hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Зарубіжна література 9 клас (нова програма)

УРОК № 11 ТЕМА: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Й. В. ҐЕТЕ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРШІВ Й. В. ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ» І «ТРАВН

УРОК № 11

ТЕМА: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Й. В. ҐЕТЕ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРШІВ Й. В. ҐЕТЕ «ВІЛЬШАНИЙ КОРОЛЬ» І «ТРАВНЕВА

ПІСНЯ»

Мета: ознайомити учнів із особливостями німецького Просвітництва, біографією

Й. В. Ґете, історією створення вірша «Вільшаний король», особливостями ро-

зуміння природи в поезії Й. В. Ґете; розглянути ідейно-художні особливості

творів «Вільшаний король» і «Травнева пісня», знайти у творі «Вільшаний

король» ознаки балади, порівняти вірш «Травнева пісня» зі створеною

за ним музичною композицією Л. ван Бетховена; розвивати аналітичне

мислення, усне мовлення, навички виразного читання, публічних виступів,

уміння зіставляти твори різних видів мистецтва; прищеплювати інтерес

до особистості та творчості Ґете, формувати естетичний смак, виховувати

любов до природи.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розповідати про особли-

вості німецького Просвітництва, основні події життя Й. В. Ґете, розкривати

особливості розуміння природи в поезії Й. В. Ґете, виразно читати ліричні

твори, аналізувати їхні ідейно-художні особливості, порівнювати твори му-

зичного і словесного мистецтв; ключові — уміння вчитися впродовж

життя (уміння читати, використовуючи різні види читання (ознайомлю-

вальне, навчальне)), спілкування державною мовою (уміння тлумачити

поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди).

Обладнання: підручник, портрети Й. В. Ґете, Фрідеріки Бріон, матеріали для супроводу

учнівських повідомлень, картки з текстами перекладів вірша «Вільшаний

король» (кожному учневі), аудіозапис композиції Л. ван Бетховена

«Травнева пісня», медіазасоби (портрети і музика — в електронному

додатку).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Учитель оголошує оцінки за творчі роботи, коментує типові помилки,

зачитує уривки найкращих творів.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

;; Бесіда

1. Пригадайте, в яких історичних умовах сформувалося Про-

світництво.

2. Назвіть основні ідеї просвітників. Якого значення просвіт-

ники надавали розуму?

3. Яких представників доби Просвітництва ви знаєте?

;; Слово вчителя

Ми завершили роботу над твором «Мандри Лемюеля

Гуллівера» представника англійського просвітництва, видатного

сатирика Джонатана Свіфта. А зараз на нас чекає знайомство з ні-

мецьким просвітником Йоганном Вольфгангом Ґете. Найвідоміший

твір класика німецької літератури — трагедія «Фауст». Але крім

неї Ґете є автором багатьох прекрасних ліричних творів. Деякі

з них ми розглянемо на цьому та наступному уроках.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

;; Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, презентує повідомлення

про німецьке Просвітництво. Клас складає тези повідомлення.

(Зразок розповіді подано в електронному додатку.)

;; Робота з підручником

Опрацювання статті підручника про життя і творчість Й. В. Ґете.

;; Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, презентує цікаві факти

про Й. В. Ґете. (Зразок розповіді подано в електронному додатку.)

;; Виразне читання твору

Учні виразно читають в особах вірш Й. В. Ґете «Вільшаний король»

(у перекладі М. Рильського).

;; Повідомлення учня

Учень, який виконував індивідуальне завдання, розповідає історію створення

вірша Й. В. Ґете «Вільшаний король».

(Зразок розповіді подано в електронному додатку.)

;; Запитання до учнів

Яке враження на вас справив вірш? Які почуття у вас ви-

никли до його героїв?

;; Словесне малювання

1. Опишіть, яким ви уявляєте місце, де відбувається дія твору.

2. Опишіть, яким ви уявляєте вільшаного короля.

;; Бесіда

1. Як побудовано вірш? (Вірш побудовано у формі діалогу героїв.)

2. Чому, на ваш погляд, поет обрав форму діалогу?

3. Який загальний настрій твору?

4. Що відчувають герої твору? За допомогою яких художніх за-

собів перекладач передає їхній душевний стан?

5. Дослідники говорять про близькість твору до фольклорних.

Як ви вважаєте, чому? (Твір відображає народні уявлення.

Він побудований як діалог, а така форма характерна для

багатьох народних ліричних пісень. Окрім того, у творі вико-

ристано художні засоби народної поезії: пестливі звертання

(«мій синку», «любе дитя»), сталі словесні формули («з не-

волі чи з волі візьму тебе»), повтори (триразове звертання

короля до хлопчика).)

6. Вірш відносять до жанру балади. Пригадайте, що таке ба-

лада. Назвіть ознаки балади у творі. (Вірш має всі провідні

ознаки балади: невеликий обсяг, динамічний сюжет, похму-

рий колорит, наявність елементів фантастики, трагічний

фінал.)

7. На початку твору сказано, що хлопчик «мерзне». Як ви вва-

жаєте: трагічний кінець балади пов’язаний саме з потойбіч-

ним, фантастичним явищем чи малюк помирає від хвороби,

а вільшаний король — плід його хворобливої уяви?

8. Як би ви визначили головну думку твору? (Балада виражає

ідею про одвічну боротьбу пітьми зі світлом, зла з добром,

смерті з життям.)

9. Назвіть відомі вам вірші, у яких зображено природу. Чим

вони вам подобаються?

10. Якою в цих творах постає природа? Які почуття вона викли-

кає в ліричного героя?

11. Як ви гадаєте, чому поети різних епох і культур звертаються

у своїй ліриці до теми природи?

;; Слово вчителя

Учні складають тези виступу вчителя.

Як ми з’ясували, багатьох поетів хвилювала краса природи.

У розумінні природи в поезії Ґете можна виокремити декілька важ-

ливих ідей.

По-перше, це ідея єдності людини і природи. Поет дивився

на себе як на частину природи, а на природу — як на частину себе

самого. Від ідеї єдності людини і природи походить друга ідея —

розуміння людства як «органів чуття природи». А з цими двома

думками поєднується третя — це переконання в єдності (однак

не ототожненні) природи і Бога.

Природа для Ґете — це рухоме гармонійне ціле, сповнене

суперечностей. Поет писав: «Розділяти з’єднане, з’єднувати роз-

ділене — таким є життя природи; це вічні вдих і видих світу,

в якому ми живемо».

Добі Просвітництва було притаманне уявлення про світ як

складний механізм, що складається з простіших частин, а також

перенесення методів вивчення неживого на дослідження живого.

Ґете не поділяв таких поглядів. Він вважав, що природа — це та-

ємниця і треба прагнути осягнути її своєрідність.

Однією з перлин лірики поета, присвяченої темі природи,

є вірш «Травнева пісня», створений приблизно 1771 року. Поета

надихнули на написання цього вірша почуття до доньки священика

Фрідеріки Бріон.

;; Виразне читання твору

Учитель виразно читає вірш Й. В. Ґете «Травнева пісня» (у перекладі М. Зерова).

;; Бесіда

1. Яке враження справив на вас вірш?

2. Який настрій панує у творі? Чим він викликаний? У яких

ліричних творах, що ви читали, передано схожий захват, під-

несення від розквіту весняної природи?

3. До кого поет звертається у творі?

4. За допомогою яких художніх засобів розкрито почуття лірич-

ного героя в перекладі твору?

5. Чому цей вірш відносять до пейзажної лірики Ґете?

6. Яку ще тему, окрім оспівування краси весняної природи, роз-

крито у творі?

7. Чому поет назвав вірш «Травнева пісня»?

;; Сприйняття твору іншого виду мистецтва

1. Прослухайте аудіозапис «Травневої пісні» — твору Людвіга

ван Бетховена на вірш Ґете.

2. Яке враження на вас справила композиція?

3. Чи вдалося, на вашу думку, композитору передати настрій

вірша, почуття ліричного героя?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ

;; Бесіда

1. У яких умовах сформувалося німецьке Просвітництво?

2. Які ідеї висунули представники німецької просвітницької фі-

лософії?

3. До якого літературного просвітницького руху належав Ґете?

4. Розкажіть про літературну творчість Ґете.

5. Якою суспільною та державною діяльністю займався митець?

6. Який факт біографії Ґете вас вразив, зацікавив? Чому?

7. Яку роль відіграв поет в історії Просвітництва?

8. На ваш погляд, що привабило Ґете в народній легенді про

лісового царя? З якою метою поет створив баладу за її мо-

тивами?

9. Прогляньте складені на уроці тези розповіді про сприйняття

Ґете природи. Які особливості цього сприйняття відбилися

у творі «Травнева пісня»?

VI. ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Потренуватися виразно читати вірш Й. В. Ґете «Прометей».

Порівняти переклади твору Й. В. Ґете «Вільшаний король», які

належать М. Рильському, П. Кулішеві та Б. Грінченкові. Результати

спостережень занести в таблицю. (Тексти див. в електронному додатку.)

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДІВ БАЛАДИ Й. В. ҐЕТЕ

Переклади Спільне Відмінне

М. Рильського

П. Куліша

Б. Грінченка

Категорія: Зарубіжна література 9 клас (нова програма) | Додав: uthitel (10.11.2017)
Переглядів: 25 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: