hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 30 ТЕМА: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН».

УРОК № 30

ТЕМА: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ РОМАНУ У ВІРШАХ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН».

СПЕЦИФІКА ЖАНРУ, СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ ТВОРУ

Мета: ознайомити учнів з історією створення О. С. Пушкіним роману у віршах

«Євгеній Онєгін», поняттям «роман у віршах», виявити ознаки жанру

в творі, проаналізувати сюжет і композицію роману; розвивати літера-

турознавчу компетентність, аналітичне мислення, вміння формулювати

та обстоювати свою позицію, вміння узагальнювати та працювати в парі;

прищеплювати інтерес до творчості Пушкіна.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розкривати жанрові осо-

бливості твору «Євгеній Онєгін», аналізувати сюжет і композицію твору,

пояснювати роль позасюжетних елементів, дзеркальної композиції; клю-

чові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, ви-

словлювати думки, почуття, погляди), інформаційно-цифрова компетент-

ність (уміння діяти за алгоритмом), математична компетентність (уміння

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складати таблицю)).

Обладнання: підручник, повний текст роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Ви прочитали твір О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Яке вра-

ження він на вас справив?

2. Що вам сподобалося в романі? Що залишилося незрозумілим?

3. Кому з героїв твору ви симпатизуєте? Хто здався вам непри-

ємним? Чому?

;; Слово вчителя

Роман О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» — унікальне явище

в російській та світовій літературі. Сучасник Пушкіна, поет Дмитро

Веневітінов назвав роман чарівною квіткою на ланах словесності.

І пізніші критики відгукувалися про твір із захопленням. Вони

віддавали належне генію О. С. Пушкіна, що зумів об’єднати легку

витонченість і дотепність, створити деталізовану картину росій-

ського побуту, відобразити переживання та вчинки своїх сучасни-

ків. На цьому уроці ми розпочнемо знайомство з найвідомішим

твором Пушкіна.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Слово вчителя

ПЛАН

1. Створення та публікація «Євгенія Онєгіна».

2. Жанрові особливості роману у віршах, їх реалізація у творі.

3. Сюжет і композиція роману.

Учні складають тези виступу вчителя.

(Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.)

;; Гра «Хто? Як? Чому?» (робота в групах)

Складіть 5 питань за змістом першої глави роману «Євгеній

Онєгін». 1 група складає питання, що починаються словом хто,

2 група — словом як (або словами яким чином), 2 група — словом чому.

Групи перевіряють знання тексту твору за допомогою складених у класі питань.

;; Бесіда

1. Дайте визначення роману у віршах. Які основні особливості

цього жанру?

2. Чому Пушкін дав саме таке жанрове визначення своєму твору?

3. Літературознавці стверджують, що жанри поеми і роману

у віршах складно розмежувати. Порівняйте твори цих жан-

рів — поему Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»

і роман у віршах О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Що між

ними спільного? Чим вони відрізняються?

4. Які дві сюжетні лінії переплітаються в романі? Що їх об’єднує?

5. Що називають сюжетом твору?

6. Визначте експозицію (якщо вона є), зав’язку, кульмінацію

і розв’язку обох сюжетних ліній.

7. Що таке позасюжетні елементи твору?

Пояснення вчителя. Якщо сюжет твору — це динамічний склад-

ник його композиції, то позасюжетні елементи — статичний.

Позасюжетними називають такі елементи, що не просувають

дію вперед, не впливають на розвиток події та становище героїв.

Розрізняють три основні види позасюжетних елементів: опис, ав-

торські відступи і вставні епізоди (їх ще називають вставними но-

велами або вставними сюжетами).

Опис — це зображення зовнішнього світу (пейзажу, портрета, інтер’єру тощо).

Описи — найпоширеніший вид позасюжетних елементів, вони є практично в кожному

епічному або ліро-епічному творі.

Авторські відступи — це більш-менш розгорнуті авторські висловлювання фі-

лософського, ліричного, автобіографічного змісту. Зазвичай вони не характеризують

окремих персонажів або взаємин між ними. Авторські відступи є необов’язковим

елементом у композиції твору, але відіграють важливу роль у розумінні авторського

задуму.

Вставні епізоди — це відносно завершені фрагменти, в яких діють інші персо-

нажі, дія переноситься в інший час і місце.

8. Як би ви визначили роль позасюжетних елементів у творі? Для

чого письменники їх використовують? (Основна функція поза-

сюжетних елементів — розширити межі зображуваного, дати

можливість автору висловити свої думки і почуття щодо різ-

них явищ життя, безпосередньо не пов’язаних із сюжетом.)

9. Які позасюжетні елементи ви можете виділити в романі Олек-

сандра Пушкіна?

10. Чи багато втратив би «Євгеній Онєгін» без позасюжетних еле-

ментів? Аргументуйте відповідь.

11. У роботі «Пушкін і проблеми реалістичного стилю» літерату-

рознавець Г. Гуковський зазначив: «Побудова “Євгенія Онє-

гіна” нагадує дзеркальне відображення предмета, яке ми ба-

чимо двічі: в натурі і в дзеркалі». Що має на увазі дослідник?

12. Детально опишіть дзеркальні ситуації, в яких опиняються

спочатку Тетяна, а потім — Онєгін.

13. Які ще приклади дзеркальних ситуацій ви помітили в ро-

мані? (У п’ятій главі Тетяна бачить сон. У восьмій главі

(строфа XXXVII) йдеться про сновидіння Онєгіна. Обидва

сни являють картину загибелі Ленського. Але якщо сон Те-

тяни відображає події, що стануться в майбутньому, сон

Онєгіна — це слід його давніх переживань під час безглуздої

дуелі. Цікаво, що опис сну героя майже дослівно збігається

з розповіддю про дуель у шостій главі (строфа XXXV).)

14. Яку роль, на вашу думку, відіграє дзеркальна композиція

роману? Чому Пушкін змусив своїх героєв опинитися в од-

накових ситуаціях? (Завдяки дзеркальній композиції ми мо-

жемо простежити за розвитком кожного героя, динамікою

його переживань, його духовною еволюцією.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Виконання завдання (робота в групах)

Узагальніть результати спостережень за сюжетом роману

і заповніть таблиці «Елементи сюжету твору «Євгеній Онєгін»

та «Позасюжетні елементи у творі «Євгеній Онєгін».

ЕЛЕМЕНТИ СЮЖЕТУ ТВОРУ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

Елемент сюжету Сюжетна лінія Онєгін — Тетяна Сюжетна лінія Онєгін — Ленський

Експозиція

Зав’язка

Розвиток дії

Кульмінація

Розв’язка

ПОЗАСЮЖЕТНІ ЕЛЕМЕНТИ У ТВОРІ «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»

Назва елементу Приклад із тексту

Представники груп презентують результати виконання завдання.

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати статтю підручника про роман О. С. Пушкіна

«Євгеній Онєгін». Відповісти на запитання до статті.

У мережі Інтернет або в бібліотеці знайти ілюстрації до роману

«Євгеній Онєгін» І. Ю. Рєпіна, М. В. Кузьміна, М. В. Добужинського,

О. П. Самокиш-Судковської, Л. Я. Тимошенко. Дати відповідь на пи-

тання про те, чиї ілюстрації відповідають стилю роману, найбільш

точно передають характери героїв.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (12.11.2017)
Переглядів: 26 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: