hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 25 (Варіант І) ТЕМА: ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА».

УРОК № 25 (Варіант І)

ТЕМА: ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕМИ ДЖ. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА». ВІРШОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРУ

Мета: проаналізувати з учнями жанрові особливості твору Дж. Байрона, особли-

вості віршової організації твору, розкрити зміст його назви; розвивати аналі-

тичне мислення, літературознавчу компетентність, уміння працювати в парі;

прищеплювати інтерес до літератури романтизму, творчості Дж. Байрона.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння виявляти жанрові ознаки

поеми, особливості віршової організації твору, висловлювати думки щодо

змісту назви поеми; ключові — спілкування державною мовою (уміння

письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), ма-

тематична компетентність (уміння чітко формулювати визначення і буду-

вати гіпотези; уміння перетворювати інформацію з однієї форми в іншу

(складати схему)).

Обладнання: текст першої пісні поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда»

в перекладі П. Куліша, картки з визначенням поняття «станси», планом

аналізу ритмічної будови поетичного твору та текстом третьої строфи пер-

шої пісні поеми в оригіналі та в українському перекладі (одна на парту),

тлумачні й англійсько-українські словники.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують та обговорюють письмові коментарі до вислову

Дж. Байрона з відповіддю на проблемне питання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Пригадайте, твори яких жанрів відносять до епічних.

2. Дайте визначення поняттю «поема».

3. Який твір у жанрі епічної поеми ви вивчали або читали самостійно?

;; Слово вчителя

Завдяки твору американського класика Генрі Лонгфелло

«Пісня про Гайавату» вам знайомий жанр епічної поеми. Епічна

поема зображує визначні події в житті людства, народу або вели-

кої соціальної групи. У літературі романтизму найпоширенішим

був жанр ліро-епічної поеми — віршованого твору великої форми,

що поєднує ліричні та епічні елементи. Цей жанр якнайкраще

втілював ідейно-художні принципи романтичного світовідчуття.

Вільна композиція поеми давала змогу змалювати картини реаль-

ного життя, відтворити внутрішній світ особистості, увести в текст

різноманітні за темами авторські відступи. Поема була улюбленим

жанром Дж. Байрона.

На уроці ми розглянемо, які художні ознаки цього жанру

має твір «Паломництво Чайльд Гарольда», а також проаналізуємо

деякі інші особливості поеми.

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Бесіда

1. У ліро-епічних творах, як зрозуміло з їхньої назви, поєдну-

ються ліричне та епічне начала. У чому втілено епічне начало

поеми Дж. Байрона? (Епічне начало твору пов’язане з кар-

тинами життя народів півдня Європи, з образами їх пред-

ставників, які виборюють свою свободу, з історією життя

Чайльд Гарольда.)

2. Що зумовлює розвиток ліричної лінії твору? (Лірична лінія

поеми представлена роздумами героя і автора про події то-

гочасного суспільного й політичного життя, пов’язана з зо-

браженням внутрішнього світу Чайльд Гарольда.)

3. До головних ознак ліро-епічної поеми належать наявність

розгорнутого сюжету, масштабність зображуваних явищ

і проблем, розвиток образу ліричного героя. Які з цих ознак

властиві твору Дж. Байрона?

4. Байрона вважають творцем жанру ліро-епічної романтичної

поеми. Як ви гадаєте, чим романтична поема, зокрема твір

про Чайльд Гарольда, відрізняється від просто поеми?

Пояснення вчителя. Романтична поема втілює особливості роман-

тичного світосприйняття. Дія творів цього жанру зазвичай відбу-

вається в далеких екзотичних країнах, а героєм є людина з незви-

чайною долею. У багатьох романтичних поемах зіставляються ре-

альний і уявний світи. Автори таких поем активно використовують

прийом контрасту. Наприклад, у «Паломництві Чайльд Гарольда»

краса розкішної південної природи, духовна велич простих людей

Іспанії та інших країн протиставляються злиденності, лицемірству

та бездушності англійського суспільства.

;; Виконання завдань

1. За результатами обговорення запишіть визначення поняття

«ліро-епічна поема», ознаки цього жанру у творі Байрона.

2. До тексту першої частини поеми увійшли два твори ін-

ших жанрів — прощальна пісня Чайльд Гарольда і станси

«До Інези». Прочитайте на картках визначення понять

«пісня» та «станси». Назвіть жанрові ознаки пісні та стансів

у зазначених уривках поеми.

(Визначення подано на картці 1 в електронному додатку.)

3. Чому, на вашу думку, Байрон назвав частини поеми піснями

(в англійському оригіналі — словом canto, що означає пісню

як частину поеми).

Пояснення вчителя. Називати епічні поеми або їхні частини піс-

нями — це давня літературна традиція. Піснями називають час-

тини творів Гомера «Іліада» і «Одіссея», епічна поема американ-

ського класика Генрі Лонгфелло називається «Пісня про Гайавату».

Імовірно, Байрон дотримувався цієї традиції. До речі, частини ін-

ших його поем, наприклад «Корсара», теж названо піснями.

;; Слово вчителя

Під час розповіді вчителя учні записують поняття «строфа», «спенсерова строфа».

Поема Дж. Байрона має цікаву строфічну організацію.

Строфа (від грец. strophe — «поворот») — поєднання рядків у вірші, що мають

певну метричну, ритмічну, інтонаційно-синтаксичну будову, схему римування.

Строфи можуть складатися з двох, трьох, чотирьох і т. д. ряд-

ків. Байрон використав строфу з дев’яти рядків під назвою «спен-

серова строфа», введену представником англійського Відродження,

поетом Едмундом Спенсером (1552—1599). Спенсерова строфа міс-

тить вісім віршів п’ятистопного і один — шестистопного ямба

з трьома римами, розташованими за схемою ABAB BCBCC.

Байрон обрав спенсерову строфу, тому що вона, на його

думку, дозволяє виразити найрізноманітніші почуття і думки, від-

значається гнучкістю, здатністю передавати найтонші інтонаційні

відтінки.

Слід зазначити, що перекладач Пантелеймон Куліш одним

із перших серед українських письменників використав цю поетичну

форму в оригінальній творчості (в поемі «Магомет і Хадиза»).

;; Виконання завдання (робота в парі)

Проаналізуйте ритмічну будову третьої строфи першої пісні

оригінального тексту поеми за поданим планом. Зробіть висновок:

чи відповідає вона ознакам спенсерової строфи? Так само проана-

лізуйте цю строфу в перекладі П. Куліша. Порівняйте переклад

з оригіналом, зробіть висновки.

(План аналізу і зразки тексту подано на картках 2 і 3 в електронному

додатку.)

Пари учнів презентують результати роботи.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Проблемні питання

(Зразки відповідей на питання 1, 2 подано в електронному додатку.)

1. Як ви вважаєте, чому Байрон побудував поему як опис ман-

дрів героя?

2. Як ви розумієте слово «паломництво»? Чому, на вашу думку,

поема має назву «Паломництво Чайльд Гарольда»?

Пояснення вчителя. Англійське слово pilgrimage багатозначне:

воно перекладається як «паломництво», «мандрівка» або «життє-

вий шлях». Таким чином, назва поеми не тільки асоціюється з ре-

лігійним паломництвом до святих місць, а й показує, що у творі

зображено складний життєвий шлях сучасної людини.

3. Які особливості романтичного світосприйняття відобразились у творі?

4. Чим поема Дж. Байрона цікава сучасному читачеві?

;; Заключне слово вчителя

Джордж Байрон виступив як художник-новатор, творець но-

вого літературного жанру — ліро-епічної романтичної поеми. В об-

разі Чайльд Гарольда Байрон зробив велике художнє узагальнення.

Гарольд постає героєм свого часу, людиною, яка мислить і страж-

дає. Цей образ вплинув на багатьох героїв літератури XIX століття.

VII. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи за творчістю Г. Гейне

та Дж. Байрона.

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (12.11.2017)
Переглядів: 15 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: