Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 17 Функції та особливості будови поверхневого апарата клітин організмів різних царств живої природи

Урок  №  17 Функції та особливості будови поверхневого апарата клітин організмів різних царств живої природи

  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  поверхневий  апарат  клітини  та  його  функції.
 Обладнання  й  матеріали:  таблиці,  малюнки,  схеми,  що  ілюструють  поверхневий  апарат  клітини
й  демонструють  його  функції.
 Базові  поняття  й  терміни:   плазмалема,  гіалоплазма,  надмембранні  структури,  глікокалікс.
  Тип  уроку:   комбінований;  формування  практичних  знань  і  вмінь.
структура  уроку
     I.     Організаційний      етап    .................................. 2     хв
    II.     Перевірка     домашнього      завдання    ........................ 5     хв
    III.     Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація          
навчальної     діяльності................................. 5     хв
    IV.     Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 15     хв
1.   Будова  й  функції   поверхневого  апарату  клітини
2.   Явище  плазмолізу  й  деплазмолізу  в  клітинах
     V.     Узагальнення,     систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ........................................ 7     хв
     VI.    Самостійна      робота     учнів ............................... 8     хв
    VII.    Підбиття      підсумків      уроку ..............................2     хв
    VIII .     Домашнє     завдання    ................................... 1     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   П еревІ р К а   дома ШНЬо Го   З авда ННЯ
Письмовий  контроль  знань   ;
I  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     Транспорт     речовин      із      клітини      —     це:
А  фагоцитоз;     В  ендоцитоз;
Б  піноцитоз;     г  екзоцитоз.
2.     Транспорт     речовин      у     клітину      —     це:
А  фагоцитоз;     В  ендоцитоз;
Б  піноцитоз;     г  екзоцитоз.
3.     Рух     речовин      з     молекулярною     будовою     за      градієнтом     концен-трації      —     це:
А     дифузія;
Б  полегшена     дифузія;
В  активний      транспорт;
г  пасивний      транспорт.
ІІ   рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     Активний     транспорт      відбувається:
А  за      градієнтом     концентрації;
Б  проти      градієнта      концентрації;
В  незалежно     від     градієнта      концентрації;
г  не     пов’язаний     з     концентрацією     речовин.
2.     Укажіть     зайвий    термін:     бар’єр,    рецепція,     редуплікація,     тран-спорт,     вибіркова      проникність.     Свій     вибір      аргументуйте.
IІІ  рівень
Дайте      визначення      поняттям:     осмос,     фагоцитоз,     піноцитоз.
IV  рівень
Дайте      розгорнуту     відповідь     на     запитання.
У    дві    пробірки    помістили    суспензію     дріжджів.     Одну    пробірку    на-гріли      до     100      °С.     В     обидві     пробірки     додали     барвник.     З     кожної     пробірки    
помістили     на     предметне     скло     по     краплі     й     розглянули      їх      за      допомогою    
мікроскопа.     На    одному    з    препаратів    клітини     були    рівномірно    інтенсивно    
забарвлені,     а    на    іншому     —    ні.    У    якій    пробірці    клітини     були    забарвлені?     
Відповідь     обґрунтуйте.
  III.  аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ   
І   мо ТИвац ІЯ   Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Фронтальна  технологія  інтерактивного  навчання  «Мозковий  штурм»   ;
Методична  довідка
Мозковий     штурм     —     це     метод      розв’язання      проблеми,      коли     учні    
міркують    над     однією    проблемою    і    «йдуть    на    неї    в    атаку».     Цю    технологію    
застосовують     тоді,     коли     існує      кілька     точок      зору.
Організація   роботи
1.     Запишіть     проблему     у     вигляді      запитання     на     дошці.
2.     Виберіть      ведучого,      який     записуватиме      всі     ідеї.
3.     Нагадайте     правила      першого     етапу:
—     мета     —     зібрати      якнайбільше     ідей;
—     пропозиції     висловлювати      по     черзі;
—     не     можна     критикувати     й      обговорювати      висловлювання     
інших.
4.     Висловте      свої      ідеї.
5.     Запишіть     їх      (можна      у      два      стовпчики:     «за»     й      «проти»).      Не    
вносьте      в     ідеї      жодних     корективів.
6.     Продовжуйте,     доки     будуть     виникати      нові     ідеї      (але      не     більше    
ніж      10     хв).
7.     На      закінчення     обговоріть     й     оцініть     запропоновані      ідеї.
«Мозковий  штурм»   ;
Люди    нерідко     роблять     татуювання,    уводячи     під    шкіру     фарбу.    Яку     
назву     має     процес    поглинання     фарби     клітинами    шкіри?    Чому    татуювання     
залишається     на     все     життя?     Висловте     своє     ставлення      до     цього.
(Клітини  шкіри   поглинають  частинки   фарби   —  це  фагоцитоз, 
поглинання   великих  частинок   фарби.  Молекули  фарби   на  все  життя 
залишаються   в  клітинах   тому,   що  вони  не  розщеплюються,  а  поки-нути   клітину  шляхом  дифузії  в  процесі  екзоцитозу   не  можуть  через 
великі  розміри.   Молекули  фарби   завдають   шкоди  роботі  клітин,   під 
час   татуювання  виникає  загроза   алергічної   реакції,   запалення,  ор-ганізм  бореться  зі   стороннім  втручанням,  тому  татуювання  —  це 
насильство   над   власною  шкірою.)
  IV.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   Будова  й  функції  поверхневого  апарату  клітини
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Учитель     пропонує     учням     під     час     розповіді     скласти      схему      «Бу -дова     поверхневого     апарату      клітини»     або      заповнити     таблицю     «Будова     
й     функції      поверхневого     апарату      клітини».
Приклад  схеми
Поверхневий апарат клітини
Надмембранні  
структури:  
глікокалікс   
(клітини тварин),  
клітинна стінка   
(рослини, гриби,   
бактерії)
Плазмалема
Субмембранна система
гіалоплазми    
(периферічна  
гіалоплазма,   
опорно-скоротлива   
система)
Приклад  таблиці
Складники Будова Функції
Плазмалема (плазматична
мембрана)
Надмембранні комплекси:
1. Глікокалікс (у тварин)
2. Клітинна стінка:
а) рослин
б) грибів
в) бактерій
Підмембранні комплекси:
1. Периферична гіалоплазма
2. Опорно-скорочувальна система
До     надмембранних структур     клітини      належить      глікокалікс .
глікокалікс    (від     грец.     glykys     —    солодкий     і    латин.    callum    —    товста    
шкіра)    —    це    глікопротеїдний     комплекс,     зовнішня     поверхня    плазмалеми     
у     тваринних     клітинах.      У     ньому      розташовані     рецептори     клітини.
Плазмалема      складається      з     ліпідів,      білків,     глюкопротеїдів,      глі-коліпідів.      Основу     плазмалеми      становить      фосфоліпідний     бішар:     гідро-фобні      фрагменти     молекул     занурені     всередину      мембрани,     а      полярні     
групи      зорієнтовані     назовні.      Мембранні     білки      локалізовані     на     поверхні    
плазмалеми      або      пронизують      мембрану     наскрізь.
Основні      функції      плазмалеми      —     бар’єрна,     транспортна,     регуля-торна,     каталітична.
До     субмембранної     системи      належить      матрикс     цитоплазми      —    
складна      колоїдна     система      в     клітині,      що     може     змінювати     свій      стан     від    
золю     до     гелю.      У     гіалоплазмі      містяться      розчинні     білки,     полісахариди,     
ліпіди,    розчинні    РНК.    Склад     гіалоплазми     визначає    буферні     й    осмотичні     
властивості      клітини.
Бесіда   ;
1.     Яка     органічна      речовина     є     основою      клітинної      стінки     рослин?     
(Целюлоза.)
2.     Яка     органічна      речовина     міститься      в     клітинній      стінці      грибів?     
(Хітин.)
3.     Із     чого     складається      клітинна     стінка     бактерій?      Із      чого     скла-дається      капсула,     якщо      вона     є?     (Клітинна   стінка   в  бактерій 
включає  мурамову  кислоту     (муреїн).      Капсула  складається 
з  мукополісахаридів.)
4.     Які     функції      виконують     клітинні     стінки     рослин,      грибів,     бак -терій?     (Механічну,  захисну.)
2.   Явище  плазмолізу  й  деплазмолізу  в  клітинах
Розповідь  учителя   ;
Плазмоліз     —     явище,     протилежне      тургору.     Відбувається     тільки    
в     живих     клітинах     унаслідок      стискання     протопласта      під     дією     плазмо-літика     —     розчину,     що     є     гіпертонічним      щодо     концентрації     клітинного    
Закінчення  таблиці
соку.     Явище    плазмолізу    використовують     в    експериментальній    цитології    
та     фізіології     рослин     для      вивчення      клітинної      проникності     тощо.
Плазмоліз     —     це     відокремлення     протопласта      від     плазмолеми      при     
зануренні      в     розчин     з     концентрацією     солей      більшою,      ніж      концентрація     
солей      цитоплазми      клітини.
Деплазмоліз    —    це    повернення    протопласта     клітин    рослин    зі     стану     
плазмолізу     в     стан     тургору      клітини.
  V.   У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Бесіда   ;
1.     Яку     будову     має      плазмолема?
2.     Які     функції      вона     виконує?
Робота  із  зошитом   ;
Укажіть     правильні      твердження.
1.     Глікокалікс    —    це    глікопротеїдний     комплекс,     зовнішня     поверх-ня     плазмолеми      у     тваринних     клітинах.      У     ньому      розташовані    
рецептори     клітини.
2.     Клітинна     стінка     рослин     містить     крохмаль.
3.     Клітинна     стінка     грибів     містить     хітин.
4.     Клітинна    стінка    бактерій    включає    мурамову    кислоту     (муреїн),    
капсула      складається      з     мукополісахаридів.
5.     Деплазмоліз    —    це    відокремлення    протопласта     від    плазмолеми     
при      зануренні      клітини      в     розчин     з     концентрацією     солей      біль -шою,     ніж      концентрація      солей      цитоплазми      клітини.
6.     Плазмоліз     —     це     повернення      протопласта     клітин     рослин     зі     
стану      плазмолізу     в     стан     тургору      клітин.
  VI.  Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом.  Робота  з  підручником   ;
Дайте      відповіді     на     запитання.
1.     Чи      відбувається     плазмоліз      у     тваринних     клітинах?
2.     Охарактеризуйте      зв’язок      між      будовою     й     функціями     біологіч -них      мембран.
3.     Поясніть,     що     станеться      з      клітиною     при      порушенні     функції     
поверхневого     апарату.
4.     Поясніть      рецепторну     функцію     плазмолеми.
Лабораторна  робота  №  4.  Тема.  Спостереження  явища  плазмолізу     ;
й  деплазмолізу  в  клітинах  рослин
Мета:    спостерігаючи     за     явищем     плазмолізу    й    деплазмолізу,     пере-конатися     в     тому,      що     клітинна     оболонка     здатна     пропускати      молекули    
води.
Обладнання й матеріали:  мікроскоп,    предметні     й    накривні    скель -ця,     пінцети,     склянки     з     водою,     8%-й      розчин     натрій     хлориду,     фільтру -вальний     папір,     цибулина.
Хід роботи
1.     Приготуйте     препарат     шкірочки     цибулини,     поклавши      шмато-чок      шкірочки     в     краплю      води,      і     накрийте     покривним     склом.
2.     Розгляньте     препарат    при     малому,     а    потім     при     великому     збіль-шенні      мікроскопа.
3.     Замалюйте      побачене,      позначте     на     малюнку     клітинну     стінку,    
цитоплазму,     ядро.
4.     Замініть     воду    на    8%-й     розчин    натрій    хлориду.    Для     цього     з    од-ного     боку     накривного      скла     капніть      краплю      8%-го      розчину     
натрій    хлориду,    а    з    іншого     прикладіть    фільтрувальний     папір:    
папір      витягне      воду     з-під     скла,      а     розчин     потрапить      під     скло.     
Завдяки     градієнту      концентрації     із      клітини      починає      виходити     
вода,     цитоплазма      при      цьому      зменшується,      відокремлюється    
від    оболонки    клітини.    Поспостерігайте     під    мікроскопом    явище    
плазмолізу.
5.     Замалюйте      клітину      в     стані     плазмолізу.
6.     Після     цього      під     накривне     скло     додайте      воду     (див.      п.      4).     Гіпер -тонічний     розчин     перетвориться     на     гіпотонічний.      Вода     знову     
почне      надходити     в     цитоплазму.
7.     Замалюйте      клітину      в     стані     деплазмолізу.
8.     Використовуючи      отримані     знання     й     знання     з     хімії,      поясніть    
причини     втрати     води     цитоплазмою,      якщо      клітина      перебуває     
в    гіпертонічному    розчині.    Поясніть    повернення     тургору,    якщо     
клітина      перебуває      в     гіпотонічному      розчині.
9.     Зробіть     висновки,      давши     відповіді     на     запитання.
1.     Які     функції      клітинної      оболонки      рослин     ви     спостерігали?
2.     Як     називають    відокремлення    пристінного     шару    цитоплазми     
від     оболонки      рослинної      клітини?
3.     Як      називають     повернення      клітини      в     тургорний     стан?
  VII.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні     самостійно     підбивають     підсумки     уроку,     формулюю-чи     висновки.
  VIII.   д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф,      відповісти     на     запитан -ня     в     кінці     параграфа.     Виконати      завдання     з     РЗДО:     №     7,      с.      34.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 3383 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: