Головна » Статті » Середня школа » Всесвітня історія 6 клас

УРОК № 9 Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Життя людей за первісних часів»


УРОК  №  9
  Тема.   Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Життя людей за
первісних часів».
  Мета.  Оцінити  навчальні  досягнення  школярів  під  час  вивчення
теми шляхом проведення заліку.
  Очікувані
результати.
  Після  цього  уроку  учні  зможуть: продемонструвати  свої
знання  з  теми  «Життя  людей  за  первісних  часів»; оцінити  
рівень власних начальних досягнень із теми; звернути увагу
на ті питання, що були недостатньо ними опрацьовані; на-бути  навичок  роботи  над  завданнями  різних  рівнів  склад -ності.
  Тип уроку.  Урок перевірки знань, умінь і навичок.
Форма проведення. Залік.
Структура  уроку
  I.   Вступне слово вчителя. Ознайомлення учнів із порядком роботи
  II.   Перевірка знань, умінь і навичок
Проведення залікового опитування
  III.  Підсумки уроку
  IV.  Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ВСТУПНЕ  СЛОВО  ВЧИТЕЛЯ.   
  ОЗНАЙОМЛЕННЯ  УЧНІВ  ІЗ  ПОРЯДКОМ  РОБОТИ
Методичні рекомендації
Хоча тематичне оцінювання вже далеко не перший рік є основною
формою оцінювання навчаль  них досягнень учнів в українській школі,
ще не існує єдиних вимог до його проведення, а головне — одностай-ності серед учителів щодо найбільш доцільних форм його проведен -ня.  Однак  чітко  визначені  критерії  чотирьох  рівнів  досягнень  шко -лярів  — початкового, середнього, достатнього і високого. Учитель на
свій розсуд обирає, як краще провести урок тематичного оцінювання:
письмово  чи  усно,  у  формі  тестів  чи  дидактичної  гри,  багаторівне-вої контрольної роботи чи заліку. Природно, на вибір учителя мають
вплинути і рівень підготовленості учнів, і обсяг теми, і її  складність.
У цьому посібнику після вивчення першої теми пропонується про-вести урок тематичного оцінювання у формі заліку. Контроль знань
й  оцінювання  навчальних  досягнень  школярів  проводяться  під  час
опитування за завданнями чотирьох рівнів складності. А якщо клас
великий?  Чи  впорається  вчитель  із  таким  завданням  за  45  хвилин
уроку? Його помічниками можуть стати найбільш підготовлені учні,
які першими складають залік або одержують оцінку за тему автома -тично, тобто береться до уваги їхня успішна робота під час вивчення
матеріалу, що виноситься на залік.
Кожен учень повинен виконати три завдання I рівня; упоравшись
із ними, учень виконує завдання II і III рівнів складності. Учням, які
впоралися із цими завданнями і перейшли до IV рівня, досить вико -нати одне завдання високого рівня. Оцінки виставляються відповід -но до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, при цьому
враховуються  неточності,  помилки,  а  також  повнота  й  глибина  від -повідей (III і IV рівні). Припустімо, що учень виконав три завдання
I рівня і два  — II рівня, максимальна оцінка, яку він може одержа-ти,—  6 балів,  але  в  процесі  відповіді  на  одне  з  питань  II  рівня  була
допущена помилка, тому його оцінка буде знижена до 5 балів.
Перевага пропонованої схеми проведення заліку, на думку автора,
полягає в тому, що визначення рівня досягнень учня буде якнайбільш
об’єктивним, оскільки відбувається емпіричним шляхом у ході про -сування від простих питань до більш складних. Крім того, виконуючи
завдання всіх рівнів (а не тільки III і IV), учень може продемонстру -вати знання хронології, уміння працювати з кон  турною картою, по-рівнювати однотипні явища, а також узагальню  вати, давати харак-теристику, установлювати причинно-наслідкові зв’яз  ки.
До  заліку  можна  підготувати  оцінювальні  аркуші,  це  полегшить
роботу вчителя, допоможе в обґрунтуванні виставленої оцінки.
Зразок оцінювального аркуша

з/п
Прізвище,
ім’я
I рівень II рівень III рівень
IV
рі -вень
Оцін-ка
1 пи-тання
2 пи-тання
3 пи-тання
1 пи-тання
2 пи-тання
1 пи-тання
2 пи-тання
1 Іваненко
Олег
+ + + + ± 5
2 Гришина
Ганна
+ + + + + + + +! 12
Потім  учитель  знайомить  учнів  із  порядком  проведення  заліку.
Представляє своїх помічників. Помічники перевірятимуть виконан-ня завдань I і II рівнів, заноситимуть результати до оцінювальних ар -кушів. Перевіряти завдання III і IV рівнів, а також виставляти оцінки
буде вчитель.
II.  ПЕРЕВІРКА  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  І  НАВИЧОК
Проведення залікового опитування
I рівень
Виберіть правильний варіант відповіді.
1)   Найдавніше минуле людства вивчає:
а) історія стародавнього світу;   б) історія середніх віків;
в) нова історія;  г) новітня історія.
2)   Наука,  що  вивчає  історичне  минуле  за  речовими  джерелами,
називається:
а) археологія;   б) антропологія;
в) етнографія;   г) хронологія.
3)   Який рік був раніше?
а) 75 р. до н. е.;  б) 73 р. до н. е.;
в) 75 р. н. е.;  г) 73 р. н. е.
4)   Коли, за даними сучасної археології, зародилося людство:
а) 2 млн років тому;    б) 2,5—3 млн років тому;
в) 3,5—4 млн років тому;  г) 4 млн років тому.
5)   Хто з’явився на Землі раніше?
а) Неандерталець;   б) кроманьйонець;
в) синантроп;  г) пітекантроп.
6)   Становлення  рільництва  і  скотарства  розпочалося  на  Україні
протягом:
а) VII—VI тис. до н. е.;   б) V—IV тис. до н. е.;
в) III—II  тис. до н. е.;  г) І тис. до н. е.
7)   Упродовж яких століть існувала трипільська культура?
а) VI — перша половина V тис. до н. е.;
б) IV — перша половина ІІІ тис. до н. е.;
в) друга половина III—II тис. до н. е.;
г) II — перша половина І тис. до н. е.
II рівень
8)   Розташуйте в хронологічній послідовності появу видів людини
на землі, зазначивши відповідний номер у клітинці.
  Кроманьйонець    Дріопітек
  «Людина вміла»     Неандерталець
9)   Установіть відповідність між хронологічними межами і назва-ми стародавньої історії.
  100—40 тис. років до н. е.  а) Неоліт
  10—7 тис. років до н. е.  б) Середній палеоліт
  4—3 тис. років до н. е.   в) Бронзовий вік
  ІІ — початок І тис. до н. е.   г) Енеоліт
10)  Заповніть пропуски в ланцюжку.
11)  Установіть  відповідність  між  видами  людини  і  її  головними
досяг  неннями.
    Людина прямохо-дяча
  Неандерталець
  Кроманьйонець
а)   Винайдення  лука  і  стріл;  поява
наскального живопису; перехід до
форм господарства, що ґрунтуєть-ся на ви  робництві
б)   Виготовлення  кам’яних  знарядь
праці, використання вогню
в)   Добування  вогню;  виготовлення
пасток для тва рин; поява перших
поховань
12)  Назвіть поняття, що об’єднує даний перелік:
похоронний обряд, тотемізм, анімізм, магія, культ родючості.
13)  Заповніть схему.
14)  Заповніть схему.
15)  Завдання за контурними картами.
Позначити на карті:
а) місця палеолітичних стоянок;
б) напрямки залюднення Європи;
в) напрямки залюднення території України;
г)  території  розселення  представників  землеробських  та  ско -тарських культур.
III рівень
16)  Дайте визначення поняття «культурний шар» та поясніть його
на прикладах.
17)  Назвіть види історичних джерел. Яку роль вони відіграють у вивченні
історії?
18)  Які передумови виникнення людини визначають сучасні вчені? Яка з
них, на ваш погляд, є основною? Чому?
19)  Назвіть періоди розвитку людства, виходячи з розвитку знарядь пра-ці. Як відбилося на житті людей удосконалення знарядь праці?
20)  Як відбувся перехід від форм господарства, заснованого на привлас-ненні, до господарства, що ґрунтується на ви  робництві?
21)  Схарактеризуйте господарство та побут трипільців.
22)  Чому на зміну родовій общині прийшла сусідська община?
23)  Якими знаннями володіли перші люди? Чому виникала необхідність у
цих знаннях?
24)  Назвіть причини виникнення релігійних вірувань у первісних людей.
IV рівень
25)  Під час розкопок археологи знайшли рештки поселення: кам’яну по-судину, дерев’яну чашу, кістки приручених тварин, шма ток тканини,
кам’яну фігурку богині, зернотерку. Що можуть розповісти нам ці речі
про життя давніх людей? До якого періо ду найдавнішої історії можна
віднести описане поселення?
26)  Як ви вважаєте, епохи зледеніння загальмували чи прискорили роз-виток людства? Відповідь обґрунтуйте.
27)  Як виникла нерівність між людьми? Як ви вважаєте, чи був цей процес
неминучим?
28)  Як ви вважаєте, що виникло раніше — мистецтво чи релігійні уявлен-ня?
III. ПІДСУМКИ  УРОКУ
Учитель аналізує роботу учнів, повідомляє оцінки.
IV. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Випереджальне завдання: підготувати інформаційне повідомлення на
тему «Піраміди — перше чудо світу».

Категорія: Всесвітня історія 6 клас | Додав: uthitel (30.08.2014)
Переглядів: 4680 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: