hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 15 Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран)

Урок  №  15 Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран)

  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  поверхневий  апарат  клітини.
 Обладнання  й  матеріали:   таблиці,  фотографії,  схеми,  що  дозволяють  ілюструвати  будову
й  функції  клітинної  мембрани.
 Базові  поняття  й  терміни:  біомолекулярний  шар  ліпідів,  глобули  білків,  рідинно-мозаїчна
модель  будови.
  Тип  уроку:   комбінований.
структура  уроку
     I.     Організаційний      етап    .................................. 2     хв
    II.     Перевірка     домашнього      завдання    ........................ 6     хв
    III.     Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація          
навчальної     діяльності................................. 4     хв
    IV.     Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 14     хв
1.   Хімічний  склад   і  будова  плазматичної  мембрани
2.   Функції   плазматичної  мембрани   в  житті  клітини
     V.     Узагальнення,     систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ........................................ 8     хв
    VI.     Самостійна      робота     учнів ............................... 8     хв
    VII.     Підбиття     підсумків      уроку ............................. 2     хв
    VIII.      Домашнє     завдання...................................1     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   П еревІ р К а   дома ШНЬо Го   З авда ННЯ
Усне  опитування   ;
Учитель     пропонує     учням     за      допомогою     таблиць      розповісти     про     
взаємозв’язок      будови     й     функцій     еукаріотичної      клітини.     Під     час     розпо -віді      учні     ставлять     запитання     тому,      хто      працює      біля     дошки,      готуються     
рецензувати      відповідь     за      алгоритмом.
Алгоритм   рецензії
1.     Повнота     відповіді     (якщо      відповідь     неповна,     учні     її      доповню-ють).
2.     Правильність,     точність     викладу     матеріалу      (якщо      є     помилки,     
учні     їх      виправляють).
3.     Мова    викладу     (відсутність     слів-паразитів;    наукова     грамотність     
мови).
4.     Логіка      викладу     матеріалу.
5.     Висновки.
Одночасно     кілька     учнів,      на     вибір      учителя,     працюють      самостійно    
з     індивідуальними     завданнями.
Індивідуальні  завдання  на  картках   ;
I варіант
I  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді
1.     Клітини     бактерій     мають     розміри:
А     20      мкм;
Б     10      мкм;
В     100      мкм;
г     1000     мкм.
2.     Клітини     еукаріотів      складаються:
А  з     поверхневого     апарату      й     цитоплазми;
Б  поверхневого     апарату      та     ядра;
В  поверхневого     апарату,     цитоплазми      та     ядра;
г  цитоплазми      та     ядра.
3.     У     цитоплазмі     еукаріотів      обов’язково      містяться:
А  цитозоль     (гіалоплазма),      цитоскелет,      органели;
Б  цитозоль,      органели,      включення;
В  цитозоль,      цитоскелет,      включення;
г  цитоскелет     і     органели.
IІ   рівень
Дайте      відповіді     на     запитання.
1.     Чому     клітину      називають     структурно-функціональною     одини -цею      живого?
2.     Чому     клітини      тварин     називають     еукаріотичними?
3.     Чому     ціанобактерії     належать      до     прокаріотів?
ІІІ  рівень
1.     Охарактеризуйте     основні     відмінності    між     клітинами    еукаріотів     
та     прокаріотів.
2.     Укажіть     зайвий    термін:     нуклеоїд,     мезосоми,     клітинний    центр,    
плазма,      рибосоми.      Свій     вибір      аргументуйте.
IV  рівень
Поясніть,     чому     клітини      еукаріотів      мають     невеликий     розмір.

ІІ  варіант
I  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     Еукаріоти     за      будовою:
А  тільки     одноклітинні;
Б  тільки     багатоклітинні;
В  одноклітинні     й     багатоклітинні;
г  позаклітинні.
2.     Рівень      організації     найпростіших:
А  молекулярний;
Б  клітинний;
В  організмений;
г  надорганізмений.
3.     У     клітинах     бактерій     містяться      органели:
А  мітохондрії;
Б  ядро;
В  ендоплазматична     сітка;
г  рибосоми.
II   рівень
Дайте      відповіді     на     запитання.
1.     Дайте     визначення      поняттю     «органела».
2.     Клітини     яких     організмів     належать      до     прокаріотичних?
3.     Клітини     яких     організмів     належать      до     еукаріотичних?
III  рівень
Укажіть     правильний      варіант      відповіді.
1.     До      еукаріотів      належать:
А  віруси;    
Б  бактерії;    
В  найпростіші;
г  ціанобактерії.
2.     Укажіть      зайвий     термін:      мітохондрії,     лізосоми,      клітинний    
центр,     хромосоми,      ядерце,      нуклеоїд,      рибосоми.      Свій     вибір     
аргументуйте.
IV  рівень
Проаналізуйте     значення      високого     ступеня      впорядкованості     клі-тин      еукаріотів.
  III.  аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Запитання   до  учнів:
—     Згадайте,      що     ви     знаєте     про      мембрани.
—     Навіщо     клітині      мембрана?
Метод  «Гроно»   ;
Посередині     дошки     вчитель      пише      слово      «мембрана»,     навколо      за -писує      все,      що     називають     учні     стосовно     нього,     наприклад:     тонка,     мо-заїчна,     обмежує     клітину,     проводить      речовини,      складається      з     ліпідів,     
білків,     вуглеводів     тощо.
  IV.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.   Хімічний  склад  і  будова  плазматичної  мембрани
Розвиток  уміння  складати  конспект   ;
Учитель    пропонує    учням    скласти     план-конспект    під    час    міні-лекції,    
проілюструвати      конспект     схемою      будови     плазматичної      мембрани.
Розповідь  учителя   ;
За     допомогою     електронного      мікроскопа     й     рентгеноструктурного     
аналізу      вчені      встановили      спільність      будови     всіх      мембран     клітини.
Клітинна мембрана      (цитоплазматична      мембрана,     плазматична    
мембрана,     плазмалема)    —    це    мембрана,     що    відокремлює    цитоплазму     клі-тин     від    зовнішнього    середовища     або     від    оболонки     клітини     (у     рослинних    
клітинах):    органоїд    клітини.    Товщина    клітинної     мембрани     —    7–10    нм.     
Клітинна    мембрана    формується    в    гранулярній    ендоплазматичній     сітці,     
потім     модифікується    в    апараті     Гольджі.    Відіграє     важливу    роль    в    обміні    
речовин.
В    основі    будь-якої     біологічної    мембрани     лежить    бімолекулярний     
шар      фосфоліпідів.     У     1972     р.      Сінгер     і     Ніколсон     запропонували     рідинно-мозаїчну     модель     будови     мембрани,     згідно      з     якою     в     бімолекулярному     
шарі     фосфоліпідів     наявні     вкраплення      плаваючих     або      закріплених     гло -бул      білків,     холестерин.      На     поверхні     мембрани      є      вуглеводи,     зв’язані     
з     білками      або      ліпідами.
2.    Функції  плазматичної  мембрани  в  житті  клітини
Розповідь  учителя   ;
Взаємодія      клітин     із      зовнішнім     середовищем     здійснюється      за    
допомогою     спеціальних     мембранних     рецепторів     (фото-,      термо-,      меха-но-,      хеморецепторів).     У      багатьох     випадках      при      фізичних     і      хімічних    
збудженнях      клітин     збільшується      швидкість     надходження      в      клітини     
Са
++
     і      активуються     мембранні     ферменти,     у      такий      спосіб      формується     
відповідь      на     зовнішній     вплив.     Швидкість     надходження      багатьох    
речовин     прямо     пропорційна     їхній      розчинності      й      обернено     пропо -рційна     молекулярній      масі.     Клітина     дихає,     п’є     воду     —     вода     й      кисень    
проходять     крізь     мембрану      без     спеціальних     переносників,      завдяки     
дифузії.     Але      мембрана      не     пропускає     більш      складні,     потенційно     не-безпечні     молекули      без     «дозволу»      клітини.     Молекули-«захисники»    —    
спеціальні     білкові      молекули,     вбудовані      в      мембрану.     Перенесення   
полярних      молекул     та     йонів      за     градієнтом     концентрації     відбувається    
за     допомогою     спеціальних     білків.     На     зовнішній     поверхні     клітин-ної     мембрани      тварин     є      глікопротеїновий      комплекс      —     глікокалікс.    
Клітинні     рецептори     містяться      або      на     поверхні     клітинної      мембрани,    
або      в      глікокаліксі.      Зсередини     клітинна     мембрана      має      шар     скорочу -вальних     мікрофіламентів,     що     зумовлюють     її      форму.     Залежно     від    
природи     клітин     та     їхнього      фізіологічного     стану      клітинна     мембрана    
може     збільшувати     свій     розмір.
Функції мембрани
Подібно      до     стін      фортеці      клітинна     мембрана     із      сотнями     молекул-«захисників»     захищає     гомеостаз      клітини.
1.      Механічна  функція      —     мембрана     обмежує     клітину.
Припущення     про      існування      на     поверхні     клітини     особливої     
плівки     (її     назвали      плазматичною     мембраною)      було     висловлено      за-довго      до     того,     як     її      будову     побачили      за     допомогою     електронного     
мікроскопа.
Основою     для      цього      припущення     послужили     спостереження     за     
ушкодженою     поверхнею     клітини,     з     якої     витікав      клітинний     сік.
2.      Регуляція   обміну  речовин      між      клітиною     та     навколишнім     се -редовищем.
Для      того     щоб      клітини      могли      існувати     як     автономні      одиниці     
й     виконувати      свої      функції,     необхідно,     щоб      обмін      речовин      між      кліти -ною      та     зовнішнім     середовищем     був      урегульованим.      Регуляція      обміну    
речовин      може     підтримуватися      тільки     за      наявності      клітинної      стінки,     
що     перешкоджає      вільному     переміщенню     речовин      із      клітини      назовні     
й     навпаки.
3.      Транспортна:      вибіркове      надходження     речовин.     Для      життє -діяльності     клітинам     необхідні     речовини     із      зовнішнього     середовища;    
мембрана     повинна     вибірково      пропускати      крізь     цей      бар’єр     одні     молеку-ли     й     затримувати     інші     або      активно      їх      виштовхувати.     У     цілому     можна    
сказати,     що     йони     проникають      у     клітину      повільніше,      ніж      незаряджені    
молекули,     що     дрібні      молекули     проникають      швидше,     ніж      великі,      і     що    
чим      вища      розчинність      якої-небудь      речовини     в      ліпідах,      тим      швидше     
вона     потрапляє     в     клітину.
4.      Комунікативна :     плазматична     мембрана     —     «орган     чуття»     клі-тини.      На     клітинній      поверхні     відбувається     первинне     сприйняття      ін -формації,     що     надходить     із      зовнішнього     середовища,     від     інших     клітин.     
Взаємодія      клітин     можлива     тільки     завдяки      мембранним     рецепторам     
клітини.
Методичні  рекомендації
Після      кожної     частини      міні-лекції     можна     уточнити     пункт      плану,    
сформульованого     учнями,     перевіряючи     в     такий      спосіб      завдання.
  V.   У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
I варіант проведення етапу уроку
Бесіда   ;
1.     Яку     будову     має      плазматична     мембрана?
2.     Які     функції      виконує      мембрана?
3.     Чи      допоміг      вам      конспект     згадати      відповіді     на     запитання?
іі  варіант проведення етапу уроку
Гра  «Ланцюжок»   ;
Учитель     пропонує     учням     скласти      запитання,     на     які     вони     отри-мали     відповіді     під     час     уроку.     Учні     самостійно     за      допомогою     конспекту    
ставлять     запитання     один     одному,      граючи      в     гру      «Ланцюжок»,      по     черзі    
звертаючись     до     однокласників     на     власний      вибір.
  VI.  Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Доповнити     речення.
1.     Мембрани     складаються     з     подвійного     шару     (ліпідів).
2.     На      поверхні     мембрани      тварин     є     глікопротеїди,     що     утворюють    
(глікокалікс ).
3.     Перенесення      полярних      молекул     та     йонів      за     градієнтом     
концентрації     відбувається     за     допомогою     ( спеціальних  біл-ків).
4.     Зсередини    клітинна    мембрана    має     шар,    що    зумовлює     її     форму.    
Він     складається      з     (мікрофіламентів).
5.     Взаємодія     клітин     із      зовнішнім     середовищем     здійснюється     за     
допомогою     спеціальних     (рецепторів).
6.     Основні     функції      мембрани      —     (транспортна,  бар’єрна,  кому-нікативна).
  VII.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні     самостійно     підбивають     підсумки     уроку,     формулюю-чи     висновки.
  VIII.   д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф,      відповісти     на     запитан -ня     в     кінці     параграфа.     Виконати      завдання     в     робочому     зошиті.      Завдан-ня     з     РЗДО:     №     1–5,     с.      33,     №     6–9,     с.      34.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 3888 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: