Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 26 Тема. Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів
Урок № 26
Тема. Принципи функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів
Мета: ознайомити учнів із процесом поділу прокаріотичних клітин.
Обладнання й матеріали: малюнки, схеми, що ілюструють поділ прокаріотичних клітин.
Базові поняття й терміни: нуклеоїд, поділ, апоптоз, автофагія, клітинне старіння.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
структура уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 2 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.     Принципи  функціонування  клітин   прокаріотів    
як  цілісної   системи
2.   Поділ  прокаріотичної   клітини
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 8 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід уроку
I. о р Га НІЗацІ й НИй еТа П
II. аКТУ а ЛІЗацІЯ оП орНИХ ЗНа НЬ
І мо ТИвац ІЯ Н авЧ а ЛЬН о Ї дІЯЛЬН о СТІ
«Вік живу, вік ділюся».
(Біологічна  народна   мудрість)
Бесіда ;
1. Згадайте визначення клітини.
2. Згадайте положення клітинної теорії. Як утворюються клітини?
3. Назвіть прізвища вчених, які вперше запропонували клітинну
теорію.
4. Який учений зробив таке доповнення до клітинної теорії:
«Клітина походить від клітини»?
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ
1. Принципи функціонування клітин прокаріотів
як цілісної системи
Клітини прокаріотів являють собою систему взаємодії структур-них органел. Клітинна мембрана утворює складки, у яких здійснюються
процеси фотосинтезу, редуплікації ДНК, клітинного дихання. Напри-клад, складки клітинної мембрани утворюють мезосоми, що беруть
участь в окисних процесах прокаріотичної клітини. Для фототрофних
прокаріотів характерна наявність позамембранних органел — хлоросом,
які беруть участь у фотосинтезі. Процеси перетравлювання поживних
речовин у прокаріотичних клітин відбуваються поза клітиною. Про -каріоти виділяють травні ферменти в зовнішнє середовище, а потім
поглинають органічні речовини всією поверхнею клітини. Таким чином,
взаємозв’язок структурних елементів клітини являє собою систему
функціонування прокаріотичних клітин.
2. Поділ прокаріотичної клітини
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Запитання   до  учнів:
— Які особливості має прокаріотична клітина?
— Який спадковий матеріал міститься в прокаріотичній клітині?
У прокаріотів поділ відбувається шляхом утворення поперечної
перегородки після подвоєння ДНК нуклеоїду. Генетичний матеріал
у вигляді кільцевої ДНК перебуває у вільному стані в нуклеоїді, не має
хромосом. Кожна клітина, що утворюється в результаті поділу, отримує
одну з подвійних кільцевих ДНК.
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв
Робота з підручником. Робота із зошитом ;
Учитель пропонує учням скласти 10 запитань для біологічного
диктанту на основі вивченого матеріалу, дотримуючись послідовності
уроку. Одна з вимог: відповіді повинні складатися з одного-двох слів.
Найкращий диктант буде проведений на наступному уроці.
Бесіда ;
1. Охарактеризуйте поділ прокаріотичної клітини.
2. Поясніть, чому прокаріотична клітина так швидко розмножується.

V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв
Завдання з ЕК: тест 13, варіанти 1, 2.
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, формулюю-чи висновки.
VII. д омаШНє З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 3443 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: