Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 10 Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів) білків

Урок  №  10 Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів) білків
  Мета:  поглибити  знання  учнів  про  будову,  властивості,  функції  амінокислот,  білків
у  життєдіяльності  організмів.
Обладнання  й  матеріали:   моделі  амінокислот,  плакати,  таблиця  «Рівні  білкової  молекули»,
таблиці,  які  ілюструють  будову  амінокислот.
Базові  поняття  й  терміни:   біополімери,  пептидний  зв’язок,  рівні  організації  білкової  молекули.
  Тип  уроку:   вивчення  нового  матеріалу.
структура  уроку
     I.    Організаційний      етап    .................................. 2     хв
     II.    Актуалізація      опорних     знань      і     мотивація          
навчальної     діяльності................................. 5     хв
    III.    Вивчення      нового     матеріалу     ........................... 18     хв
1.   Визначення   білків
2.   Рівні  організації  білкової   молекули
3.   Властивості  білкової   молекули:   денатурація  й  ренатурація
4.   Функції   білків
    IV.    Узагальнення,     систематизація      й     контроль     знань              
і     вмінь      учнів     ........................................ 8     хв
     V.    Самостійна      робота     учнів ............................... 7     хв
    VI.    Підбиття      підсумків      уроку ..............................3     хв
    VII.    Домашнє      завдання    ................................... 2     хв
Хід  уроку
  I.   о р Га НІЗацІ й НИй  еТа П
  II.   аКТУ а ЛІЗацІЯ   оП орНИХ  ЗНа НЬ  І   мо ТИвац ІЯ    
Н авЧ а ЛЬН о Ї   дІЯЛЬН о СТІ
Запитання   до  учнів :
—     Здогадайтеся,      про      які     органічні      речовини     йде      мова:     «Робота     
м’язів,     імунітет,      здійснення     обміну     речовин,     прискорення     біохімічних     
реакцій,    сприйняття     навколишнього    світу    —    усе    це    робота    цих     речовин.    
Вони     —     основа     життя     на     Землі».      (Білки.)
Мотивация   ;
Учитель     читає      синквейн:
Білки,
Тривимірні,      унікальні,
Прискорюють,     регулюють,      захищають
81
Без     протеїнів     життя     неможливе,      ні!
Трудяги!
Запитання   до  учнів:
—     Чому     без     білків      неможливе     життя?
  III.  вИ в Ч е ННЯ  Н овоГо  маТ ерІ а ЛУ
1.    в изначення  білків
Розповідь  учителя  з  елементами  бесіди   ;
Завдання   учням:
—     Дайте      визначення      поняттю     «білки».
Білки      —     це     макромолекули,     біополімери,     мономерами     яких     є    
малі     органічні      молекули     —     амінокислоти.
Білки      відіграють     першорядну     роль     у      життєдіяльності     всіх     жи-вих      організмів,      беручи     участь     у      будові,     розвитку,      обміні     речовин.    
Молекулярна     маса     білків     становить      від     5000     до     багатьох     мільйонів.    
Різноманітність     білкових      молекул     безмежна.     У      білках     міститься     
лише      20     амінокислот,      але      завдяки     різноманітності      послідовностей     
амінокислотних     залишків      і      довжині     поліпептидного      ланцюга     з      них     
утворюються      тисячі     різноманітних     за     будовою     й      функціями     молекул    
білків.
Запитання   до  учнів:
—     Які     функціональні     групи      містяться      у     всіх      амінокислотах?
—     Які     властивості      лугів     або      кислот     притаманні      молекулам     амі -нокислот?
—     Як     утворюються     зв’язки      між      амінокислотами?     Як     називають    
такий      зв’язок?
2.   р івні  організації  білкової  молекули
Розвиток  уміння  систематизувати  матеріал   ;
Учитель     пропонує     учням     під     час      розповіді     скласти      таблицю    
«Функції     білків».
Розповідь  учителя   ;
Розрізняють     такі      рівні     організації     білків:
1)     первинна структура .    Якщо     уявити,     що    білок     —    слово,    а    аміно -кислоти      —     букви,     то     стає      зрозумілою      різноманітність      білків.     Подібно     
до     того     як     з     букв     алфавіту     складаються     слова,      так      само     з     амінокислот    
складаються     білки.     Якщо      переставити      або      замінити     хоча     б     одну     з     букв,     
отримаємо     інше     слово,     наприклад:     суд      —     суп      —     сук,     діжка      —     дірка.     
Якщо     замінити    або     переставити     хоча    б    одну    з    амінокислот    —    отримаємо    
інший     білок.
«Амінокислотний      алфавіт»     складається      з     20     амінокислот.     Пер -винна      структура      визначає     вторинну      структуру      білка;
82
2)      вторинна структура      являє      собою      спіраль,     що     підтримуєть-ся     завдяки      водневим      зв’язкам     (учитель     демонструє     модель     вторинної     
структури      білка      (можна      виготовити     з     дроту);
3)     третинна структура білка —    це    просторові    глобули.    Гідрофільно-гідрофобні,      ковалентні     дисульфідні      водневі      зв’язки;
4)      четвертинна структура білка     —     це     асоціація      кількох      окремих    
поліпептидних     ланцюгів     у      єдину      структуру.     Четвертинну     структуру     
мають     не     всі     білки      —     найчастіше     вона     буває      в      регуляторних      білків     
(наприклад      імуноглобулінів).      Найбільш      стійка     —     первинна     структура,    
решта      легко      руйнуються      при      підвищенні     температури,     різкій      зміні      pH    
середовища      та     інших     впливах.
3.   властивості  білкової  молекули:  денатурація  й  ренатурація
Розповідь  учителя   ;
Денатурація     (від      латин.     de     —     втрата     й     nature     —     природні     влас-тивості)      —     втрата     природної      конфігурації     білкової      молекули     та     інших    
біополімерів     у     результаті     нагрівання,      хімічної     обробки      тощо.      Зумов -люється      розривом     нековалентних     (слабких)      зв’язків      у     молекулі     біопо -лімера.     Денатурація     зумовлена     втратою      біологічної     активності.      Може    
бути     повною,      частковою,     зворотною,     незворотною.
Процес,      протилежний      денатурації,      називають     ренатурацією.
Ренатурація     (від      латин.     re      —     тут:      відновлення      й     natura     —     при -родні      властивості)      —     зворотний      перехід      молекули     біополімера,     напри -клад     білка      або      нуклеїнової      кислоти,     з      денатурованого     (неактивного)     
стану      в     нативний      (біологічно      активний).     Якщо      при      денатурації      білка     
фізико-хімічні    зміни     пов’язані    з    утратою     поліпептидним    ланцюгом     пев -ного     впорядкованого      стану,     то     при      ренатурації      проявляється     здатність     
білків      до     самоорганізації,      шлях     до     якої     визначає     первинна     структура     
білка,     певна     послідовність    амінокислот    у    поліпептидному     ланцюзі,    що,    
у     свою     чергу,     визначена      спадковою     інформацією.
4.   Функції  білків
Розповідь  учителя  (під  час  розповіді  учителя  учні  заповнюють  таблицю    ;
«Функції  білків»)
Ферментативна  функція      полягає      в      прискоренні     хімічних     ре-акцій      у     мільйони     разів.      Відомо     близько      2000     ферментів.     Наприклад,    
ферменти,     що     прискорюють      процеси      травлення,     діють      за      певних     умов.     
Ферменти     шлунка     пепсин,      ліпаза     діють      в     умовах     кислого      середовища,    
t  =     39     °C,     а     ферменти     ротової     порожнини     —     в     умовах     лужного     сере-довища,     t  =     36     °C.
Будівельна функція .    Тисячі    різноманітних    білків     є    складниками     
мембран,     надають     форми     й     властивості      тканинам      (колаген,      еластин).
Транспортна   функція     —     перенесення     специфічних     речовин     
з     одного     органа     в     інший,      а     також     у     клітину.     Альбумін     плазми     крові    
83
переносить     жирні     кислоти      й     білірубін,      а     гемоглобін     —     кисень     і     вуг -лекислий      газ.      За     допомогою     білків-переносників      у     клітину      проникає    
глюкоза,     амінокислоти,     йони     та     інші     молекули.
Рухова  функція .     Рухову     функцію     забезпечують      актин      і     міозин.
Захисна  функція .     Імуноглобуліни      розпізнають,     зв’язують      і     ней -тралізують     сторонні     молекули,     віруси,     бактерії.     Захист     організму      від    
крововтрати     здійснюється      за      участю     білків      фібриногену     й      фібрину.
Енергетична  функція .     При     повному     окисненні      1     г     білка      утворю-ється      17,2     кДж     енергії.
Сигнальна функція .    Сигнальні     молекули    (гормони,     нейромедіато-ри)    діють     на    процеси     обміну    речовин     завдяки     взаємодії    зі     специфічними    
білками-рецепторами.     Сприйняття     світла,    кольору,    смаку,    запаху    й    ін -ших    видів     рецепції    здійснюється    завдяки     дії    молекул    білків.    Наприклад,    
у     сприйнятті     світла      бере     участь     білок      родопсин.
Регуляторна  функція.      Деякі      гормони     мають     білкову      біохімічну    
природу.     Гормони     регулюють     обмін      речовин,     підтримують     сталість     
внутрішнього      середовища.     Наприклад,     гормон     інсулін      знижує      вміст     
глюкози     в     крові,      підтримуючи     його     на     постійному     рівні.      Деякі      регу-ляторні      білки      приєднуються      до     певних     ділянок      ДНК,     впливають     на    
швидкість     зчитування      інформації     з     неї.
  IV.  У З а Га ЛЬН е ННЯ,  СИСТемаТИЗ ацІЯ   й  К о НТроЛЬ   
ЗНа НЬ  І  вмІНЬ  УЧНІв
Запитання   до  учнів:
—     Чим     зумовлена     велика     різноманітність      білків?     (Білки   склада-ються з 20 амінокислот.  Послідовність амінокислот визначає власти -вості   того  чи  іншого  білка.   Велика  різноманітність  білків   необхідна  
для   клітин   живих  організмів.  Це  пов’язано   з  функціями  білків:  ката -літичною     (скільки  біохімічних  реакцій,  стільки  й білків-ферментів,  які 
їх  прискорюють ),     захисною     (усі антитіла — білки ),     сигнальною  (сприй -няття  інформації  здійснюється   за  допомогою  білків ),      регуляторною, 
будівельною,  транспортною.  Тисячі  різноманітних  за  будовою   білків  
виконують  найрізноманітніші  функції   в  живому  організмі. )
Фронтальне  опитування   ;
1.     Як      називаються     білки,     що     прискорюють      біохімічні      реакції    
обміну     речовин?
2.     «Усі      ферменти     —     білки,     але      не     всі     білки      —     ферменти».     Як    
ви     розумієте      цей      вислів?      Наведіть     приклади      білків,     що     не     є    
ферментами.     Назвіть     ферменти     травної      системи.
3.     Згадайте,     з      яких     речовин      складаються     клітинні     мембрани?
4.     Яку     назву      має      білок      крові,      що     транспортує      кисень     у     клітини,    
а     вуглекислий     газ     —     у     легені?
84
5.     Коли    ми    сміємося,     біжимо     або     пишемо     —    усе    це    робота    м’язів.    
Згадайте,      яку      назву      мають     білки,     що     забезпечують      скоротли-вість     м’язів.
6.     Яку    функцію    виконують     білки,    що    утворюють    шкіру,    волосся,    
нігті,      копита,      роги?
7.     Яку    функцію    виконують    білки,    котрі    знешкоджують    сторонні    
агенти     (антигени),      що     проникають      в     організм?
8.     Яку     функцію     виконують     білки,     якщо      1     г     білка      при      повному    
окисненні      виділяє      17,2     кДж     енергії?
9.     Як      називають     білок,      завдяки      якому     сприймається      світло?     
У     чому     полягає      стереохімічна      теорія     сприйняття      смаку      й     за -паху?
10.     Деякі      гормони     мають     білкову      природу.     Згадайте,      як     назива-ється     гормон    підшлункової     залози,     що    регулює     рівень    глюкози    
в     крові.      Як     називається      функція,     котру      виконує      цей      гормон?
Перевірка  заповнення  таблиці  «Функції  білків»   ;
Приклад  заповненої  таблиці
Функція білків У чому полягає Приклади білків
Ферментативна Прискорюють біохімічні реакції Пепсин, амілаза
Будівельна Є складниками мембран Мембранні білки
Транспортна Переносять кисень, вуглекислий газ тощо Гемоглобін, альбумін
Рухова Скорочують м’язи Актин, міозин
Захисна Є основою покриву; утворюють білкові антитіла,
захищають від крововтрати
Антитіла
Енергетична 1 г білка = 17,2 кДж енергії Усі білки
Сигнальна Сприймають збудження Родопсин
Регуляторна Гормони регулюють фізіологічні процеси, віднов -лення тканин
Гормон інсулін, фактори росту
  V.   Само СТІй Н а  роБ о Та  УЧНІв
Робота  із  зошитом   ;
Виберіть     правильні      твердження.
1.     Нуклеотиди     —     це     мономери      білків.
2.     Амінокислоти     складаються     з     пептидів.
3.     Білки     —     це     макромолекули,     мономерами     яких     є      амінокис-лоти.
85
4.     Пептидні     зв’язки      утворюють     вторинну      структуру      білка.
5.     Деякі     ферменти     —     білки.
6.     Усі     антитіла     мають     білкову      природу.
7.     В     основі     сприйняття      інформації     за      допомогою     рецепторів     ле-жить     дія     білків.
8.     Гемоглобін      —     транспортний      білок      крові.
9.     Усі     білки      —     ферменти.
10.     Денатурація     —     незворотний     процес.
11.     Первинну      структуру      білка      підтримують     водневі      зв’язки.
Робота  із  зошитом.  Робота  з  підручником   ;
1.     Поясніть     роль    ковалентного    й    водневого     зв’язків     у    забезпеченні    
властивостей     білків.
2.     Поясніть,     від     чого     залежить      конформація     (просторова      органі-зація)      молекул     білка.
3.     Поясніть,    чому    саме    конформація    білкової     молекули    визначає    
її      здатність      до     виконання     певної     функції.
Завдання   з  РЗДО:  №  3,   4,   с.   16.
  VI.  П І д БИТТЯ  ПІ д СУм КІ в  У роКУ
Учні     самостійно     підбивають     підсумки     уроку,     формулюю-чи     висновки.
  VII.  д омаШНє  З авда ННЯ
Прочитати     відповідний      параграф     підручника,      відповісти    
на     запитання     в     кінці     параграфа.    
Академічний рівень
Клас     об’єднують     у     групи,     призначають     капітанів,      розподіляють     
функції      між      учасниками.     Кожна     група      готує      презентацію     за      певною    
темою.     Презентація     повинна     включати      текстову     інформацію,     ілюстра -тивний      матеріал     (фотографії,      малюнки     за      темою).
Теми  презентацій:
I     група      —     «Вітаміни».
II      група      —     «Гормони».
III     група      —     «Фактори      росту».
План  презентації:
1)     визначення;
2)     хімічна     природа;
3)     класифікація;
4)     роль      у     життєдіяльності     організмів.

Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (13.10.2014)
Переглядів: 3895 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: