hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 13 Особливості використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо. Хімічний склад продуктів
Урок № 13 Особливості використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо. Хімічний склад продуктів харчування Мета: ознайомити учнів із правилами використання деяких хімічних речовин, медичних препаратів, засобів побутової хімії, продуктів харчування; навчити оцінювати про -дукти харчування за їхнім хімічним складом. Обладнання й матеріали: упаковки, етикетки від харчових продуктів, косметологічних і медич -них препаратів, засобів побутової хімії із зазначеним на них терміном придатнос -ті, складом продуктів, призначенням і застереженнями; фільми про небезпечні продукти харчування, якість засобів побутової хімії; телевізор або комп’ютер; фотографії, малюнки, вирізки із журналів, клей, фломастери, папір для створення презентації. Базові поняття й терміни: склад, термін придатності, консерванти, барвники, правила по -передження негативного впливу, термін використання. Тип уроку: вивчення нового матеріалу. структура уроку I. Організаційний етап .................................. 2 хв II. Перевірка домашнього завдання ........................ 7 хв III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.......................5 хв IV. Вивчення нового матеріалу ........................... 18 хв V. Підбиття підсумків уроку ..............................3 хв VI. Домашнє завдання ................................... 2 хв Хід уроку I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П II. П еревІ р К а дома ШНЬо Го З авда ННЯ Тестовий контроль знань ; I варіант I  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Живий організм характеризують такі ознаки: А склад хімічних елементів, рухливість, дихання; Б рух, дихання, обмін речовин, навколишнє середовище; 103 В обмін речовин, розвиток, здатність до розмноження, по-треба в кисні; г обмін речовин, розвиток, старіння, самовідтворення. 2. До основних класів органічних сполук належать: А мінеральні солі; Б вода; В вуглекислий газ; г вуглеводи. 3. Живі організми в найбільшій кількості містять: А P, K, H, N; Б O, C, Na, K; В O, C, H, N; г Fe, O, C, H. II   рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Термін «біологія» запровадив: А К. Лінней; Б Ж. Б. Ламарк; В В. І. Вернадський; г І. І. Мечников. 2. Наука про неклітинні форми життя має назву: А бактеріологія; Б мікологія; В вірусологія; г цитологія. 3. Найвищим ступенем ієрархії характеризується рівень: А молекулярний; Б цитологічний; В біогеоценотичний; г біосферний. III  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Стероїди належать до класу органічних сполук: А вуглеводи; В білки; Б ліпіди; г нуклеїнові кислоти. 2. Комплекси, що утворюють ліпіди з білками: А гліцерин; Б ліпопротеїди; В фосфоліпіди; г глікопротеїди. 3. Правило співвідношення нітратних основ ДНК відкрив: А Ф. Крік; Б Е. Чаргафф; 104 В Дж. Вотсон; г Л. Полінг. IV  рівень Скільки амінокислот кодує молекула іРНК, якщо вона синтезо -вана на ділянці молекули ДНК, що складається з таких нуклеотидів: ТЦА–ААА–ГЦА–ЦЦЦ–ГГГТ–ААТ? II варіант I  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Основне середовище для хімічних реакцій в організмі: А плазма; Б тканинна рідина; В вода; г кров. 2. Неполярні нерозчинні у воді речовини мають назву: А гідрофільні; Б гідрофобні; В кристалогідрати; г гідрокарбонати. 3. Міцності кісткам надають сполуки елементів: А Кальцію, Фосфору; Б Калію, Фосфору; В Кальцію, Стронцію; г Калію, Цинку. II   рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Вчення про біосферу створив: А В. І. Вернадський; Б І. І. Мечников; В С. Г. Навашин; г Ч. Дарвін. 2. До мікроелементів належать: А I, Cu, Ag, Mn; Б C, O, N, H; В Ca, Na, P, S; г C, Fe, Si, O. 3. До макроелементів належать: А Ca, Zn, S, P; Б Ag, Au, Ni, Co; В K, Na, O, H; г Fe, Cu, Zn, Mg. III  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Серед нітратних основ молекули ДНК немає: А тиміну; Б цитозину; В гуаніну; г урацилу. 2. Молекула амінокислоти складається з таких трьох частин: А карбоксильна група, аміногрупа, радикал; Б поліпептид, аміногрупа, карбоксигрупа; В радикал, гідроксогрупа, аміногрупа; г радикал, гідроксогрупа, карбоксигрупа. 3. Процес, у результаті якого відновлюється нативна (просторова) структура білка: А адаптація; Б денатурація; В ренатурація; г деструкція. IV  рівень Визначте процентний уміст нітратних основ молекули ДНК, на якій була синтезована молекула іРНК, якщо 23 % загальної кількості нуклеотидів іРНК становить аденін, 39 % — урацил, 22 % — цитозин, 16 % — гуанін. III варіант I  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Солі в клітині містяться у вигляді: А кристалів; Б нерозчинних сполук; В катіонів, аніонів; г кристалогідратів. 2. До ліпідів належать: А ферменти; Б фактори росту; В воски; г імуноглобуліни. 3. Солодкий смак мають: А полісахариди; Б моносахариди; В білки; г ліпіди. II   рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. До гідрофільних сполук належать: А полярні сполуки; В воски; Б неполярні сполуки; г стероїди. 2. До хімічних елементів, катіони яких зумовлюють передачу електричних потенціалів і транспорт речовин у клітину, на-лежать: А Кальцій, Стронцій; В Магній, Натрій; Б Калій, Натрій; г Кальцій, Натрій. 3. Речовини, які мають скелети з ковалентно зв’язаними атомами Карбону, називаються: А макромолекули; В полімери; Б мономери; г органічні сполуки. III  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Білки, завдяки яким скорочуються м’язи: А актин, міозин; Б актин, кератин; В тромбін, міозин; г гемоглобін, імуноглобулін. 2. Білки, які забезпечують зсідання крові: А фібрин, міозин; Б фібриноген, тромбін; В актин, міозин; г гемоглобін, імуноглобулін. 3. Зв’язки, за допомогою яких деякі амінокислоти утворюють ланцюг, називаються: А пептидні; Б фосфоефірні; В водневі; г дисульфідні. IV  рівень Хімічний аналіз показав, що в ДНК міститься 880 аденінових нуклеотидів, що становить 20 % усього складу ДНК. Визначте довжину ланцюга ДНК (довжина одного нуклеотиду — 0,34 нм). IV варіант I  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Велику кількість вуглеводів містять клітини: А рослин; В грибів; Б тварин; г рослин і тварин. 2. Полісахариди, властиві тваринній клітині, мають назву: А целюлоза; В хітин; Б крохмаль; г глікоген. 3. Білки за своєю хімічною природою — це: А мономери; В кислоти; Б макромолекули; г луги. II   рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Полімер, з якого складається деревина: А целюлоза; В крохмаль; Б глюкоза; г глікоген. 2. Вуглевод — полімер, що накопичується в м’язах і печінці людини: А целюлоза; В крохмаль; Б глюкоза; г глікоген. 3. Вуглевод, що міститься в кутикулі комах: А хітин; В глікоген; Б целюлоза; г крохмаль. III  рівень Укажіть правильний варіант відповіді. 1. Процес, що починається з розкручування молекули ДНК, має назву: А денатурація; В реплікація; Б ренатурація; г асоціація. 2. Мономером крохмалю є: А глюкоза; В сахароза; Б фруктоза; г галактоза. 3. У клітинних мембранах містяться: А стероїди; В фосфоліпіди; Б воски; г жири. IV  рівень Які види вільних нуклеотидів і в якій кількості необхідні для редуплікації молекули ДНК, у якій А — 600, а Г — 2400? Контроль знань за темою № 2 із КЗКЗ: с. 1–12. Підсумковий контроль із РЗДО: с. 24–27. Аналіз практичної роботи № 2 ; III. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ Учитель зачитує або записує на дошці епіграф до уроку. «Час не зупинити. Ми не можемо повернутися в минуле, коли не вироблялися пестициди, вода в джерелах була чиста, а їжа чи косметика не викликали побоювання щодо негативного впливу на здоров’я. Світ змінився, і за законом екології — за все слід платити — людина, навіть не усвідомлюючи, платить здоров’ям за “комфортність” буття». (Посібник  для   громадських  організацій,   загальногромадянських   ініціатив   і  зацікавлених   громадян.—   Київ,  2006.) «Забруднив ти Лукомор’я — заплати своїм здоров’ям!» (З  фольклору) Запитання   до  учнів: — Яким чином можна поліпшити екологічний стан навколиш -нього середовища? (Поліпшити екологічний  стан  навколишнього сере-довища  можна, здійснюючи  контроль  за станом  води, повітря, ґрунту   й  уживаючи  заходів   щодо  попередження   їхнього   забруднення.) IV. в И в Ч е ННЯ НовоГо маТ ерІ а ЛУ 1 Для найбільш плідної роботи вчитель пропонує об’єднатися в групи, вибрати капітанів (це можна зробити заздалегідь). Практичні роботи № 2, 3 (3 ; * , 4 * ). Тема. Ознайомлення з інструкціями з вико -ристання деяких хімічних речовин, таких як медичні препарати, засоби по -бутової хімії тощо, та оцінка їхньої небезпеки. Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом Мета: навчити учнів користуватися інструкцією з використання медичних препаратів і засобів побутової хімії; оцінювати продукти харчування за їхнім хімічним складом. Обладнання й матеріали: упаковки, етикетки від харчових про -дуктів, косметологічних і медичних препаратів, засобів побутової хімії із зазначеним на них терміном придатності, складом продуктів, призна-ченням і застереженнями; фільми про небезпечні продукти харчування, якість засобів побутової хімії; телевізор або комп’ютер; фотографії, малюнки, вирізки із журналів, клей, фломастери, папір для створення презентації. Теоретичні  відомості Вивчаємо етикетку Етикетка — це джерело інформації для споживача. Вимогливий покупець завжди уважно вивчає дані, що є на етикетці. У разі відсутності деяких важливих відомостей (наприклад, адреси й телефонів для контакту з виробником, складу продукту чи інших даних) на упаковці товару слід утриматися від такої сумнівної покупки. Час від часу зазирайте в статтю 15 Закону України «Про захист прав споживачів», щоб відновити в пам’яті положення щодо обов’язкової * Етапи «Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів», «Само-стійна робота учнів» реалізуються під час виконання практичних робіт. наявності на упаковках і в документації інформації про продукцію (хар-чову, косметичну, лікарську, засобів гігієни тощо.) Право споживача на інформацію про продукцію Зі статті 15: П. 1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого й компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. Інформація про продукцію повинна містити: 1. Назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються. 2. Найменування нормативних документів, вимогам яких пови-нна відповідати вітчизняна продукція. 3. Дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування — про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, у тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, обсяг тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт. 4. Відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами. 5. Позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів (ГМО). 6. Дані про ціну (тариф), умови та правила придбання про-дукції. 7. Дату виготовлення. 8. Відомості про умови зберігання. 9. Гарантійні зобов’язання виробника (виконавця). 10. Правила та умови ефективного й безпечного використання продукції. 11. Строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій. 12. Найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування. Стосовно продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, спо -живачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього при -родного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання). Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законо-давством про мови. як діяти у випадку невдалої покупки У тих випадках, коли неналежна якість товару була виявлена, наприклад, удома (ви відкрили упаковку йогурту, а він уже зіпсувався, незважаючи на те, що строк придатності ще не закінчився), його можна обміняти на якісний або повернути сплачені за нього гроші. Спожи-вач не повинен платити за порушення постачальником або продавцем правил і умов транспортування або зберігання, які могли призвести до наведеної вище ситуації. Для реалізації свого законного права споживач повинен мати чек. Цей документ дуже важливий, адже він засвідчує факт покупки, ціну товару й місце продажу. Чеки на продукти харчування або нехарчові продукти поточного використання (мийні засоби, косметичні товари, ліки тощо) потрібно зберігати впродовж розумного терміну — кілька днів, тиждень, два тижні — доки ви не відкрили останню упаковку й не переконалися в якості її вмісту. Іноді упаковку із чаєм або банку з кавою розпакову -ють не відразу після повернення з крамниці, а перегодом. Тож дійте згідно з конкретною ситуацією. Права споживача на безпеку продукції Безпека продукції — це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я, майна споживача та навколишнього природного середовища за звичайних умов використання, зберігання, транспортування, виго-товлення й утилізації продукції. Зі статті 14: П. 1. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров’я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди його майну. П. 2. На товари (наслідки робіт), використання яких понад ви-значений строк є небезпечним для життя, здоров’я споживача, навко -лишнього природного середовища або може заподіяти шкоду майну споживача, встановлюється строк служби (строк придатності). Ці ви-моги можуть поширюватися як на виріб у цілому, так і на окремі його частини. Існує законодавче регулювання захисту прав споживачів. Головний закон для споживачів — це Закон України «Про захист прав споживачів». Існують також інші важливі закони, що стосуються інтересів споживачів: «Про інформацію», «Про рекламу», «Про якість та безпеку харчових продуктів», а також про окремі види продуктів — м’ясних, молочних тощо. Споживачі зобов’язані: 1. Перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар. 2. У разі необхідності роз’яснення умов та правил використан -ня товару — до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що ви-конує їхні функції. 3. Користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), установлених ви-робником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації. 4. З метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробни-ком у товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених екс -плуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил у документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для то-варів такого роду. 5. Небезпечні товари слід зберігати в недоступних для дітей місцях і обов’язково окремо від продуктів харчування . Товари побутової хімії За ступенем небезпеки для людини препарати поділяють на три групи: безпечні, отруйні, пожежонебезпечні. До безпечних хімічних товарів побутової хімії належать мийні, підсинювальні, підкрохмалювальні, вибілювальні й чистильні засоби, мінеральні добрива. До отруйних хімічних препаратів належать засоби для боротьби з побутовими комахами й гризунами, хімічні засоби захисту рослин, деякі речовини для виведення плям і клейові засоби, окремі види пре -паратів з догляду за автомобілем, засоби для миття вікон тощо. До пожежонебезпечних хімічних препаратів належать чимало речовин для виведення плям, препарати в аерозольних упаковках, по-лірувальні та клейові засоби. При дотриманні правил, зазначених в інструкціях, будь-який препарат побутової хімії стане безпечним. Правила застосування медичних препаратів 1. Лікарські препарати можна використовувати тільки за при -значенням лікаря. 2. Необхідно уважно ознайомитися з інструкцією із застосування даного препарату. 3. Слід зважати на термін придатності ліків. З часом (після за -кінчення терміну придатності) ліки можуть не тільки втратити придатність, але й набути отруйних властивостей. 4. Ліки слід зберігати згідно з інструкцією, іноді в холодильнику, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом На упаковці продукту харчування обов’язково має бути зазначений склад продукту: кількість білків, жирів, вуглеводів та їхня енергетична цінність. Люди, які приділяють увагу здоров’ю, контролюють вагу й сте-жать за якістю їжі, спортсмени, культуристи обов’язково цікавляться цією інформацією. Крім цього, на упаковці неодмінно має бути зазна -чено, які й у якій кількості харчові добавки містить даний продукт. Останнім часом усе більше людей уважно стежать за якістю хар -чових продуктів, відмовляються від продукції, що містить барвники, консерванти, підсилювачі смаку й аромату, розпушувачі, емульгатори. В Україні використання харчових добавок регулюється Поста -новою Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року № 12 «Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання в харчових продуктах» і Наказом Міністерства охорони здоров’я Украї -ни № 222 «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок» від 23.07.1996 р. Продукти дитячого харчування не підлягають фарбуванню, не дозволяється вводити хімічні консерванти до складу продуктів масо-вого споживання, таких як молоко, борошно, хліб, свіже м’ясо, спеці -алізовані дієтичні продукти дитячого харчування, а також у вироби, позначені як «натуральні». Незамінні для організму речовини Вуглеводи Глюкоза, клітковина Амінокислоти Ізолейцин, лізин, лейцин, аргінін (для дітей), метіонін, гістидин (для дітей), треонін, фенілаланін, триптофан, валін Жири Лінолева, ліноленова кислоти Вітаміни A, E, K, D В 1 , В 2 , PP, біотин, фолієва кислота, В 6 , В 12 , В 5 , C Мінеральні речовини Ca, Mg, Cl, P, K, Na, S, F, Fe, Se, Zn, Mn, Cu, Co, Mo, I, Cr, V, Sn, Ni, Si, C, N Вода, кисень Хід роботи Учні об’єднуються в групи, кожна з яких повинна підготувати презентацію за своєю темою. Теми  для   презентацій I група — «Використання медичних препаратів». II група — «Використання засобів побутової хімії». III група — «Використання косметичних засобів». IV група — «Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом». V група — від кожної групи по одному учаснику об’єднуються в групу експертів, спостерігачів, які готують висновки уроку, спосте-рігаючи за роботою інших груп. Алгоритм   роботи  груп 1. Вивчення відповідного матеріалу за підручником, довідниками, посібниками, розподіл його між учасниками груп (10 хв). 2. Створення ілюстративного плаката до презентації (10 хв). 3. Презентація з демонстрацією упаковок, етикеток, наочного матеріалу (5 хв). (Інформацію про використання хімічних речовин, оцінку продуктів харчування під час презентації конспективно записують усі учні.) V. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ Експерти формулюють висновки, роблячи пропозиції щодо збереження здоров’я, створюють власний плакат. VI. д омаШНє З авда ННЯ Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання в кінці параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 2675 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: