hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 36 ТЕМА: РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ». ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ

УРОК № 36

ТЕМА: РОМАН М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ».

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ, СЮЖЕТУ ТА ОПОВІДНОЇ

СИСТЕМИ ТВОРУ

Мета: ознайомити учнів з історією створення роману «Герой нашого часу», по-

няттям «оповідач», проаналізувати особливості композиції та сюжету твору,

його оповідної системи; розвивати літературознавчу компетентність, нави-

чки аналізу епічного твору, вміння працювати в групі та в парі, узагальню-

вати; прищеплювати інтерес до творчості М. Ю. Лермонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про особливості

розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу», аналізувати

систему оповідачів у творі; ключові — інформаційно-цифрова ком-

петентність (уміння діяти за алгоритмом), математична компетентність

(уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати та-

блицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи

різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), спілкування держав-

ною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують результати спостережень за віршем М. Т. Рильського

і його перекладом твору М. Ю. Лермонтова.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Яке враження на вас справив роман М. Ю. Лермонтова «Герой

нашого часу»?

2. Яка з частин твору вам особливо сподобалася? Чому?

3. Хто з героїв вам запам’ятався? Чим?

4. На героя якого вивченого твору (або героїв яких творів) схо-

жий Печорін? Чим саме?

;; Слово вчителя

1840 року Лермонтов завершив роботу над романом «Герой

нашого часу». Твір став новаторським для російської літератури.

У ньому для читача було незвичним усе: і жанр, і нова художня

концепція людини, і поєднання об’єктивної (від третьої особи)

і суб’єктивної (від першої особи) оповіді. Роман вразив не тільки

звичайних читачів — його високо оцінили критики та письмен-

ники. Навіть через сто років він залишився недосяжним взірцем.

Ось як про нього писав класик російської літератури ХХ століття

Олексій Толстой: «Лермонтов прозаїк — це диво, це те, до чого ми

зараз, через сто років, повинні прагнути… Тут є все. Це глибоко

і людяно. Цю прозу міг створити тільки геній. Із цієї прози ви-

йшли і Тургенєв, і Достоєвський, і Лев Толстой, і Чехов». Отже,

почнемо знайомство із видатним твором Михайла Лермонтова.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Слово вчителя

Учитель розповідає про історію створення та публікації роману «Герой

нашого часу». (Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

;; Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом роману «Герой нашого часу».

1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — сло-

вом як (або словами яким чином), 3 група — словом «чому».

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

;; Робота з підручником

Учні читають статтю підручника про сюжет і композицію роману

«Герой нашого часу».

;; Слово вчителя

Учитель розповідає про систему оповідачів у творі. Учні записують

визначення поняття «оповідач».

Оповідач — особа, від якої ведеться розповідь у творі. Оповідач — такий самий

вигаданий образ, як і інші герої, тому його не можна плутати з автором — реальною

людиною, яка написала твір.

(Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

;; Бесіда

1. Розкажіть про особливості композиції роману.

2. Чому в творі порушено хронологічну послідовність подій?

Із якою метою Лермонтов побудував композицію саме так?

(Композиція роману допомагає поступово розкривати образ

головного героя. Неоднозначність характеру Печоріна пока-

зано за допомогою: 1) дослідження його взаємин із оточен-

ням, за якими спостерігають сторонні люди; 2) самоаналізу

героя, який розмірковує над своїм життєвим шляхом, при-

чинами невдач та розчарувань.)

3. У яких відомих вам творах літератури або кіно порушується

хронологія подій? Для чого, на вашу думку, автори викорис-

тали цей прийом?

4. Назвіть особливості сюжету твору. (Сюжет роману фрагмен-

тарний. Кожна частина твору є цілком самостійною.)

5. Що об’єднує всі частини твору? (Частини твору об’єднує об-

раз Печоріна і авторський задум — намалювати портрет,

що відображатиме вади покоління.)

6. Чи можна в загальному сюжеті роману виділити експозицію,

зав’язку, кульмінацію та розв’язку? (У творі немає експози-

ції: читач нічого не знає про життя Печоріна до його приїзду

на Кавказ, про його родину, виховання, освіту, не знає, чому

герой опинився на Кавказі. Немає в сюжеті й зав’язки —

обставин приїзду Печоріна на Кавказ. Саму дію представ-

лено як низку епізодів із життя головного героя, описаних

у п’яти повістях. Тому в романі п’ять кульмінацій. У творі

є розв’язка: це вміщене в передмові до «Журналу Печоріна»

повідомлення про те, що головний герой, повертаючись

із Персії, помер. Таким чином, загальна сюжетна лінія ро-

ману представлена тільки кульмінаціями і розв’язкою.)

;; Виконання завдання (робота в групах)

Виділіть елементи сюжету в одній із повістей роману. 1 група

працює з розділом «Бела», 2 група — з розділом «Максим Максимич»,

3 група — з розділом «Тамань», 4 група — з розділом «Княжна Мері»,

5 група — з розділом «Фаталіст».

Учні презентують результати роботи.

;; Бесіда

1. У чому відмінності між образами автора і оповідача? Опо-

відача і героя?

2. Від чиєї особи ведеться розповідь у кожній частині роману?

3. Яку роль відіграє зміна оповідача?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Виконання завдань (робота в парах)

1. Складіть таблицю.

ХРОНОЛОГІЧНЕ І ФАКТИЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РОЗДІЛІВ РОМАНУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

«ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Хронологічне розташування розділів Фактичне розташування розділів

2. Заповніть таблицю.

СИСТЕМА ОПОВІДАЧІВ У РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Назва розділу Оповідач

Учні презентують заповнені таблиці.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дібрати цитати для характеристики образу Григорія Печоріна.

Мета: ознайомити учнів з історією створення роману «Герой нашого часу», по-

няттям «оповідач», проаналізувати особливості композиції та сюжету твору,

його оповідної системи; розвивати літературознавчу компетентність, нави-

чки аналізу епічного твору, вміння працювати в групі та в парі, узагальню-

вати; прищеплювати інтерес до творчості М. Ю. Лермонтова.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про особливості

розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу», аналізувати

систему оповідачів у творі; ключові — інформаційно-цифрова ком-

петентність (уміння діяти за алгоритмом), математична компетентність

(уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати та-

блицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використовуючи

різні види читання (ознайомлювальне, навчальне)), спілкування держав-

ною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, погляди).

Обладнання: підручник, повний текст роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують результати спостережень за віршем М. Т. Рильського

і його перекладом твору М. Ю. Лермонтова.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Яке враження на вас справив роман М. Ю. Лермонтова «Герой

нашого часу»?

2. Яка з частин твору вам особливо сподобалася? Чому?

3. Хто з героїв вам запам’ятався? Чим?

4. На героя якого вивченого твору (або героїв яких творів) схо-

жий Печорін? Чим саме?

;; Слово вчителя

1840 року Лермонтов завершив роботу над романом «Герой

нашого часу». Твір став новаторським для російської літератури.

У ньому для читача було незвичним усе: і жанр, і нова художня

концепція людини, і поєднання об’єктивної (від третьої особи)

і суб’єктивної (від першої особи) оповіді. Роман вразив не тільки

звичайних читачів — його високо оцінили критики та письмен-

ники. Навіть через сто років він залишився недосяжним взірцем.

Ось як про нього писав класик російської літератури ХХ століття

Олексій Толстой: «Лермонтов прозаїк — це диво, це те, до чого ми

зараз, через сто років, повинні прагнути… Тут є все. Це глибоко

і людяно. Цю прозу міг створити тільки геній. Із цієї прози ви-

йшли і Тургенєв, і Достоєвський, і Лев Толстой, і Чехов». Отже,

почнемо знайомство із видатним твором Михайла Лермонтова.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Слово вчителя

Учитель розповідає про історію створення та публікації роману «Герой

нашого часу». (Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

;; Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом роману «Герой нашого часу».

1 група складає питання, що починаються словом хто, 2 група — сло-

вом як (або словами яким чином), 3 група — словом «чому».

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

;; Робота з підручником

Учні читають статтю підручника про сюжет і композицію роману

«Герой нашого часу».

;; Слово вчителя

Учитель розповідає про систему оповідачів у творі. Учні записують

визначення поняття «оповідач».

Оповідач — особа, від якої ведеться розповідь у творі. Оповідач — такий самий

вигаданий образ, як і інші герої, тому його не можна плутати з автором — реальною

людиною, яка написала твір.

(Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

;; Бесіда

1. Розкажіть про особливості композиції роману.

2. Чому в творі порушено хронологічну послідовність подій?

Із якою метою Лермонтов побудував композицію саме так?

(Композиція роману допомагає поступово розкривати образ

головного героя. Неоднозначність характеру Печоріна пока-

зано за допомогою: 1) дослідження його взаємин із оточен-

ням, за якими спостерігають сторонні люди; 2) самоаналізу

героя, який розмірковує над своїм життєвим шляхом, при-

чинами невдач та розчарувань.)

3. У яких відомих вам творах літератури або кіно порушується

хронологія подій? Для чого, на вашу думку, автори викорис-

тали цей прийом?

4. Назвіть особливості сюжету твору. (Сюжет роману фрагмен-

тарний. Кожна частина твору є цілком самостійною.)

5. Що об’єднує всі частини твору? (Частини твору об’єднує об-

раз Печоріна і авторський задум — намалювати портрет,

що відображатиме вади покоління.)

6. Чи можна в загальному сюжеті роману виділити експозицію,

зав’язку, кульмінацію та розв’язку? (У творі немає експози-

ції: читач нічого не знає про життя Печоріна до його приїзду

на Кавказ, про його родину, виховання, освіту, не знає, чому

герой опинився на Кавказі. Немає в сюжеті й зав’язки —

обставин приїзду Печоріна на Кавказ. Саму дію представ-

лено як низку епізодів із життя головного героя, описаних

у п’яти повістях. Тому в романі п’ять кульмінацій. У творі

є розв’язка: це вміщене в передмові до «Журналу Печоріна»

повідомлення про те, що головний герой, повертаючись

із Персії, помер. Таким чином, загальна сюжетна лінія ро-

ману представлена тільки кульмінаціями і розв’язкою.)

;; Виконання завдання (робота в групах)

Виділіть елементи сюжету в одній із повістей роману. 1 група

працює з розділом «Бела», 2 група — з розділом «Максим Максимич»,

3 група — з розділом «Тамань», 4 група — з розділом «Княжна Мері»,

5 група — з розділом «Фаталіст».

Учні презентують результати роботи.

;; Бесіда

1. У чому відмінності між образами автора і оповідача? Опо-

відача і героя?

2. Від чиєї особи ведеться розповідь у кожній частині роману?

3. Яку роль відіграє зміна оповідача?

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Виконання завдань (робота в парах)

1. Складіть таблицю.

ХРОНОЛОГІЧНЕ І ФАКТИЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РОЗДІЛІВ РОМАНУ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

«ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Хронологічне розташування розділів Фактичне розташування розділів

2. Заповніть таблицю.

СИСТЕМА ОПОВІДАЧІВ У РОМАНІ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ»

Назва розділу Оповідач

Учні презентують заповнені таблиці.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дібрати цитати для характеристики образу Григорія Печоріна.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (13.11.2017)
Переглядів: 23 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: