hyipazart.com
Головна » Статті » Щоб урок був цікавим... » Фізична культура

Педагогічна класифікація рухливих ігор

ПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
РУХЛИВИХ ІГОР
Будь-яка рухлива гра має свій зміст, форму (характер орга-нізації  колективу)  і методичні  особливості.  Зміст  рухливої  гри
складають: сюжет (образний або умовний задум), правила та рухо-ві дії, що входять у гру й спрямовані на досягнення певної мети.
Форма рухливої гри — це організація дій учасників, яка перед-бачає можливість широкого вибору способів досягнення постав-леної мети. Форма гри пов’язана зі змістом й обумовлена ним.
У  педагогічній  практиці  використовують  два  основні  види
рухливих ігор:
1.  Ігри  рольові,  творчі  або  вільні,  в яких  учасники  самостій-но  складають  план  гри  й самі  досягають  поставленої  мети.
У дітей  дошкільного  та  молодшого  шкільного  віку  рольові
ігри мають характер сюжетних. У цих іграх ролі розподіля-ються залежно від сюжету. Вони можуть бути одиночними
та груповими. Рольові ігри поширені й серед підлітків (ігри
на місцевості), молоді та дорослих (наприклад, КВК, «Нумо,
дівчата» тощо).
2.  Організовані рухливі ігри зі встановленими правилами, так
звані  елементарні  рухливі  ігри.  Ці  ігри  дуже  різноманітні
за змістом та складністю:
а)  Прості  некомандні  рухливі  ігри,  в яких  кожний  учас-ник,  дотримуючись  правил,  грає  в основному  за  самого
себе.  Діяльність  учасників  у таких  іграх  спрямована  на
особисту  перемогу  над  іншими  в спритності,  влучності,
швидкості, силі та інших якостях.
б)  Більш складні, наближені до командних рухливі ігри, де
учні  обстоюють  у першу  чергу  власні  інтереси,  але  іно-ді допомагають і товаришам із метою виручити їх тощо.
Іноді  учасник  гри  може  вступити  в тимчасове  співробіт-ництво з іншими учнями задля досягнення певної мети.
в)  Командні  рухливі  ігри,  в  яких  учні  створюють  окре-мі  колективи-команди.  Ці  ігри  характеризуються
скоординованістю  дій  членів  команди,  де  від  дії  кожно-го гравця залежить успіх усієї команди. Командні дії по-требують  управління  й суддівства  для  об’єктивного  спо-стереження за ходом гри, дотриманням правил тощо.
г)  Ігри-естафети,  в яких  учасники  ведуть  боротьбу  за  всю
команду  самостійно  (почергово)  або  групами,  але  без  зі-ткнення із супротивником.
За  способами  організації  учасників  ігри-естафети  поділя-ються  на  лінійні,  де  команди  шикуються  в колону  або  шерен-гу й рухаються до поворотної стійки та у зворотному напрямку
(«човниковий» спосіб) і виконують завдання по черзі.
Команда  А  х х х х х х х х
Команда Б  о о о о о о о о
Варіант  лінійної  естафети  застосовують  на  місці,  коли  ко-манди  вишиковуються  в колону  і певний  предмет  (наприклад,
м’яч) передається різними способами по ланцюгу учнів із почер-говим переміщенням гравців.
Команда А  х х х х х х х х
Команда Б  О О О О О О О О
До  різновидів  ігор-естафет  належать  також  кругові  варіан-ти, в яких учні передають естафету по ланцюжку в один бік або
рухаються по колу.
х
х
х х
х
х
х o
o
o o
o
o
o
Ігри-естафети сприяють розвитку швидкості, спритності, ко-ординації рухів, швидкісно-силових якостей тощо. Під час ігор
формується  вміння  керувати  власними  рухами,  коли  застосо-вуються раніше засвоєні рухові вміння та навички в нових, не-звичайних  умовах,  а також  уміння  діяти  швидко,  проявляючи
певну винахідливість.
Естафети класифікують за такими ознаками: спосіб дій учас-ників, кількість завдань, спосіб організації учасників.
За  способом  дій  учасники  естафети  розподіляються  на  по-чергові та сумісні.
Почергові естафети можуть бути:
а)  на місці, без переміщення учасників;
б)  із  переміщенням  і додатковими  діями  (наприклад,  з по-доланням перешкод).
Сумісні естафети характеризуються:
а)  груповим  пересуванням  (рухом),  де  успіх  визначається
узгодженістю дій членів кожної команди;
б)  почерговим  пересуванням  із  наступними  колективними
діями.
За кількістю завдань естафети поділяються на прості та ком-біновані.  У першому  випадку  виконують  лише  одне  завдання,
у другому  передбачається,  що  учень  може  виконати  на  дистан-ції послідовно кілька завдань.
За способом організації учасників естафети поділяються на
лінійні, кругові, зустрічні.
Естафети  групують  також  за  розділами  програми:  гімнас-тичні, легкоатлетичні, лижні тощо.

Категорія: Фізична культура | Додав: uthitel (17.09.2016)
Переглядів: 246 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: