hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 34 ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. С. ПУШКІНА

УРОК № 34

ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. С. ПУШКІНА

Мета: перевірити рівень знань учнів за темою «Творчість О. С. Пушкіна»; розви-

вати логічне мислення, формувати вміння концентрувати увагу на вико-

нанні завдання, застосовувати набуті знання; виховувати відповідальність,

зібраність.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння застосовувати знання з теми,

виконувати завдання різних типів та рівнів складності; ключові — ін-

формаційно-цифрова компетентність (уміння діяти за алгоритмом), уміння

вчитися впродовж життя уміння планувати й організовувати власну на-

вчальну діяльність; здійснювати самооцінювання результатів власної ді-

яльності, рефлексію), спілкування державною мовою (уміння тлумачити

поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: картки із завданнями у двох варіантах (кожному учневі).

Тип уроку: урок перевірки і контролю знань.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Варіант І

Початковий рівень

1. Як у літературознавстві називається період життя О. С. Пушкіна, коли

молодого поета вислали з Петербурга в Україну за волелюбні вірші?

А Опальний період;

Б провінційний період;

В українське заслання;

Г південне заслання.

Відповідь: Г.

2. До якої тематичної групи лірики належить вірш О. С. Пушкіна «Я вас

кохав…»?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В пейзажна лірика;

Г філософська лірика.

Відповідь: Б.

3. Тему якого твору розробив О. С. Пушкін у вірші «Я пам’ятник собі по-

ставив незотлінний…»?

А Оди Горація;

Б сонета В. Шекспіра;

В сатири Ювенала;

Г вірша Дж. Байрона.

Відповідь: А.

4. Ознаки яких художніх напрямів поєднуються в романі О. С. Пушкіна

«Євгеній Онєгін»?

А Класицизму та романтизму;

Б романтизму та реалізму;

В класицизму та реалізму;

Г сентименталізму та романтизму.

Відповідь: Б.

5. Скільки глав у романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (без урахування

уривків з подорожі Онєгіна)?

А Сім;

Б вісім;

В дев’ять;

Г десять.

Відповідь: Б.

6. З чого починається роман «Євгеній Онєгін»?

А З портрета Тетяни;

Б з епізоду святкування іменин Тетяни;

В з роздумів Онєгіна про необхідність розважати хворого

дядька;

Г з опису подорожі Онєгіна.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між характеристиками героїв роману «Євгеній

Онєгін» і їхніми іменами.

1 Не міг він, хоч і як ми вчили,

Хорей од ямба відрізнить.

2 Слухняна завжди, непримхлива,

Весела завжди, як весна,

Як сни поетові, правдива,

Як поцілунок, чарівна…

3 Красунь, стрункий, як очерет,

Поклонник Канта і поет.

А Ольга Ларіна

Б Євгеній Онєгін

В Тетяна Ларіна

Г Володимир Ленський

Відповідь: 1Б, 2А, 3Г.

8. Установіть послідовність подій роману «Євгеній Онєгін».

А Євгеній повчає Тетяну та зізнається, що «не створений для

раю»

Б Євгеній приїжджає до села і потрапляє на похорон дядька

В Володимир Ленський і Євгеній б’ються на дуелі

Г Володимир Ленський везе Євгенія знайомитися з Ларіними

Відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

9. Запишіть особливості «онєгінської строфи».

Відповідь: 1) загальна кількість рядків у строфі — 14; 2) рядки

римуються між собою за схемою абаб (перехресне риму-

вання), ввгг (парне римування), деед (кільцева рима), жж

(парна рима).

Достатній рівень

Прочитайте уривок із роману «Євгеній Онєгін» і виконайте завдання 10, 11.

Печальна, дика, мовчазлива,

Неначе сарна полохлива,

Вона росла в сім’ї своїй,

Немовби зовсім у чужій.

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художні засоби, які тут

використав поет.

Відповідь: в уривку йдеться про Тетяну Ларіну. Автор викорис-

тав епітети («печальна, дика, мовчазлива», «полохлива»),

порівняння («неначе сарна»), інверсію («сарна полохлива»).

11. Стисло схарактеризуйте героїню, про яку йдеться в уривку.

Відповідь: Тетяна має піднесено-романтичну душу, здатна

на сміливі вчинки (першою зізналася в почуттях до коха-

ного), поводиться з гідністю (реакція на відмову Онєгіна), до-

тримується своїх принципів та ідеалів незалежно від обста-

вин (лишилася вірною чоловікові попри кохання до Онєгіна;

ставши світською панною, не відірвалася від рідних коренів,

зберегла своє моральне обличчя).

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Над чим мене змусили замислитися вірші О. С. Пушкіна.

Б Проблеми людських взаємин у романі О. С. Пушкіна «Євгеній

Онєгін»: чи актуальні вони сьогодні?

Варіант ІІ

Початковий рівень

1. У якому українському місті О. С. Пушкін прожив тривалий час, пере-

буваючи на засланні?

А У Полтаві;

Б в Одесі;

В в Харкові;

Г в Чернігові.

Відповідь: Б.

2. Який жанр вірша О. С. Пушкіна «До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»)?

А Ода;

Б віршоване послання;

В елегія;

Г сатира.

Відповідь: Б.

3. До якої тематичної групи лірики належить вірш О. С. Пушкіна

«Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»?

А Громадянська лірика;

Б любовна лірика;

В роздуми про поета і призначення поезії;

Г пейзажна лірика.

Відповідь: В.

4. Що поет ставить собі в заслугу у вірші «Я пам’ятник собі поставив

незотлінний…»?

А Плекання добрих почуттів, звеличення свободи;

Б утвердження реалізму в російській літературі;

В виховання монарха та вищої знаті за допомогою слова;

Г формування в суспільстві поваги до літературної праці.

Відповідь: А.

5. Яка цитата є епіграфом до роману «Євгеній Онєгін»?

А Із поеми Дж. Байрона «Дон Жуан»;

Б із роману Руссо «Юлія, або Нова Елоїза»;

В із байки І. А. Крилова «Лебідь, рак та щука»;

Г із приватного листа.

Відповідь: Г.

6. У чому головний герой роману «Євгеній Онєгін» «був справжній геній»?

А В одурюванні людей;

Б у філософії та літературі;

В у «науці милування»;

Г у стрільбі з пістолета.

Відповідь: В.

Середній рівень

7. Установіть відповідність між характеристиками героїв роману «Євгеній

Онєгін» і їхніми іменами.

1 Він серцем був невіглас милий,

Ще марева його манили,

І полонили юний ум

Нові для нього блиск і шум.

2 Спізнала досвідом великим,

Як волю взять над чоловіком

Та самовладне управлять,

І стала жити-поживать…

3 Він по-французьки, як годиться,

Міг розмовляти і писать,

Мазурку легко танцювать,

Умів незмушено вклониться…

А Володимир Ленський

Б Тетяна Ларіна

В Євгеній Онєгін

Г мати Ольги і Тетяни

Відповідь: 1А, 2Г, 3В.

8. Установіть послідовність подій роману «Євгеній Онєгін».

А Євгеній Онєгін знайомиться з Володимиром Ленським

Б Тетяну везуть на ярмарок наречених до Москви

В Євгеній і Володимир їдуть на іменини Тетяни

Г Тетяна Ларіна пише листа Євгенію

Відповідь: 1А, 2Г, 3В, 4Б.

9. Запишіть особливості жанру роману у віршах.

Відповідь: 1) великий обсяг; 2) поєднання ознак роману як епіч-

ного жанру (широке, багатопланове зображення життя ге-

роїв і суспільства) з віршованою формою; 3) важлива роль

образу автора.

Достатній рівень

Прочитайте уривок з роману «Євгеній Онєгін» і виконайте завдання 10, 11.

Вони зійшлися. Тьма і промінь,

Пісні і проза, лід і пломінь

Ховають більше схожих рис…

10. Запишіть, про кого йдеться в уривку. Назвіть художні прийоми, які тут

використав поет.

Відповідь: в уривку йдеться про Євгенія Онєгіна та Володимира

Ленського. Для їхньої характеристики використано порів-

няння (герої порівнюються з тьмою і променем, піснею і про-

зою, льодом і пломенем) і протиставлення (антитеза «тьма

і промінь, пісні і проза, лід і пломінь»).

11. Стисло запишіть, чому герої, про яких ідеться в уривку, знайшли

спільну мову.

Відповідь: хоча Ленський — юний мрійник, а Онєгін — уже зріла

людина, розчарована в житті, між ними багато спільного.

Обидва герої в селі мають репутацію вільнодумців; крім того

їх об’єднує зневага до світського життя.

Високий рівень

12. Напишіть невеликий твір на одну з запропонованих тем.

А Покликання поета і призначення поезії в розумінні

О. С. Пушкіна.

Б Мій улюблений персонаж у романі «Євгеній Онєгін».

ІІI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися виразно читати вірші М. Ю. Лермонтова

«Сосна», «І нудно, і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…».

Вірш «На дорогу йду я в самотині…» вивчити напам’ять.

Індивідуальне завдання. Підготувати цікаві факти про М. Ю. Лермонтова.

Випереджувальне завдання до уроку № 36. Читати повністю роман

М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (13.11.2017)
Переглядів: 32 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: