hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 33 ТЕМА: ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О. С. ПУШКІНА В РОМАНІ

УРОК № 33

ТЕМА: ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН». ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІСТЬ ТВОРУ. ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО О. С. ПУШКІНА В РОМАНІ

Мета: проаналізувати з учнями тематику ліричних відступів у романі, схарак-

теризувати образ автора, визначити його роль, з’ясувати, в чому полягає

«енциклопедичність» твору, ознайомити з поняттям «онєгінська строфа»,

визначити віршовий розмір твору; розвивати навички аналізу художнього

тексту, критичне мислення, усне мовлення, вміння узагальнювати, форму-

лювати та аргументувати власну думку; прищеплювати естетичний смак,

інтерес до творчості Пушкіна.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння характеризувати образ

автора в романі «Євгеній Онєгін», обґрунтовувати думку про енциклопе-

дичний характер твору, визначати особливості ритмічної організації строф

роману; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити

поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), математична компетент-

ність (уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати

таблицю)), уміння вчитися впродовж життя (уміння читати, використову-

ючи різні види читання (вибіркове, пошукове)).

Обладнання: повний текст роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», тлумачні словники.

Тип уроку: комбінований урок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Слово вчителя

На минулому уроці ми розглянули образи центральних героїв

роману «Євгеній Онєгін»: самого Онєгіна, Володимира Ленського,

Тетяни Ларіної. У творі є ще одна дійова особа, яка не має імені,

але голос якої чутно від початку до фіналу. Це автор. Сьогодні

ми спробуємо з’ясувати його характер та погляди, оцінити роль

авторських відступів у романі, а також обговоримо деякі художні

особливості пушкінського твору.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Перевірка домашнього завдання

Учні розповідають, які теми розкрито в ліричних відступах, ілюструють

розповідь цитатами з тексту. Клас заповнює таблицю «Тематика ліричних

відступів у романі «Євгеній Онєгін».

ТЕМАТИКА ЛІРИЧНИХ ВІДСТУПІВ У РОМАНІ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

Глава роману Теми ліричних відступів

;; Бесіда

1. Яким ви уявляєте автора твору?

2. Що можна дізнатися про характер автора, його погляди

на життя з численних ліричних відступів?

3. Чи пов’язані ліричні відступи з сюжетом твору?

4. Як автор оцінює своїх героїв, які відносини пов’язують його

з ними?

5. Чи можна сказати, що автор втручається в життя героїв?

6. Зробіть висновок: яка роль образу автора в романі?

;; Слово вчителя

Учитель розповідає про образ автора в романі «Євгеній Онєгін» та широту

охоплення дійсності, що дозволила критикові В. Бєлінському назвати твір

«енциклопедією російського життя».

(Текст виступу подано в електронному додатку.)

;; Виконання завдання

Доведіть, що В. Г. Бєлінський мав рацію, коли називав ро-

ман «Євгеній Онєгін» «енциклопедією російського життя». Про які

сфери життя людини першої половини ХІХ ст. дізнається з роману

сучасний читач?

;; Слово вчителя

Образ автора і широта охоплення дійсності — не єдині про-

яви новаторства Пушкіна в романі. У творі втілилось новаторське

ставлення поета до художнього слова: він увесь час перемикає ін-

тонацію, змішує стилі, зрівнює «високі» й «низькі» слова. В ори-

гінальному тексті поєднано безліч стилів — від високого книжного

до народного розмовного. У перших главах часто трапляються арха-

їзми і старослов’янізми. Пушкін використовує їх, щоб надати мові

піднесеного, урочистого звучання. Активне вживання міфологічних

імен (Зевс, Еол, Терпсихора, Діана тощо) — це данина традиціям

класицизму. В останніх главах така лексика майже зникає. У діа-

логах Онєгіна і Ленського представлено живе розмовне мовлення

освічених дворян. Зображуючи селян, Пушкін використовує на-

родну просту мову.

;; Виконання завдання (робота в парах)

Знайдіть і запишіть приклади (4—5) слів із різних стилістич-

них груп лексики, які використав перекладач твору.

;; Слово вчителя

Під час розповіді вчителя учні записують визначення поняття «онєгінська строфа».

Завершуючи аналіз пушкінського роману, слід сказати про

його строфічну організацію. «Євгеній Онєгін» написаний так зва-

ною онєгінською строфою.

Онєгінська строфа — вид строфи, який використав Пушкін у романі «Євгеній

Онєгін». Вона складається з 14 рядків і має таку структуру: перший чотиривірш із пере-

хресним римуванням (абаб), другий чотиривірш із парним римуванням (ввгг), третій

чотиривірш із кільцевою (оповитою) римою (деед), два останні рядки римуються (жж).

Така складна побудова робить онєгінську строфу надзвичайно

гнучкою і зручною для передання різних відтінків думки, інтона-

ційних ходів.

;; Виконання завдання

Складіть схему римування будь-якої строфи роману. Визначте

віршовий розмір та кількість стоп. (Пушкін використав чотири-

стопний ямб.)

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

;; Прийом «Мікрофон»

Роман О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» розповідає про далекі

часи й актуальні для них проблеми, які зараз більшості людей

складно зрозуміти без пояснення. Однак його продовжують читати

для власного задоволення, вивчати в школах. Чим, на вашу думку,

твір цікавий сучасному читачеві?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю О. С. Пушкіна.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (13.11.2017)
Переглядів: 32 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: