Головна » Статті » Щоб урок був цікавим... » Фізична культура

Ігри з предметами на уроці фізичної культури

ІГРИ З ПРЕДМЕТАМИ
1.    «Спритні  та  влучні». Клас  поділяють  на  2–3 команди  по
8–10 учнів, які шикуються на лінії спортивного майданчика
в колону  по  одному.  Кожний  учень  тримає  в руках  гумове
кільце (невеликий обруч). Перед кожною командою на від-стані 4 м розміщують п’ять стійок.
За сигналом учителя перші гравці (капітани) змійкою дола-ють «смугу перешкод» і накидають на останню стійку кіль-це (обруч). Коли останній учасник кожної команди накине
кільце й передасть естафету капітану, він має знову подола-ти «смугу перешкод», зібрати всі кільця (обручі) й поверну-тися на лінію старту бігом.
Перемагає та команда, яка першою й без помилок виконає
завдання естафети.
2.    «Кільця-скороходи». Клас  поділяють  на  2–3 команди  по
8–10 учнів. У свою чергу кожна команда ділиться на два від-ділення, які стають одне навпроти одного на відстані 10 м.
Перед першими гравцями перших відділень на підлозі кла-дуть  два  кільця  (обручі).  За  сигналом  учителя  перші  грав-ці стають у кільця й починають пересуватися в них до пер-шого гравця другого відділення. Передавши естафету, вони
стають у кінець колони. Естафети тривають до тих пір, до-ки відділення не поміняються місцями.
Перемагає та команда, яка першою закінчила естафету без
помилок.
1 команда   x x x x x    x x x x x
2 команда   o o o o o    o o o o o
3.    «Вершники».Клас поділяють на 2–3 команди по 8–10 учнів,
які шикуються в колони на лінії спортивного майданчика.
Інтервал між командами — 3–4 м. У кожного другого грав-ця команди на поясі — кільце (обруч). Гравці з кільцями —
«коні», без кілець — «вершники». На відстані 12–15 м уста-новлюють поворотні стійки. За сигналом учителя перші пари
долають  дистанцію,  на  якій  «вершники»  тягнуть  за  собою
«коней» і передають естафету наступній парі. Коли остання
пара закінчує естафету, її приймає знову перша пара, після
чого учасники гри міняються ролями.
Перемагає та команда, яка закінчила естафету першою без
порушень правил гри.
4.    «Мотогонщики». Гру  проводять  на  майданчику  розміром
20 × 25 м. Клас розподіляють на 3–4 команди, які шикують-ся  в колону  по  одному  на  стартовій  лінії.  Перші  учасники
тримають у руках обруч і гімнастичну палицю. Гравці мають
котити обруч за допомогою гімнастичної палиці до фінішної
лінії, потім повернутися назад бігом, тримаючи палицю й об-руч у руках, і передати естафету наступному учневі. Якщо
обруч впаде, його слід підняти й продовжувати котити з то-го місця до лінії фінішу.
Перемагає та команда, яка першою закінчила естафету.
5.    «Дуети-стрибуни».На стартовій лінії шикуються 2–3 ко-манди в колону по двоє. Перші пари тримають у руках ска-калку. Один учасник тримає кінець скакалки в лівій руці,
а інший — у правій. За сигналом перші пари долають дис-танцію 10–15 м до фінішної лінії і повертаються назад бігом,
передаючи  естафету  наступній  парі.  Учасникам  не  можна
порушувати правила пересування під час виконання стриб-ків і переходити на ходьбу або звичайний біг.
Перемагає та команда, яка першою закінчила естафету без
порушень правил.
6.    «Спритні кенгуру».У грі-естафеті беруть участь 3–4 коман-ди, які шикуються в колону по одному на відстані 2–3 м одна
від одної. Перші гравці тримають між коліньми баскетболь-ний  або  волейбольний  м’яч  і за  сигналом  учителя  стриб-ками  долають  дистанцію  10–12 м  до  поворотного  пункту.
Від поворотного пункту учні, тримаючи м’яч у руках, бігом
повертаються до своїх команд і передають естафету наступ-ному  учасникові.  Якщо  м’яч  упав  на  підлогу,  учень  пови-нен зупинитись, знову закріпити його між коліньми й про-довжити естафету.
Перемагає та команда, яка першою закінчила естафету без
грубих помилок.
7.    «Влучно — капітану».Гру проводять з учнями 4–6 класів
на майданчику розміром 10 × 15 м.
х
о х
о х о х о х
о х о х о х
о х
х
Команди  по  6–8 учнів  розташовуються  на  одній  половині
майданчика, а капітани — за лінією команд супротивників.
За жеребом одна з команд починає атаку, намагаючись пере-дати м’яч своєму капітану. Інша команда пробує перехопити
м’яч  і передати  його  капітану  своєї  команди.  Щойно  капі-тан  упіймає  м’яч,  його  команді  присуджують  очко,  а м’яч
передають супротивнику. Гра триває 10–15 хв.
Перемагає та команда, яка набрала більшу кількість очок.
8.    «Наздожени м’яч».Клас розподіляють на два кола (дівчатка
й хлопчики), і для кожного кола призначають ведучого.
Один  з учасників  у кожному  колі  тримає  в руках  баскет-больний  (волейбольний  або  набивний)  м’яч.  За  сигналом
учителя  учні  починають  передавати  м’яч  один  одному  по
колу  проти  годинникової  стрілки,  а ведучий  намагається
наздогнати м’яч, рухаючись із зовнішнього боку кола. «На-здогнавши» м’яч і торкнувшись його рукою, ведучий міня-ється  роллю  з тим  учнем,  у чиїх  руках  був  м’яч.  Гру  про-водять кілька разів.
9.    «Зустрічний  бій». У  грі  беруть  участь  окремо  дівчатка
й хлопчики,  які  у свою  чергу  поділяються  на  дві  коман-ди.  Місце  гри —  волейбольний  майданчик,  на  якому  кож-на  команда  займає  одну  половину.  Учням  кожної  команди
необхідно влучити в супротивника волейбольним м’ячем. За
кожне влучення команда отримує очко. Учні, в яких влучи-ли м’ячем, майданчик не залишають. Гра триває 5 хв.
Перемагає  та  команда,  яка  набрала  більшу  кількість  очок.
Після цього дівчатка й хлопчики міняються місцями. У той
час,  коли  грають  дівчатка,  команди  хлопчиків  розташову-ються  за  лінією  однієї  з команд  і повертають  м’ячі,  що  не
влучили в ціль, у гру своїй команді.
10.    «Кругова гилка».Російська гра, у якій беруть участь дві ко-манди. Одна команда займає місце в колі діаметром 4–5 м,
а друга за іншим колом діаметром 6–7 м. Команда, яка пере-буває за колом діаметром 6–7 м, намагається влучити двома
м’ячами  в гравців  першої  команди.  Гравці,  у яких  влучив
м’яч, вибувають із гри і виходять за межі другого кола. Гра
триває 3–5 хв, після чого команди міняються ролями й міс-цями.
Перемагає  та  команда,  яка  влучила  в більшу  кількість  су-противників.
11.    «Мисливці та зайці».Клас поділяють на команду «мислив-ців» і команду «зайців», які розташовуються по прямокутни-ку (10 × 12 м). «Мисливці» стоять з обох боків, а «зайці» —
лише з одного. «Зайці» по черзі намагаються бігом подолати
поле  обстрілу,  а «мисливці»  в цей  час  «стріляють»  у «зай-ців»  м’ячем.  Після  того  як  усі  «зайці»  спробували  подола-ти лінію обстрілу, підраховують, скільки з них було вибито
м’ячем. По тому команди міняються місцями й ролями. Гру
проводять кілька разів.
Перемагає  та  команда,  яка  вибила  більшу  кількість  «зай-ців».
12.    «Палиця,  що  падає». Клас  розподіляють  на  команди,  які
шикуються у два кола (діаметром 3 м). Учні розраховуються
по  порядку.  У центрі  кожного  кола  стоїть  «капітан»,  три-маючи  в руках  гімнастичну  палицю  (вертикально).  Нази-ваючи певний номер, капітан відпускає палицю, а гравець
відповідного  номера  має  її  впіймати,  доки  вона  не  впала
на  підлогу.  Якщо  він  упіймає  палицю,  то  повертається  на
місце,  а якщо  ні,  то  стає  замість  «капітана».  Гра  триває
10–15 хв.
Перемагають ті учні, які жодного разу не перебували в ро-лі «капітана».
13.    «Кругова естафета з м’ячем».У грі беруть участь чотири
команди,  які  розташовуються  радіусами  в колі  діаметром
10 м. Капітани тримають у руках м’ячі. За сигналом учителя
вони біжать по колу за годинниковою стрілкою і передають
естафету  учасникам,  які  рухаються  за  тим  самим  маршру-том.  У такий  спосіб  це  завдання  виконує  по  черзі  кожний
учень.
Перемагає та команда, яка першою закінчила естафету, ко-ли м’яч знову опинився в руках капітана.
14.    «Естафета з гімнастичною палицею».3–4 команди шику-ються в колону по одному на відстані 2–3 м одна від одної.
На відстані 15 м від кожної команди розміщують поворотний
пункт  (прапорець,  набивний  м’яч  тощо).  Перші  учасники,
тримаючи в руках гімнастичну палицю, долають дистанцію
і повертаються назад. Передавши другий кінець палиці дру-гому учаснику, перший і другий учасник на висоті 25–30 см
проносять  палицю  в кінець  колони,  а інші  учасники  в цей
час перестрибують через палицю. Перший учасник залиша-ється в кінці колони, а другий з гімнастичною палицею так
само долає дистанцію, а потім проносить палицю вже з тре-тім гравцем і т. д.
Перемагає та команда, яка першою закінчила естафету.
15.    «На лижах у спортивному залі».У грі беруть участь дві
команди по 10 учнів. Із дощок виготовлені лижі з кріп-ленням  для  ніг  для  5-х  учнів.  Довжина  дистанції  —
10–12 м.  Дистанція  закінчується  поворотним  пунктом
(стійка, прапорець, набивний м’яч тощо). Перед стартом
перші  5 учасників  стають  на  лижі  й тримаються  за  по-яс товариша, який стоїть попереду. За сигналом учителя
перші  п’ятірки  починають  естафету,  проходять  дистан-цію до поворотного пункту й назад, передаючи естафету
другій п’ятірці.
Перемагає та команда, яка першою без грубих помилок за-кінчила естафету.
16.    «У футбол  із  жердинами». У грі  беруть  участь  2–3 ко-манди,  які  шикуються  в  шеренги  й  тримають  у  руках
жердину (палицю) завдовжки 2 м. У перших гравців біля
ніг — футбольний м’яч. За сигналом учителя учні шерен-гою рухаються вперед до поворотного пункту (прапорець,
набивний м’яч тощо), який розташовано на відстані 10 м,
і повертаються  на  стартову  лінію.  Головна  умова:  м’яч
ведуть  учні  в шеренгах  по  черзі  до  поворотного  пункту
й назад,  так,  щоб  м’яч  якомога  швидше  повернувся  до
першого учасника.

Категорія: Фізична культура | Додав: uthitel (17.09.2016)
Переглядів: 440 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: