hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 18 Будова і функції ядра. Значення нуклеоїду прокаріотичних клітин.

Урок  №  18 Будова і функції ядра. Значення нуклеоїду прокаріотичних клітин.
  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  будову  й  функції  прокаріотичних  клітин.
Обладнання  й  матеріали:   малюнки,  схеми,  що  ілюструють  будову  прокаріотичної  клітини  та
нуклеоїду.
Базові  поняття  й  терміни:   нуклеоїд,  плазміди.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
     I.     Організаційний      етап    .................................. 2     хв
    II.     Перевірка     домашнього      завдання    ........................ 5     хв
    III.     Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація          
навчальної     діяльності................................. 5     хв
    IV.     Вивчення      нового     матеріалу     ............................ 3     хв
1.   Загальний  план  будови  клітини
2.   Будова  клітин   еукаріотів
3.   Будова  клітин   прокаріотів
4.   Нуклеоїд  прокаріотичних  клітин
5.   Значення   прокаріотичних  клітин   у  житті  людини
     V.    Узагальнення,     систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ....................................... 10     хв
     VI.    Самостійна      робота     учнів ............................... 7     хв
    VII.    Підбиття      підсумків      уроку ..............................2     хв
    VIII .     Домашнє     завдання    ................................... 1     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   П еревІ р К а   дома ШНЬо Го   З авда ННЯ
Фронтальне  опитування   ;
Учитель     ставить      запитання,     подані     в     кінці     параграфа     в     підруч-нику.
  III.  аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Обговорюємо  разом   ;
Протягом     усієї     своєї     історії     людина      боролася     з     хвороботворними    
бактеріями,      однак      ця     боротьба     продовжується     й     сьогодні.     Деякі      види   
бактерій     людина      змусила      служити     собі,     а     ось     сказати,     що     «підкорила»    
собі      прокаріотів,     вона     не     може     й     дотепер.     Як     ви     вважаєте,      чому?      Чи    
можна     назвати      просту     будову     прокаріотів      примітивною?
Розповідь  учителя   ;
Клітини     різних     видів      прокаріотів      добре      пристосовані     до     різних    
умов     існування.     Завдяки     своїй      простій      будові,     маленьким     розмірам,     
швидкому    розмноженню,    пристосованості     до    змін,     здатності     переносити    
різні     умови      існування,     бактерії      й     ціанобактерії     непереможні.      Усе     це     не    
дозволяє     назвати      прокаріоти     примітивними     істотами,      хоча     й     виникли    
вони    3–3,5     млрд    років     тому.     «Прокаріоти    в    цілому    —    досить    непостійні,    
на     подив      складні      за      своїми     біохімічними      функціями     й     цілком     здатні     до    
незалежного     існування      у     відповідному     середовищі»,—     так      сказали      про     
прокаріоти     вчені-біологи     К.     Свенсон      і     П.     Вебстер.
  IV.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.    Загальний  план  будови  клітини
Розповідь  учителя   ;
Клітина     будь-якого    живого    організму     вкрита    плазматичною    мемб-раною.    Вона    розташована    під    целюлозною    оболонкою    (у     рослинній     клі-тині),     під    клітинною    стінкою     й    зовнішньою     оболонкою    (у     прокаріотичній    
клітині),     або      на     поверхні     (в      еукаріотичної      клітини).
Плазматична     мембрана     бере     участь     у     вибірковому     надходженні    
різних    речовин     усередину     клітини,    відокремлює    внутрішнє    середовище     
від     зовнішнього.
Внутрішнє     середовище      будь-якої      клітини      —     це     цитоплазма,     що    
складається      з     гелеподібної     гіалоплазми      та     органел.
Обов’язковим      складником      будь-якої      клітини      є     немембранні     ор-ганели     —     рибосоми,      функція     яких     —     синтез     білка.
2.   Будова  клітин  еукаріотів
Бесіда   ;
1.     На      які     дві     імперії      поділяються     всі     живі     істоти?
2.     На      яких     два      надцарства     ділиться     імперія      Клітинні?
3.     Як      називається      царство,     що     належить      до     надцарства     Прока-ріоти?
4.     Наведіть      приклади      організмів,      які     належать      до     царства     
Дроб’янки.
5.     Як     називають    царства,    що    належать    до    надцарства    Еукаріоти?
6.     Наведіть     приклади     живих    організмів,     які    належать    до    царства     
Гриби,     царства      Рослини,     царства      Тварини.
7.     Яку     особливість      мають     еукаріоти      порівняно      з     прокаріотами ?
Розповідь  учителя   ;
Учитель     пропонує     учням     під     час     розповіді     заповнити     таблицю    
«Будова      клітин     еукаріотів».
Назва складника Будова Функції
Ядро Двомембранна органела, має
хромосоми
Зберігає спадкову інформацію
Ядерце Розміщене в ядрі Утворює рибосоми
Ендоплазматична сітка Одномембранна органела, канальці,
гранулярна й агранулярна (рибосоми)
Агранулярна — синтез вуглеводів, ліпідів; гра-нулярна — синтез білків; транспорт речовин
Мітохондрії Двомембранні органели, внутрішня
мембрана — кристи, ферменти
Клітинне дихання
Апарат Гольджі Одномембранна органела, канальці,
плоскі мішечки
Накопичення, транспорт вуглеводів, білків,
ліпідів; відновлення мембран, утворення
лізосом, виділення
Лізосоми Одномембранні органели, містять
ферменти
Перетравлювання органічних речовин
Клітинний центр
(тварини)
Немембранна органела Утворює веретено поділу клітини
Пластиди (рослини) Двомембранні органели, тилакоїди,
ферменти
Фотосинтез
Вакуолі Мішечки У рослин — резервуари соку, накопичення
продуктів життєдіяльності, підтримання
тургору.
У тварин — скоротливі — перетравлювання
їжі; осморегуляція, виділення, дихання,
травлення
3.   Будова  клітин  прокаріотів
Розповідь  учителя   ;
Прокаріоти     (від      латин.     pro     —     до,     перед      і     грец.      karyon     —     ядро)      —    
одноклітинні     організми,     що     не     мають     оформленого     ядра     й      багатьох    
органел,    властивих     еукаріотам.     Прокаріоти    невеликі    за     розмірами    —    не    
більше     за      10     мкм.
Особливістю    будови    прокаріотів     є    те,    що    їхній     нуклеоїд    (кільцева     
ДНК)     не     має      справжніх     хромосом.     У     клітинах     містяться      позагеномні     
подвійні     ланцюги     ДНК,     які     можуть     включатися      в      геном      і      виходити     
з    нього,—    плазми,     в    аеробів    —    мезосоми,     що    утворюються    випинанням    
плазматичної      мембрани,     у     фотосинтезуючих     організмів     —     фотосинте -тичні      мембрани      —     тилакоїди.     Статевого      процесу      в     прокаріотів      немає.
Синтез     рибосом      відбувається     за      допомогою     дрібних      рибосом.
4.   Нуклеоїд  прокаріотичних  клітин
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—     Чи     має      прокаріотична     клітина      ядро?
—     Чи     має      ДНК     бактеріальної      клітини      білкову      оболонку?
«Гола»     ДНК     (без      білкової     оболонки)      у      «безладі»      займає     так     
звану      ядерну     ділянку      прокаріотичної     клітини.     Довжина     ДНК     майже    
в    1000    разів    перевищує    довжину    клітини.    Ядерна    ділянка     нуклеоїду     має     
меншу     електронну      щільність,     ніж      цитоплазма,     на     електронній      мікро -фотографії    її     зображення     світліше,     ніж     зображення     цитоплазми.    Слово     
«нуклеоїд»     означає      «подібний      до     ядра».     Нуклеоїд     не     має      мембрани,    
ядерця     й     набору     хромосом.
У     більшості      прокаріотів      у     цитоплазмі     є     дрібні      кільцеві     молекули    
ДНК     —     плазміди.      Плазміди     —     це     фактори     спадковості,     розташовані    
в     клітинах     поза     хромосомами.      Ці     молекули      ДНК     здатні     до     автоном -ного     розмноження.      Плазміди     використовують      у     генній     інженерії      для     
транспорту    генетичного     матеріалу,    наприклад    для     створення     генетично     
модифікованих     організмів.
Самостійна  робота  із  зошитом   ;
Скласти      порівняльну     характеристику      нуклеоїду      прокаріотів      та    
ядра     еукаріотів,     заповнивши      таблицю.
о знака для порівняння Нуклеоїд прокаріотів Ядро еукаріотів
Ядерна мембрана – Подвійна мембрана
Каріоплазма – +
Матрикс – +
Хромосоми – +
ДНК Кільцева ДНК, плазміди +
5.   Значення  прокаріотичних  клітин  у  житті  людини
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Запитання   до  учнів:
—     Згадайте,      який     принцип     використовують      у     класифікації     бак -терій.      (Форма  бактерій.)
Демонстрація  слайда  із  зображенням  таблиці   ;
Назва групи бактерій Форма бактерій Приклади хвороб
Коки Куляста Менінгіт, стрептококові й стафілококові інфекції
Назва групи бактерій Форма бактерій Приклади хвороб
Бацили Паличкоподібна Туберкульоз, дифтерія
Спірили, спірохети Спіралеподібна Сифіліс
Вібріони У вигляді коми Холера
Запитання   до  учнів:
—     Згадайте,      які     бактерії      перебувають     на     службі     в     людини.     (Мо-лочнокислі,  оцтовокислі, лимоннокислі  бактерії, що використовують-ся  в  мікробіологічному   синтезі   фармацевтичних  препаратів   тощо. )
  V.   У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Лабораторна  робота  №  3.  Тема.  Будова  клітин  прокаріотів  та  еукаріотів   ;
Мета:    ознайомити     учнів     з    будовою     клітин    прокаріотів     та    еукаріотів,    
навчити      розпізнавати     прокаріотичні      клітини      за      допомогою     світлового    
мікроскопа     та     мікрофотографій     з     електронного      мікроскопа,      знаходити    
компоненти      клітин     та     з’ясовувати      особливості      будови     прокаріотичних     
клітин.
Обладнання й матеріали:    постійні     мікропрепарати     клітин    бактерій;    
електронні     мікрофотографії     прокаріотичних      клітин,      стерильні      скляні    
палички    (дерев’яні     палички    або     сірники),     семиденний     настій    чаю,    піпет-ки,     постійні     мікропрепарати      пеніцилума,     епідерми     цибулі,     тимчасовий     
препарат     гриба      мукора     (або      запліснявілий      шматок     хліба);     листя      елодеї     
канадської;      картоплина;     препарувальні     голки,     піпетки,     хімічні     стакани     
з      водою;     предметні,     накривні     скельця,     розчин     йоду;     скляні     палички.
Хід роботи
Дослід і. Будова клітин прокаріотів.
1.     При    малому    збільшенні    мікроскопа    на    постійному    мікропрепа-раті     бактеріальних     клітин    знайдіть    їхнє    скупчення,    розгляньте    
препарат     при      великому      збільшенні.
2.     Замалюйте      будову     бактеріальної      клітини.
Можна     власноруч      виготовити     тимчасовий      препарат     бактеріаль-них      клітин.
Для     цього     стерильною     скляною    паличкою     або     сірником    зіскребіть     
із      поверхні     зубів     навколо      ясен     зубний     наліт     і     помістіть     його     на     пред-метне     скло    в    краплю     води,     злегка    розмажте     по    поверхні    скла,     накрийте    
покривним    склом.    Знайдіть    скупчення    бактерій    при     малому    збільшенні,     
переведіть    на    велике.     Порівняйте    побачене    з    фотографіями,    зробленими     
за      допомогою     електронного      мікроскопа,      й      замалюйте     бактерії      різної     
Закінчення  таблиці
форми,     позначте     на     малюнку     клітинну     стінку,     плазмалему,     нуклеоїд    
(світлі     зони,      які     містить     ДНК),     цитоплазму,     рибосоми.
З     поверхні     семиденного     настою     чаю      візьміть      за      допомогою     піпет-ки     краплю,     нанесіть     її      на     предметне     скло,      накрийте     покривним     склом.    
Розгляньте     бактеріальні     клітини      спочатку     при      малому,      а      потім      при     
великому      збільшенні,      замалюйте     різні     форми     бактеріальних     клітин.
3.     Зробіть     висновки,      давши     відповіді     на     запитання.
1.     Чи     пов’язана     будова    прокаріотичної    клітини     з    функціями,     
які     вона     виконує?
2.     У     чому     полягає      особливість      будови     прокаріотів?
Дослід   іі . Будова клітин еукаріотів.
1.     Розгляньте     постійний     препарат    гриба     пеніцилума     при     малому    
збільшенні.
2.     Переведіть      мікроскоп     на     велике     збільшення,      розгляньте     ядра    
в     клітинах     плісняви.
3.     Замалюйте      клітини      гриба,     позначте     на     малюнку     ядра,     цито-плазму,      клітинну     стінку.
Якщо      немає      постійного     препарату      пеніцилума,     можна     вигото-вити     тимчасовий      препарат     гриба      мукора.      Для      цього      потрібно     взяти     
запліснявілий      шматок     хліба     або      будь-який      овоч.     Пліснява     має      вигляд    
пухнастого     білого      нальоту.     За     допомогою     препарувальної     голки      від-окремте     невелику    частинку    білого     запліснявілого    нальоту,    помістіть    на    
предметне     скло     в     краплю      води,      накрийте     накривним     склом.     Помістіть    
на     предметний      столик     мікроскопа,      знайдіть     міцелій      і     розгляньте     його    
при      великому      збільшенні.      Міцелій      мукора     являє      собою      одну     велику    
розгалужену     багатоядерну     клітину.     Замалюйте     препарат.      Позначте     на    
малюнку     клітинну     стінку,     цитоплазму,     ядро.
4.     Розгляньте      при      малому     збільшенні     мікроскопа     постійний      мі-кропрепарат     клітин     епідерми     цибулі.
5.     Переведіть      мікроскоп     на     велике     збільшення.
6.     Замалюйте      одну-дві     клітини.     На     малюнку     позначте     клітинну    
стінку,     цитоплазму,     ядро.
Якщо      немає      постійного     препарату,     приготуйте     тимчасовий      пре -парат.     Для      цього      відокремте     від     м’ясистої     лусочки      цибулі     тонку      плі-вочку      за      допомогою     препарувальної     голки.     Помістіть     її      на     предметне    
скло     в     краплю      слабкого     розчину      йоду,     розправте,     накрийте     покривним    
склом.    Розгляньте    препарат    при     великому     збільшенні    й    замалюйте    одну    
або      дві     клітини,     позначте     клітинну     стінку,     цитоплазму,     ядро,      вакуолі     
як     незабарвлені     порожнини.
Рослинні     клітини      можна     спостерігати     й      на     препараті      листя     
елодеї      або      картоплі.      При     великому      збільшенні     мікроскопа     в     кліти -нах      картоплі     можна     побачити     крохмальні      зерна,     зафарбовані      йодом     
у     синій      колір.
7.     Розгляньте     при     малому    збільшенні    мікроскопа    постійний     пре -парат      клітин     печінки.
8.     Переведіть     мікроскоп     на    велике    збільшення     й    розгляньте    одну    
клітину.     Клітини     мають     багатокутну      форму.
Якщо      немає      постійного     препарату,     приготуйте     тимчасовий      пре -парат      клітин     порожнини     рота.     Для      цього      стерильною      скляною     палич -кою      або      сірником      з     легким     натиском     проведіть      по     внутрішній      поверхні    
щоки.     При     цьому      на     кінчик     палички     потраплять     вилущені      клітини     
епітелію,      що     вистилає     порожнину     рота.     Мазок     помістіть     на     предметне    
скло.      Додайте      краплю      води.      Накрийте     мазок      накривним     склом.     Роз-гляньте     його    спочатку    при     малому    збільшенні    мікроскопа,     потім     —    при     
великому.     Замалюйте     клітини.     Позначте     на     малюнку     мембрану,     ядро,     
цитоплазму,     мітохондрії.
9.     Порівняйте     за      допомогою     мікрофотографій     будову     клітин     еу-каріотів      і     прокаріотів.
10.     Результати     спостережень      занесіть      у     таблицю.
органела Прокаріоти еукаріоти
Плазматична мембрана + +
Ядерна мембрана –
Мітохондрії Відсутні, є мезосоми +
ЕПС – +
Апарат Гольджі – +
Рибосоми + +
Клітинна стінка Є, складається з муреїну Є, складається в рослин із целюло-зи; у тварин немає
Капсула Якщо є — складається з мукополісахаридів –
Вакуолі – +
Лізосоми – +
Хромосоми Кільцева ДНК без білка +
Пластиди Хлорофіл,  фікоціанін  у  ціанобактерій,  бактері-охлорофіл — у бактерій, фотосинтез на мемб-ранах, пластид немає, фотосинтез не у всіх
+
Джгутики У деяких видів. Не мають структури У деяких видів, мають особливу
структуру
Поділ Непрямий поділ Мітоз, мейоз
143
11.     Зробіть      висновки,      давши     відповіді     на     запитання.
1.     Чи      пов’язана      будова     клітин     з     функціями,      які     вони     вико-нують?
2.     Що     спільного      в     будові     клітин     усіх      живих     організмів?
3.     Які    особливості     будови    клітин    прокаріотів     порівняно     з    клі-тинами      еукаріотів?
  VI.  Самостійна робота учнів
Робота  із  зошитом   ;
Закінчіть      речення.
1.     У     більшості      прокаріотів      у     цитоплазмі     є     дрібні      кільцеві     моле-кули     ДНК     —     (плазміди).
2.     Молочнокислі,      оцтовокислі,     лимоннокислі      бактерії      викорис -товують      у     (мікробіологічному   синтезі   препаратів ).
3.     Слово     «нуклеоїд»     означає      (подібний  до  ядра).
4.     Нуклеоїд      має      (ДНК  без  білкової   оболонки).
5.     Плазміди     —     фактори     спадковості,     розташовані     в      клітинах    
(поза  хромосомами).
6.     Бактеріальні      клітини      класифікують      за      (формою ).
Завдання   з  РЗДО:  №  1–5,  с.   36.
  VII.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні     самостійно     підбивають     підсумки     уроку,     формулюю-чи     висновки.
  VIII.   д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф,      відповісти     на     запитан -ня     в     кінці     параграфа.     Виконати      завдання     з     РЗДО:     №     7,      8,      с.      37.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 3142 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: