hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 39 ТЕМА: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА В ЖАНРІ РОМАНУ

УРОК № 39

ТЕМА: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

«ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА

В ЖАНРІ РОМАНУ

Мета: ознайомити учнів із поняттями «філософсько-психологічний роман», «пси-

хологічний портрет», проаналізувати особливості жанру філософсько-психо-

логічного роману на прикладі твору Лермонтова, виявити в ньому ознаки

романтизму та реалізму, розкрити художнє новаторство письменника;

розвивати літературознавчі компетентності, аналітичні здібності, вміння

узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості М. Ю. Лермонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти художні особливості

твору «Герой нашого часу», визначати поняття «філософсько-

психологічний роман», називати ознаки цього жанру на прикладі твору

Лермонтова, розповідати про поєднання романтичних та реалістичних

тенденцій у творі; ключові — спілкування державною мовою (уміння

тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), математична компе-

тентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (скла-

дати таблицю)),

уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, викорис-

товуючи різні види читання (пошукове)).

Обладнання: повний текст роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують заповнену таблицю «Печорін у взаєминах із другорядними

персонажами роману». Клас доповнює їхні відповіді.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

Сучасник Лермонтова, поет Євген Баратинський в одному

з листів зазначив: «Усі романісти минулого не задовольняють на-

шого часу… Одні виражають лише фізичні явища людської при-

роди, інші бачать лише її духовність. Треба поєднати обидва роди

в одному». У романі «Герой нашого часу» Лермонтов геніально

втілив віяння часу. Його твір піднімає важливі філософські пи-

тання, представляє людську природу в нерозривній єдності фізич-

ного і духовного начал. Така незвичайна широта і глибина змісту

потребувала нової жанрової форми. На цьому уроці ми розглянемо

жанрові ознаки роману Лермонтова, а також проаналізуємо деякі

інші художні особливості твору.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Проблемні питання

1. Назвіть філософські, суспільні, моральні проблеми, яких тор-

калися у своїй творчості попередники та сучасники Лермон-

това — Дж. Байрон, Г. Гейне, О. С. Пушкін.

2. Поясніть, чому Лермонтов обрав для роману саме такий за-

головок.

3. На які проблеми, підняті у творі, вказує назва «Герой нашого

часу»?

4. Запишіть, які ще проблеми розкрито в романі.

5. Які з цих проблем цікавили й інших митців першої половини

ХІХ століття? Наведіть приклади їх розкриття у творах різ-

них авторів.

6. Проблематика роману зумовила його жанрову специфіку. До-

слідники відносять твір Лермонтова до жанру філософсько-

психологічного роману. Спробуйте самостійно сформулювати

визначення поняття «філософсько-психологічний роман». За-

пишіть його.

Філософсько-психологічний роман — великий епічний твір, у якому увага

до внутрішнього світу особистості поєднується зі спробами розв’язати складні філософ-

ські проблеми (сенсу життя, призначення людини, добра і зла тощо).

7. Які ознаки жанру філософсько-психологічного роману має

твір Лермонтова? Запишіть їх.

Пояснення вчителя. «Герой нашого часу» — психологічний ро-

ман, тому що предметом зображення в ньому є внутрішній світ

Печоріна. Для розкриття психології героя Лермонтов використовує

різні художні прийоми: портрет, опис учинків, зображення вза-

ємин з іншими людьми, щоденникові записи героя, психологіч-

ний пейзаж, коли душевний стан героя зображується через його

сприйняття навколишнього світу. Філософський зміст роману — це

передусім розкриття питань людського існування: що таке людина,

від чого залежить її життя, в чому його мета, чи можливе в ньому

щастя.

«Герой нашого часу» став першим у російській літературі

філософсько-психологічним романом. Його автор шукав власний

шлях, спираючись на досвід О. С. Пушкіна і західноєвропейські

літературні традиції.

8. Твір Лермонтова вважають не тільки першим російським фі-

лософсько-психологічним романом, а й першим реалістичним

романом у прозі. Проте в ньому ще відчутно вплив роман-

тизму. Які ознаки романтизму в романі «Герой нашого часу»

ви можете назвати? (Увага до внутрішнього життя людини,

загадковість героя (читач нічого не знає про його минуле),

винятковість його натури і багатьох життєвих ситуацій,

екзотичне місце дії твору (Кавказ).)

9. Назвіть ознаки реалістичного твору, властиві роману «Герой

нашого часу.

Пояснення вчителя. «Герой нашого часу» — реалістичний у своїй

основі твір. Реалістичні тенденції в романі пов’язані з об’єктивністю

авторської позиції стосовно героя: автор віддалений від свого пер-

сонажа. У передмові до твору Лермонтов підкреслює відстань між

собою і героєм: «…інші дуже тонко помічали, що автор намалював

свій портрет і портрети своїх знайомих… Старий і нікчемний жарт!»

Реалізм роману полягає також у розкритті найважливіших

проблем сучасності, створенні образу «героя часу» — типового пред-

ставника доби, «зайвої людини», у прагненні автора з психологіч-

ною точністю пояснити особливості характеру героя, пов’язавши їх

з умовами навколишнього життя. Відносини особистості і суспіль-

ства відтворено в романі в усій їхній складності та суперечливості.

;; Виконання завдання (робота в парах)

Заповніть таблицю.

ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ ТА РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Ознаки романтизму Ознаки реалізму

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

;; Бесіда

1. Лермонтов першим у російській прозі використав психоло-

гічний портрет, який через зовнішність героя розкриває його

внутрішній світ. Наведіть приклади використання психоло-

гічного портрета в романі.

2. Дослідники говорять про стислість, лаконізм мови роману,

його надзвичайну змістову насиченість. Чи згодні ви з їхньою

думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Лермонтов — майстер художньої деталі. Що називають ху-

дожньою деталлю?

4. Наведіть приклади використання художніх деталей у тексті.

Яку роль вони відіграють?

5. Знайдіть і виразно прочитайте описи картин природи у творі.

Чи можна стверджувати, що Лермонтов використав пейзаж

лише як фон для подій?

6. Як ви оцінюєте майстерність Лермонтова-прозаїка? Поясніть

свою думку.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Прийом «Мікрофон»

1. Чи допоміг вам цей урок краще зрозуміти роман Лермонтова?

Як саме?

2. Чим «Герой нашого часу» може зацікавити сучасних читачів?

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю М. Ю. Лермонтова.

Мета: ознайомити учнів із поняттями «філософсько-психологічний роман», «пси-

хологічний портрет», проаналізувати особливості жанру філософсько-психо-

логічного роману на прикладі твору Лермонтова, виявити в ньому ознаки

романтизму та реалізму, розкрити художнє новаторство письменника;

розвивати літературознавчі компетентності, аналітичні здібності, вміння

узагальнювати; прищеплювати інтерес до творчості М. Ю. Лермонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти художні особливості

твору «Герой нашого часу», визначати поняття «філософсько-

психологічний роман», називати ознаки цього жанру на прикладі твору

Лермонтова, розповідати про поєднання романтичних та реалістичних

тенденцій у творі; ключові — спілкування державною мовою (уміння

тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди), математична компе-

тентність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (скла-

дати таблицю)),

уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, викорис-

товуючи різні види читання (пошукове)).

Обладнання: повний текст роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують заповнену таблицю «Печорін у взаєминах із другорядними

персонажами роману». Клас доповнює їхні відповіді.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

Сучасник Лермонтова, поет Євген Баратинський в одному

з листів зазначив: «Усі романісти минулого не задовольняють на-

шого часу… Одні виражають лише фізичні явища людської при-

роди, інші бачать лише її духовність. Треба поєднати обидва роди

в одному». У романі «Герой нашого часу» Лермонтов геніально

втілив віяння часу. Його твір піднімає важливі філософські пи-

тання, представляє людську природу в нерозривній єдності фізич-

ного і духовного начал. Така незвичайна широта і глибина змісту

потребувала нової жанрової форми. На цьому уроці ми розглянемо

жанрові ознаки роману Лермонтова, а також проаналізуємо деякі

інші художні особливості твору.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Проблемні питання

1. Назвіть філософські, суспільні, моральні проблеми, яких тор-

калися у своїй творчості попередники та сучасники Лермон-

това — Дж. Байрон, Г. Гейне, О. С. Пушкін.

2. Поясніть, чому Лермонтов обрав для роману саме такий за-

головок.

3. На які проблеми, підняті у творі, вказує назва «Герой нашого

часу»?

4. Запишіть, які ще проблеми розкрито в романі.

5. Які з цих проблем цікавили й інших митців першої половини

ХІХ століття? Наведіть приклади їх розкриття у творах різ-

них авторів.

6. Проблематика роману зумовила його жанрову специфіку. До-

слідники відносять твір Лермонтова до жанру філософсько-

психологічного роману. Спробуйте самостійно сформулювати

визначення поняття «філософсько-психологічний роман». За-

пишіть його.

Філософсько-психологічний роман — великий епічний твір, у якому увага

до внутрішнього світу особистості поєднується зі спробами розв’язати складні філософ-

ські проблеми (сенсу життя, призначення людини, добра і зла тощо).

7. Які ознаки жанру філософсько-психологічного роману має

твір Лермонтова? Запишіть їх.

Пояснення вчителя. «Герой нашого часу» — психологічний ро-

ман, тому що предметом зображення в ньому є внутрішній світ

Печоріна. Для розкриття психології героя Лермонтов використовує

різні художні прийоми: портрет, опис учинків, зображення вза-

ємин з іншими людьми, щоденникові записи героя, психологіч-

ний пейзаж, коли душевний стан героя зображується через його

сприйняття навколишнього світу. Філософський зміст роману — це

передусім розкриття питань людського існування: що таке людина,

від чого залежить її життя, в чому його мета, чи можливе в ньому

щастя.

«Герой нашого часу» став першим у російській літературі

філософсько-психологічним романом. Його автор шукав власний

шлях, спираючись на досвід О. С. Пушкіна і західноєвропейські

літературні традиції.

8. Твір Лермонтова вважають не тільки першим російським фі-

лософсько-психологічним романом, а й першим реалістичним

романом у прозі. Проте в ньому ще відчутно вплив роман-

тизму. Які ознаки романтизму в романі «Герой нашого часу»

ви можете назвати? (Увага до внутрішнього життя людини,

загадковість героя (читач нічого не знає про його минуле),

винятковість його натури і багатьох життєвих ситуацій,

екзотичне місце дії твору (Кавказ).)

9. Назвіть ознаки реалістичного твору, властиві роману «Герой

нашого часу.

Пояснення вчителя. «Герой нашого часу» — реалістичний у своїй

основі твір. Реалістичні тенденції в романі пов’язані з об’єктивністю

авторської позиції стосовно героя: автор віддалений від свого пер-

сонажа. У передмові до твору Лермонтов підкреслює відстань між

собою і героєм: «…інші дуже тонко помічали, що автор намалював

свій портрет і портрети своїх знайомих… Старий і нікчемний жарт!»

Реалізм роману полягає також у розкритті найважливіших

проблем сучасності, створенні образу «героя часу» — типового пред-

ставника доби, «зайвої людини», у прагненні автора з психологіч-

ною точністю пояснити особливості характеру героя, пов’язавши їх

з умовами навколишнього життя. Відносини особистості і суспіль-

ства відтворено в романі в усій їхній складності та суперечливості.

;; Виконання завдання (робота в парах)

Заповніть таблицю.

ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ ТА РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Ознаки романтизму Ознаки реалізму

Пара учнів презентує результати роботи, клас доповнює відповідь.

;; Бесіда

1. Лермонтов першим у російській прозі використав психоло-

гічний портрет, який через зовнішність героя розкриває його

внутрішній світ. Наведіть приклади використання психоло-

гічного портрета в романі.

2. Дослідники говорять про стислість, лаконізм мови роману,

його надзвичайну змістову насиченість. Чи згодні ви з їхньою

думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Лермонтов — майстер художньої деталі. Що називають ху-

дожньою деталлю?

4. Наведіть приклади використання художніх деталей у тексті.

Яку роль вони відіграють?

5. Знайдіть і виразно прочитайте описи картин природи у творі.

Чи можна стверджувати, що Лермонтов використав пейзаж

лише як фон для подій?

6. Як ви оцінюєте майстерність Лермонтова-прозаїка? Поясніть

свою думку.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Прийом «Мікрофон»

1. Чи допоміг вам цей урок краще зрозуміти роман Лермонтова?

Як саме?

2. Чим «Герой нашого часу» може зацікавити сучасних читачів?

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю М. Ю. Лермонтова.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (13.11.2017)
Переглядів: 27 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: