Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 8 клас

Урок № 1 Вступ до історії Нового часу

Урок № 1

Вступ до історії Нового часу

Мета: сформувати уявлення про своєрідність історії Нового часу; створити умови для розуміння понять «цивілізація», «Новий час», «історичні джерела»; розглянути періодизацію історії людства; давати характеристику історичних джерел; розвивати вміння висловлювати власну думку.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Азії.

Тип уроку: вступний.

Основні поняття та назви: історія, індустріальна цивілізація, Новий час, історичні джерела, капіталістичний спосіб виробництва, технічний прогрес, буржуазія, гуманізм, абсолютизм, Реформація.

Основні дати та події: кінець XV — початок ХХ ст. — історія Нового часу.

Очікувані результати: учні навчаться: називати межі історії Нового часу та її періодів; показувати на карті географічні об’єкти, пов’язані з темою, застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни; аналізувати історичні джерела; висловлювати власну думку.

I.    Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь

Запитання

1.   Що таке історія?

2.   Що ви вивчали в 7 класі?

3.   Що вам найбільше запам’яталося з минулого року?

Підсумовуючи відповіді, пояснити зміст терміна «історія» (Історія — наука про минулі події, їхні причини та наслідки), нагадати про періодизацію історії, зупиняючись на понятті «Новий час» (Новий час — один із періодів в історії людства, який тривав від XV до початку ХХ ст.).

Ознайомити учнів зі структурою курсу (дев’ять тем, повторювально-узагальнюючі уроки й уроки узагальнення знань), підручником (структура підручника, параграфа, особливі позначки) і такими засобами навчання: зошитом (якщо є зошит із друкованою основою — його структурою), атласом, контурною картою та ін.

III. Вивчення нового матеріалу

План

1.   Поняття «Новий час».

2.   Хронологічні межі й періодизація історії Нового часу.

3.   Спадщина Середньовіччя та Ранній Новий час.

4.   Історичні джерела.

Учитель пропонує пригадати періодизацію історії та пояснює термін «Новий час» (Новий час — це період історії між Середніми віками та Новітнім часом, один із періодів в історії людства, який тривав від кінця XV до початку ХХ ст.).

Учитель розповідає про періодизацію всесвітньої історії, указуючи на місце періоду Нової історії за допомогою таблиці, та пояснює, що у 8 класі буде вивчатися перший період Нового часу.

Періодизація всесвітньої історії

Історія первісного суспільства

Історія стародавнього світу

Історія Середніх віків

Історія Нового часу

Історія Новітнього часу

Від появи людини до 3 тис. до н. е.

3 тис. до н. е. — 476 р. н. е.

476—1492 рр.

Перший період

Другий період

1914 р. — до наших часів

1492—1789 рр.

1789—1914 рр.

 

Варіант 1

Випереджальне завдання (Робота з таблицею)

Під час розповіді вчителя заповніть таблицю. (Зразок заповненої таблиці наведено у варіанті 2.)

Розповідь учителя

У 8 класі ми будемо вивчати історію Нового часу, але не весь період, а тільки перший, який ще називають Раннім (кінець XV — перша половина XVII ст.). Цей період починається визначною подією — Великими географічними відкриттями, коли європейська цивілізація виходить за межі континенту Європа і поступово поширює свій вплив на весь світ. Десятки тисяч людей вирушили на пошуки нових земель, нової долі, слави та процвітання. Увесь світ почав змінюватися. Суттєво змінилося життя і в самій Європі.

Феодальні відносини не встигали за швидкими змінами, господарство з натурального перетворюється на товарне. Нові технічні винаходи, нові відносини приводять до зміни суспільства, і на зміну феодальним відносинам приходять нові — буржуазні, які охоплюють не тільки економічне життя, а й суспільне.

Змінюється і державна влада: період Нового часу — це становлення абсолютизму, коли монархи мали всю владу (наприклад, цар Іван ІV отримав прізвисько Грозний за відповідне поводження зі своїми підлеглими, коли навіть найбагатші люди Московського царства — бояри — називали себе холопами). Разом із тим у ці часи розпочинається і активна боротьба з абсолютизмом і з’являються перші кроки майбутньої демократії (1689 р. — прийняття «Білля про права» в Англії).

Починають формуватися кордони, які стають близькими до сучасних — об’єднується Франція, відбувається становлення Великої Британії та Іспанії, в Центральній Європі виникає велика держава Річ Посполита, а на сході Європи підноситься Московське царство, яке стане однією з найбільших держав світу. Німеччина та Італія залишаються роздробленими.

Зазнає перетворень і сама людина. Під впливом різних чинників змінюється її духовний світ, ставлення до католицької церкви, яка поступово починає втрачати авторитет. Змінюються відносини людини з Богом, виникає інша система цінностей. Хоча в перший період Нових часів церква посідала важливе місце в життя як людини, так і суспільства.

Великі географічні відкриття розширили картину світу — нові континенти, нові торговельні шляхи, нові народи, нові цивілізації.

Виникнення держав у сучасних кордонах, зміни торговельних шляхів та взаємовплив культур привели до наступного кроку — до появи націй із самобутньою мовою, культурою та традиціями.

Варіант 2

Робота з таблицею

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та заповніть таблицю «Ранній Новий час (кінець XV — перша половина XVII ст.)».

Зразок заповненої таблиці

Ранній Новий час (кінець XV — перша половина XVII ст.)

План

Характеристика

Феодальні відносин

Феодальні відносини замінюються буржуазними не тільки в економічній, а й у суспільній сфері

Державна влада

Зміна форми державної влади. Становлення абсолютизму, а потім — боротьба з ним

Кордон

Поява кордонів, близьких до сучасних

Людина Нового час

Інші взаємини з Богом, інша система цінностей

Нові земл

Відкриття нових континентів, установлення нових шляхів

Риси сучасних народі

Мова, самобутність культури й традицій

 

Метод «Мозковий штурм»

Методика проведення. Учитель чітко формулює завдання (проблему), учні висловлюють власні ідеї, спрямовані на її розв’язання. Коли всі варіанти думок вичерпано, відбувається їх аналіз, розвиток і відбір. Таким чином, учитель разом з учнями знаходять максимально ефективне розв’язання завдання (проблеми).

Ознайомившись із текстом підручника, сформулюйте особливості переходу від аграрного суспільства, яке активно розвивалося в Середні віки, до індустріального, що виникло в період Нового часу. Відповідь подайте у вигляді схеми.

Учитель креслить на дошці схему та пояснює поняття «індустріальне суспільство» (Індустріальне суспільство — це суспільство, у якому завершено процес створення великої, технічно розвиненої промисловості та відповідних соціальних та політичних структур, де основна маса населення зайнята на заводах і фабриках).

Учні називають основні риси, що характеризують перехід від аграрного суспільства до індустріального. Коментуючи відповіді, учитель записує їх на дошці.

Зразок схеми


Робота в групах

За допомогою підручника підготуйте коротку розповідь про подію, яка вплинула на розвиток світу в перший період історії Нового часу:

І група — Великі географічні відкриття (розділ у підручнику «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій»);

ІІ група — епоха Відродження (розділ у підручнику «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.»);

ІІІ група — Реформація (розділ у підручнику «Реформація і Контрреформація»).

Після цього вчитель (або учні) оформлюють результати роботи на дошці у вигляді таблиці.

Зразок відповіді

Події історії Нового часу

Великі географічні відкриття

Епоха Відродження

Реформація

Перетворення світу, відкриття нових земель

Поява нових торговельних шляхів

Зміна політичної карти світу, новий поштовх для науки

Новий крок у розвитку мистецтва, філософії

Відкриття в різних наукових сферах

Формування людини Нового часу

Зміна у світогляді людини

Утрата католицькою церквою свого становища, поява нових християнських церков

Вплив на світогляд людини

 

IV. Узагальнення та систематизація знань

Варіант 1

Фронтальне опитування

1.   Який рік вважають початком періоду Нового часу?

2.   Що таке аграрне та індустріальне суспільство?

3.   Які події вплинули на розвиток світу в перший період Нового часу?

4.   Які ознаки першого періоду Нового часу?

Варіант 2

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери подій.

1) Виникнення цехів, 2) відкриття Америки, 3) хрестові походи, 4) Столітня війна, 5) походи гуситів, 6) Реформація, 7) виникнення ісламу, 8) Відродження, 9) становлення Священної Римської імперії, 10) виникнення колоніальних імперій.

Зразок заповненої таблиці

Середні віки

Новий час

1, 3, 5, 7, 9

2, 4, 6, 8, 10

 

V.   Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

Висновки

•        Новий час — це період історії між Середніми віками та Новітнім часом, один із періодів в історії людства, який тривав від кінця XV до початку ХХ ст.

•        У 8 класі вивчається перший період історії Нового часу.

•        Ранній Новий час — це період переходу від аграрного до індустріального суспільства.

VI. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника: 1. С. 3—6; 2. С. 3—6; 3. С. 7—9; 4. С. 5—6.Категорія: Всесвітня історія 8 клас | Додав: uthitel (03.12.2013)
Переглядів: 5244 | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: