Головна » Статті » Щоб урок був цікавим... » Фізична культура

Сюжетні ігри на уроках фізичної культури

СЮЖЕТНІ ІГРИ
1.    «Збирання фруктів у саду».Клас розподіляють на трійки,
які утворюють невеличкі кола. Учитель пропонує дітям впра-ви на розвиток уваги. Якщо він промовляє слово «яблуко»,
усі учні підстрибують угору й плескають у долоні. На слово
«груша»  учні  мають  виконати  два  стрибки  вгору,  тримаю-чи руки на поясі. Якщо лунає команда «абрикос», школярі
виконують три стрибки з просуванням уперед та коловими
рухами руками.
2.    «Бій півнів».У колі діаметром 1–1,5 м двоє учнів, стоячи на
одній нозі, тримають руки за спиною. Підстрибуючи на од-ній нозі, учні наближаються один до одного й намагаються
виштовхнути супротивника з кола. Пари міняються. У кін-ці гри визначають найкращого «півня».
3.    «Лебідь, рак і щука».Кінці каната (або мотузки) завдовж-ки 5–6 м зв’язують, і роблять із нього коло. По колу на від-стані  2 м від  каната  (мотузки)  навпроти  трьох  гравців,  які
перебувають у колі, розміщують (по-різному) кеглі (кубики,
м’ячі тощо). Гравці піднімають канат на рівні пояса й за сиг-налом учителя намагаються дістати свій предмет.
Перемагає той, хто зробить це першим. Після цього в коло
стають нові гравці. У кінці гри визначають найсильнішого
та найспритнішого учасника.
4.    «Розвантажування кавунів».Клас розподіляють на дві команди, які шикуються в шеренги на відстані 3–4 м одна від
одної.  Біля  гравців,  які  стоять  попереду  (у кожній  коман-ді),  розміщують  гірку  з 8–10 набивних  м’ячів  («кавунів»).
За  сигналом  учителя  учні  передають  м’ячі  від  першого  до
останнього  гравця,  які  складають  їх  в окремому  колі.  Гра
закінчується тоді, коли всі м’ячі («кавуни») будуть передані останньому учасникові.
Перемагає та команда, яка виконала завдання першою.
5.    «Стрибки по купинах».Клас розподіляють на дві команди,
які  шикуються  в шеренги  одна  навпроти  одної  на  відстані
15 м.  На  цій  дистанції  малюють  кола  діаметром  30–49 см
на відстані 70–80 см одне від одного.

За  сигналом  учителя  перші  гравці,  які  стоять  із  правого
флангу, просуваються вперед, тримаючи в руках естафетну
паличку  й стрибаючи  по  купинах,  і повертаються  бігом  на
лінію своєї команди. Кожний наступний учень, отримавши
естафетну паличку, виконує те ж саме завдання.
Перемагає  та  команда,  яка  першою  виконала  завдання  без
помилок.
6.    «Прикордонники».Гра має кілька етапів і призначена для
учнів  початкових  класів.  Клас  розподіляють  на  2–3 відділення, які беруть участь у змаганнях на всіх етапах гри.
Етап  1.  «Ранковий  огляд».  Готовими  до  уроку  вважають
учнів,  одягнених  у спортивну  форму,  що  відповідає  погодним умовам або місцю проведення гри. Переможцем стає те
відділення, яке отримало найменшу кількість зауважень від
командира (учителя).
Етап  2.  «Стрій —  святе  місце!».  У строю  забороняється
розмовляти, рухатись, розмахувати руками. Забороняється
також  виходити  зі  строю  без  дозволу.  Учні  виконують  різ-номанітні стройові вправи на місці.
Перемагає те відділення, яке припустилося меншої кількос-ті помилок.
Етап  3.  «Переслідування  порушників».  За  командою  вчи-теля  відділення  пересуваються  бігом  у колоні  по  одному
впродовж 2–3 хв. При визначенні переможця оцінюють, яке
відділення рухалось, дотримуючись дистанції між учнями,
пересуваючись  тихо  (безшумно)  точно  за  обраним  маршрутом.
Етап 4. «День і ніч». На цьому етапі за командою «День!»
«прикордонники»  розбігаються  по  всьому  залу  (майданчи-ку),  переслідуючи  уявного  «порушника»,  а за  командою
«Ніч!» — завмирають, не рухаються, щоб їх не помітив «по-рушник».
Етап 5. «Затримання порушника». Два відділення шикуються на протилежних кінцях майданчика, третє («прикордон-ники») — у його центрі. За сигналом учителя «порушники»
бігом перетинають майданчик, а «прикордонники» намага-ються їх затримати (торкнутися рукою плеча). Кожне відді-лення по черзі виконує роль «прикордонників».
Перемагає те відділення, яке затримало більше «порушників».
7.    «Каракатиця».Команди шикуються в колону по одному на
відстані  3–4 м  одна  від  одної.  Перші  учасники  приймають
вихідне положення упор присівши. За сигналом вони пересуваються в упорі на руках до фінішної лінії (відстань 8–10 м)
і повертаються назад звичайним бігом, передаючи естафету
наступному гравцеві.
Перемагає  та  команда,  яка  першою  виконала  завдання  без
помилок та порушень.
8.    «Коники-стрибунці».Команди шикуються в колону по одно-му на відстані 3–4 м одна від одної. Перші учасники прийма-ють вихідне положення руки на поясі. За сигналом учителя
вони  стрибками  на  двох  ногах  (на  одній  нозі  або  зі  зміною
положень  ніг  тощо)  долають  дистанцію  (8–10 м)  до  фініш-ної лінії. Перетнувши лінію, учень повертається назад бігом
і передає естафету наступному учасникові.
Перемагає та команда, яка першою й без помилок закінчи-ла естафету.
9.    «Полювання  на  бізона». Клас  розподіляють  на  дві  коман-ди, які по черзі виконуватимуть різні завдання. Посередині
кола діаметром 8–10 м із трьох набивних м’ячів масою 3, 2,
1 кг споруджують піраміду («бізона»).
Перша команда розташовується по колу, а друга обирає двох
найкращих захисників «бізона». Учасники першої команди, пе-редаючи волейбольний м’яч один одному, намагаються влучити
м’ячем у «бізона», а захисники відбивають або ловлять м’яч. Гра
триває 5 хв, після чого команди міняються місцями.
Перемагає  та  команда,  яка  більшу  кількість  разів  влучила
в «бізона».
10.    «Спритні тварини».Учні, які виконують роль різних тва-рин  (зайців,  білочок  тощо),  вільно  бігають  по  спортивному
залу, а «вовк» (ведучий) намагається впіймати їх, торкнув-шись плеча. Рятуючись від «вовка», учні мають зайняти таке
місце, щоб їхні ноги не торкалися підлоги: залізти на канат,
застрибнути на гімнастичну лаву, повиснути на гімнастичній
драбині  тощо.  Той,  кого  наздожене  «вовк»  і чиї  ноги  були
на підлозі, стає ведучим. «Тварин», чиї ноги не торкаються
підлоги, чіпати не можна.
11.    «Вовк і кози».Обирають трьох «вовків», решта учнів — «ко-зи». Посередині майданчика малюють дві паралельні «кана-ви» на відстані 1–1,5 м одна від одної.
У «канаві» на однаковій відстані один від одного перебува-ють три «вовки», а «кози» вишиковуються в шеренгу побі-ля однієї з ліній. За сигналом учителя «кози» намагаються
перетнути  «канаву»  й перебігти  на  інший  бік,  а «вовки»,
не залишаючи «канаву»,— їх упіймати (торкнутися рукою
плеча).  Упіймані  «кози»  вибувають  із  гри.  Гра  закінчуєть-ся тоді, коли залишаться три останні «кози», які зуміли по-долати канаву й не потрапити в лабети вовків. Після цього
гру  повторюють  заново.  Роль  «вовків»  виконують  три  най-спритніші (неспіймані) «кози».
12.    «Лисиця і курчата».Грають дві команди по 8–10 учнів. Для
гри використовують дві гімнастичні лави («сідала» для кур-чат), розташовані на відстані 3–4 м одна від одної. Команда
«курчат» вільно гуляє, бігає, стрибає біля гімнастичних лав,
а «лисиця» — ведучий з іншої команди, просуваючись між
лавами, намагається схопити тих «курчат», які не встигли
сісти на «сідало». Упіймавши «курча», «лисиця» відводить
його  в табір  своєї  команди.  Гра  триває  3–5 хв.  У кінці  гри
підраховують  кількість  упійманих  «курчат».  Після  цього
команди  міняються  ролями.  У кінці  гри  знову  підрахову-ють «здобич».
Перемагає  та  команда,  яка  впіймала  більшу  кількість
«курчат».
13.    «Абетка».У грі беруть участь дві команди, які шикуються
в шеренгу на відстані 8–10 м обличчям одна до одної.
Учитель називає якусь одну літеру, а учні намагаються швид-ко побудувати її, прийнявши положення упор присівши. Ко-манда, яка зробила це швидше й правильно, отримує очко.
Гру повторюють кілька разів.
Перемагає та команда, яка набрала більшу кількість очок.
14.    «Хто швидше збудує дім».Клас розподіляють на дві ко-манди, які шикуються в шеренги одна навпроти одної. Бі-ля перших учасників кожної команди з кубиків побудова-но однотипний дім. За сигналом учителя перші учасники
беруть  один  кубик  і передають  його  другому  гравцеві,
другий — третьому, і так аж до кінця шеренги. У такий
самий спосіб передають наступні кубики. Останній учас-ник  команди  складає  з отриманих  кубиків  такий  самий
дім.
Перемагає та команда, яка першою виконала завдання й по-будувала дім.
15.    «На будівництві».У грі беруть участь дві команди, які ши-куються в шеренги обличчям одна до одної на відстані 4–5 м.
Біля лівого й правого флангів кожної команди намальовані
кола.
У колі лівого флангу кладуть 6 набивних м’ячів масою 1 кг.
За сигналом учителя учні по шерензі передають по одному
м’ячу  на  правий  фланг.  Останній  учень  складає  їх  у колі.
Усі м’ячі слід покласти точно в коло.
Перемагає та команда, яка першою перенесла всі м’ячі й по-клала їх точно в коло.
 

Категорія: Фізична культура | Додав: uthitel (22.09.2016)
Переглядів: 264 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: