hyipazart.com
Головна » Статті » Старша школа » Біологія 10 клас

Урок № 31 Тема.Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін
Урок № 31
Тема.Обмін речовин і енергії в клітині — енергетичний і пластичний обмін
Мета: поглибити знання учнів про метаболізм, єдність двох протилежних процесів: плас -тичного та енергетичного; узагальнити й систематизувати знання про метаболізм.
Обладнання й матеріали: таблиці, малюнки, схеми, що ілюструють обмін речовин у клітині.
Базові поняття й терміни: анаболізм (асиміляція), катаболізм (дисиміляція).
Тип уроку: комбінований.
структура уроку
I. Організаційний етап .................................. 2 хв
II. Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності................................. 5 хв
III. Вивчення нового матеріалу ........................... 20 хв
1.   Визначення   метаболізму
2.   Біологічне  значення   метаболізму
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів ....................................... 10 хв
V. Самостійна робота учнів ............................... 5 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ..............................2 хв
VII. Домашнє завдання ................................... 1 хв
Хід уроку
I. Організаційний етап
II. Актуалізація опорних знань
Запитання   до  учнів:
— Про що йдеться в синквейні? (Про   метаболізм )
Пластичний, енергетичний
Постачає, перетворює, виводить
Він — це інструмент життя!
Властивість
Бесіда ;
1. Які властивості життя характерні для живих організмів?
2. Що є головною властивістю життя?
III. вИ в Ч е ННЯ Н овоГо маТ ерІ а ЛУ
1. в изначення метаболізму
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Учитель пропонує учням під час розповіді скласти схему «Обмін
речовин і енергії».
Запитання   до  учнів :
— Дайте визначення поняттю «обмін речовин».
— Які два протилежні процеси разом становлять метаболізм?
Демонстрація слайда із зображенням схеми ;
обмін речовин
енергетичний
(катаболізм, дисиміляція)
(дихання, розщеплення +Q)
Пластичний
(анаболізм, асиміляція)
(фотосинтез, біосинтез білків –Q)
Метаболізм (від грец. metabole — зміна, перетворення) — це
сукупність реакцій, головним чином ферментативних, які протікають
у клітинах і забезпечують як розщеплення складних сполук, так і їхній
синтез та взаємоперетворення.
Певну послідовність ферментативних перетворень речовин клі-тини називають метаболічним  шляхом, а проміжні продукти — мета-болітами .
Запитання   до  учнів:
— До якої сторони обміну речовин належить біосинтез?
— До якої сторони обміну речовин належить реакція розкладу?
— Що відбувається з енергією при пластичному обміні (анабо-лізмі, асиміляції)?
— Що відбувається з енергією при енергетичному обміні речовин
(катаболізмі, дисиміляції)?
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Метаболізм вивчають не тільки на клітинному, але й на тканин-ному, органовому, організменому рівнях життя.
Протилежні процеси метаболізму пов’язані між собою: енергія,
необхідна для пластичного обміну, виділяється при енергетичному
обміні.
Запитання   до  учнів:
— Яка органічна молекула є універсальним акумулятором енер-гії? (АТФ.  Енергія,   яка   вивільняється  при   енергетичному  обміні,  за-пасається  у  вигляді   АТФ,  транспортується  в  різні  частини  клітини 
й  використовується  в  процесах,   що  протікають  у  клітинах .)
Бесіда ;
1. Яка органічна речовина є головним постачальником енергії
в клітині?
2. Як називається безкисневий етап розщеплення глюкози?
203
3. Скільки АТФ утворюється при безкисневому розщепленні
глюкози?
4. У яких органелах здійснюється процес дихання?
5. Скільки молекул АТФ утворюється при окисненні глюкози
в мітохондріях?
6. Що відбувається з енергією при біосинтезі?
7. Які процеси біосинтезу складних органічних речовин вам
відомі?
8. Які живі організми можуть утворювати «сонячні консерви»,
тобто використовувати сонячну енергію для утворення орга-нічних речовин?
9. До якої зі сторін метаболізму належить біосинтез?
2. Біологічне значення метаболізму
Розповідь учителя з елементами бесіди ;
Запитання   до  учнів:
— Які властивості характерні для живих організмів?
Обмін речовин — основна ознака живого. Його функція — по-стачання клітини «будівельним матеріалом» та енергією.
У результаті дослідження окремих ланок метаболізму в різних
класів рослин, тварин, мікроорганізмів було виявило принципову подіб-ність основних шляхів біохімічних перетворень у живій природі, що
свідчить про єдність походження живої природи.
IV. У З а Га ЛЬН е ННЯ, СИСТемаТИЗ ацІЯ й К о НТроЛЬ
ЗНа НЬ І вмІНЬ УЧНІв
Робота із зошитом. Робота з підручником ;
Заповнити таблицю «Обмін речовин і перетворення енергії».
Процес
метаболізму
визначення
Типи
протікання ре -акцій (синтез,
розщеплення)
енергетичні
особливості
Біологічне
значення
Пластичний
Енергетичний
V. Само СТІй Н а роБ о Та УЧНІв
Робота із зошитом ;
Порівняйте кількість енергії, що вивільняється, і кінцеві про -дукти при спиртовому бродінні й при диханні. Зробіть висновки.
204
Бродіння дихання
Глюкоза Глюкоза
↓ ↓
Піровиноградна кислота Піровиноградна кислота

+
Вуглекислий газ Кисень
+ ↓
Спирт Вуглекислий газ
+ +
2 АТФ Вода
+
38АТФ
Робота із зошитом. Робота з підручником ;
Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика процесів ди-хання й фотосинтезу».
Процес
Умови
перебігу
Похідні
речовини
д жерело
енергії
Кінцеві
продукти
Коли від -бувається
(удень,
уночі)
Біологічне
значення
Дихання
Фотосинтез
VI. П І д БИТТЯ ПІ д СУм КІ в У роКУ
Учні самостійно підбивають підсумки уроку, відповідаючи
на запитання, які сформулювали на його початку.
VII. д омаШНє З авда ННЯ
Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти
на запитання в кінці параграфа.
Категорія: Біологія 10 клас | Додав: uthitel (06.01.2014)
Переглядів: 3572 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: