Головна » Статті » Середня школа » Вступ до історії України 5 клас

Урок № 17 Відкриття Харківського університету та його вплив на українську культуру
Урок № 17
Відкриття Харківського університету та його вплив 
на українську культуру
Мета: пояснити зміст поняття «університет», визначити, коли виникли і якими були перші університети, з’ясувати історичне значення діяльності Харківського університету, розвинути навички складати простий план до прочитаного тексту, аналізувати діяльність історичних пос-татей; виховувати інтерес до вивчення історії.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання: підручник, атлас, роздавальний матеріал, ілюстрації.
Основні поняття: університет.
Персоналії: В. Каразін.
Дати: 1805 р. — відкриття Харківського університету.
Очікувані результати: учні зможуть застосовувати поняття «університет»; розповідати про історичних діячів та події на основі тексту підручника та розповіді учителя; виокремлювати в тексті головне й другорядне, складати простий план тексту підручника, розв’язувати хроноло-гічні задачі.
У навчанні не можна зупинятися.
Сюнь-цзи
I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання
Презентація творчих робіт
Учні прикріплюють до дошки виконані вдома малюнки. Запропонувати декільком учням-експертам проаналізувати творчі роботи. Особлива увага приділяється відповідності зображеного реаліям ХVІІІ ст.
Завдання
Об’єднайтеся у пари й обговоріть, що спільного і відмінного у способі життя городян і селян.
III. Актуалізація опорних знань
Метод «Мікрофон»
Які ви знаєте типи навчальних закладів?
IV. Мотивація навчальної діяльності
Робота з епіграфом
Як ви розумієте слова китайського мислителя, взяті за епіграф до уроку?
V. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. Що таке університети.
2. Заснування Харківського університету.
3. Значення діяльності Харківського університету.
1. Що таке університети
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Варіант І
Робота з підручником
Прочитайте відповідний матеріал підручника і дайте відповіді на запитання.
1) Що таке «університет»?
2) Коли і де було відкрито перший університет?
3) Які предмети викладали у вищих навчальних закладах?
Варіант ІІ
Розповідь учителя
Університет — вищий навчальний заклад, який готує різних спеціалістів. У перекладі з латин-ської мови слово «університет» означає «сукупність», «спільність», тобто це об’єднання професо-рів та студентів. У свою чергу, слово «професор» перекладається як «наставник», а студент — «той, хто старанно вчиться».
Перший університет було відкрито в ХІ ст. в італійському місті Болонья. Його називають «ма-тір’ю європейських університетів». Наступного ХІІ ст. свої двері відкрили університети у французькому Парижі та англійському Оксфорді. Згодом університети засновуються і в інших містах. Першим університетом не лише в Україні, а й у всій Східній Європі вважається Острозька академія.
Університети ставили за мету підготувати спеціалістів із права, медицини, філософії та бого-слов’я.
Тодішні університети багато в чому відрізнялися від сучасних, хоча деякі спільні риси можна відшукати. Так, викладання становило читання лекцій і диспути.
У студентів був ретельно розпланований не лише навчальний рік, а й кожен день. Рано-вранці (влітку зазвичай не пізніше 5-ї години) починалися обов’язкові лекції, які закінчувалися близько 8—9 години ранку. Після обіду відбувалися необов’язкові читання. Доповненням до лекцій були диспути.
Студенти вивчали граматику, арифметику та геометрію, астрономію й музику.
В університетах навчалися різні за віком, національністю і походженням люди. Так, поруч із 12-річним хлопчиком міг, наприклад, сидіти дорослий чоловік. В одному навчальному закладі мо-гли перебувати італійці, французи, іспанці та німці, і мовного бар’єру не виникало, тому що всі студенти знали латину, якою тоді провадилося навчання.
Студенти і професори мали вбиратися у спеціальний одяг. Це була довга темна мантія і берет. Згодом студент отримав право носити світський одяг і шпагу.
Словник
Університет — вищий навчальний заклад, який готує різних спеціалістів.
Робота з картою
Покажіть на карті місто, в якому було відкрито перший в Україні університет.
2. Заснування Харківського університету
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Робота з фрагментом фільму
Перегляньте уривок із фільму про Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна і дайте відповіді на запитання.
(Режим доступу: http://www.youtube.com/embed/fX48fY4seKM?autoplay=1.)
1) У якому році було засновано університет у Харкові?
2) Завдяки зусиллям якого діяча відбулося відкриття університету?
Варіант І
Робота з підручником
Опрацюйте відповідний матеріал підручника і складіть план до прочитаного.
Варіант ІІ
Розповідь учителя 
Урочисте відкриття одного із найстаріших вищих навчальних закладів Східної Європи — Хар-ківського університету — відбулося у 1805 р. Він був заснований з ініціативи видатного просвіти-теля Василя Каразіна. На думку В. Каразіна, освіта народу є основним засобом для докорінних пе-ретворень у країні.
У перший 1805—1806 навчальний рік в університеті навчалося 57 студентів. Згодом кількість студентів значно збільшилася. Вони навчалися на чотирьох факультетах: фізико-математичному, історико-філологічному, медичному і юридичному.
Стараннями В. Каразіна при університеті постало наукове товариство, яке ставило за мету по-ширення серед народу передових досягнень тогочасної науки. Завдяки В. Каразіну було закладено університетський ботанічний сад.
Віртуальна екскурсія
Організувати віртуальну екскурсію Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна. Запропонувати відвідати книгосховище та читальний зал відділу рідкісних видань, а також одну з аудиторій університету.
(Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/virtual_tour.html.)
Завдання
1) Порівняйте бібліотеку вашого навчального закладу з бібліотекою Харківського університе-ту.
2) Опишіть вигляд університетської аудиторії. Чим вона відрізняється від шкільного кабінету історії?
Розповідь учителя
Василь Каразін був людиною енциклопедичних знань. Його ідеї значно випередили час.
В. Каразін освоював і вирощував нові види сільськогосподарських культур. Здійснював дослі-ди з виготовлення хімічних добрив, створив першу в Україні метеостанцію.
Учений домігся чудових наслідків у консервуванні м’яса та овочів. Він навчився виготовляти цемент, лікарські препарати, вніс пропозиції в галузі шовківництва, спроектував систему безпеч-ного парового опалення. Надзвичайно активна діяльність створила В. Каразіну великий авторитет у науковому світі.
Робота із джерелом
Російський письменник Олександр Герцен писав про Василя Каразіна: «Невтомна діяльність Каразіна і глибочезна наукова освіта його були вражаючими: він був астрономом, хіміком, агро-номом, статистиком… моторним чоловіком, який вносив у будь-яке питання зовсім новий погляд і цілком правильне домагання».
Завдання
Використовуючи наведену цитату та матеріал підручника (або розповідь учителя), з’ясуйте іс-торичне значення діяльності В. Каразіна.
3. Значення діяльності Харківського університету
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Розповідь учителя 
Історія Харківського університету є невід’ємною частиною інтелектуальної, культурної та ду-ховної історії України.
На початку ХІХ ст. Харківський університет відіграв помітну роль в українському національ-ному відродженні. Тут велися дослідження народного побуту, історії та мови, розгорталася літера-турна діяльність, формувався україномовний театр.
З університетом пов’язане заснування друкарні, видання перших вітчизняних газет і часописів, створення перших наукових товариств.
Із Харківським університетом пов’язані імена таких усесвітньо відомих діячів, як письменник Петро Гулак-Артемовський, який тривалий час був його ректором; мовознавець Олександр Поте-бня, історики Микола Костомаров і Дмитро Багалій, математик Михайло Остроградський, хімік Микола Бекетов та багато інших.
Харківський університет — єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелів-ської премії — біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау.
Становлення Харкова як великого промислового, наукового, культурного центру відбулося за-вдяки діяльності університету. Багато вулиць міста названо на честь професорів, науковців, вихо-ванців університету.
Запитання
У чому полягає історичне значення діяльності Харківського університету?
Повідомлення учнів
Виступи учнів із повідомленнями за темами «Петро Гулак-Артемовський — ректор Харківсь-кого університету» та «Історик Микола Костомаров».
VІ. Закріплення та систематизація вивченого матеріалу
Робота з картою
Покажіть на карті місто, в якому в 1805 р. було відкрито університет.
Вправа «Одна хвилина»
Методична порада. Назвати поняття і запропонувати учням протягом 1 хвилини висловитися за цією темою. Наприклад: університет, студент, Василь Каразін, Харківський університет.
Хронологічна задача
Накресліть лінію часу і позначте на ній рік відкриття університету в Харкові та поточний рік. Скільки років минуло від дня заснування Харківського університету?
VII. Підсумки уроку
Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
Основні висновки:
університет — вищий навчальний заклад, який готує різних спеціалістів. Перші університети ставили за мету підготувати спеціалістів із права, медицини, філософії та богослов’я;
перший університет було засновано в ХІ ст. у Болоньї (Італія);
у 1805 р. у Харкові з ініціативи просвітителя Василя Каразіна було відкрито університет;
завдяки старанням В. Каразіна при університеті засновано наукове товариство й закладено бо-танічний сад.
Харківський університет на початку ХІХ ст. відіграв важливу роль в українському національ-ному відродженні.
VІІІ. Домашнє завдання
1. Підручник.
2. Творче завдання. Складіть синквейн із поняттям «університет».
3. Підготуйте повідомлення за темою «М. Грушевський — політичний і державний діяч».

Категорія: Вступ до історії України 5 клас | Додав: uthitel (30.12.2013)
Переглядів: 5960 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: