hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 21 ТЕМА: ПРОТИСТАВЛЕННЯ МРІЇ Й ДІЙСНОСТІ В ЛІРИЦІ ДЖ. БАЙРОНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША «ХОТІВ БИ ЖИТИ ЗНОВ У ГОРАХ…»

УРОК № 21

ТЕМА: ПРОТИСТАВЛЕННЯ МРІЇ Й ДІЙСНОСТІ В ЛІРИЦІ

ДЖ. БАЙРОНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША

«ХОТІВ БИ ЖИТИ ЗНОВ У ГОРАХ…»

Мета: ознайомити учнів із поняттям «байронічний герой», проаналізувати вірш

«Хотів би жити знов у горах…», визначити його тему та ідею, риси бай-

ронічного героя в образі ліричного героя твору; розвивати навички аналізу

ліричного твору, критичне мислення, вміння формулювати та обстоювати

власну думку; виховувати здатність вирізняти справжні цінності, прищеплювати

високі ідеали.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати ліричний твір

Дж. Байрона, визначати тему та ідею твору, називати романтичні образи,

засоби їх створення; ключові — математична компетентність (уміння

виокремлювати головну та другорядну інформацію; уміння перетворювати

інформацію з однієї форми в іншу (скадати схему)), спілкування державною

мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння

письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Пригадайте та назвіть теми вивчених творів видатного ні-

мецького романтика Г. Гейне.

2. Які ознаки романтичного світосприйняття, особливості роман-

тизму відобразилися в ліриці Г. Гейне? (Увага до внутріш-

нього світу, напруженого духовного життя особистості;

наслідування зразків народнопісенної творчості, наявність

фольклорних образів, мотивів, сюжетів; романтичний лі-

ричний герой — людина розчарована і зневірена в коханні,

загальноприйнятих ідеалах.)

;; Слово вчителя

Ознаки романтизму, які ви відзначили в поезії Гейне, влас-

тиві творам багатьох представників цього літературного напряму.

Розгляньмо, як ці специфічні ознаки виявилися в ліричній твор-

чості англійського романтика Джорджа Байрона.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Слово вчителя

ПЛАН

1. Романтичний герой у літературі.

2. Байронічний герой як різновид героя романтичного.

3. Ключові мотиви лірики Байрона: світова скорбота і втеча від світу.

4. Утілення цих мотивів у вірші Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах…» (1807).

Під час виступу вчителя учні записують визначення поняття «байронічний

герой».

Байронічний герой — це різновид романтичного літературного героя, що

склався під впливом творчості Байрона. Зазвичай це самотня розчарована людина, яка

пережила крах своїх ідеалів, із гордою зневагою ставиться до суспільства і мститься

йому за неприйняття.

Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.

;; Виразне читання твору

Два-три учні ланцюжком виразно читають вірш Дж. Байрона «Хотів би

жити знов у горах…».

;; Бесіда

1. Які почуття і настрій необхідно передати під час виразного

читання цього вірша? Чи змінюється настрій від початку

до фіналу твору? Чи вдалося читцям показати ці зміни?

2. Чи знайомі вам емоції, які переживає ліричний герой?

3. Згадайте, що таке антитеза.

4. Що протиставлено у творі?

5. Які образи твору належать світові мрії, які — світові реаль-

ності? Назвіть художні засоби, що використав перекладач для

створення цих образів.

6. Заповніть схему «Антитеза мрії й дійсності у вірші Дж. Бай-

рона».

Антитеза мрії й дійсності у вірші Дж. Байрона

Мрія Дійсність

Художні образи та засоби Художні образи та засоби

7. Чому, на вашу думку, природа у творі Байрона грізна, не-

привітна, безлюдна?

8. Порівняйте дві групи образів, що протиставляються у вірші.

Які висновки ви можете зробити з цього порівняння?

9. До кого ліричний герой звертається у вірші? З якою метою?

10. Що розвінчує, викриває автор твору? (Автор послідовно й рі-

шуче розвінчує жадані для багатьох людей життєві блага:

високе становище в суспільстві, багатство, кохання, спілку-

вання в колі друзів. Він вважає, що ці блага дають лише ілю-

зію щастя, але забирають те, що має справжню цінність, —

свободу, волю.)

11. Чому ліричний герой хоче втекти, сховатися від світу?

12. Яким постає ліричний герой твору за характером, який його

життєвий ідеал? Чи можна його віднести до типу байроніч-

ного героя? Аргументуйте свою відповідь. Запишіть головні

якості ліричного героя.

13. Як ви розумієте вираз «світова скорбота»? Чому дослідники

творчості Байрона говорять про тему світової скорботи у вірші?

14. Визначте й запишіть тему та ідею вірша. (Тема твору — ро-

мантична втеча від дійсності, ідея — протест проти за-

гальноприйнятих норм життя та моралі, протиставлення

їх світові природи, ідеалу волі.)

15. Які ознаки романтизму виявились у творі?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

;; Проблемне питання

У проаналізованому творі Байрон викриває фальшиві цін-

ності «світу лжі»: титули, маєтність, сан. Чи згодні ви з поетом,

що вони фальшиві? Які цінності є істинними для вас?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Зробити підрядковий переклад з англійського оригіналу пер-

шої строфи твору Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах…».

(Текст для перекладу подано в електронному додатку.)

Індивідуальне завдання. Підготувати стисле повідомлення про

царя Саула, виразне читання Першої книги Самуїла Старого

Заповіту (розділ 16, вірші 15—23).

Випереджувальне завдання до уроку № 23 (завдання до І варіанта уроку*).

Читати першу пісню поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд

Гарольда».

* У програмі запропоновано до вивчення одну з поем Дж. Байрона на вибір — «Паломництво Чайльд Гарольда» або

«Мазепа». Ми наводимо плани-конспекти уроків для вивчення обох поем: І варіант — поеми «Паломництво Чайльд

Гарольда», ІІ варіант — поеми «Мазепа».

Мета: ознайомити учнів із поняттям «байронічний герой», проаналізувати вірш

«Хотів би жити знов у горах…», визначити його тему та ідею, риси бай-

ронічного героя в образі ліричного героя твору; розвивати навички аналізу

ліричного твору, критичне мислення, вміння формулювати та обстоювати

власну думку; виховувати здатність вирізняти справжні цінності, прищеплювати

високі ідеали.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння аналізувати ліричний твір

Дж. Байрона, визначати тему та ідею твору, називати романтичні образи,

засоби їх створення; ключові — математична компетентність (уміння

виокремлювати головну та другорядну інформацію; уміння перетворювати

інформацію з однієї форми в іншу (скадати схему)), спілкування державною

мовою (уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; уміння

письмово тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та застосування знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Пригадайте та назвіть теми вивчених творів видатного ні-

мецького романтика Г. Гейне.

2. Які ознаки романтичного світосприйняття, особливості роман-

тизму відобразилися в ліриці Г. Гейне? (Увага до внутріш-

нього світу, напруженого духовного життя особистості;

наслідування зразків народнопісенної творчості, наявність

фольклорних образів, мотивів, сюжетів; романтичний лі-

ричний герой — людина розчарована і зневірена в коханні,

загальноприйнятих ідеалах.)

;; Слово вчителя

Ознаки романтизму, які ви відзначили в поезії Гейне, влас-

тиві творам багатьох представників цього літературного напряму.

Розгляньмо, як ці специфічні ознаки виявилися в ліричній твор-

чості англійського романтика Джорджа Байрона.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Слово вчителя

ПЛАН

1. Романтичний герой у літературі.

2. Байронічний герой як різновид героя романтичного.

3. Ключові мотиви лірики Байрона: світова скорбота і втеча від світу.

4. Утілення цих мотивів у вірші Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах…» (1807).

Під час виступу вчителя учні записують визначення поняття «байронічний

герой».

Байронічний герой — це різновид романтичного літературного героя, що

склався під впливом творчості Байрона. Зазвичай це самотня розчарована людина, яка

пережила крах своїх ідеалів, із гордою зневагою ставиться до суспільства і мститься

йому за неприйняття.

Текст виступу вчителя подано в електронному додатку.

;; Виразне читання твору

Два-три учні ланцюжком виразно читають вірш Дж. Байрона «Хотів би

жити знов у горах…».

;; Бесіда

1. Які почуття і настрій необхідно передати під час виразного

читання цього вірша? Чи змінюється настрій від початку

до фіналу твору? Чи вдалося читцям показати ці зміни?

2. Чи знайомі вам емоції, які переживає ліричний герой?

3. Згадайте, що таке антитеза.

4. Що протиставлено у творі?

5. Які образи твору належать світові мрії, які — світові реаль-

ності? Назвіть художні засоби, що використав перекладач для

створення цих образів.

6. Заповніть схему «Антитеза мрії й дійсності у вірші Дж. Бай-

рона».

Антитеза мрії й дійсності у вірші Дж. Байрона

Мрія Дійсність

Художні образи та засоби Художні образи та засоби

7. Чому, на вашу думку, природа у творі Байрона грізна, не-

привітна, безлюдна?

8. Порівняйте дві групи образів, що протиставляються у вірші.

Які висновки ви можете зробити з цього порівняння?

9. До кого ліричний герой звертається у вірші? З якою метою?

10. Що розвінчує, викриває автор твору? (Автор послідовно й рі-

шуче розвінчує жадані для багатьох людей життєві блага:

високе становище в суспільстві, багатство, кохання, спілку-

вання в колі друзів. Він вважає, що ці блага дають лише ілю-

зію щастя, але забирають те, що має справжню цінність, —

свободу, волю.)

11. Чому ліричний герой хоче втекти, сховатися від світу?

12. Яким постає ліричний герой твору за характером, який його

життєвий ідеал? Чи можна його віднести до типу байроніч-

ного героя? Аргументуйте свою відповідь. Запишіть головні

якості ліричного героя.

13. Як ви розумієте вираз «світова скорбота»? Чому дослідники

творчості Байрона говорять про тему світової скорботи у вірші?

14. Визначте й запишіть тему та ідею вірша. (Тема твору — ро-

мантична втеча від дійсності, ідея — протест проти за-

гальноприйнятих норм життя та моралі, протиставлення

їх світові природи, ідеалу волі.)

15. Які ознаки романтизму виявились у творі?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

;; Проблемне питання

У проаналізованому творі Байрон викриває фальшиві цін-

ності «світу лжі»: титули, маєтність, сан. Чи згодні ви з поетом,

що вони фальшиві? Які цінності є істинними для вас?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Зробити підрядковий переклад з англійського оригіналу пер-

шої строфи твору Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах…».

(Текст для перекладу подано в електронному додатку.)

Індивідуальне завдання. Підготувати стисле повідомлення про

царя Саула, виразне читання Першої книги Самуїла Старого

Заповіту (розділ 16, вірші 15—23).

Випереджувальне завдання до уроку № 23 (завдання до І варіанта уроку*).

Читати першу пісню поеми Дж. Байрона «Паломництво Чайльд

Гарольда».

* У програмі запропоновано до вивчення одну з поем Дж. Байрона на вибір — «Паломництво Чайльд Гарольда» або

«Мазепа». Ми наводимо плани-конспекти уроків для вивчення обох поем: І варіант — поеми «Паломництво Чайльд

Гарольда», ІІ варіант — поеми «Мазепа».

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (12.11.2017)
Переглядів: 34 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: