Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 7 клас

Урок № 1 Вступ до історії Середніх віків

Урок № 1

Вступ до історії Середніх віків

Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність історії Середніх віків; створити умови для розуміння понять «цивілізація», «Середні віки», «історичні джерела»; розглянути періодизацію історії людства; дати характеристику історичних джерел; розвивати вміння висловлювати власну думку.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Азії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Основні поняття та назви: історія, цивілізація, археологія, етнографія, речові, писемні та усні історичні джерела, стародавній світ, археологічні пам’ятки, Раннє, Розвинене, Пізнє Середньовіччя.

Основні дати та події: 476 р. — падіння Західної Римської імперії, 1492 р. — відкриття Х. Колумбом Америки.

Очікувані результати: учні навчаться: називати межі історії Середніх віків та її частин; показувати на карті географічні об’єкти, пов’язані з темою; застосовувати й пояснювати на прикладах основні поняття та терміни; давати характеристику історичних джерел; висловлювати власну думку.

I.       Організаційний момент

II.     Актуалізація опорних знань і вмінь

Метод «Мікрофон»

Методика проведення. Учні передають одне одному уявний мікрофон (ручку, олівець, маркер тощо) і по черзі висловлюють думки щодо поставлених запитань.

1.   Що таке історія?

2.   Що ви вивчали в 6 класі?

3.   Що вам найбільше запам’яталося з минулого року?

Підсумовуючи відповіді на поставлене запитання, пояснити значення терміна «історія», нагадати про періодизацію історії, зупиняючись на понятті «Середні віки».

Словничок

Історія — це наука про події минулого, їх причини та наслідки.

Середні віки — це один із періодів в історії людства, який тривав від другої половини V ст. (час занепаду Західної Римської імперії) до кінця XV ст. (відкриття Х. Колумбом Америки).

III.   Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя

Ознайомити учнів зі структурою курсу (7 тем, 4 уроки повторення й систематизації знань та 4 уроки узагальнення знань) та методологією побудови підручника, дати характеристику таких засобів навчання — зошитів (якщо є зошит із друкованою основою — його структурою), атласу, контурних карт, дидактичних посібників тощо.

План вивчення нового матеріалу

1.   Поняття історії Середніх віків.

2.   Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків.

3.   Спадщина Середньовіччя.

4.   Історичні джерела.

Проблемне питання

Учитель ставить учням питання та пояснює, що відповідь на нього необхідно буде знайти за підсумками уроку.

Звідки люди дізнаються про минуле?

1.   Поняття історії Середніх віків

Варіант 1

Розповідь учителя

Поняття «Середні віки» першими почали застосовувати італійські мислителі в XIV—XVI ст. в період Відродження. У цей час культура стала наслідувати досягнення античного світу — Стародавніх Греції та Риму. Період між Античністю й Відродженням вони і назвали Середніми віками, прагнучи відокремити свою епоху та епоху Античності від доби варварства. Від того часу поняття «Середні віки» поширилося, особливо серед науковців, і закріпилося за цим періодом. У вузькому розумінні воно характеризує розвиток європейської історії, а в більш широкому — характеризує хронологічні межі розвитку світової цивілізації.

Безпосередньо поняття «Середні віки» (латин. medium ævum — середній вік) з’явилося вперше в праці італійського гуманіста Флавіо Бйондо «Декади історії, починаючи від занепаду Римської імперії» в 1483 р. А в науковий обіг його було введено в ХVІІ ст. професором Галльського університету Христофором Целларіусом, який поділив історію на Античність, Середньовіччя та Новий час.

Варіант 2

Евристична бесіда

Методика проведення. Евристичною бесідою є запитально-відповідна форма навчання, за якої вчитель не дає учням готових знань, а вміло поставленими запитаннями, іноді навідними, які не містять прямої відповіді, змушує їх самостійно на основі власних знань, уявлень, спостережень, життєвого досвіду доходити певних висновків і правил, розуміння нових понять.

1)  Що таке історія?

2)  Чому виникає поняття «Середні віки»?

3)  Що таке вік і чому його використовують у понятті «історія Середніх віків»?

4)  Як ви вважаєте, яку територію охоплює поняття «історія Середніх віків?»

2.   Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків

Варіант 1

Розповідь учителя

Середні віки охоплюють період близько 1000 років. Більшість учених-істориків домовилися, що початком Середньовіччя вважатиметься 476 р., рік занепаду Західної Римської імперії — держави, яка в період своєї могутності об’єднувала більшість земель Європи або впливала на них. Цього року ватажок германських найманців на римській службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула.

Завершенням періоду Середніх віків зазвичай вважають 1492 р. — рік, коли каравели Христофора Колумба, відпливши з Іспанії, відкрили Америку. Це рік початку епохи Великих географічних відкриттів, які суттєво змінили світ.

Разом із тим існують й інші точки зору на це питання. Дослідники пропонують узяти за початок Середньовіччя 325 р. (скликання імператором Константином Нікейського собору), 395 р. (поділ Римської імперії на Західну та Східну) або інші дати. Подібна ситуація спостерігається й щодо року, який пропонують вважати завершенням Середньовіччя: висувається 1453 р. (узяття турками Константинополя), 1789 р. (початок Французької буржуазної революції) та ін.

Оскільки тисячоліття — це дуже великий проміжок часу, Середні віки було вирішено умовно поділити на три основні періоди:

1)  Раннє Середньовіччя (кінець V — середина XI ст.) — період початку формування держав, панування натурального господарства та занепаду культури на тлі поступового посилення християнства.

2)  Високе (Розвинуте, Зріле) Середньовіччя (середина XI — початок XIV ст.) — період феодальної роздробленості та рицарства, збільшення кількості населення та хрестових походів, становлення християнської церкви та розвиток культури.

3)  Пізнє Середньовіччя (початок XIV — XV ст.) — період початку об’єднання держав, епохи Відродження та певних криз в економіці.

Варіант 2

Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника та складіть схему, відобразивши межі історії Середніх віків та її періодизацію.

Зразок складеної схеми

Історія Середніх віків

 

476 р. — падіння Західної Римської імперії

 

1492 р. — відкриття Х. Колумбом Америки

 

Раннє Середньовіччя

 

Високе (Розвинуте, Зріле) Середньовіччя

 

Пізнє Середньовіччя

 

Кінець V — середина ХІ ст.

 

Середина ХІ — початок XIV ст.

 

Початок XIV — XV ст.

 

 

3.   Спадщина Середньовіччя

Розповідь учителя

Кілька століть відділяють нас від епохи Середньовіччя — періоду, що заклав підвалини сучасної цивілізації.

У Середні віки змінилася карта світу, і саме тоді виникає більшість сучасних держав і навіть їх сучасні кордони. У період Середньовіччя з’являються основи сучасних націй та мов, якими ми розмовляємо й у наші часи.

Перші паростки демократичного суспільства також з’являються в часи Середньовіччя. Виникають парламенти та перші конституції, з’являються суди присяжних. У 1215 р. в Англії була прийнята Велика хартія вольностей, яка проголошувала принцип недоторканності особи — одну з основних засад прав людини.

Саме в Середні віки утверджуються світові релігії — християнство в Європі, іслам та буддизм на Сході. Шляхи становлення релігій були непростими, вони являли собою як криваві скрижалі (хрестові походи, інквізиція, Реконкіста тощо), так і світлі сторінки історії людства.

Розвивається система освіти: відкриваються нові університети та школи, виникає книгодрукування. Кількість освічених людей суттєво збільшується. Відновлюються праці античних мислителів і створюються шедеври Середньовіччя.

Для Середніх віків також характерні риси розвитку культури — від суворої готики до Відродження та романізму. Будуються храми та палаци, мости т