hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 16 Транспорт речовин через мембрани

Урок  №  16 Транспорт речовин через мембрани

  Мета:  ознайомити  учнів  з  видами  транспорту  речовин  крізь  мембрани.
 Обладнання  й  матеріали:  таблиці,  схеми,  малюнки  із  зображенням  транспорту  речовин  крізь
мембрану.
 Базові  поняття  й  терміни:   екзоцитоз,  ендоцитоз  (піноцитоз,  фагоцитоз),  дифузія.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
     I.     Організаційний      етап    .................................. 2     хв
    II.     Перевірка     домашнього      завдання    ........................ 6     хв
    III.     Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація          
навчальної     діяльності................................. 4     хв
    IV.     Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 15     хв
1.   Транспорт  речовин   крізь  мембрани
2.   Пасивний  транспорт
3.   Активний  транспорт
    V.     Узагальнення,     систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ........................................ 8     хв
                  VI.     Самостійна     робота     учнів     .............................. 8     хв
     VII.      Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв
    VIІI.      Домашнє     завдання...................................1     хв
Хід  уроку
  I.   Організаційний етап
  II.   Перевірка домашнього завдання
Письмовий  контроль  знань   ;
I  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     Поверхневий      апарат     клітини      виконує      функцію:
А  транспортну;
Б  збереження      спадкової      інформації;
В  перетравлювання     поживних      речовин.
2.     Тонка     еластична      оболонка     на     поверхні     тваринної      клітини      має     
назву:
А  глікокалікс;
Б  клітинна     стінка;
В  мембранні     рецептори.
3.     Цитоплазма     відокремлена      від     навколишнього     середовища:
А  мембранами      ендоплазматичної      сітки;
Б  поверхневим     апаратом;
В  гіалоплазмою.
ІІ   рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     У     клітинній      стінці      рослин     містяться:
А  хітин;
Б  целюлоза;
В  крохмаль.
2.     У     мембрані     НЕМАЄ:
А  фосфоліпідів;
Б  холестеролу;
В  нуклеїнових     кислот.
3.     Плазмалема,      або      плазматична     мембрана,—     це:
А  зовнішня      мембрана     клітини;
Б  внутрішня     мембрана     клітини;
В  мембрана     ендоплазматичної      сітки.
ІІІ  рівень
Виконайте     одне     із      завдань.
1.     Поясніть      роль     ліпідів     у     мембранах.
2.     Опишіть      молекулярну     організацію      мембрани.
3.     Поясніть      роль     білків      у     мембранах.
IV  рівень
Дайте      розгорнуту     відповідь     на     запитання.
Тютюновий      дим      пригнічує      активність     або      руйнує     війки      розта -шованих     у     поверхневому      апараті      клітин     епітелію     верхніх      дихальних    
шляхів.      Що     зумовлює      посилення     так      званого      кашлю     курців     і     розвиток    
захворювань     легенів?
  III.  аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Бесіда   ;
1.     Що     таке     мембрана?
2.     Назвіть     функції      клітинної      мембрани.
3.     Поясніть      сутність      транспортної     функції      мембрани.
  IV.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   Транспорт  речовин  крізь  мембрани
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Обмін      речовин      клітини      здійснюється     за      допомогою     двох     проти -лежних      рухів:      екзоцитозу      —     руху     речовин      із      клітини      й     ендоцитозу      —    
руху     речовин      у     клітину.
Ендоцитоз    —    це    активна     форма    поглинання     клітиною    необхідних    
їй      речовин;     він     здійснюється     за      допомогою     піноцитозу     й     фагоцитозу.
Піноцитоз    —    це    поглинання     рідини.     Фагоцитоз    —    це    поглинання     
великих     частинок,      наприклад     мікроорганізмів.
Учитель     пропонує     учням     під     час     розповіді     скласти      конспект     цієї     
частини      матеріалу      за      допомогою     схеми.     Складання     схеми      може     бути    
розпочате,     учитель      може     запропонувати     учням     продовжити      її.
2.   Пасивний  транспорт
Розповідь  учителя   ;
1.     Дифузія .    Дифузія    належить     до    пасивного     (без     допомоги    перенос -ників)    виду    транспорту.     Живі    клітини     завжди     містяться    в    рідині    різної     
концентрації.      Це     сік     тканин     рослин,      або      міжклітинна     рідина,      морська     
або     прісна    вода.    Частинки    речовин,    розчинені     у    воді,    проникають     крізь    
мембрану.    Якщо     внутрішня    концентрація     розчину     менша,    ніж     зовніш-ня,     то     вони     надходять      у     клітину.     Якщо      навпаки     —     залишають     її.
Дифузію    розчинника     крізь    мембрану    називають    осмосом ,    дифузію    
розчиненої     речовини     крізь     мембрану     —     діалізом.
2.      Полегшена  дифузія .     Багато     розчинених      речовин      дисоціюють     
на     йони.      Клітинні     мембрани      зберігають     різницю     потенціалів.     Різниця     
потенціалів      спонукає     відповідні      йони     мігрувати      в     клітину.
3.      Втягування     відбувається     завдяки      капілярним      силам.
Мембрана     має      пори,      крізь     які     розчин     по     капілярах      потрапляє    
в     клітину.
3. активний  транспорт
Розповідь  учителя   ;
Активний транспорт    —    це    перенесення     розчинених    речовин     проти     
градієнта     концентрації    з    використанням    енергії    АТФ.    Прикладом    актив -ного    транспорту    є    калієво-натрієвий     насос.     Цитологи    часто    спостерігали,    
як     деякі     речовини     проникали     в     клітину      проти      градієнта      концентрації,     
при      цьому      здійснюється     робота,     енергію      для      якої     постачає     АТФ.
Перевірка  складання  схеми   ;
Транспорт речовин
Пасивний транспорт
(без допомоги переносників):
— проста дифузія:
осмос,   y
діаліз;   y
— полегшена дифузія;
— втягування
активний транспорт
(за допомогою переносників):
— калієво-натрієвий насос
  V.   У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
I варіант проведення етапу уроку
Гра  «Ланцюжок»   ;
Учні     формулюють     запитання     за      допомогою     конспекту.     Учитель    
ставить      запитання     класу,     наприклад:
—     Яку      важливу     функцію     плазматичної      мембрани      ми     вивчали    
на     уроці?
Учень,     який     правильно     відповів      на     запитання     вчителя,     ставить     
своє     запитання     будь-якому      учневі     на     свій      вибір      і     т.      д.      Вимога:      дотри -муватися     послідовності     уроку.
іі  варіант проведення етапу уроку
Бесіда   ;
1.     Які     сили     забезпечують      проникнення     молекул     у     клітину?
2.     Як      працює      калієво-натрієвий      насос?
  VII.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
«Мікрофон»   ;
—     Що     вам      сподобалося      на     уроці?
  VIII.   д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф,      відповісти     на     запитан -ня     в     кінці     параграфа.     Виконати      завдання     в     робочому     зошиті.      Завдан-ня     з     РЗДО:     №     2,      3,      с.      32.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 1901 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: