюючи   
презентацію     методу     на     аркушах     для      малювання.      Учитель     заздалегідь     
обирає    консультанта    групи,    який    готує     матеріал    для     ілюстрації    методу.
І     група      —     презентує      описовий      метод.     Завдання     —     зробити      на-уковий     опис     рослини     за      морфологічним     критерієм.
ІІ     група     —    презентує     порівняльний     метод.    Завдання    —    порівняти     
два      види     тварин,      які     належать      до     однієї      родини.
ІІІ    група     —    презентує     експериментальний     метод.    Завдання    —    про -ілюструвати     метод      за      допомогою     малюнків      або      поставити      біологічний     
експеримент     (наприклад,      випаровування     води     рослиною).
IV    група     —    презентує     статистичний     метод.    Завдання    —    продемон-струвати     необхідність     цього      методу     для      аналізу      ймовірності      експери-менту.
V      група      —     презентує      метод      моделювання.      Завдання     —     проде -монструвати    використання     методу    моделювання    в    біології     (наприклад,     
моделі     ДНК).
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І   вм ІНЬ  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Завдання   з  РЗДО:  №  4,   с.   5.
Завдання   з  КЗКЗ:  №  7,   с.   4.
Робота  з  підручником.  Робота  в  групах   ;
Роботу     з     текстом      підручника     можна     організувати     в     групах,      за -пропонувавши     кожній     групі      своє     питання     для      обговорення.
Учні     обирають      «куратора      групи»,      самостійно     знаходять      і     чита-ють      відповідну     статтю     в     підручнику      (3      хв),      обговорюють     відповідь     на    
запитання     (2      хв),      після      чого     представники      від     кожної     групи      по     черзі    
виступають      з     доповідями      (по      1     хв).
Запитання   для   обговорення:
I     група:     Які     науки      вивчають      різні     розділи      біології?
II      група:     З     якими     іншими      науками     пов’язані     біологічні      науки?
III    група:    Який    внесок    у    розвиток    біологічних     наук    зробили     укра-їнські      вчені?
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Дайте      письмові     відповіді     на     запитання.
1.     Які     античні      лікарі      й      філософи     започаткували     систематичні    
спроби     пізнання     живої      природи?      ( Гіппократ,  Арістотель, 
Теофраст,  Галлей.)
2.     Основи      яких     наук     були     закладені      в     античну     епоху?     (Зоологія, 
ботаніка .)
3.     Назвіть     ім’я     вченого,     якому     кількісні     виміри     й     використання     
законів      гідравліки     дозволили     відкрити     механізм     кровообігу.    
(В.   Гарвей.)
4.     Кому     належить      створення      першої     наукової     системи      класифі -кації     рослин     і     тварин?      (К.   Лінней.)
5.     З     іменами     яких     учених     пов’язане      створення      клітинної      теорії?    
(М.  Шлейден,  Т.   Шванн.)
6.     Назвіть    ім’я    видатного     українського    вченого,    основоположни -ка     вчення     про      біосферу.      (В.   І.   Вернадський.)
7.     Назвіть    ім’я     одного    з    основоположників     ембріології,     імунології     
й     мікробіології,      лауреата     Нобелівської     премії     (1908),      яку      він    
отримав      за      відкриття      явища     фагоцитозу     (1882).      (М.  І.   Меч-ников.)
8.     Назвіть     імена      вчених,      які     запровадили     термін     «біологія».    
(Ж.  Б.   Ламарк,  Г.   Р.   Тревіранус.)
Індивідуальні  завдання  на  картках   ;
1.     Установіть      відповідність     між      предметом     дослідження     й      на-укою,      що     його     вивчає.
Предмет дослідження
1  Спадковість
2     Гриби
3     Шлунок
4     Фотосинтез
5     Органоїди     клітин
6     Тварини
Наука
А  Мікологія
Б     Ботаніка
В     Фізіологія
г     Анатомія
Д     Цитологія
Е     Генетика
2.     Установіть      відповідність     між      біологічною      наукою      та     її      визна -ченням.
Наука
1  Біохімія
2     Гістологія
3     Фізіологія
4     Екологія
5     Генетика
Визначення
А  Наука     про      спадковість
Б     Наука     про      будову,     
функції,     походження     
клітин
В     Наука     про      функції          
організмів
г     Наука     про      тканини
Д     Наука      про      хімічні     про -цеси     живих     організмів
Е     Наука     про      взаємо-зв’язок      живих     орга-нізмів     між      собою     
і     з     факторами     навко -лишнього      середовища
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні     самостійно     підбивають     підсумки     уроку,     формулюю-чи     висновки.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф     підручника,      відповісти    
на     запитання     в     кінці     параграфа.
Підготувати      на     окремому      аркуші     по     11     запитань     для      вікторини     
«Видатні     імена      в     біології».
 

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (08.09.2014)
Переглядів: 5449 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: